Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przepisy w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przepisy w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających."— Zapis prezentacji:

1 Przepisy w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów MICHAŁ ANDRIJEWSKI

2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
z dnia 5 lipca 2004 W sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów Dz. U. Nr 168, poz ze zmianami w Dz. U. z 2005r nr 39 poz. 372

3 DYREKTYWA 76/769/EWG Z DNIA W sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L z dnia ) dotychczas 44 adaptacje do postępu technicznego (ostatnia: 2004/21/EC) obecnie 47 podrozdziałów (punktów) w Aneksie I z odniesieniami do substancji, grup substancji lub preparatów dodatkowy Załącznik z listą kilkuset substancji o właściwościach CMR

4 Tło i cele Zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska Zapewnienie sprawnego działania rynku wewnętrznego (unijnego) poprzez usunięcie barier w handlu Stworzenie sieci łączącej pozostałe przepisy odnoszące się do chemikaliów (zakazy i ograniczenia wobec substancji) Zakazy jako najostrzejszy środek ograniczania ryzyka, stwarzanego przez substancje i preparaty niebezpieczne

5 Tło i cele Rynek wewnętrzny Wspólnot Europejskich (Rzym 1957)
Art 95 (dawny Art 100a) Traktatu o UE Dyrektywy UE ustanawiające wspólne normy (nie przewidziano odchyleń w narodowym prawodawstwie Krajów Członkowskich) początek 1976: Polichlorowane bifenyle (PCB)

6 Tło i cele Powody wprowadzenia zakazów i ograniczeń:
Funkcjonowanie niezharmonizowanego prawa krajowego, Porozumienia multilateralne (międzynarodowe) Inicjatywy Rady (np. Deklaracje) Rezultaty strategii ograniczania ryzyka na podstawie oceny ryzyka Substancji Istniejących i Substancji Nowych

7 Podstawa Prawna bardzo rozproszone przepisy Dyrektywy 76/769/EEC, które zmieniają się średnio 1-2 razy w roku, stwarzają konieczność ujednolicenia obowiązującego prawa źródła prawa UE: baza danych EUROLEX na stronie internetowej europa.eu.int/eur-lex „Analytical Structure“ - dostęp do aktów ujednoliconych Sekcja „Environment“, Podrozdział „Chemicals“

8 Struktura Dyrektywy Aneks II: Załącznik:
A) oznakowanie produktów zawierających azbest B) oznakowanie produktów zawierajacych PCB / PCT Załącznik: lista kilkuset substancji o właściwościach CMR lista amin aromatycznych i barwników azowych

9 Struktura Aneksu I Nazwa substancji, grup substancji lub preparatu
Ograniczenia 42. Alkany, C10-C13, chloro(krótkołańcuchowe parafiny chlorowane, SCCP)1. Nie może być wprowadzany do obrotu w celu zastosowania jako substancja lub składnik innych substancji lub preparatów w stężeniach wyższych niż 1 %:— w przemyśle metalowym;— w procesie usuwania tłuszczu ze skór.2. Przed 1 stycznia 2003 wszystkie pozostałe zastosowania SCCPs zostaną zweryfikowane przez Komisję Europejską [.....]

10 Ogólne Zasady dot. Ograniczeń
substancja zakazana z wyjątkami: wprowadzanie do obrotu i stosowanie substancji jest zabronione z wyjątkiem zastosowań jednoznacznie dozwolonych zakaz bez wyjątków tylko wobec polichlorowanych bifenyli (PCB) i ich wcześniej stosowanych zamienników zakaz niektórych zastosowań: wprowadzanie do obrotu i stosowanie substancji i preparatów oraz produktów je zawierąjacych jest dozwolone z wyjątkiem tych, które są jednoznacznie zabronione podejście wobec wiekszości ograniczeń, np. barwniki kadmowe

11 Ogólne Zasady dot. Ograniczeń
Zakaz wprowadzania do obrotu dla konsumentów: obrót substancją ograniczony do użytkowników profesjonalnych, kontrolowana dystrybucja np. ograniczenia wobec środków ochrony drewna, zawierających kreozot Zastosowanie granicznych zawartości substancji: zabroniony jest obrót i stosowanie preparatów i produktów zawierających substancje w stężeniu wyższym niż pewne wartości graniczne np. ograniczenia wobec pentachlorofenolu w preparatach, wartość graniczna 1000 ppm (mg/kg)

12 Ogólne Zasady dot. Ograniczeń
Ograniczenia w formie obowiazkowego oznakowania: np. oznakowanie niektórych produktów zawierających azbest

13 Przykłady Substancji i Preparatów Uregulowanych
1 PCB / PCT [całkowity zakaz] 2 Chlorek winylu [gaz pędny w pojemnikach aerozolowych] 3 Niebezpieczne ciecze [zakaz stosowania dla trików i żartów, gdy R65] 4 Fosforan Tris (2,3 dibromopropylu) - [tkaniny] 5 Benzen [zabawki, preparaty >0,1% benzenu] 6 Włókna azbestowe [całkowity zakaz] 8 Fosfinotlenek tris (azirynidyl) [tkaniny] 9 Polibromowane bifenyle [tkaniny] 10-12 varia, np. estry kwasu bromooctowego [żarty]

14 Przykłady Substancji i Preparatów Uregulowanych
13-16 varia, np. benzydyna [zakaz obrotu dla konsumentów] 17 Węglan ołowiu [farby] 18 Siarczan ołowiu [farby] 19 Związki rtęci [różne zastosowania] 20 Związki arsenu [różne zastosowania] 21 Organiczne związki cyny [np. środki antyporostowe] 22 Wodoroortoboran dibutylooctowy [stężenie < 0,1%] 23 Pięciochlorofenol [stężenie < 0,1%] 24 Kadm i związki kadmu [tworzywa sztuczne]

15 Przykłady Substancji i Preparatów Uregulowanych
25 Monometylo-tetrachloro-difenylometan [zakaz] Monometylo-dichloro-difenylometan [zakaz] Monometylo-dibromo-difenylometan [zakaz] 28 Nikiel i związki niklu [w kontakcie ze skórą] 28a Pojemniki z łatwopalnymi aerozolami [zakaz stos. w prod. służącym celom rozrywkowym] 29 Rakotwórcze kategorii 1 i 2 [zakaz dla konsumentów] 30 Mutagennne kategorii 1 i 2 [zakaz dla konsumentów] 31 Działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 i 2 [zakaz dla konsumentów] 32 Kreozoty [środki ochrony drewna]

16 Przykłady Substancji i Preparatów Uregulowanych
33-40 Chloroform, Czterochlorek węgla, Tetrachloroetan, etc. [ 0,1% zakaz dla konsumentów] 41 Hexachloroetan [hutnictwo metali nieżelaznych] Chloro-alkany, C10-C13 [metalurgia, przemysł skórzany] Barwniki azowe [zakaz] 44-45 Eter difenylowy, pochodne bromowe [<0,1% jako powłoki opóźniające zapalenie] 46 Nonylofenol, Nonylofenol oksyetylenowany [<0,1% w środkach czyszczących] 47 Cement zawierający Cr(VI) (chrom sześciowartościowy) [zakaz]

17 Przykłady Innych Istotnych Regulacji
Inne przepisy unijne również wprowadzają zakazy i ograniczenia wobec chemikaliów, np.: Rozporządzenie o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (WE) Nr 2037/2000 Rozporządzenie o eksporcie/imporcie chemikaliów (PIC) (WE) Nr 304/2003 Rozporządzenie o Detergentach (WE) Nr 648/2004 (zmienione) Dyrektywa o lotnych związkach organicznych [VOC] (Wspólne Stanowisko (WE) Nr 17/2004)

18 Rozporządzenie wydane na podstawie art
Rozporządzenie wydane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr. 11, poz. 84 z późn. zmianami)

19 Rozporządzenie określa ograniczenia, zakazy lub warunki
Produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych lub preparatów niebezpiecznych; Wprowadzania do obrotu lub stosowania produktów zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne

20 Przepisy rozporządzenia nie dotyczą wprowadzania do obrotu substancji i preparatów niebezpiecznych w celu prowadzenia badań naukowo-rozwojowych lub przeprowadzania analiz chemicznych, a także ich stosowania w tych dziedzinach, o ile rozporządzenie nie stanowi inaczej

21 Rozporządzenie nie obejmuje przepisów:
zawartych w dyrektywie 76/769/EWG, ale w Polsce wdrożonych lub wdrażanych innymi przepisami: W sprawie azbestu USTAWA z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 101, poz. 628) USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 65, poz. 596) W sprawie PCB i PCT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. (Dz. U. z dnia 1 lipca 2002 r.) Na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

22 Rozporządzenie wprowadza dodatkowe przepisy wykraczające poza zapisy dyrektywy 76/769/EWG:
Zakazuje się wprowadzania do obrotu detalicznego następujących substancji i preparatów niebezpiecznych: zaklasyfikowanych, jako bardzo toksyczne lub żrące z przypisanym zwrotem R35; metanolu (CAS ); preparatów zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% wagowych, w tym preparatów służących do spryskiwania szyb

23 Zakaz nie obejmuje obrotu detalicznego następujących produktów zawierających metanol:
paliw do silników redukcyjnych stosowanych w modelarstwie; paliw do silników spalinowych używanych w sportach motorowych; paliw pochodzenia roślinnego (biopaliw); klejów.

24 Zakaz nie obejmuje wprowadzania do obrotu detalicznego następujących substancji i preparatów zaklasyfikowanych jako żrące: środków do czyszczenia dla potrzeb gospodarstwa domowego, także zawierających wodorotlenek sodu lub wodorotlenek potasu; materiałów stosowanych w budownictwie; nawozów mineralnych

25 Substancje lub preparaty wymienione w ust
Substancje lub preparaty wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 mogą być wprowadzane do obrotu pod warunkiem, że osoba wprowadzająca uzyska od nabywcy identyfikujące go następujące dane: 1) nazwę firmy lub imię i nazwisko; 2) adres; 3) numer NIP (REGON) Osoba wprowadzająca do obrotu substancje lub preparaty wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 jest obowiązana przechowywać te dane przez okres 5 lat.

26 W przypadku substancji i preparatów, o których mowa w ust
W przypadku substancji i preparatów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, osoba wprowadzająca je do obrotu, poza przyjęciem od nabywcy danych, o których mowa w ust. 4, jest obowiązana do zgłoszenia w terminie do końca lutego każdego roku listy odbiorców za rok poprzedni właściwemu terenowo państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu (Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji)

27 2) prowadzenia przez użytkownika ewidencji ich rozchodu;
Substancje i preparaty bardzo toksyczne, żrące (z przypisanym zwrotem R35) oraz metanol mogą być stosowane w działalności zawodowej pod warunkiem: 1) zgłoszenia właściwemu terenowo państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, najpóźniej w dniu ich nabycia po raz pierwszy; 2) prowadzenia przez użytkownika ewidencji ich rozchodu; 3) zabezpieczenia ich przed przejęciem przez osoby niepowołane Ponieważ cały paragraf dotyczy m.in. substancji żrących z ze zwrotem R35 to ten ustęp też dotyczy tylko tych żrących które mają R35.

28 Zakazuje się stosowania substancji zaklasyfikowanych jako łatwo palne, wysoce łatwo palne i skrajnie łatwo palne, w postaci własnej i jako składnik preparatu w pojemnikach aerozolowych przeznaczonych do obrotu detalicznego lub innej formy obrotu dostępnego dla konsumentów i przewidzianych do celów rozrywkowych lub do ozdabiania, w szczególności służących do: wytwarzania: a) metalicznych nabłyszczaczy przeznaczonych głównie do ozdabiania, b) sztucznego śniegu i szronu, c) "zabawnych" poduszek, d) serpentyn, e) imitacji ekstrementów, f) płatków dekoracyjnych i piany, g) sztucznych pajęczyn, h) cuchnących bomb; wydawania dźwięku.…) Przepis ust. 1 nie dotyczy farb i lakierów w pojemnikach aerozolowych . Pojemniki aerozolowe służące do celów wymienionych powyżej zawierające substancje zaklasyfikowane do grup określonych powyżej mogą być wprowadzane do obrotu pod warunkiem umieszczenia na nich napisu: „Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego”. Zwracam uwagę na zapis ust 2. Nie wynika on bezpośrednio z dyrektywy ale z obawy przed zakazem wprowadzania do obrotu farb i lakierów w spray’u.

29 Zakazuje się stosowania chlorku winylu jako czynnika pędnego w pojemnikach aerozolowych.

30 Zakazuje się stosowania związków arsenu oraz zawierających je preparatów do:
Zapobiegania zanieczyszczaniu przez mikroorganizmy, rośliny lub zwierzęta: kadłubów łodzi, klatek, pływaków, sieci i innych przyrządów lub urządzeń używanych w hodowli ryb lub małży; jakichkolwiek przyborów lub urządzeń całkowicie lub częściowo zanurzonych w wodach śródlądowych lub morskich; Oczyszczania wód przemysłowych, niezależnie od ich przeznaczenia

31 Zakazuje się stosowania związków arsenu oraz zawierających je preparatów do:
3) zabezpieczania drewna, 1a. Zakazuje się wprowadzania do obrotu drewna zabezpieczonego związkami arsenu oraz zawierającymi je preparatami, § 6.6. Opakowania zbiorcze każdej partii drewna wprowadzanego do obrotu i zabezpieczonego w sposób, powinny być oznakowane etykietą zawierającą informację: „Podczas przenoszenia używać rękawic ochronnych, a w czasie cięcia lub jakiejkolwiek innej obróbki stosować maski przeciwpyłowe i środki ochrony oczu. Odpady powstałe podczas obróbki tego drewna powinny być traktowane jako odpady niebezpieczne i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiębiorstwa”

32 Zakazuje się stosowania związków rtęci w postaci substancji lub składników preparatów do:
Zapobiegania zanieczyszczeniu przez mikroorganizmy, rośliny lub zwierzęta: kadłubów łodzi, klatek, pływaków, sieci i innych przyborów lub urządzeń używanych w hodowli ryb lub małży, jakichkolwiek przyborów lub urządzeń zanurzonych całkowicie lub częściowo w wodach śródlądowych i morskich, Zabezpieczania drewna; Oczyszczania wód przemysłowych, niezależnie od ich przeznaczenia. Impregnacji tkanin technicznych o dużej odporności oraz włókien przeznaczonych do ich wytwarzania.

33 Zakazuje się wprowadzania do obrotu organicznych związków cyny oraz zawierających je preparatów w celu ich zastosowania w farbach jako produkt biobójczy w postaci niezwiązanej. Zakazuje się stosowania organicznych związków cyny lub zawierających je preparatów do oczyszczania wód przemysłowych.

34 Zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania produktów zawierających organiczne związki cyny oraz zawierających je preparatów jako produktów o działaniu biobójczym, przeznaczonych do zapobiegania zanieczyszczeniom wywoływanym przez drobnoustroje, rośliny lub zwierzęta, w szczególności do: łodzi żaglowych, niezależnie od długości, przeznaczonych do użytkowania na morzach, wodach przybrzeżnych, estuariach, śródlądowych drogach wodnych i jeziorach; klatek, pływaków, sieci i innych przyborów lub urządzeń używanych w hodowli ryb lub małży; przyborów lub urządzeń zanurzonych całkowicie lub częściowo w wodach śródlądowych i morskich.

35 Zakazuje się wprowadzania do obrotu substancji i preparatów, w których stężenie wodoroortoboranu dibutylocyny(IV) (DBB) (CAS ) jest równe lub większe niż 0,1%. Zakaz nie dotyczy wodoroortoboranu dibutylocyny(IV) (DBB) oraz zawierających go preparatów przeznaczonych wyłącznie do przetworzenia na końcowe produkty, w których stężenie DBB będzie mniejsze niż 0,1%.

36 § 11.1. Zakazuje się stosowania kadmu (CAS 7440-43-9) i jego związków do barwienia:(…)
4. Przepisy ust. 1 nie dotyczą produktów barwionych ze względów bezpieczeństwa. § Zakazuje się stosowania kadmu i jego związków do utrwalania następujących produktów końcowych wytworzonych z polimerów lub kopolimerów chlorku winylu(…) 3. Przepisy ust. 1 nie dotyczą produktów końcowych, w których ze względów bezpieczeństwa, zastosowano stabilizatory zawierające kadm.

37 § 14 w ustępie 2 skreśla się wyraz „detalicznego”
Zakazuje się produkcji i stosowania następujących substancji i ich soli: 2-naftyloaminy (CAS ), benzydyny (CAS ), bifenylo-4-aminz (CAS: ) oraz 4-nitrobifenylu (CAS ). Zakazuje się produkcji, stosowania i wprowadzania do obrotu substancji i preparatów, w których substancje wymienione w ust. 1 występują jako składniki lub zanieczyszczenia w stężeniach przekraczających 0,1 % masowego.

38 § Zakazuje się stosowania niklu (CAS ) i jego związków do wytwarzania lub pokrywania: 1) produktów przeznaczonych do długotrwałego kontaktu ze skórą, w szczególności: a) kolczyków, naszyjników, bransoletek, łańcuszków i pierścionków, b) zegarków na rękę, bransolet i pasków do zegarków, c) guzików na nitach, nitów, zamków błyskawicznych i metalowych znaczków na odzieży - jeżeli szybkość wydzielania się niklu z części wymienionych produktów wchodzących w długotrwały kontakt ze skórą przekracza 0,5 µg/cm2/tydzień; 2) produktów wymienionych w pkt 1, mających pokrycie z materiału innego niż nikiel, jeżeli takie pokrycie nie gwarantuje, że szybkość wydzielania się niklu z części wymienionych produktów wchodzących w długotrwały kontakt ze skórą przez co najmniej dwa lata normalnego użytkowania nie przekracza 0,5 µg/cm2/tydzień. 2. Nikiel i jego związki nie mogą występować w sztyftach wkładanych do przekłutego ucha i innych przekłutych części ciała w czasie pokrywania się nabłonkiem rany spowodowanej przekłuciem, niezależnie od faktu, czy sztyft jest wyjmowany, czy też nie. Zakaz ten nie ma zastosowania pod warunkiem, że taki sztyft jest jednorodny i stężenie niklu w nim jest mniejsze niż 0,05 % jego masy. po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a. Produkty, o których mowa w ust. 1 nie mogą być wprowadzane do obrotu jeżeli nie spełniają wymagań określonych przepisami tego ustępu.

39 1 Zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania pochodnych pentabromowych eteru difenylowego C12H5Br5O lub pochodnych oktabromowych eteru difenylowego C12H2Br8O jako substancji lub składników substancji lub preparatów w stężeniach większych niż 0,1% masowego. 2. Zakazuje się wprowadzania do obrotu wyrobów, które w swoim składzie lub częściach o zmniejszonej palności zawierają pochodne pentabromowe eteru difenylowego C12H2Br5O lub pochodne oktabromowe eteru difenylowego C12H2Br8O i zawierających je preparatów w stężeniach większych niż 0,1% masowego. Teraz jest: § 25. Zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania produktów, które w swoim składzie lub w powłokach opóźniających ich zapalenie zawierają pochodne pentabromowe eteru difenylowego C12H5Br5O (CAS ) lub pochodne oktabromowe eteru difenylowego C12H2Br8O (CAS ) i zawierających je preparatów w stężeniach większych niż 0,1 % masowego.

40 § 27 otrzymuje brzmienie:
1. Zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania cementu w opakowaniach jednostkowych (w workach), jeżeli zawierają, w formie uwodnionej więcej niż 0,0002% rozpuszczalnego chromu(VI) w przeliczeniu na ogólną suchą masę. 2. Zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania preparatów zawierających cement, jeżeli zawierają, w formie uwodnionej, więcej niż 0,0002% rozpuszczalnego chromu(VI) w przeliczeniu na ogólną suchą masę.(…) Dotychczas było: § Zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania preparatów zawierających cement, jeżeli zawierają one w formie uwodnionej więcej niż 0,0002 % masowego rozpuszczonego chromu VI w przeliczeniu na ogólną suchą masę.

41 Zakazuje się stosowania do impregnacji drewna następujących substancji i preparatów, w których one występują jako składniki lub zanieczyszczenia: kreozotu (CAS ), oleju kreozotowego (CAS ), destylatów ze smoły węglowej - olejów naftalenowych (CAS ), oleju kreozotowego - frakcja acenaftenowa (CAS ), destylatów wyższych (smoły węglowej) (CAS ), oleju antracenowego, (CAS ), smółek kwaśnych, węgla, surówki (CAS ), kreozotu, drzewnego, (CAS  ), niskotemperaturowej alkalicznej smoły węglowej (CAS ), jeżeli zawierają: benzo(a)piren w stężeniu większym niż 0,005 % ich masy; fenole ekstrahowane wodą, w stężeniu przekraczającym 3 % ich masy.

42 Zakazuje się wprowadzania do obrotu drewna impregnowanego substancjami lub preparatami wymienionymi powyżej, jeżeli zawierały one benzo(a)piren lub fenole ekstrahowane wodą w stężeniach przekraczających określone stężenia Substancje lub preparaty wymienione w ust. 1, mogą być stosowane do impregnacji drewna w instalacjach przemysłowych, pod warunkiem że zawierają: benzo(a)piren w stężeniu mniejszym niż 0,05% ich masy; fenole ekstrahowane wodą, w stężeniu mniejszym niż 3% ich masy.

43 Zakazu, nie stosuje się do środków ochrony roślin oraz produktów biobójczych, zawierających oksyetylenowany nonylofenol ((C2H4O)nC15H24O) jeżeli przed dniem 17 lipca 2003 r. zostało wydane zezwolenie na dopuszczenie tych środków ochrony roślin do obrotu i stosowania lub pozwolenie na wprowadzenie do obrotu tych produktów biobójczych, a oksyetylenowany nonylofenol nie jest, odpowiednio, substancją biologicznie czynną lub substancją czynną, do czasu wygaśnięcia tych zezwoleń i pozwoleń

44 Zakazuje się wprowadzania do obrotu w sprzedaży detalicznej produktów i nieodpłatnego przekazywania konsumentom substancji, które w wykazie wydanym na ustawy zostały zaklasyfikowane: jako substancje rakotwórcze kategorii 1 lub 2 i oznakowane symbolem „T” oraz zwrotami R45 lub R49; jako substancje mutagenne kategorii 1 lub 2 i oznakowane zwrotem R46; jako substancje działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2 i oznakowane zwrotami R60 lub R61, i wymienione są w załączniku nr 1. Substancje określone w ust. 1 oraz substancje i preparaty, które zawierają je jako składniki lub zanieczyszczenia, bez naruszania przepisów dotyczących oznakowania, mogą być wprowadzane do obrotu pod warunkiem umieszczenia na ich opakowaniu czytelnej informacji: „Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Uwaga: unikaj narażenia. Przed stosowaniem tej substancji/preparatu zapoznaj się z instrukcją”.

45 Przepisy powyższe nie dotyczą:
paliw do pojazdów; olejów mineralnych przeznaczonych do stosowania jako paliwo w urządzeniach do spalania ruchomych lub stałych; paliw sprzedawanych w naczyniach zamkniętych, w butlach ciśnieniowych; farb artystycznych

46 Zakazuje się wprowadzania do obrotu w sprzedaży detalicznej lub jakiejkolwiek innej sprzedaży dostępnej dla konsumentów, a także nieodpłatnego przekazywania konsumentom produktów zawierających jako składniki lub zanieczyszczenia: chloroform (CAS ), czterochlorek węgla (CAS ), 1,1,2-trichloroetan (CAS ), 1,1,2,2-tetrachloroetan (CAS ), 1,1,1,2-tetrachloroetan (CAS ), pentachloroetan (CAS ), 1,1-dichloroetylen (CAS ), 1,1,1,trichloroetan (CAS ), jeżeli ich stężenia w tych substancjach lub preparatach wynoszą 0,1% ich masy lub więcej.

47 Zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania
pentachlorofenolu (CAS  ) oraz jego soli i estrów oraz substancji i preparatów, w których występują one jako zanieczyszczenia lub składniki w stężeniach przekraczających 0,1% ich masy.

48 Zakazuje się stosowania:
węglanu ołowiu (PbCO3) (CAS ), węglanu ołowiu uwodnionego (2PbCO3Pb(OH)2 (CAS ), siarczanu ołowiu (1:1) (PbSO4) (CAS ) siarczanu ołowiu w postaci (PbxSO4) (CAS ) jako farb lub składników preparatów przeznaczonych do stosowania jako farby.

49 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym, że przepisów § 25 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, nie stosuje się do dnia 31 marca 2006 r. do ratunkowych systemów ewakuacyjnych w lotnictwie zawierających pochodne pentabromowe eteru difenylowego C12H5Br5O

50 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przepisy w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających."

Podobne prezentacje


Reklamy Google