Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W latach 2004-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W latach 2004-2013."— Zapis prezentacji:

1 w latach

2

3

4

5

6 Dofinansowania do wynagrodzeń – udział w strukturze wydatków PFRON i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych

7 Pracownicy niepełnosprawni w II kwartale 2013 r.

8 Dofinansowania 2013-2014 stopień niepełnosprawności maksymalne 2013
przeciętnie wypłacone na osobę w 2013 2014 plan Zakłady pracy chronionej znaczny 2700 1556 1920 znaczny ( ss) 3300 1610 2560 umiarkowany 1500 1358 960 umiarkowany ( ss) 2100 1455 1560 lekki 600 567 480 lekki ( ss) 1200 1102 1120 Otwarty rynek pracy 1890 1418 znaczny ( ss) 2970 1619 1050 985 1419 420 401 1080 1008

9 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
Część A Lp. Treść Wykonanie 2012 Przewidywane wykonanie w 2013 r. Projekt planu na 2014 r. w tysiącach złotych 1 2 3 4 I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 1. Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 54 140 47 133 78 000 2. Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące 72 346 71 753 3. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a * 4. Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust. 2 50 000 55 000 5. Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.b 3 600 5 200 6. Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b 10 7. Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.a 8. Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1 4 200 5 500 9. Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładów, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2 7 907 17 000 10. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art.25a 74 676 84 294 11. Zadania zlecane art. 36 12. Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6 13. Wydatki bieżące (własne), z tego: 13.1 - wynagrodzenia osobowe 52 282 13.2 - wynagrodzenia bezosobowe 1 200 13.3 - składki na ubezpieczenia społeczne 9 444 9 392 13.4 - składki na Fundusz Pracy 1 327 1 311 13.5 - zakup usług, w tym: 45 755 46 846 13.5.1 - remonty 1 902 1 947 13.6 - pozostałe, z tego: 30 954 30 958 13.6.1 - amortyzacja (umorzenia) 22 695 21 088 13.6.2 - inne 8 259 9 870 13.7 - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności 14. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 576 3 661 15. Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne) 41 131 45 573 16. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 964 3 283 17. Dofinasowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - art.. 47 ust 1 pkt. 4 lit. c 950 1 500 *Planowany poziom realizacji wydatków w art. 26a na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2013 r. wyniesie tys. zł.

10 Przyczyny zmian – kontekst międzynarodowy
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności : Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier Konkluzje Rady w sprawie wsparcia europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności Rozporządzenie KE w sprawie wyłączeń blokowych (obecne i projektowane)

11

12

13 Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5 Wariant 6 Wariant 7
stare zasady bez zrównania rynków zrównanie rynków w górę zrównanie rynków w dół podstawa zł. 1500 1600 w tysiącach kwota dofinansowania Wariant 7 Wariant 8 Wariant 9 Wariant 10 Wariant 11 Wariant 12 153/85/38 v.l. 3-m-ce v.l. 4-m-ce zrównanie rynków w połowie podstawa zł. 1500 1600 kwota dofinansowania Wariant 13 Wariant 14 Wariant 15 Wariant 16 Wariant 17 Wariant 18 zrównanie w połowie-cd Nowe zasady – zrównanie rynków 153/85/38 v.l. 6m-cy 120/60/30 cały rok 120/60/30 v.l. 3 –m-ce podstawa zł. 1500 1600 kwota dofinansowania

14 Wariant 19 Wariant 20 Wariant 21 Wariant 22 Wariant 23 Wariant 24
Nowe zasady – zrównanie rynków 120/60/30 v.l. 4 –m-ce 120/60/30 v.l. –6m-cy 120/65/30 podstawa zł. 1500 1600 kwota dofinansowania Wariant 25 Wariant 26 Wariant 27 Wariant 28 Wariant 29 Wariant 30 Nowe zasady – zrównanie rynków 120/65/30 v .l. 3–m-ce 120/65/30 v.l. 4 –m-ce 120/65/30 v.l. –6m-cy podstawa zł. 1500 1600 kwota dofinansowania Wariant 31 Wariant 32 Wariant 33 Wariant 34 Wariant 35 Wariant 36 Nowe zasady – zrównanie rynków 120/70/30 120/70/30 v.l. 3–m-ce 120/70/30 v.l. 4 –m-ce podstawa zł. 1500 1600 kwota dofinansowania


Pobierz ppt "W latach 2004-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google