Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI"— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Andrzej Babuchowski Radca Minister SP RP UE PODEJŚCIE DO INNOWACJI W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM W POLITYCE UNIJNEJ PO ROKU 2013

2 PLAN PREZENTACJI Pozycja Polski Działania proponowane przez UE
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Strategia UE w nowej perspektywie finansowej na lata Pozycja Polski Działania proponowane przez UE Podsumowanie

3 STRATEGIA Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Strategia UE w nowej perspektywie finansowej na lata

4 ZNACZENIE POLITYKI INNOWACJI
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Polityka innowacji jest strategiczna nie tylko dla skutecznego wyjścia z kryzysu, ale również ze względu na jej rolę w definiowaniu pozycji państw w wymiarze globalnym. Od zagospodarowania tego działu gospodarki zależy, czy UE będzie liczącym się partnerem w stosunkach międzynarodowych, czy też zostanie zmarginalizowana. Przede wszystkim należy wzmocnić narodowe systemy badań i innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności przedsiębiorstw i współpracy sektora publicznego i prywatnego. Dlatego wszystkie działania w obszarze innowacji powinny być ustalane według ścisłych kryteriów efektywności  i możliwej synergii.

5 Dziękuję Państwu za Uwagę
Pozycja naukowa krajów mierzona liczbą priorytetowych tematów badawczych w obszarze żywności, rolnictwa i rybołówstwa w regionach NUTS-2 w krajach ERA Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Dziękuję Państwu za Uwagę

6 Indeks konkurencyjności regionów UE, w roku 2010
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Dziękuję Państwu za Uwagę

7 Poziom innowacyjności regionów
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Dziękuję Państwu za Uwagę

8 POLSKA Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union POZYCJA POLSKI

9 Wpływ innowacji na gospodarkę
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union POZYCJA POLSKI

10 Regiony UE członkowie Platformy Inteligentniej Specjalizacji KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Stan Unii innowacji na 2012 r. – przyśpieszenie zmian Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union POZYCJA POLSKI

11 POLSKA Inwestycje i nakłady Osiągnięcia/efekty gospodarcze Badania
Inwestycje i nakłady Osiągnięcia/efekty gospodarcze Badania Intensywność B&R (R&D) Wartość 2011: 0.77% (EU: 2.03%; US: 2.75%) Tempo wzrostu : +1.6% (EU: +0.8%; US: +0.2%) Doskonałość w N&T(S&T) Wartość: 2010: (EU:47.86; US: 56.68) Tempo wzrostu : +4.45% (EU: +3.09%;US: +0.53) Innowac. i zmiany strukturalne Indeks gospodarczego oddziaływania innowacji : (EU: 0.612) Oparcie gospodarki na wiedzy Wartość: 2010: (EU:48.75; US: 56.25) Tempo wzrostu : +1.65% (EU: +0.93%; US: +0.5%) Konkurencyjność Hot-spots w kluczowych technologiach Żywność, Rolnictwo i rybactwo, Energia, Środowisko, Bezpieczeństwo, Technologie informatyczne, Materiały Udział wysokozaawansowanych technologii (HT) + średnozaawansowanych technologii (MT) w bilansie handlowym Wartość:2011: 0.88% (EU: 4.2%; US: 1.93%) Tempo wzrostu : % (EU: +4.99%; US:-10.75%) Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union

12 Inwestowanie w wiedzę w Polsce
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union POZYCJA POLSKI

13 Działania proponowane przez UE
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Działania proponowane przez UE

14 Priorytety Strategii UE Europa 2020
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

15 Priorytety przewodnie
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union „Unia innowacji” – projekt na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy; „Europejska agenda cyfrowa” – projekt na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego; „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” – projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej;

16 Wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2014-2020 (w cenach roku 2011)
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Działanie Kwota w mln Euro Horyzont 2020 70 200 Zmiany Społeczne i Innowacje 815 Fundusze Regionalne Fundusz Spójności 66 362,4 Rozwój Obszarów Wiejskich 84 936 Bezpieczeństwo Żywności 1 678,5

17 Doskonałość w prowadzeniu badań,
Główne filary (priorytety strategiczne) przyszłego finansowania badań w ramach Horyzont 2020 Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Doskonałość w prowadzeniu badań, Rozwiązywanie problemów społecznych, Przewodnia rola przemysłu i zwiększanie konkurencyjności.

18 Wspólne Strategiczne Ramy Badań i Innowacji (CSFRI)
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Powinny one: wyeliminować fragmentację badań zapewnić większą spójność programów krajowych i unijnych być powiązane z kluczowymi elementami polityk sektorowych, takimi jak: zdrowie, bezpieczeństwo żywnościowe, bio-gospodarka, energia, zmiany klimatyczne

19 Wspólne Strategiczne Ramy Badań i Innowacji (CSFRI)
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Sposób finansowania: temat badawczy z udziałem jednostki naukowo-nadawczej będzie finansowany z pieniędzy CSFRI, infrastruktura związana z badaniami będzie finansowana z pieniędzy na programy badawcze znajdujące się w funduszach strukturalnych.

20 WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI WWiI-KIC
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union WWiI - KIC

21 WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI WWiI-KIC
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ma na celu przyczynieniu się do trwałego wzrostu gospodarczego i zwiększenia konkurencyjności przez wzmocnienie zdolności innowacyjnych UE i jej państw członkowskich poprzez integrację trójkąta wiedzy, tj. badań, innowacji i szkolnictwa wyższego w ramach „Horyzont 2020 – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji”. Integracja ta odbywa się przede wszystkim poprzez wspólnoty wiedzy i innowacji (KIC - WWiI), które w perspektywie długoterminowej grupują organizacje dokoła wyzwań społecznych. Równocześnie EIT w ramach programu Horyzont 2020 ma przezwyciężyć rozdrobnienie w obszarze europejskich innowacji oraz zwiększyć atrakcyjności Europy jako miejsca, które na swoją działalność wybierać będą najwyższej klasy specjaliści i przedsiębiorcy.

22 WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI WWiI-KIC FINANSOWANIE
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union EIT przyjmuje kryteria i procedury finansowania, monitorowania i oceny działalności WWiI przed rozpoczęciem procedury wyboru nowych WWiI. WWiI są finansowane w szczególności z następujących źródeł: wkładów podmiotów partnerskich, tworzących znaczące źródło finansowania; ustawowych lub dobrowolnych wkładów państw członkowskich, państw trzecich lub ich organów publicznych; wkładów organów lub instytucji międzynarodowych; przychodów uzyskanych z działalności własnej WWiI oraz z tytułu praw własności intelektualnej;

23 WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI WWiI-KIC FINANSOWANIE
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union wkładów kapitałowych, łącznie z tymi, którymi zarządza Fundacja EIT; zapisów, darowizn i wkładów od osób fizycznych, instytucji, fundacji lub wszelkich innych podmiotów krajowych; wkładów z EIT; instrumentów finansowych, łącznie z tymi, które są finansowane z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wkłady te mogą mieć formę wkładów rzeczowych

24 WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI WWiI-KIC PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH KIC
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Wkład finansowy Wydatkowanie budżetu EIT (mln Euro) Wydatkowanie budżetu EIT (% budżetu) Wkład finansowy EIT 2 963, 506 25 Wkład finansowy ze źródeł prywatnych i publicznych 8 890, 000 75 Razem 11 853,506 100% Wkład ze strony partnerów WWiI nie jest klasycznym wymogiem „współfinansowania” dotacji, lecz warunkiem wstępnym minimalnego poziomu zaangażowania istniejących organizacji oraz ich finansowego zaangażowania w WWiI.

25 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne (European Innovation Partnership - EIP)
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union EIP

26 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne (European Innovation Partnership - EIP)
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union EIP powołano w celu szybszego opracowywania i wykorzystywania rozwiązań i technologii stanowiących odpowiedź na globalne wyzwania, takie jak: zmiany klimatyczne, zmiany demograficzne, niedobór surowców, potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa, lepszej ochrony zdrowia, między podmiotami działającymi na poziomie UE i Państw Członkowskich .

27 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne (European Innovation Partnership - EIP)
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union EIP zostały zaproponowane w ramach flagowych działań Unii mających na celu przyspieszenie wdrażania innowacji w celu rozwiązania największych wyzwań społecznych. Nie są one ani P2P (partnerstwami publiczno-publicznymi) ani PPP (partnerstawmi publiczno-prywatnmi), ale tworzą ramy gromadzące uczestników różnych obszarów polityki, sektorów gospodarczych i krajów, w celu zintegrowania lub zainicjowania działań po stronie popytowej (np. użytkownik, regulacja, normalizacja i zamówienia publiczne) i podażowej (badań i technologii), w całym cyklu badań i rozwoju.

28 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne (European Innovation Partnership - EIP)
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Celem EIP jest: zapewnienie większej synergii i lepszego wykorzystania doświadczeń i zasobów UE w obszarze badań, rozwoju i innowacji, zwiększenie współpracy międzynarodowej między podmiotami z różnych Państw Członkowskich, możliwie najszersze wykorzystanie różnych instrumentów wspierających działalność badawczo-rozwojową oraz komercjalizacja wyników badań – zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym.

29 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne (European Innovation Partnership - EIP)
Głównym zadaniem SG jest opracowanie Strategicznego Planu Wdrażania (Strategic Implementation Plan - SIP) przedstawiającego kluczowe bariery do przezwyciężenia w danym obszarze, konkretne cele do osiągnięcia, zakres odpowiedzialności i kluczowe etapy realizacji projektu tzw. „kamienie milowe”, w celu monitorowania postępów w realizacji działań. Proponowane obecnie obszary dotyczą m.in.: surowców naturalnych i zrównoważonej produkcji produktów rolnych. Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union

30 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne (European Innovation Partnership - EIP)
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Projektem kieruje Grupa Sterująca (Steering Groups, SG) składająca się z wysokich rangą przedstawicieli rządów (ministrowie), Parlamentu Europejskiego, biznesu i nauki z krajów zaangażowanych w projekt. Przewodniczy im Komisarz KE odpowiedzialny merytorycznie za dany obszar. Horyzontalna koordynacja nad EIP spoczywa w gestii DG Research and Innovation. Prace SG wspierają grupy operacyjne (robocze) składające się z ekspertów z danej dziedziny z sektora publicznego i prywatnego. W prace włączona jest ponadto tzw. grupa Szerpów, czyli osób wspomagających prace SG.

31 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne (European Innovation Partnership - EIP)
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Rada Zarządzająca EIP Zrównoważone i Wydajne Rolnictwo ma zidentyfikować obszary priorytetowe gdzie występuje potrzeba wprowadzenia innowacji, jak również „wąskie gardła innowacji”. Zakłada się, że obszary wsparcia innowacji będą szeroko zdefiniowane, jak np. • Produkcja żywności, produkcja surowców i materiałów nieżywnościowych, adaptacja do klimatu, zarządzanie ekosystemem; • Transfer wiedzy w Europie; • Zarządzanie ziemią, sprawy konsumpcji żywności, rynek usług ekologicznych, zarządzanie nawożeniem

32 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne (European Innovation Partnership - EIP)
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Obszary ważne, a traktowane marginalnie: Zrównoważony chów i hodowla zwierząt; Zintegrowane zarządzanie stadem; Nowo pojawiające się choroby zwierząt; Zastosowanie technologii w pomieszczeniach dla zwierząt. Międzynarodowy wymiar rolnictwa unijnego; Zintegrowany charakter łańcucha wartości; Wzajemne zależności miedzy wzorcami prod.. i konsum.); Zapobieganie marnotrawieniu żywności; Innowacje w kreowaniu polityki; Problemy z wdrażaniem innowacji; Rolnictwo niskonakładowe; Systemy rolnicze wymagające dużej wiedzy (rolnictwo ekol); Systemy rolnicze wpływające korzystnie na środowisko i klimat.

33 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne (European Innovation Partnership - EIP)
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Ułatwienie kontaktu rolników z naukowcami, likwidacja „wąskich gardeł”, poprzez: Izby rolnicze; Służby doradcze; Istniejące sieci rozwoju obszarów wiejskich (KSOW); Uczelnie; Brokerzy innowacji Władze miejscowe

34 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne (European Innovation Partnership - EIP) ZAŁOŻENIA PRZYSZŁYCH PROJKETÓW BADAWCZYCH Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Projekty badawcze już w początkowych etapach badań powinny przewidywać konkretne zastosowanie wyników. Lepsze wyniki uzyska się poprzez skoncentrowanie się na grupach rolników niż pojedynczych rolnikach (wzajemne uczenie się). Projekty badawcze powinny odnosić się do całego łańcucha dostaw żywności. Rozwiązania innowacyjne powinny odpowiadać potrzebom rolników i społeczeństwa. Konieczne jest ustanowienie mechanizmów zachęt, żeby społeczność naukowa zaangażowała się w badania stosowane i rozpowszechnianie wiedzy. W rozpowszechnianiu wiedzy niezwykle przydatne są gospodarstwa doświadczalne. Dlatego rozważa się utworzenie sieci gospodarstw doświadczalnych i pokazowych na poziomie UE.

35 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne (European Innovation Partnership - EIP) FINANSOWANIE
Finansowanie w oparciu o środki programu rozwoju obszarów wiejskich nie będzie wystarczające, aby objąć nim wszystkie priorytety. Państwa członkowskie musza więc same podjąć decyzje o obszarach priorytetowych, w których chcą finansować innowacje. Na sukces EIP będą miały również wpływ: Silne finansowanie z programu Horyzont 2020; Powiązanie programu Horyzont 2020 z PROW; Spójność kryteriów oceny. Stąd też EIP Rolnictwo powinien mieć duży wpływ na planowanie badań w programie Horyzont 2020 w obszarze rolnictwo, żywność, rybołówstwo, biotechnologia. Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union

36 SCHEMAT FUNCJONOWANIA SIECI EIP
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union PROW

37 PODMIOTY KLUCZOWE W RAMACH EIP – GRUPY OPERACYJNE
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union

38 SIECI EIP Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union PROW

39 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union PROW

40 CZY WSPARCIE UE DLA PRZEMYSŁU PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO W SPOSÓB SKUTECZNY I WYDAJNY ZWIĘKSZAŁO WARTOŚĆ DODANĄ PRODUKTÓW ROLNYCH? Sprawozdanie specjalne nr ETO Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Nie stwierdzono dowodów pozwalających na wykazanie, że przedsiębiorstwa, które otrzymały pomoc, faktycznie potrzebowały dotacji, Nie wykazano, w jaki sposób finansowanie ma zwiększyć wartość dodaną produktów rolnych czy poprawić konkurencyjność rolnictwa Nie wykazano, że wsparcie otrzymują najbardziej skuteczne i wydajne projekty. Nie ustrzeżono się od wystąpienia efektów deadweight i przesunięcia. Nie ma dowodów na to, czy wsparcie inwestycji przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego jest wydajnym i skutecznym sposobem poprawy konkurencyjności rolnictwa.

41 PROW Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Cel ogólny PROW: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju.

42 PRIORYTETY PROW Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, Poprawa konkurencyjności wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększanie rentowności gospodarstw rolnych, Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorze rolnym, spożywczym i leśnym, Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

43 UŁATWIANIE TRANSFERU WIEDZY I INNOWACJI W ROLNICTWIE, LESNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Cele szczegółowe: Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich, Wzmocnienie powiązań między rolnictwem i leśnictwem, a badaniami i innowacją, Promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolniczym i leśnym.

44 UŁATWIANIE TRANSFERU WIEDZY I INNOWACJI W ROLNICTWIE, LESNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Beneficjenci Działania „Transfer Wiedzy”: Ad. 1. Publiczne i prywatne podmioty doradcze, osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność szkoleniowo-doradczą, instytucje naukowo-badawcze. Ad. 2. Publiczne i prywatne podmioty doradcze, instytucje naukowo-badawcze. Ad. 3. Szkoły rolnicze i leśne kształcące na poziomie średnim, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Szkoły Leśne MŚ, Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej, Centrum Doradztwa Rolniczego.

45 UŁATWIANIE TRANSFERU WIEDZY I INNOWACJI W ROLNICTWIE, LESNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Beneficjenci Działania „Doradztwo”: Ad. 1. Publiczne i prywatne podmioty doradcze. Ad. 2. Publiczne i prywatne podmioty doradcze, instytucje naukowo-badawcze. Ad. 3. Publiczne i prywatne podmioty doradcze, Centrum Doradztwa Rolniczego.

46 PRIORYTETY DLA DZIAŁANIA WSPÓŁPRACA
PRIORYTETY 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich, wzmocnienie powiązań między rolnictwem i leśnictwem, a badaniami i innowacją, 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększanie rentowności gospodarstw rolnych, Ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw stojących przed problemami strukturalnymi, szczególnie gospodarstw o niskim poziomie uczestnictwa w rynku, gospodarstw prowadzących działalność o charakterze rynkowym w określonych sektorach i gospodarstw wymagających zróżnicowania produkcji rolnej, Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union

47 PRIORYTETY DLA DZIAŁANIA WSPÓŁPRACA
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocje na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organizacje międzybranżowe.

48 DZIAŁANIE - WSPÓŁPRACA
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Zakres Działania: Wsparcie tworzenia i funkcjonowanie grup operacyjnych EPI, tworzenie nowopowstałych klastrów i podejmujących nową dla nich działalność, metod współpracy między różnymi podmiotami w sektorze rolnym i spożywczym oraz innymi podmiotami przyczyniającymi się do realizacji priorytetów rozwoju obszarów wiejskich.

49 ZAKRES WSPARCIA Wsparcie dotyczy: Projektów pilotażowych,
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Wsparcie dotyczy: Projektów pilotażowych, Rozwoju nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorach rolnym i spożywczym, Współpracy między małymi podmiotami przy organizowaniu wspólnych procedur pracy, wspólnym korzystaniu z pomieszczeń i zasobów, Horyzontalnej i wertykalnej współpracy między podmiotami łańcucha dostaw na rzecz utworzenia platform logistycznych w celu promowania krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych, Działań promocyjnych w kontekście lokalnym, związanym z rozwojem krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych,

50 ZAKRES WSPARCIA Wsparcie dotyczy:
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Wsparcie dotyczy: Wspólnych działań podejmowanych w celu przeciwdziałania zmianie klimatu lub przystosowania się do niej, Wspólnego podejścia do projektów środowiskowych i ciągłych praktyk w zakresie ochrony środowiska, Horyzontalnej i wertykalnej współpracy między podmiotami łańcucha dostaw na rzecz zrównoważonej produkcji biomasy do stosowania w produkcji żywności i energii oraz w procesach przemysłowych, Realizowania, w szczególności przez partnerstwa publiczno-prywatne, lokalnych strategii rozwoju dotyczących co najmniej jednego z priorytetów UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

51 BENEFICJENCI DZIAŁANIA - WSPÓŁPRACA
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Podmioty współpracujące w rolnictwie i łańcuchu żywnościowym oraz inne podmioty, w tym organizacje międzybranżowe, przyczyniające się do osiągnięcia celów i priorytetów polityki rozwoju obszarów wiejskich, klastry oraz grupy EPI, składające się z co najmniej dwóch partnerów.

52 PODSUMOWANIE Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union W nowym okresie finansowym będzie większe nastawienie na transfer innowacji z nauki do gospodarki niż na badania. Będzie więcej środków finansowych, ale będą trudniej dostępne. Istotnym elementem będzie współfinansowanie działań przez beneficjentów. Warunkiem uczestnictwa w wielu działaniach jest silna współpraca podmiotów naukowo- badawczych z podobnym podmiotami w krajach UE oraz z podmiotami gospodarczymi.

53 POZNAN 2013.05.10 Dziękuję Państwu za Uwagę
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Dziękuję Państwu za Uwagę


Pobierz ppt "MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google