Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AGENCJA RYNKU ROLNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AGENCJA RYNKU ROLNEGO."— Zapis prezentacji:

1 AGENCJA RYNKU ROLNEGO

2 Agencja Rynku Rolnego Agencja Rynku Rolnego, powołana w 1990 r. do stabilizacji rynku rolnego i ochrony dochodów uzyskiwanych z produkcji rolniczej, od 1 maja 2004 roku jest agencją płatniczą i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym. ARR jako agencja płatnicza - po uzyskaniu akredytacji - administruje w Polsce wybranymi mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Bezpośrednie stosowanie Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce oznacza, że programy interwencyjne uruchamiane są w przypadkach określonych w prawodawstwie UE bądź decyzją Komisji Europejskiej podejmowaną po przeanalizowaniu sytuacji na rynkach rolnych.

3 Agencja Rynku Rolnego jako agencja płatnicza:
wydaje decyzje administracyjne umożliwiające producentom rolnym, przedsiębiorcom z branży rolno-spożywczej, w tym podmiotom skupującym i przetwórczym oraz importerom i eksporterom uczestniczenie w mechanizmach WPR, za które odpowiedzialna jest ARR, kontroluje prawidłowość wykorzystania środków finansowych wypłacanych uczestnikom poszczególnych mechanizmów WPR, wypłaca środki finansowe uczestnikom poszczególnych mechanizmów WPR, przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące mechanizmów WPR realizowanych przez ARR, informuje uczestników mechanizmów o decyzjach podjętych na szczeblu Wspólnoty w odniesieniu do realizowanych przez ARR mechanizmów WPR.

4 Agencja Rynku Rolnego jako agencja płatnicza:
Agencja Rynku Rolnego swoją działalnością obejmuje ponad 20 grup towarowych, realizując w ich obrębie blisko 60 mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, między innymi: interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i ich przetworów, dopłaty do prywatnego przechowywania produktów, administrowanie regulacjami handlowymi, w tym wydawanie pozwoleń na przywóz i wywóz oraz wypłacanie refundacji wywozowych, administrowanie systemami kwotowania produkcji wybranych produktów wsparcie popytu wewnętrznego poprzez stosowanie dopłat, w tym dopłat do przetwórstwa, spożycia oraz sprzedaży po obniżonych cenach produktów organizacjom o charakterze niedochodowym.

5 Działania interwencyjne realizowane przez OT ARR

6 „Szklanka mleka” W Małopolsce w programie „Szklanka mleka” bierze obecnie udział placówek oświatowych, w których z programu korzysta uczniów. Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczonych w roku szkolnym 2008/2009 do placówek oświatowych to kg.

7 „Szklanka mleka” Struktura uczniów biorących udział: Gimnazja - 3%
Przedszkola - 9% Pozostałe - 20% Podstawowe - 68%

8 „Szklanka mleka” Dzieci w ramach programu mogą dostawać mleko białe, mleko smakowe, jogurt naturalny, jogurt smakowy, twarogi, twarożki, sery topione i sery żółte. Dzienne spożycie nie może przekroczyć 0,25 litra mleka lub przetworu mlecznego.

9 „Szklanka mleka” W ramach mechanizmu Szklanka mleka
przyznawane są 3 rodzaje dopłat: - dopłata unijna - dopłata krajowa - dopłata z Funduszu Promocji Mleczarstwa

10 „Szklanka mleka” dopłata unijna – otrzymują wszystkie placówki oświatowe uprawnione do udziału w mechanizmie (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i inne placówki, za wyjątkiem szkół wyższych) – środki pochodzą z Unii Europejskiej

11 „Szklanka mleka” dopłata krajowa – otrzymują szkoły podstawowe – środki pochodzą z budżetu krajowego (tutaj mleko białe jest bezpłatne, a pozostałe przetwory po znacznie obniżonych cenach) dopłata z FPM – otrzymują przedszkola i gimnazja – środki pochodzą z Funduszu Promocji Mleczarstwa (również ceny dla ucznia obniżone) .

12 „Szklanka mleka” Aby otrzymać dopłaty Wnioskodawcy, muszą dostarczyć mleko do placówek oświatowych po cenach nie przekraczających cen maksymalnych, ogłoszonych w Rozporządzeniu RM na dany rok szkolny

13 „Szklanka mleka” Po spełnieniu warunków programu i uzyskaniu dopłat przez Wnioskodawców, przykładowe ceny dla uczniów wynoszą:

14 „Szklanka mleka” W szkołach podstawowych: Mleko białe: bezpłatnie
Mleko smakowe: kartonik 0,2l – 0,21zł

15 „Szklanka mleka” W przedszkolach i gimnazjach:
Mleko białe: kartonik 0,2l – 0,31zł Mleko smakowe: kartonik 0,2l – 0,55zł

16 „Szklanka mleka” W pozostałych szkołach:
Mleko białe: kartonik 0,2l – 0,40zł Mleko smakowe: kartonik 0,2l – 0,61zł

17 „Owoce w szkole” Celem programu jest propagowanie zdrowego odżywiania a także zachęcenie młodych ludzi do większego spożycia owoców i warzyw.

18 „Owoce w szkole” Program jest finansowany w 75% ze środków unijnych i 25% ze środków krajowych. Kwota przeznaczona na rok szkolny 2009/2010: 54,1 mln zł

19 „Owoce w szkole” Beneficjentami programu są dzieci uczęszczające do klas I-III w szkołach podstawowych Każde dziecko ma możliwość otrzymywać bezpłatnie 2-4 porcji owoców i warzyw w tygodniu

20 „Owoce w szkole” Ilość porcji dostarczanych w tygodniu będzie wynikać z wprowadzonego w całej Polsce sposobu udostępniania , co będzie zależało od ilości dzieci zgłoszonych do programu.

21 „Owoce w szkole” Porcja składa się z owocu i warzywa lub zamiennie soku. Owoce i warzywa są myte, czyste, opakowane i gotowe do bezpośredniego spożycia przez ucznia.

22 „Owoce w szkole” Produkty proponowane w Polsce to:
Owoce: jabłka, gruszki, truskawki Warzywa: marchewka, rzodkiewka, ogórek, papryka słodka Soki: owocowe, warzywne, owocowo warzywne

23 „Owoce w szkole” Placówka oświatowa, która chce wziąć udział w programie musi to zgłosić do Agencji Rynku Rolnego, a następnie podpisać umowę z zatwierdzonym dostawcą.

24 „Owoce w szkole” Przedsiębiorcy którzy chcą dostarczać owoce i warzywa do szkół, występują z wnioskiem o zatwierdzenie do Agencji Rynku Rolnego. Wymagania: 6-cio miesięczne doświadczenie w obrocie owocami zaplecze techniczne do tej działalności.

25 „Owoce w szkole” W Małopolsce zatwierdzono 7 dostawców.
Lista zatwierdzonych dostawców i lista zarejestrowanych placówek jest publikowana na stronie internetowej Agencji:

26 „Owoce w szkole” Zgłaszanie szkół i zatwierdzanie podmiotów jest przeprowadzane dla każdego semestru oddzielnie, w terminach zgodnie z ogłoszonym harmonogramem

27 Płatności tytoniowe Plantatorzy zarejestrowani w naszym Oddziale Terenowym zrzeszeni są w 2 grupach producenckich, a 22 działa jako indywidualni. Liczba plantatorów wynosi 836 osób i utrzymuje się na stałym poziomie.

28 Płatności tytoniowe Plantatorom tytoniu wypłacane są płatności uzupełniające dwóch rodzajów: 1. Płatność związana 2. Płatność niezwiązana

29 Płatności tytoniowe Płatność związana – część płatności uzupełniającej związana z produkcją przyznawana za sprzedany surowiec tytoniowy wyprodukowany w danym roku zbiorów i oddany do zatwierdzonych przez ARR punktów odbioru surowca tytoniowego. Stawka dopłaty do surowca ze zbiorów 2008: I grupa odmian – 4,68 zł/kg II-IV grupa odmian – 3,80 zł/kg

30 Płatności tytoniowe Płatność niezwiązana – część płatności uzupełniającej niezwiązanej z produkcją przyznawana na wniosek producenta surowca tytoniowego. Ilości referencyjne, do których przysługuje płatność wyliczone zostały na podstawie ilości surowca tytoniowego pochodzącego ze zbiorów w 2006 roku. Wnioski o płatność niezwiązaną za rok 2009 zostały złożone do 15 maja 2009. Stawka jest ustalana corocznie i ogłaszana w Dzienniku Ustaw po zakończeniu przyjmowania wniosków. Stawki za 2008 r. wynosiły: I grupa – ,79 zł/kg II-IV grupa – 1,23 zł/kg

31 Dopłaty do materiału siewnego
Celem mechanizmu jest przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie

32 Dopłaty do materiału siewnego
Dopłata jest przyznawana na wniosek który rolnik składa w terminie od 15 stycznia do 15 lipca 2010r na materiał zużyty do siewu lub sadzenia w sezonie 2009/2010

33 Dopłaty do materiału siewnego
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 od stycznia 2008 roku kwota pomocy de minimis wynosi EUR w okresie 3 lat obrotowych.

34 Dopłaty do materiału siewnego
Stawki dopłat to: zboża, mieszanki zł/ha, rośliny strączkowe zł/ha, ziemniaki zł/ha.

35 Dopłaty do materiału siewnego
W OT ARR w Krakowie odnotowuje się wzrost składanych wniosków o dopłatę do materiału siewnego: - dopłata do zboża ozimego: r r. – 149 szt. r r. – 252 szt. - dopłata do zboża jarego, ozimego, ziemniaków: r r. – 287 szt. r r. – 551 szt.

36 Dopłaty do plantacji trwałych
Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, Agencja Rynku Rolnego udziela pomocy do plantacji trwałych

37 Dopłaty do plantacji trwałych
Pomoc ta polega na zwrocie Rolnikowi części zryczałtowanych kosztów poniesionych przez niego z tytułu założenia plantacji wieloletnich roślin energetycznych.

38 Dopłaty do plantacji trwałych
Wysokość pomocy do 1 ha założonej plantacji trwałej w zależności od rodzaju rośliny.

39 Dopłaty do plantacji trwałych
Rolnik otrzyma pomoc, jeżeli plantacja spełnia następujące warunki: obejmuje obszar co najmniej 1 ha, nie została założona na trwałych użytkach zielonych, jest objęta wnioskiem o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych za rok, w którym plantacja została założona lub za rok następujący po roku jej założenia

40 Dopłaty do plantacji trwałych
Rolnik zachowa prawo do przyznanej pomocy, gdy: plantacja będzie utrzymywana przez co najmniej 5 kolejnych lat, licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, wszystkie rośliny zebrane z plantacji będą w wymienionym wyżej okresie przeznaczane na cele energetyczne,

41 Cukier W ramach programu „Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego” plantatorom rezygnującym z kwoty uprawniającej do produkcji buraka cukrowego zostanie wypłacona rekompensata. Rekompensata wypłacana będzie za pośrednictwem cukrowni z którą współpracował plantator. W województwie małopolskim z tego mechanizmu skorzysta 188 plantatorów buraka cukrowego.

42 Cukier Modernizację gospodarstw rolnych – do 40% kosztów
Plantatorom rezygnującym z produkcji buraka cukrowego może być przyznana pomoc na rzecz dywersyfikacji w ramach Osi I na: Modernizację gospodarstw rolnych – do 40% kosztów Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej – do 50% kosztów

43 Cukier Modernizację gospodarstw rolnych to inwestycje umożliwiające zmianę profilu produkcji na inny niż uprawa buraka cukrowego, tj. zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej. Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej – to inwestycje w na rzecz przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne, a program jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw.

44 „Pomoc żywnościowa” Podstawowym celem mechanizmu jest rozdysponowanie artykułów spożywczych pomiędzy osoby najuboższe Unii Europejskiej.

45 „Pomoc żywnościowa” Rozdysponowanie odbywa się za pośrednictwem uprawnionych organizacji charytatywnych, natomiast artykuły spożywcze są dostarczane przez przedsiębiorców wybranych w drodze przetargu organizowanego przez Agencję Rynku Rolnego.

46 „Pomoc żywnościowa” Program 2009
Łączna wartość programu realizowanego w roku 2009 wynosi 102  EUR co stanowi 347 064 751,77 zł

47 „Pomoc żywnościowa” Osobom najuboższym w Polsce, za pośrednictwem organizacji charytatywnych, zostaną przekazane następujące artykuły spożywcze: mąka pszenna makaron świderki, makaron krajanka, kasza jęczmienna wiejska, kasza jęczmienna mazurska, płatki kukurydziane, musli,

48 „Pomoc żywnościowa” dania gotowe, krupnik, kawa zbożowa instant,
herbatniki sery podpuszczkowe dojrzewające, sery topione, mleko UHT, mleko w proszku pełne (ekstra), masło ekstra, cukier biały, dżem, syrop owocowy.

49 „Pomoc żywnościowa” Gotowe artykuły spożywcze dostarczone do organizacji charytatywnych są: bezpośrednio dystrybuowane do osób najuboższych, przekazywane do dalszej dystrybucji za pośrednictwem innych organizacji charytatywnych.

50 „Pomoc żywnościowa” Artykuły spożywcze przekazywane są tym osobom, które spełniają kryteria zawarte w artykule 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593), tj.: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności

51 „Pomoc żywnościowa” długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,

52 „Pomoc żywnościowa” trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

53 „Pomoc żywnościowa” W Polsce organizacje uprawnione do uczestniczenia w mechanizmie to: Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie, Caritas Polska z siedzibą w Warszawie, Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie, Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie

54 „Pomoc żywnościowa” Na terenie województwa małopolskiego są to magazyny: Bank Żywności w Krakowie, ul. Zabłocie20/22 Kraków 2. Caritas Diecezji Tarnowskiej ul. Hodowlana 5 Tarnów

55 „Pomoc żywnościowa” 3. Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Kraków, ul.Ossowskiego 5 4. Caritas Archidiecezji Krakowskiej Kraków, ul. Żywiecka 16

56 „Pomoc żywnościowa” W Małopolsce w 2009r planuje się wydać:
8042 ton żywności W akcji rozdzielania będzie uczestniczyć: 512 organizacji

57 Oddział Terenowy w Krakowie e-mail: krakow@arr.gov.pl
Agencja Rynku Rolnego Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie ul. Mogilska 104 Kraków Tel: (12)

58 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "AGENCJA RYNKU ROLNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google