Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paszport do eksportu – POIG 6.1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paszport do eksportu – POIG 6.1"— Zapis prezentacji:

1 Paszport do eksportu – POIG 6.1
Warszawa, 12 kwietnia 2011

2 Działanie 6.1 – Paszport do Eksportu
Plan prezentacji Działanie 6.1 – Paszport do Eksportu Cel programu i warunki udziału. Etap I. Etap II. Etap II – kategorie kosztów. Uwagi. Rola firmy doradczej. Inne programy wsparcia eksportu POIG – Ministerstwo Gospodarki RPO dla Mazowsza – działanie 1.7 Acuarius Consulting Realizowane działania. Kontakt. Acuarius Consulting

3 Paszport do Eksportu – cel programu i warunki udziału.
- wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju eksportu poprzez rozpoczęcie działalności eksportowej, wejście na nowe rynki zagraniczne, umocnienie pozycji na obsługiwanych już rynkach zagranicznych. Warunki udziału w programie Firma zalicza się do kategorii MMŚP (zatrudnienie <250, sprzedaż <50 mln EUR, aktywa<43 mln EUR, nie jest spółką zależną ani stowarzyszoną z firmą dużą). Udział eksportu w wartości sprzedaży nie przekracza 30%. Firma nie wyczerpała pomocy de minimis (200 tys. EUR). Firma znajduje się w dobrej sytuacji finansowej. Firma ani przedmiot działalności nie są wykluczone z możliwości ubiegania się o pomoc publiczną. Acuarius Consulting

4 Paszport do Eksportu – Etap I.
I etap: informacje ogólne dofinansowanie przeznaczone jest na zakup zewnętrznej usługi doradczej – opracowanie Planu Rozwoju Eksportu (PRE); wartość dotacji do PLN i 80% kosztów kwalifikowanych; najbliższe terminy składania wniosków – oraz PRE powinien w szczególności zawierać: informacje o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu; opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod katem produktów lub usług przedsiębiorcy; opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej; opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych; opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport; analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych; opis celów i strategii eksportowej; rekomendacje rozwoju działalności eksportowej; wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji; szacowana wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii; wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej; inne. Acuarius Consulting

5 Paszport do Eksportu – Etap II.
II etap: informacje ogólne dotację może otrzymać firma, która zrealizowała I etap oraz otrzymała informację o pozytywnej weryfikacji PRE; wartość dotacji do PLN i 50% kosztów kwalifikowanych, czas realizacji – do 24 miesięcy, Działania, które mogą być sfinansowane: udział w targach zagranicznych w charakterze wystawcy, udział w zagranicznych misjach gospodarczych, wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach zagranicznych, uzyskanie dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów na rynek, doradztwo w zakresie strategii finansowania eksportu, doradztwo w zakresie koncepcji wizerunku na rynkach zagranicznych, Działania promocyjne i informacyjne. Uwaga: Plan musi zawierać przynajmniej 2 różne działania , w tym przynajmniej jedno z kategorii c-f. Acuarius Consulting

6 Paszport do Eksportu – Etap II, kategorie kosztów.
Acuarius Consulting

7 Paszport do Eksportu – Etap II, kategorie kosztów.
Acuarius Consulting

8 Paszport do Eksportu – Etap II, kategorie kosztów.
Acuarius Consulting

9 Paszport do Eksportu – Etap II, kategorie kosztów.
Acuarius Consulting

10 Paszport do Eksportu – Etap II, kategorie kosztów.
Acuarius Consulting

11 Paszport do Eksportu – uwagi i zalecenia.
Celowość i zasadność udziału w programie. Dostępność finansowania (pieniądze jeszcze są, ale nie wiadomo jak długo). Całkowity czas realizacji i czas przygotowania. Od kiedy można realizować (jak przyspieszyć). Zaliczka do 50% i wnioski o płatność. Zasady ponoszenia wydatków (terminy, umowa, przejrzystość , dokumentowanie, przelewy/karta, wyjątki). Osoby uczestniczące w działaniach. Obowiązek konkursu ofert przy zamówieniach pow EUR. Elastyczność (przesunięcia do 10%, aneksy). Brak elastyczności (inne działania, inne rynki, brak realizacji, nowy koszt, zmiana opisu kosztu). Zobowiązanie do osiągnięcia celów projektu (wskaźniki produktu/rezultatu). Podejście instytucji finansujących do Beneficjentów (formalizm, elastyczność). Acuarius Consulting

12 Paszport do Eksportu – rola firmy doradczej.
Ogólna konsultacja dot. możliwości i kierunków rozwoju eksportu. Opracowanie wniosku do I etapu. Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu – zgodnego z potrzebami, możliwościami i interesem Klienta. Opracowanie wniosku do II etapu. Realizacja wybranych działań. Całościowe zarządzanie projektem. Wsparcie w korespondencji formalnej z RIF. Wsparcie w prowadzeniu dokumentacji i rozliczeń. Acuarius Consulting

13 RPO dla Mazowsza – działanie 1.7
Rodzaje projektów: uczestnictwo w targach, imprezach targowo - wystawienniczych w charakterze wystawcy, które kończą się misją gospodarczą (mogą być targi krajowe i zagraniczne), udział w branżowych misjach gospodarczych mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych. Zasady finansowania zaliczka – w etapach, do 95% wartości dofinansowania, refundacja, maksymalna wysokość wsparcia nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowalnych, wysokość dofinansowania: PLN, Terminy: nabór trwa i zostanie zakończony w momencie wyczerpania puli środków (trudno określić konkretną datę), możliwa jest realizacja działań od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie, okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż do dnia roku. Acuarius Consulting

14 6.5.2 Programy ogólne – zasady.
Cel: promocja polskiej gospodarki i produktów eksportowych w związku z ważnym wydarzeniami zagranicznymi (targi/wystawy/misje gospodarcze). Dla kogo:– dla każdej firmy (poza zwykłymi wykluczeniami). Dofinansowanie otrzymuje się na każde wydarzenie oddzielnie. Wysokość wsparcia: do 25 tys. zł i nie więcej niż 50% całości kosztów kwalifikowanych. Rodzaj pomocy: de minimis. Wniosek : należy złożyć nie później niż na 60 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, którego dotyczy. Acuarius Consulting

15 6.5.2 Programy branżowe – zasady.
Cel programów: promocja wybranych 15 branż polskiej gospodarki uznanych za najbardziej perspektywiczne z punktu widzenia możliwości rozwoju eksportu (poszukiwanie „polskiej Nokii”). Forma: programy średniookresowe, do 36 miesięcy, składające się z części wspólnej (6.5.1) realizowanej przez wybranych organizatorów oraz części indywidualnych (6.5.2) realizowanych przez poszczególnych przedsiębiorców. Część wspólna: badanie rynków, promocja branżowa na wybranych rynkach, koszty ogólne związane z organizacją wydarzeń branżowych itp. – tworzenie marki danej branży za granicą oraz ramy i wsparcia dla promocji poszczególnych firm. Dla kogo: firmy o dowolnej wielkości, należące do jednej ze wskazanych branż, eksportujące produkty znajdujące się na liście produktów wybranych do promocji, dysponujące silną pozycją rynkową oraz produktem o wysokim poziomie konkurencyjności. Wysokość wsparcia: do zł, nie więcej niż 60% całości kosztów kwalifikowanych. Wymóg: udział w minimum 60% działań objętych branżowym projektem promocji. Od kiedy: połowa 2011(? ??). Acuarius Consulting

16 Acuarius Consulting – zakres działań
Realizacja projektów w ramach programów 6.1 przygotowanie wniosków o dofinansowanie, opracowanie Planów Rozwoju Eksportu, realizacja wybranych działań w II Etapie Paszportu do Eksportu, pełna obsługa kwestii formalnych i rozliczeniowych, kompleksowe zarządzanie projektem, współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą. Usługi związane z rozwojem eksportu i współpracy zagranicznej opracowanie strategii rozwoju eksportu, badanie rynków zagranicznych, wyszukiwanie i dobór partnerów handlowych, przygotowanie i prezentacja ofert handlowych, organizacja misji gospodarczych, inne na życzenie. Rynek rosyjski Acuarius Consulting jest oficjalnym i jedynym przedstawicielem w Polsce Rosyjskiej Agencji Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Rynki Ameryki Łacińskiej (AL INVEST IV) Acuarius Consulting

17 Acuarius Consulting - kontakt
Al. Jerozolimskie 133/53 Warszawa tel fax Ziemowit Ekiert tel Acuarius Consulting


Pobierz ppt "Paszport do eksportu – POIG 6.1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google