Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specyfika i ocena projektów współpracy ponadnarodowej PO KL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specyfika i ocena projektów współpracy ponadnarodowej PO KL"— Zapis prezentacji:

1 Specyfika i ocena projektów współpracy ponadnarodowej PO KL
Olsztyn, r. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1081/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego EFS wspiera działania ponadnarodowe i międzyregionalne, w szczególności przez wymianę informacji, doświadczeń, wyników oraz dobrych praktyk, a także przez opracowywanie komplementarnych podejść i skoordynowanych lub wspólnych działań. W celu wzmacniania współpracy państwa członkowskie powinny programować działania transnarodowe i międzyregionalne przy zastosowaniu podejścia horyzontalnego lub poprzez konkretną oś priorytetową.

3 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Realizacja współpracy ponadnarodowej jest możliwa w ramach wszystkich osi priorytetowych PO KL … WYTYCZNE W ZAKRESIE WDRAŻANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL … z wyłączeniem możliwości realizacji projektów współpracy ponadnarodowej w projektach ukierunkowanych na wspieranie inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich w Priorytecie VI, VII i IX (Działania 6.3, 7.3, 9.5) Projekty współpracy ponadnarodowej powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów danego Priorytetu, wykorzystując doświadczenia partnerów z innych krajów.

4 OKREŚLENIE OBSZARÓW WSPARCIA I GRUP DOCELOWYCH WP:
przez Instytucje Pośredniczące przez Beneficjentów realizujących projekty Plany Działań Tryb konkursowy - Tryb systemowy Zmiana wniosku o dofinansowanie Tryb konkursowy – Tryb systemowy PROJEKTY Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM (Sekcja E) WPROWADZENIE KOMPONENTU PONADNARODOWEGO DO REALIZOWANEGO PROJEKTU WYODRĘBNIONE PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODWEJ (Sekcja E) PROJEKTY INNOWACYJNE Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM (Sekcja D)

5 RODZAJE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ:
1. WYODRĘBNIONE projekty współpracy ponadnarodowej komponent zaplanowany na etapie opracowywania założeń projektu 2. projekty Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM komponent zgłaszany jako zmiana do wniosku o dofinansowanie projektu

6 Zalecany czas realizacji projektu 12-36 miesięcy.
WYODRĘBNIONY PROJEKT WP zakres projektu pokrywa się z zakresem współpracy ponadnarodowej cel główny i wszystkie cele szczegółowe ukierunkowane są na współpracę ponadnarodową już na etapie formułowania założeń projektu zakłada się współpracę ponadnarodową – projekty są planowane z jej uwzględnieniem partner lub partnerzy projektodawcy są zaangażowani w konstruowanie założeń projektu wszystkie działania projektu wiążą się ze współpracą ponadnarodową Zalecany czas realizacji projektu miesięcy.

7 PROJEKT Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM
projekt, poza współpracą ponadnarodową, obejmuje inne działania, a tylko część („komponent”) jest realizowana w ramach współpracy ponadnarodowej co najmniej jeden cel szczegółowy odnosi się do współpracy ponadnarodowej komponent zaplanowany od początku realizacji projektu (na etapie opracowywania założeń projektu) komponent włączany do projektu realizowanego jako zmiana do wniosku o dofinansowanie (wymaga zgody IP/IP2, zwiększenie budżetu max o 30%) Zalecany minimalny czas realizacji komponentu 6 miesięcy.

8 MODELE WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
Wymiana informacji i doświadczeń Polega na wymianie pomiędzy partnerami informacji na temat swoich strategii, warunków w jakich funkcjonują i będą prowadzić działania, podejścia do rozwiązywanych problemów. Model najczęściej ma zastosowanie we wstępnej fazie współpracy ponadnarodowej. MODEL 2 Równoległe wypracowywanie rozwiązań Partnerzy realizują konkretny, wspólny cel działając niezależnie od siebie. W porównaniu do modelu 1 wymiana doświadczeń jest bardziej usystematyzowana i powiązana z realizowanym celem.

9 MODELE WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
MODEL Import, eksport i adaptacja nowych rozwiązań Model ten może być kontynuacją lub wariantem modelu drugiego. Model ma zastosowanie w sytuacji, gdy jeden partner osiągnął już w stopniu zaawansowanym rozwiązanie wspólnego problemu i dzieli się rezultatami swojej pracy z pozostałymi partnerami. MODEL 4 Wspólne tworzenie produktu lub systemu Wszyscy partnerzy współdziałają, aby osiągnąć wspólne efekty. Partnerów łączy jednakowe postrzeganie problemu i chęć znalezienia rozwiązania dzięki wykorzystaniu swoich mocnych stron. Partnerstwo już na wstępie wyraźnie określa etapy rozwiązania problemu i dokonuje podziału zadań odpowiednio do doświadczeń i umiejętności partnerów.

10 MODELE WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
MODEL Wymiana kluczowych osób realizujących projekt lub uczestniczących w projekcie Model dotyczy działań realizowanych równolegle z działaniami przewidzianymi w pozostałych modelach. Działania w ramach tego modelu muszą wykraczać poza wizyty studyjne, ich cel musi być ściśle określony w kontekście głównego wspólnego celu współpracy ponadnarodowej.

11 FORMY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
Współpraca pomiędzy projektami realizowanymi w różnych krajach, także przez podmioty, których projekty/działania nie są współfinansowane z EFS Współpraca pomiędzy sieciami instytucji działającymi w zbliżonych obszarach, czyli projekt polskiego podmiotu składającego projekt we współpracy ponadnarodowej z podmiotami zagranicznymi działającymi w partnerstwie lub w sieci podmiotów, albo projekt podmiotu polskiego działającego w sieci organizacji o wspólnych interesach, ale składającego projekt indywidualnie we współpracy ponadnarodowej z podmiotem zagranicznym działającym w podobnej grupie organizacji w swoim kraju pochodzenia Partnerstwo instytucjonalne – współpraca twinningowa pomiędzy instytucjami działającymi w tym samym obszarze – do takiej współpracy uprawnione są tylko instytucje sektora publicznego. W tym przypadku efekty współpracy ponadnarodowej muszą przyczyniać się do poprawy funkcjonowania danej instytucji.

12 PODMIOTY UPRAWNIONE DO REALIZACJI PWP
Realizacja projektów współpracy ponadnarodowej jest dostępna dla wszystkich podmiotów uprawnionych do realizacji projektów w ramach PO KL, zarówno w trybie systemowym, jak i konkursowym. WYTYCZNE W ZAKRESIE WDRAŻANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL

13 DEFINICJA PROJEKTU WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
Projektem współpracy ponadnarodowej jest projekt, który zakłada wspólną realizację działań kwalifikowanych przewidzianych w załączniku nr 8 do Wytycznych, a także w przypadku którego wskazano rzeczywistą wartość dodaną wynikającą ze współpracy i podpisano umowę o współpracy ponadnarodowej . WYTYCZNE W ZAKRESIE WDRAŻANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL

14 PARTNERSTWO PONADNARODOWE
= projektodawca/beneficjent PO KL + co najmniej 1 partner zagraniczny Nawiązanie współpracy ponadnarodowej możliwe jest nie tylko z podmiotami z krajów członkowskich Unii Europejskiej realizującymi projekty współfinansowane przez EFS, ale również z podmiotami, które nie realizują takich projektów i z podmiotami z krajów nie będących członkami UE. Zalecenie – projektodawca + 3 partnerów ponadnarodowych

15 Możliwe formy partnerstwa ponadnarodowego:
Partnerstwo wielonarodowe Partnerstwo jednosektorowe Partnerstwo wielosektorowe

16 SZUKAJĄC PARTNERA PONADNARODOWEGO
możemy skorzystać z posiadanych kontaktów, dotychczasowych doświadczeń projektowych, materiałów z konferencji, spotkań, staży czy wizyt studyjnych wykorzystać istniejące bazy danych: „W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów ... „ (art. 28a ust. 4 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju). :

17

18 FORMY DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH
Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań Prowadzenie badań i analiz Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne Wypracowywanie nowych rozwiązań WYTYCZNE W ZAKRESIE WDRAŻANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL – ZAŁĄCZNIK NR 8

19 FORMY DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH
4. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju (np. zapoznanie się z wynikami badań, poznanie wypracowanych rozwiązań Partnera; wspólna praca nad zastosowaniem rozwiązań wypracowywanych w innym kraju w celu udoskonalenia rozwiązań stosowanych przez Partnera w Polsce, upowszechnianie efektów projektu) 6. Wypracowywanie nowych rozwiązań (np. zawiązanie partnerstwa, realizacja zadań merytorycznych zgodnie z ustalonym harmonogramem, testowanie wstępnych rozwiązań, prace nad udoskonaleniem produktu projektu współpracy ponadnarodowej, przygotowanie raportu końcowego, upowszechnianie efektów) Formy działań, które mogą występować samodzielne.

20 FORMY DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH
2. Prowadzenie badań i analiz (np. spotkania robocze w celu opracowania harmonogramu prac, merytoryczne działania badawcze, spotkania konsultacyjne, upowszechnianie wyników badań i analiz, wspólne prowadzenie badan porównawczych) 5. Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne (organizacja staży, wizyt studyjnych, wymiana pracowników instytucji partnerów projektów, przedstawicieli grup docelowych) Formy działań, które mogą występować samodzielnie w ramach projektów z komponentem ponadnarodowym, a nie powinny występować samodzielnie w ramach wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej.

21 FORMY DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH
1. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań (np. przygotowanie konferencji, seminariów upowszechniających efekty projektu, druk podręczników, poradników opisujących nowatorskie rozwiązania wypracowane w ramach projektów jako materiałów szkoleniowych) 3. Przygotowanie tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań raportów (np. tłumaczenia, opracowanie edytorskie przetłumaczonego dokumentu, publikacja przetłumaczonego dokumentu) Formy działań, które nie powinny występować samodzielnie.

22 Forma działań Zalety Wady Łączenie różnych form współpracy większa kompleksowość podejścia możliwość wypracowania trwalszych efektów intensywniejsza współpraca ponadnarodowa gwarancja wypracowania wartości dodanej większe ryzyko wysoki poziom skomplikowania projektu konieczność rozbudowania struktury organizacyjnej wysokie koszty współpracy

23 Forma działań Zalety Wady Wybór jednej formy współpracy specjalizacja koncentracja zasobów na jednej formie współpracy łatwość realizacji projektu proste procedury wybór jednej formy współpracy może być nie wystarczający do osiągnięcia celu projektu ryzyko powielania wcześniej realizowanych projektów

24 WARTOŚĆ DODANA WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
Współpraca ponadnarodowa powinna koncentrować się na realizacji tych celów szczegółowych Priorytetów, w przypadku których możliwość wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się na poziomie ponadnarodowym wniesie rzeczywistą wartość dodaną. Jako wartość dodaną należy rozumieć cele projektu oraz konkretne produkty możliwe do osiągnięcia wyłącznie we współpracy ponadnarodowej, których nie udałoby się zrealizować, wdrażając projekt jedynie o zasięgu krajowym. WYTYCZNE W ZAKRESIE WDRAŻANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL

25 WARTOŚĆ DODANA WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
Punkt 3.1 Punkt 3.3 CELE PRODUKTY WARTOŚĆ DODANA

26 WARTOŚĆ DODANA WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
wynikająca ze współpracy ponadnarodowej Cele projektu, konkretne produkty i możliwe do osiągnięcia wyłącznie we wsp ó łpracy ponadnarodowej. z dofinansowania EFS Osiągnięcie dodatkowych efektów , nie wynikających bezpośrednio z cel w projektu i jego działań. Produkty A B C projekt organizacji projekt EFS EFS +

27 WARTOŚĆ DODANA WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
wynikająca ze współpracy ponadnarodowej Adaptacja nowego podejścia do nauczania os ó b w wieku 50+ w zakresie stosowania technologii IT funkcjonującego u partnera szwedzkiego (program + metodyka nauczania dostosowana do wymagań wiekowych). z dofinansowania EFS Zwiększenie liczby os b mających dostęp do szkoleń, zatrudnienia subsydiowanego, kształcenia ustawicznego i innych form wsparcia wsp łfinansowanych z EFS. Produkty A B C projekt organizacji projekt EFS EFS +

28 W praktyce projektowania można wykorzystać dwa typy podejścia prowadzące do określenia wartości dodanej: dokonać analizy planowanych produktów i zastanowić się, czy element współpracy ponadnarodowej pozwoli na podniesienie ich poziomu (wzrost wskaźników) zastanowić się, jakie nowe produkty, których nie udałoby się osiągnąć wdrażając projekt o zasięgu wyłącznie krajowym, mogą powstać w ramach projektu (nowy wskaźnik)

29 wniosek o dofinansowanie + list intencyjny → umowa o współpracy ponadnarodowej → umowa o dofinansowanie WYMAGANE DOKUMENTY

30 WYMAGANE DOKUMENTY wniosek o dofinansowanie + list intencyjny → umowa o współpracy ponadnarodowej → umowa o dofinansowanie List intencyjny jest załączany do wniosku o dofinansowanie stanowi wstępną deklarację współpracy partnerów ponadnarodowych wskazuje jednoznaczny zamiar podpisania umowy o współpracy ponadnarodowej w celu realizacji projektu/komponentu ponadnarodowego wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego stanowi zał. nr 10 do Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL (w wersji polskiej i angielskiej).

31 WYMAGANE DOKUMENTY Umowa o współpracy ponadnarodowej
jest akceptowana przez IP/IP2 ; akceptacja warunkuje podpisanie umowy o dofinansowanie projektu zawiera opis współpracy ponadnarodowej wskazujący wspólne cele partnerstwa, planowane produkty, opis działań ponadnarodowych oraz szczegółowy opis planowanych zadań i sposobów ich realizacji uwzględnia postanowienia finansowe opisujące źródła finansowania działań ponadnarodowych opisuje zagadnienia organizacyjne obejmujące zasady podejmowania decyzji w partnerstwie, zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie, sposób monitorowania i ewaluacji wskaźników wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej stanowi zał. 11 do Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL (w wersji polskiej i angielskiej)

32 WYMAGANE DOKUMENTY Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej
Wniosek o dofinansowanie + list intencyjny Umowa o współpracy ponadnarodowej Umowa o dofinansowanie Projekt z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym od początku realizacji projektu

33 WYMAGANE DOKUMENTY Projekt z komponentem ponadnarodowym wprowadzanym do projektu realizowanego Uzasadnienie zmiany + Wniosek o dofinansowanie list intencyjny Umowa o współpracy ponadnarodowej Aneks do umowy o dofinansowanie

34 WYMAGANE DOKUMENTY list/umowę podpisują partnerzy, którzy wzajemnie ze sobą współpracują maksymalnie 3 listy intencyjne → 3 umowy w ramach 1 wniosku o dofinansowanie w przypadku realizacji projektu w partnerstwie krajowym, list intencyjny i umowę o współpracy ponadnarodowej w imieniu partnerów krajowych podpisuje projektodawca PO KL

35 KOSZTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej - wszystkie wydatki zawarte w budżecie we wniosku są jednocześnie wydatkami współpracy ponadnarodowej Projekt z komponentem ponadnarodowym - koszty bezpośrednie dotyczące komponentu ponadnarodowego są ujęte w zadaniu 1 „współpraca ponadnarodowa”, koszty zarządzania - w zadaniu „zarządzanie projektem” Całkowity budżet projektu współpracy ponadnarodowej ujęte we wniosku o dofinansowanie

36 BUDŻET PROJEKTU WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
PROJEKT STANDARDOWY PROJEKT WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ Pokazuje wszystkie wydatki kwalifikowane realizowanego przedsięwzięcia Przy projektach partnerskich zakładany jest przepływ środków finansowych pomiędzy partnerami Wydatki w budżecie związane są ze wszystkimi wymienionymi we wniosku działaniami Pokazuje tylko wydatki kwalifikowane leżące po stronie polskiej – budżet przedsięwzięcia będzie najczęściej większy Jest możliwe sfinansowanie działań partnera zagranicznego z budżetu PO KL – WYMAGA UZASADNIENIA Wymienione w budżecie wydatki nie muszą dotyczyć wszystkich opisanych we wniosku działań (we wniosku opisujemy również działania finansowane przez partnerów ponadnarodowych)

37 Co wpływa na budżet projektu współpracy ponadnarodowej?
czas – zadania w projekcie ponadnarodowym realizowane są z reguły dłużej niż w projekcie PO KL „typowym” odległość – koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia są z reguły wyższe narodowość – różne języki, różna kultura i wartości to dodatkowe wydatki na ułatwienia komunikacji kursy walut – planowane wydatki muszą uwzględniać wahania kursowe liczba partnerów – im więcej partnerów tym wyższe koszty zarządzania partnerstwem, tłumaczeń, organizacji spotkań, itp.

38 Wydatki kwalifikowane
są niezbędne dla realizacji projektu są racjonalne i efektywne zostały faktycznie poniesione są udokumentowane zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu są zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego .

39 Typowe wydatki kwalifikowalne w projektach współpracy ponadnarodowej:
wydatki związane z zarządzaniem projektem ponadnarodowym wydatki związane z organizowaniem konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań wydatki związane z prowadzeniem badań i analiz wydatki związane z przygotowaniem publikacji, opracowań i raportów wydatki związane z doradztwem, wymianą pracowników, stażami, wizytami studyjnymi wydatki związane z promocją projektu inne wydatki np. koszty adaptacji nowych rozwiązań (koszty tłumaczeń, ekspertyz)

40 Wydatki kwalifikowalne w ramach wsparcia objętego cross - financingiem:
zakup oraz leasing (finansowy i zwrotny) pojazdów oraz mebli zakup oraz leasing sprzętu rozumianego jako środki trwałe, których wartość początkowa wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawnienia do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dostosowanie budynków, pomieszczeń oraz miejsc pracy Wartość wydatków w ramach cross - financingu nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących budżet (integracja społeczna zwiększenie do 15%).

41 PODZIAŁ KOSZTÓW POMIĘDZY PARTNERAMI
Koszty współpracy powinny być ponoszone przez partnerów ponadnarodowych proporcjonalnie do korzyści, jakie przynosi im współpraca ponadnarodowa. ZASADA WZAJEMNOŚCI – każdy z partnerów ponosi swoje koszty w projekcie. Partnerzy finansują poszczególne etapy zadań, za które odpowiadają. Wartość etapów może być równa np. w przy 2 partnerach 50:50 (zasada wzajemności na równych warunkach) lub zróżnicowana (np. 75:25) (zasada wzajemności na zróżnicowanych warunkach).

42 Zakłada transfer środków finansowych – nie jest rekomendowana
ZASADA PODZIAŁU KOSZTÓW – określony koszt jest dzielony pomiędzy partnerów. Koszt może być dzielony w równym stopniu (50:50) lub w innej ustalonej przez partnerów proporcji (75:25). Zakłada transfer środków finansowych – nie jest rekomendowana

43 Najważniejsze zmiany dotyczące rozliczeń finansowych w PWP po 01. 01
Najważniejsze zmiany dotyczące rozliczeń finansowych w PWP po r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

44 Zasady finansowania PO KL z dn. 21. 12. 2010 r. (obowiązują od 01. 01
Dodano podrozdział dot. projektów partnerskich ( dot. PWP): Co do zasady partnerzy ponadnarodowi ponoszą koszty proporcjonalnie do korzyści, a budżet wniosku uwzględnia koszty, które są finansowane z PO KL Są to co do zasady koszty zadań lidera PO KL, lecz istnieje możliwość sfinansowania części/całości zadań partnera ponadnarodowego  konieczność uzasadnienia w kontekście realizacji celów PO KL Środki na finansowanie kosztów realizowanych zadań przez partnerów ponadnarodowych mogą być przekazywane przez beneficjenta wyłącznie jako refundacja poniesionych wydatków

45 Zasady finansowania PO KL z dn. 21. 12. 2010 r. (obowiązują od 01. 01
Rozliczenia pomiędzy partnerami ponad. a beneficjentem odbywają się na podstawie zestawienia dokumentów potwierdzających wydatki sporządzanego przez partnerów Beneficjent składając wniosek o płatność przedstawia poniesione wydatki w tabeli Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem – sposób przedstawienia wydatków w tabeli, które beneficjent zrefundował partnerom powinna regulować umowa o współpracy ponadnarodowej

46 Zasady finansowania PO KL z dn. 21. 12. 2010 r. (obowiązują od 01. 01
Partner jest zobowiązany ponosić wydatki zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków PO KL, o ile zadania partnera są finansowane ze środków PO KL. Każdy z partnerów składa odrębne oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT oraz oświadczenie, iż poniesione przez niego wydatki nie były/nie będą refundowane z innych źródeł Partner musi stosować zasadę efektywnego zarządzania finansowego – racjonalności i efektywności wydatków

47 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków z dn. 22.11.2010
Doprecyzowano, iż Wytyczne dotyczą wszystkich wydatków ponoszonych przez partnerów, w tym ponoszonych przez partnerów ponadnarodowych, o ile zadania partnera są finansowane ze środków PO KL Partner – podmiot krajowy lub zagraniczny wymieniony we wniosku o dofinansowanie, wnoszący do projektu zasoby, realizujący projekt wspólnie z Beneficjentem na warunkach określonych w umowie partnerskiej Wprowadzono możliwość negocjowania ewentualnych zmian w budżecie projektu w przypadku zmian w prawie krajowym lub wspólnotowym wpływających na wysokość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

48 Zmiany we wniosku o dofinansowanie w zakresie specyfiki projektów współpracy ponadnarodowej po 1 stycznia 2011 roku

49 1.7 Tytuł projektu W przypadku realizacji projektu współpracy ponadnarodowej (wskazanie w pkt lub 1.12 opcji TAK) przed tytułem projektu należy dodać symbol PWP. W przypadku, gdy projektodawca nie doda przez tytułem projektu odpowiedniego symbolu (PWP, PI lub PI-PWP) należy uznać, iż ogólne kryterium formalne wyboru projektów „wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (i właściwą dokumentacją konkursową – w przypadku projektów konkursowych)” jest spełnione.

50 1.10 Wyodrębniony PWP 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym
Dodano informację: „Przygotowując projekt współpracy ponadnarodowej, projektodawcy powinni zapoznać się ze wzorem umowy o współpracy ponadnarodowej, która - w przypadku przyjęcia wniosku do realizacji - jest przedkładana IP/IP2 oraz której zatwierdzenie przez IP/IP2 jest warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Zapisy wniosku o dofinansowanie oraz umowy o współpracy ponadnarodowej powinny być spójne”.

51 (wcześniej: „muszą jasno wskazywać na”)
3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu - Uzasadnij potrzebę realizacji projektu Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów) Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu) Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru) W przypadku wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej cel główny i cele szczegółowe powinny odnosić się do współpracy ponadnarodowej i powinny być możliwe do osiągnięcia wyłącznie dzięki współpracy z partnerami ponadnarodowymi. W przypadku projektów z komponentem ponadnarodowym, co najmniej jeden cel szczegółowy powinien wskazywać na możliwość jego osiągnięcia wyłącznie w wyniku nawiązanej współpracy ponadnarodowej. (wcześniej: „muszą jasno wskazywać na”)

52 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób) [tekst] - Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć) Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M) Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym Charakteryzując grupy docelowe w projektach współpracy ponadnarodowej należy stosować wytyczne tj. dla projektów standardowych.

53 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób) W sytuacji gdy w ramach współpracy ponadnarodowej przewiduje się wsparcie przedstawicieli grup docelowych w kraju partnera ponadnarodowego, w tabeli wspomnianych danych nie ujmuje się. W tabeli uwzględnia się uczestników projektów, którzy nie zostali wymienieni w SZOP dla danego Działania/Poddziałania, ale uzyskują bezpośrednie wsparcie w projekcie w związku z realizacją formy/form działań kwalifikowanych w ramach współpracy ponadnarodowej, określonych w załączniku 8 do Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. W przypadku pracowników projektodawcy/innej instytucji, należy wskazywać ich w części sprawozdawczej wniosku o płatność oraz w PEFS-ie w ramach wsparcia dla instytucji i pracowników tych instytucji (nie będą wykazywani w ramach modułu dot. uczestników indywidualnych).

54 Cel szczegółowy projektu
3.3 Zadania [tekst] - Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań Nr Nazwa zadania Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji Cel szczegółowy projektu 1 tekst 1. słownik (lista rozwijana zgodna z treścią kolumny nr 1 pkt ) … słownik (lista rozwijana zgodna z treścią kolumny nr 1 pkt ) N WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA M ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Opis w punkcie 3.7

55 3.3 Zadania Zadanie „Współpraca ponadnarodowa” otrzymuje automatycznie przedostatni numer porządkowy (w poprzedniej wersji wniosku zadanie współpraca ponadnarodowa stanowiło zadanie nr 1). W przypadku projektów partnerskich, w tym ponadnarodowych, w niniejszym punkcie należy wskazać i opisać również zadania, za których realizację odpowiedzialny będzie/będą w całości bądź w części partner/partnerzy. Należy opisać wszystkie zadania przewidziane do realizacji z partnerami ponadnarodowymi bez względu na źródło ich finansowania, wskazując jednocześnie, które z nich są finansowane przez projektodawcę w ramach budżetu wniosku PO KL, a które są finansowane przez partnerów ponadnarodowych z ich własnych źródeł. W przypadku gdy wskazane zadania (lub ich części) nie są finansowane z PO KL, w budżecie wniosku należy wpisać „0”.

56 3.3 Zadania W związku z tym, iż aktualnie zgodność zadań opisanych w punkcie 3.3 z zadaniami znajdującymi się w budżecie wniosku, jak i harmonogramie jest automatycznie zapewniana przez Generator Wniosków Aplikacyjnych, we wszystkich ww. częściach wniosku widoczne będą wszystkie zadania związane ze współpracą ponadnarodową, w tym te finansowane ze środków własnych partnerów ponadnarodowych. (w dawnym punkcie 3.3 opisywano wszystkie zadania, w tym te finansowane przez partnerów ponadnarodowych, jednakże w budżecie uwzględniano jedynie koszty zadań finansowanych przez projektodawcę PO KL). W punkcie 3.3 prezentowane są produkty, których nie udałoby się osiągnąć bez nawiązania współpracy ponadnarodowej. Produkty te – obok celów – składają się na tzw. wartość dodaną wynikającą ze współpracy ponadnarodowej, która zgodnie z Wytycznymi stanowi istotę PWP. Tak jak inne produkty wymagają owskaźnikowania.

57 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł) [tekst] - Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka) Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka Wypełnienie tego punktu jest obligatoryjne dla projektodawców PWP wnioskujących o kwotę równą lub przekraczającą 2 mln złotych. Do opisu ryzyka projektodawcy mogą wykorzystać 5000 znaków spośród 30 000 przeznaczonych na wypełnienie całego wniosku. W przypadku PWP, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi poniżej 2 mln złotych, punktu 3.4 nie wypełnia się.

58 Oczekiwany efekt realizacji PO KL
3.5 Oddziaływanie projektu - Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL Opisz wartość dodaną projektu Oczekiwany efekt realizacji PO KL Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL W przypadku projektów współpracy ponadnarodowej punkt 3.5 wypełnia się tak jak w przypadku projektów standardowych.

59 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy
- Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu Do PWP mają tu zastosowanie zapisy takie jak dla projektów standardowych z zastrzeżeniem tego, iż ogólne kryterium formalne wyboru projektów, zgodnie z którym łączny roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) musi być równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie, nie dotyczy partnerów zagranicznych realizujących wspólniez polskim projektodawcą projekt współpracy ponadnarodowej. Jeśli natomiast projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotem zagranicznym, ale nie jest projektem współpracy ponadnarodowej, wówczas kryterium to ma zastosowanie do partnera zagranicznego; w tym przypadku podmiot zagraniczny jest traktowany pod względem rozliczeń jak partner krajowy.

60 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem
- Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn) Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje) Uzasadnij wybór ewentualnych partnerów projektu (jeżeli dotyczy) Opisz rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każdy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy) Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecanie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom) Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników W nowej Instrukcji doprecyzowano, iż wymóg dotyczący umieszczenia informacji na temat sposobu wyboru partnerów do projektu (obowiązujący przy wyborze partnera niepublicznego przez projektodawcę z sektora finansów publicznych) dotyczy również partnerów ponadnarodowych. Ponadto wymieniono przykładowe formy współpracy ponadnarodowej zgodne z Wytycznymi (tj. współpraca pomiędzy projektami, sieciami, twinning itp.).

61 4. Szczegółowy budżet W budżecie wniosku wykazywane są wszystkie zadania (lub ich części) realizowane we współpracy z partnerami ponadnarodowymi, zarówno te finansowane przez projektodawcę PO KL, jak i te finansowane przez partnera zagranicznego. W przypadku zadań (lub ich części) finansowanych przez partnera zagranicznego z jego własnych środków w budżecie wniosku należy wpisać „0”.

62 4. Szczegółowy budżet – Uzasadnienie kosztów
Uzasadnienie dla poszczególnych wydatków powinno być opisywane zarówno w przypadku cen wykraczających poza ceny rynkowe obowiązujące na danym rynku (w zależności od obszaru realizacji projektu) jak i w przypadku kosztów partnera ponadnarodowego ponoszonych przez polskiego projektodawcę w zakresie określonym poniżej w części „Projekty współpracy ponadnarodowej”  w szczególności w kontekście realizacji celów PO KL W polu Uzasadnienie możliwe jest również przedstawienie sposobów podziału kosztów pomiędzy partnerami ponadnarodowymi (np. wskazanie zasady wzajemności, podziału kosztów itp.), ewentualnie przedstawienie szacunkowej kwoty współfinansowania zadania przez partnera ponadnarodowego, przedstawienie % w jakim zadanie jest współfinansowane z PO KL (fakultatywnie).

63 6. Harmonogram realizacji projektu
W związku z automatycznym przenoszeniem danych do harmonogramu ze szczegółowego budżetu projektu, w harmonogramie projektu współpracy ponadnarodowej (zarówno wyodrębnionym, jak i z komponentem) uwzględnione zostaną wszystkie zadania realizowane we współpracy z partnerami ponadnarodowymi, zarówno |te finansowane przez projektodawcę PO KL, jak i te finansowane przez partnera zagranicznego.

64 7. Oświadczenie UWAGA! Wniosek powinna/y podpisać osoby/a wskazane/a w punkcie 2.6 Wniosku. Jednakże w przypadku projektów partnerskich (krajowych) dodatkowo w tym punkcie podpisują się osoby reprezentujące poszczególnych partnerów. Wniosku nie podpisują partnerzy ponadnarodowi, wskazani w pkt. 2.8. Oświadczenie stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie projektu wygenerowanego przez Generator Wniosków Aplikacyjnych.

65 Dokumenty wymagane na etapie aplikowania/rozszerzania zakresu projektu o komponent ponadnarodowy
Zlikwidowano wymóg potwierdzania kopii listu intencyjnego i kopii umowy o współpracy ponadnarodowej za zgodność z oryginałem. Doprecyzowano, że minimalny wzór listu intencyjnego może być rozszerzany po konsultacji z Krajową Instytucją Wspomagającą. Umowa o współpracy ponadnarodowej – termin na przedłożenie umowy dni od daty otrzymania pisma informującego o wynikach oceny merytorycznej wniosku może zostać wydłużony odpowiednio do czasu trwania negocjacji. Obowiązkiem IOK/instytucji weryfikującej pr. systemowy jest prowadzenie konsultacji roboczych z projektodawcą w zakresie przygotowywania umowy o współpracy ponadnarodowej.

66 DOKUMENTY Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL Podręcznik przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL Zalecenia dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia w zakresie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Projekty współpracy ponadnarodowej. Podręcznik dla projektodawców Poradnik dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej

67 Dziękujemy Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "Specyfika i ocena projektów współpracy ponadnarodowej PO KL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google