Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Austriacka polityka rynku pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Austriacka polityka rynku pracy"— Zapis prezentacji:

1 Austriacka polityka rynku pracy
Lokalna współpraca najważniejszych aktorów Horst Ortmann, Dyrektor zarządzający grupy BIT

2 Plan wystąpienia Ogólne informacje dot. austriackiej polityki rynku pracy Urzędy pracy i instrumenty rynku pracy Urzędy pracy i przedsiębiorstwa Przykłady

3 Cechy austriackiej polityki rynku pracy
Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia (AMFG) Minister Pracy Polityki Socjalnej oraz Ochrony Konsumentów powinien doprowadzić dostępnymi metodami, w porozumieniu z wszystkimi partnerami, do osiągnięcia i utrzymania pełnego zatrudnienia oraz optymalnej sprawności rynku pracy.

4 Jak definiuje się politykę rynku pracy w Austrii?
Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia (AMSG) przydzielono rządowi w ramach zasady pełnego zatrudnienia w polityce rynku pracy zadania dążące do zapobiegania i likwidacji bezrobocia z zachowaniem praw socjalnych i ekonomicznych w oparciu o możliwie pełne, gospodarczo uzasadnione i długotrwałe połączenie popytu siły roboczej z podażą. Poprzez to powinno się chronić zapotrzebowanie gospodarki na siłę roboczą i na wszystkie osoby, które są do dyspozycji na austriackim rynku pracy.

5 Organizacja polityki rynku pracy
1994: Powołanie urzędów pracy (AMSG) Rządowe regulacje polityki rynku pracy Podporządkowanie Ministrowi Pracy Polityki Socjalnej i Ochrony Konsumentów (bm:ask) Podstawy prawne (obowiązujące w całej Austrii) Utworzenie urzędów pracy w Austrii

6 Organizacja polityki rynku pracy
AMS (austriacki urząd pracy) jest instytucją usługową prawa publicznego z własną osobowością prawną 1 Federalny Urząd Pracy 9 Wojewódzkich Urzędów Pracy ( ~ WUP) 99 Powiatowych Urzędów Pracy (~ PUP) 61 Centrum Informacji Zawodowej 5.051 Urzędników (2008)

7 Kierowanie polityką rynku pracy
AMS jest najbardziej znaczącą organizacją prowadzącą politykę rynku pracy Kontrole prowadzone przez radę nadzorczą (Federalny Urząd Pracy) i władze landów (Wojewódzkie Urzędy Pracy) Na wszystkich poziomach współdziałają znaczący partnerzy socjalni Przedstawiciele pracobiorców (związki zawodowe) Zrzeszenia pracobiorców Przedstawiciele pracodawców (izby gospodarcze, zrzeszenia przemysłowe) (wojewódzkie izby gospodarcze)

8 Usługi AMS Pośrednictwo siły roboczej na odpowiednie miejsca pracy
Pomoc przy rozwiązaniu przeszkód w trakcie pośrednictwa Środki, które podnoszą przejrzystość na rynku pracy (analizy rynku pracy, eJob-Room, etc.) Zmniejszenie jakościowej nierównowagi pomiędzy ofertą siły roboczej i zgłaszanym przez rynek pracy zapotrzebowaniem na przekwalifikowanie lub doszkalanie, jak i nabywanie wyższych kwalifikacji Zabezpieczenie materialnej egzystencji bezrobotnych w ramach ubezpieczenia przeciw bezrobociu (zasiłki, pomoc celowa).

9 Instrumenty polityki rynku pracy
Pasywna polityka rynku pracy (Roszczenia prawne) Zabezpieczenie egzystencji bezrobotnych Świadczenia płacowe jak zasiłek i pomoc celowa Świadczenie płacowe przy niewypłacalności pracodawców Usługi transferowe do momentu rozpoczęcia wypłaty świadczeń ze względu na wiek, jak również z powodu zmniejszenia zdolności do pracy lub niezdolności do pracy zarobkowej (dodatek emerytalny)

10 Instrumenty polityki rynku pracy
Aktywna polityka rynku pracy (przeważnie bez roszczeń prawnych) Narzędzia celowe wpływające na rynek pracy Podwyższenie przejrzystości rynku (pośrednictwo pracy, informacja zawodowa i poradnictwo) Dostosowanie kwalifikacji zawodowych siły roboczej do wymogów rynku poprzez postulaty kształcenia zawodowego i ustawicznego Promocja mobilności siły roboczej np. poprzez pomoc w poszukiwaniu opieki nad dziećmi Pomoc w przezwyciężaniu problemów osobistych (np. uzależnienie, długi, bezdomność, fizyczna lub umysłowa niepełnosprawność, etc.), które utrudniają karierę zawodową Okresowe zatrudnienie subsydiowane będące ułatwieniem powrotu do życia zawodowego poprzez pomoc w zatrudnieniu

11 Instrumenty polityki rynku pracy
Aktywne formy (Roszczenia prawne) Aktywne formy finansowane z budżetu form pasywnych Świadczenia pieniężne związane z wiekiem Premia związana z kształceniem uczniów Świadczenia związane z kształceniem i dokształcaniem: Stypendium szkoleniowe i dodatki celowe, w trakcie udziału w szkoleniach, zasiłek dla bezrobotnych wypłacany z fundacji pracy, środki na kształcenie, premia solidarnościowa, zasiłek dla osoby bezrobotnej uczącej się po upływie terminu świadczeń standardowych, zasiłek na rehabilitację, wsparcie na ponowne wejście na rynek pracy.

12 Liczby i budżet Ok. 4 mln osób czynnych zawodowo (stopa ok. 71,7%)
Osoby zatrudnione (bez samozatrudnionych) ok (listopad ‘09) Zarejestrowanych bezrobotnych: (listopad ‘09), stopa 4,7% (Eurostat) ok. 1 mld EUR na formy aktywne Co odpowiada wzrostowi w budżecie o ok. 123 mln EUR w stosunku do roku 2008 Podobny budżet planuje się na rok 2010 Zasiłek dla bezrobotnych (formy pasywne) ok. 6 mld EUR (6,4 mld EUR 2010) Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin ok. 220 mld EUR

13 Zaangażowani „gracze” na regionalnym rynku pracy
AMS daje do dyspozycji: Usługi dla poszukujących pracy strefa informacyjna AMS, strefa doradztwa AMS, strefa usług AMS, eJobRoom Usługi dla firm indywidualni doradcy, doradcy z zakresu poszukiwania personelu, dostępne narzędzia Informacja i kształcenie zawodowe Narzędzia specjalne

14 Współpraca firm z urzędami pracy
Platforma do poszukiwania pracy eJobRoom, EURES, AMS doradztwo i usługi dla pracodawców System wczesnego ostrzegania (obowiązek zgłaszania zwolnień) Możliwości doradztwa dla firm Flex-doradztwo, doradztwo szkoleniowe dla firm Zrzeszenia firm zamawiających szkolenia Zrzeszenie kilku firm w podziale regionalnym, branżowym, tematycznym ze względu na rodzaj szkolenia czy wielkość przedsiębiorstwa Narzędzia dla wielu firm Wybór pracowników

15 Współpraca firm z urzędami pracy
Wsparcie finansowe dla osób zatrudnionych W ramach EFS, przedstawienie planu kształcenia Pracownicy od 45 roku życia Kobiety z wykształcenie maksymalnie zawodowym lub średnim Osoby wstępujące na rynek pracy Pracobiorcy poniżej 45 roku życia w ramach koncepcji Productive-Aging w ramach zrzeszenia firm zamawiających szkolenia, Max 2/3 kosztów szkolenia, max 10 tyś EUR na osobę uczestnicy: doradcy zawodowi, firmy, instytucje szkoleniowe, Urząd pracy/pomoc techniczna

16 Współpraca firm z urzędami pracy
Wieniec szkoleniowy Urlop szkoleniowy – ustalenie pomiędzy pracownikiem i pracodawcą Okres obserwacji max. 4 lata, karencja max 1 rok Pracobiorca otrzymuje ekwiwalent wynagrodzenia -> nie ma kosztów dla pracodawcy, stotunek pracy zostaje utrzymany Urząd pracy i samorząd współfinansują szkolnie Uczestnicy: firmy, pracownicy, Urząd pracy, samorząd

17 Współpraca firm z urzędami pracy
Praca w niepełnym wymiarze i praca w niepełnym wymiarze połączona ze szkoleniem Czasowe obniżenie normalnego czasu pracy Cel: gwarancja zatrudnienia Obowiązkowe: porozumienie partnerów społecznych AMS finansuje wsparcie w okresie niepełnego wymiaru pracy (opłaca godziny, w których się nie pracuje i wsparcie szkoleniowe) Współfinansowanie szkoleń w max 60% z EFS Uczestnicy: Urząd pracy, firmy, partnerzy społeczni, firmy szkoleniowe

18 Narzędzia specjalne – Projekt Gegko
Aktywizacja, stabilizacja i rozwój perspektyw dla osób długotrwale bezrobotnych Realizacja poprzez stowarzyszenie Projekt zatrudnieniowy o charakterze pożytku publicznego, współpraca międzygminna Współpraca z gminami (np. opieka nad terenami zielonymi, prace biurowe, itp.) Finansowane z urzędu pracy i samorządu Styrii Uczestnicy: samorząd, Urząd pracy, gminy, bezrobotni

19 Narzędzia specjalne – fundacja ZAM
ZAM=Zentren für Ausbildungs-Management (centra zarządzania szkoleniami) + Implacementstiftung (fundacja pracy typu inplacement) Działania o charakterze regionalnym na rzecz kobiet Wsparcie i finansowanie: Rekrutacji Bezpłatnych praktyk zawodowych Szkoleń Integracji w miejscu pracy Wsparcie finansowe

20 Narzędzia specjalne – pakt na rzecz zatrudnienia osób młodocianych
Dla osób młodocianych, które nie są w stanie znaleźć miejsca praktyki Trzy części projektu: „Warsztat letni”, ewentualnie mobilne biura doradztwa Usuwanie słabych punktów, orientacja zawodowa, poszukiwanie pracy, wsparcie w zakresie poszukiwania miejsc praktyk Praktyki zawodowe w kilku firmach Uczestnicy: samorząd, Urząd pracy, instytucje szkoleniowe, firmy posiadające warsztaty szkoleniowe

21 Narzędzia specjalne – Wiedeński fundusz wspierający osoby zatrudnione (Waff)
Waff jest funduszem miasta Wiednia, w ramach paktu na rzecz zatrudnienia Osiągniecie aktywniej polityki rynku pracy, poparte działaniami organizacji reprezentującymi interesy pracobiorców Usługi dla osób poszukujących pracy, firm i pracowników Program zawiera również takie akcje, jak gospodarka-szkoła Projekty współpracy Sposoby zapoznania się z rodzajami zawodów i sytuacją na rynku pracy

22 Pakty na rzecz zatrudnienia
Instrumenty polityki zatrudnieniowej opartej na współpracy Szeroko zakrojona współpraca na dwóch poziomach: poziomie lokalnym i regionalnym Współfinansowanie z EFS Działania w obszarze gospodarka-szkoła Przybliżenie sobie grup tradycyjnie dalekich od siebie na rynku pracy Uczestnicy: Urząd pracy, samorząd, firmy, partnerzy społeczni, ośrodki pomocy społecznej, zarząd paktów

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Austriacka polityka rynku pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google