Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paszport do eksportu – POIG 6.1 Warszawa, 12 kwietnia 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paszport do eksportu – POIG 6.1 Warszawa, 12 kwietnia 2011."— Zapis prezentacji:

1 Paszport do eksportu – POIG 6.1 Warszawa, 12 kwietnia 2011

2 Acuarius Consulting Plan prezentacji I. Działanie 6.1 – Paszport do Eksportu 1.Cel programu i warunki udziału. 2.Etap I. 3.Etap II. 4.Etap II – kategorie kosztów. 5.Uwagi. 6.Rola firmy doradczej. II. Inne programy wsparcia eksportu 1.POIG 6.5.2 – Ministerstwo Gospodarki 2.RPO dla Mazowsza – działanie 1.7 III. Acuarius Consulting 1.Realizowane działania. 2.Kontakt.

3 Acuarius Consulting Paszport do Eksportu – cel programu i warunki udziału. I. Cel programu - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju eksportu poprzez a)rozpoczęcie działalności eksportowej, b)wejście na nowe rynki zagraniczne, c)umocnienie pozycji na obsługiwanych już rynkach zagranicznych. II. Warunki udziału w programie 1.Firma zalicza się do kategorii MMŚP (zatrudnienie <250, sprzedaż <50 mln EUR, aktywa<43 mln EUR, nie jest spółką zależną ani stowarzyszoną z firmą dużą). 2.Udział eksportu w wartości sprzedaży nie przekracza 30%. 3.Firma nie wyczerpała pomocy de minimis (200 tys. EUR). 4.Firma znajduje się w dobrej sytuacji finansowej. 5.Firma ani przedmiot działalności nie są wykluczone z możliwości ubiegania się o pomoc publiczną.

4 Acuarius Consulting Paszport do Eksportu – Etap I. I. I etap: informacje ogólne a)dofinansowanie przeznaczone jest na zakup zewnętrznej usługi doradczej – opracowanie Planu Rozwoju Eksportu (PRE); b)wartość dotacji do 10.000 PLN i 80% kosztów kwalifikowanych; c)najbliższe terminy składania wniosków – 20.06-8.07.2011 oraz 17.10-4.11.2011 II. PRE powinien w szczególności zawierać: a)informacje o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu; b)opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod katem produktów lub usług przedsiębiorcy; c)opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej; d)opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych; e)opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport; f)analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych; g)opis celów i strategii eksportowej; h)rekomendacje rozwoju działalności eksportowej; i)wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji; j)szacowana wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii; k)wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej; l)inne.

5 Acuarius Consulting Paszport do Eksportu – Etap II. I. II etap: informacje ogólne a)dotację może otrzymać firma, która zrealizowała I etap oraz otrzymała informację o pozytywnej weryfikacji PRE; b)wartość dotacji do 200.000 PLN i 50% kosztów kwalifikowanych, c)czas realizacji – do 24 miesięcy, II. Działania, które mogą być sfinansowane: a)udział w targach zagranicznych w charakterze wystawcy, b)udział w zagranicznych misjach gospodarczych, c)wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach zagranicznych, d)uzyskanie dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów na rynek, e)doradztwo w zakresie strategii finansowania eksportu, f)doradztwo w zakresie koncepcji wizerunku na rynkach zagranicznych, g)Działania promocyjne i informacyjne. Uwaga: Plan musi zawierać przynajmniej 2 różne działania, w tym przynajmniej jedno z kategorii c-f.

6 Acuarius Consulting Paszport do Eksportu – Etap II, kategorie kosztów.

7 Acuarius Consulting Paszport do Eksportu – Etap II, kategorie kosztów.

8 Acuarius Consulting Paszport do Eksportu – Etap II, kategorie kosztów.

9 Acuarius Consulting Paszport do Eksportu – Etap II, kategorie kosztów.

10 Acuarius Consulting Paszport do Eksportu – Etap II, kategorie kosztów.

11 Acuarius Consulting Paszport do Eksportu – uwagi i zalecenia. 1. Celowość i zasadność udziału w programie. 2. Dostępność finansowania (pieniądze jeszcze są, ale nie wiadomo jak długo). 3. Całkowity czas realizacji i czas przygotowania. 4. Od kiedy można realizować (jak przyspieszyć). 5. Zaliczka do 50% i wnioski o płatność. 6. Zasady ponoszenia wydatków (terminy, umowa, przejrzystość, dokumentowanie, przelewy/karta, wyjątki). 7. Osoby uczestniczące w działaniach. 8. Obowiązek konkursu ofert przy zamówieniach pow. 14.000 EUR. 9. Elastyczność (przesunięcia do 10%, aneksy). 10. Brak elastyczności (inne działania, inne rynki, brak realizacji, nowy koszt, zmiana opisu kosztu). 11. Zobowiązanie do osiągnięcia celów projektu (wskaźniki produktu/rezultatu). 12. Podejście instytucji finansujących do Beneficjentów (formalizm, elastyczność).

12 Acuarius Consulting Paszport do Eksportu – rola firmy doradczej. 1. Ogólna konsultacja dot. możliwości i kierunków rozwoju eksportu. 2. Opracowanie wniosku do I etapu. 3. Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu – zgodnego z potrzebami, możliwościami i interesem Klienta. 4. Opracowanie wniosku do II etapu. 5. Realizacja wybranych działań. 6. Całościowe zarządzanie projektem. 7. Wsparcie w korespondencji formalnej z RIF. 8. Wsparcie w prowadzeniu dokumentacji i rozliczeń.

13 Acuarius Consulting RPO dla Mazowsza – działanie 1.7 Rodzaje projektów: 1. uczestnictwo w targach, imprezach targowo - wystawienniczych w charakterze wystawcy, które kończą się misją gospodarczą (mogą być targi krajowe i zagraniczne), 2. udział w branżowych misjach gospodarczych mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych. Zasady finansowania a) zaliczka – w etapach, do 95% wartości dofinansowania, refundacja, b) maksymalna wysokość wsparcia nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowalnych, c) wysokość dofinansowania: 30.000 - 150.000 PLN, Terminy: a) nabór trwa i zostanie zakończony w momencie wyczerpania puli środków (trudno określić konkretną datę), b) możliwa jest realizacja działań od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie, c) okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż do dnia 31.12.2012 roku.

14 Acuarius Consulting 6.5.2 Programy ogólne – zasady. 1. Cel: promocja polskiej gospodarki i produktów eksportowych w związku z ważnym wydarzeniami zagranicznymi (targi/wystawy/misje gospodarcze). 2. Dla kogo:– dla każdej firmy (poza zwykłymi wykluczeniami). 3. Dofinansowanie otrzymuje się na każde wydarzenie oddzielnie. 4. Wysokość wsparcia: do 25 tys. zł i nie więcej niż 50% całości kosztów kwalifikowanych. 5. Rodzaj pomocy: de minimis. 6. Wniosek : należy złożyć nie później niż na 60 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, którego dotyczy.

15 Acuarius Consulting 6.5.2 Programy branżowe – zasady. 1.Cel programów: promocja wybranych 15 branż polskiej gospodarki uznanych za najbardziej perspektywiczne z punktu widzenia możliwości rozwoju eksportu (poszukiwanie polskiej Nokii). 2.Forma: programy średniookresowe, do 36 miesięcy, składające się z części wspólnej (6.5.1) realizowanej przez wybranych organizatorów oraz części indywidualnych (6.5.2) realizowanych przez poszczególnych przedsiębiorców. 3.Część wspólna: badanie rynków, promocja branżowa na wybranych rynkach, koszty ogólne związane z organizacją wydarzeń branżowych itp. – tworzenie marki danej branży za granicą oraz ramy i wsparcia dla promocji poszczególnych firm. 4.Dla kogo: firmy o dowolnej wielkości, należące do jednej ze wskazanych branż, eksportujące produkty znajdujące się na liście produktów wybranych do promocji, dysponujące silną pozycją rynkową oraz produktem o wysokim poziomie konkurencyjności. 5.Wysokość wsparcia: do 300.000 zł, nie więcej niż 60% całości kosztów kwalifikowanych. 6.Wymóg: udział w minimum 60% działań objętych branżowym projektem promocji. 7.Od kiedy: połowa 2011(? ??).

16 Acuarius Consulting Acuarius Consulting – zakres działań I. Realizacja projektów w ramach programów 6.1 a.przygotowanie wniosków o dofinansowanie, b.opracowanie Planów Rozwoju Eksportu, c.realizacja wybranych działań w II Etapie Paszportu do Eksportu, d.pełna obsługa kwestii formalnych i rozliczeniowych, e.kompleksowe zarządzanie projektem, f.współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą. II. Usługi związane z rozwojem eksportu i współpracy zagranicznej a.opracowanie strategii rozwoju eksportu, b.badanie rynków zagranicznych, c.wyszukiwanie i dobór partnerów handlowych, d.przygotowanie i prezentacja ofert handlowych, e.organizacja misji gospodarczych, f.inne na życzenie. III. Rynek rosyjski Acuarius Consulting jest oficjalnym i jedynym przedstawicielem w Polsce Rosyjskiej Agencji Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. IV. Rynki Ameryki Łacińskiej (AL INVEST IV)

17 Acuarius Consulting Acuarius Consulting - kontakt Acuarius Consulting – Al. Jerozolimskie 133/53 – 02-304 Warszawa – tel. 22 412 65 48 – fax. 22 412 65 44 – www.acuarius.plwww.acuarius.pl – acuarus@acuarius.placuarus@acuarius.pl Ziemowit Ekiert – tel. 606 300 270 – ziemowit.ekiert@acuarius.pl ziemowit.ekiert@acuarius.pl


Pobierz ppt "Paszport do eksportu – POIG 6.1 Warszawa, 12 kwietnia 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google