Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uni Korona Obligacje Dystrybutor/Klient Imię nazwisko – bez stanowiska Warszawa, maj 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uni Korona Obligacje Dystrybutor/Klient Imię nazwisko – bez stanowiska Warszawa, maj 2012."— Zapis prezentacji:

1 Uni Korona Obligacje Dystrybutor/Klient Imię nazwisko – bez stanowiska Warszawa, maj 2012

2 UniKorona Obligacje jest subfunduszem dłużnym lokującym środki w polskie obligacje o różnym terminie wykupu, stało- i zmiennokuponowe, emitowane przez Skarb Państwa. Odpowiedni dobór obligacji do portfela zapewnia stabilność inwestycji i niski poziom ryzyka. Uni Korona Obligacje – zysk z najlepszych polskich obligacji UI/05.2012 2

3 Elastyczna, przejrzysta inwestycja, w polskie bony i obligacje skarbowe o terminie wykupu 1-2 lata Stabilny potencjał zysku dzięki dywersyfikacji portela Niskie ryzyko Wysoka płynność subfunduszu – możliwość wpłat i wypłat każdego dnia roboczego Niska pierwsza i kolejna wpłata do subfunduszu – od 100 zł Subfundusz pod parasolem FIO – możliwość optymalizacji podatkowej Uni Korona Obligacje – cechy subfunduszu UI/05.2012 3

4 Cel subfunduszu Celem inwestycyjnym subfunduszu jest uzyskanie ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych dzięki lokowaniu aktywów w najlepsze polskie obligacje skarbowe. Uniwersum inwestycyjne Subfundusz obligacji inwestujący w bony, obligacje skarbowe oraz komercyjne instrumenty dłużne. Udział tego typu papierów w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów. Benchmark EFFAS POLAND 1 – 5 lat Uni Korona Obligacje – polityka inwestycyjna UI/05.2012 4

5 UniObligacje: Nowa Europa Uni Korona Obligacje – atrakcyjna relacja zysku do ryzyka UI/05.2012 Ryzyko Potencjalny zysk UniKorona Obligacje UniObligacje Aktywny Krótkoterminowe papiery dłużne skarbowe Krótkoterminowe papiery dłużne korporacyjne Polskie obligacje Skarbu Państwa Obligacje rynków wschodzących (CEE) w PLN Obligacje o długim duration, Obligacje śmieciowe Fundusze dłużne aktywnie zarządzane … UniKorona Pieniężny UniWIBID (PLN) UniLokata (PLN) Ryzyko inwestycyjne: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie UniEURIBOR (EUR) UniDolar Pieniężny (USD) 5

6 Subfundusz jest skierowany do Klientów, którzy: poszukują rozwiązań inwestycyjnych umożliwiających płynne inwestycje w obligacje są zainteresowani elastycznymi inwestycjami o niskich wahaniach wartości kapitału myślą o inwestycjach w okresie 1 – 2 lat chcą mieć pewność, iż ich środki będą zarządzane w profesjonalny sposób doceniają możliwość zamiany subfunduszu bez podatku od zysków. UI/05.2012 Dla kogo przeznaczony jest subfundusz Uni Korona Obligacje? 6

7 Co przemawia za takim rozwiązaniem? UI/05.2012 Dariusz Lasek, zarządzający subfunduszem UniKorona Obligacje UniKorona Obligacje to subfundusz, którego podstawowe inwestycje to obligacje skarbowe rządu polskiego. Za jego wyborem przemawiają pozytywne sygnały płynące z polskiej gospodarki: spadająca inflacja, dobre wyniki budżetu i brak problemów z finansowaniem krajowych potrzeb pożyczkowych. Specyfika subfunduszu, jak również sprzyjające okoliczności rynkowe sprawiają, że UniKorona Obligacje może być dobrą alternatywą wobec funduszy akcyjnych, które cechuje większe ryzyko, jak również wobec funduszy pieniężnych, które w minionym roku wypracowały niższe zyski. 7

8 Wyniki subfunduszu Uni Korona Obligacje UI/05.2012 Źródło : Opracowanie własne, dane na 30.04.2012 1M3MYTD1Y2Y5Y10Y UniKorona Obligacje 1,14%2,74%5,24%9,76%13,09% 41,35%95,82% Benchmark 0,34%1,36%2,25%6,62%11,06% 32,92%96,19% Różnica 0,801,392,993,142,03 8,43-0,38 8

9 Bardzo dobre wyniki na tle innych funduszy obligacji – w okresie 1 roku oraz 3 i 5 lat UniKorona Obligacje jest wśród 25% najlepszych funduszy ze swojej kategorii Potwierdzeniem najwyższej jakości i stabilnych wyników UniKorona Obligacje jest najwyższy, 5-gwiazdkowy rating niezależnej firmy analitycznej – Analiz Online. Najlepsze wyniki, najwyższy rating UI/05.2012 9

10 Uni Korona Obligacje – podsumowanie UI/05.2012 UniKorona Obligacje Typ: subfundusz obligacji Data pierwszej wyceny:1 listopada 1999 r. Ryzyko inwestycyjne: niskie Zalecany horyzont inwestycyjny:1 – 2 lata Benchmark:EFFAS POLAND 1 – 5 lat Wartość aktywów netto:765,59 mln PLN Minimalna pierwsza wpłata: 100 PLN Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN Wycena: w PLN, każdy dzień sesji na GPW Data wyceny: (nabycia, odkupienia, konwersje) do 12:00 D, po 12:00 D+1 Opłata manipulacyjna Opłata za zarządzanie Opłata od wyników 1% max 2% brak Rachunek nabyć dla subfunduszu83 1880 0009 0000 0013 0017 4007 10

11 Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Polna 11 00-633 Warszawa tel. +48 22 44 90 477 fax. +48 22 44 90 476 www.union-investment.pl e-mail: tfi@union-investment.pltfi@union-investment.pl Obsługa dystrybutorów (ProService AT)+48 22 588 18 51 Ulgowa Infolinia dla klientów801 144 144 Ulgowa Infolinia dla sprzedawców800 567 662 Masz pytania? UI/05.2012 11

12 Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszu; możliwość zmniejszenia wartości zainwestowanych środków. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski. Prospekt informacyjny, jego skrót, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl.www.union-investment.pl Ważne informacje UI/05.2012 12


Pobierz ppt "Uni Korona Obligacje Dystrybutor/Klient Imię nazwisko – bez stanowiska Warszawa, maj 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google