Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Systemu monitorowania i prognozowania rynku pracy Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy 16-17.06.2011 r. Szczecin

2 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Przedmiot: przygotowanie i przeprowadzenie badań i analiz potrzeb kadrowych przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego na tle kierunków społeczno- gospodarczego rozwoju regionu diagnoza potrzeb kadrowych przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego badanie instytucji szkoleniowych 5-letnia prognoza dotycząca zmian w strukturze popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim w związku z przewidywanymi kierunkami rozwoju branż i sektorów gospodarki, zainicjowanie trwałego i powtarzalnego systemu monitorowania i prognozowania zmian gospodarczych oraz zmian w strukturze popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. BADANIA ZORP 2010

3 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Gromadzenie informacji świadomie i systematycznie o różnym stopniu szczegółowości, w odniesieniu podmiotowym, ujęciu przedmiotowym, przekroju terytorialnym i czasowym. Struktura gromadzonych danych winna uwzględniać ich użyteczność powszechną dostępność dla urzędów, organizacji gospodarczych, przedsiębiorców i innych podmiotów związanych gospodarką. Celem takiego systemu jest ocena programów realizacji rozwoju lokalnego, ich aktualizacja oraz dopasowanie do dynamicznie zmieniających się warunków gospodarczych także określenie rzeczywistego poziomu konkurencyjności lokalnej gospodarki i rynku pracy oraz potencjału rozwojowego zasobów kadrowych w regionie. Swoim zakresem obejmować powinien szereg wskaźników aktywności lokalnej z poza sfery gospodarczej wspomagających ocenę konkurencyjności lokalnej gospodarki. Efektem wdrożenia systemu jest tworzenie zasobów informacyjnych z zakresu rynku pracy na poziomie gminy, powiatu czy regionu. System monitorowania i prognozowania rynku pracy

4 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji, który pozwala nie tylko ocenić, ale również wpływać na wyższą zgodność realizacji zachodzących procesów przyjętymi celami poprzez programowanie wdrażanie działań ukierunkowanych na rozwój regionalnego rynku pracy, nadzór korygowanie prowadzonych działań oraz stworzenie podstaw do racjonalnej alokacji środków finansowych. System monitorowania i prognozowania rynku pracy

5 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 ZAŁOŻENIA SYSTEMU MONITOROWANIA bieżąca obserwacja rynku pracy od strony popytowej i podażowej, prognozowanie zmian, projektowanie skutecznych narzędzi ingerencji w sytuację na rynku pracy, integracja informacji / danych z różnych źródeł, zapewnienie ciągłości obserwacji.

6 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Obszary monitoringu Demografia. Edukacja. Regionalny rynek pracy z podziałem na stronę popytową i podażową. Gospodarka regionalna (m.in. struktura sektorowa, koniunktura, wydajność pracy, wynagrodzenia, kapitał, dochody jednostek samorządowych, inwestycje). Wykluczenie z rynku pracy.

7 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Monitoring najważniejszych wskaźników i zmiennych Demografia Edukacja Regionalny rynek pracy Gospodarka regionalna Wykluczenie z rynku pracy Monitorowanie Pozyskanie danych Obliczenie wartości wskaźników Sformułowanie wniosków (diagnoza) Ocena odchyleń o rekomendowanych poziomów

8 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Prognoza najważniejszych wskaźników i zmiennych Prognozowanie Ocena prognozowalności szeregów czasowych Wybór zmiennych i metod Wyznaczenie prognoz i obliczenie wskaźników Pozyskanie danych

9 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Demografia Edukacja Regionalny rynek pracy Gospodarka regionalna Wykluczenie z rynku pracy I. Demografia1. Ludność 2. Migracje wewnętrzne na pobyt stały (napływ, odpływ) 3. Migracje zagraniczne na pobyt stały (napływ, odpływ) II. Edukacja1. Absolwenci szkół średnich i wyższych 2. Absolwenci podejmujący pierwszą pracę 3. Ustawiczne kształcenie 4. Wykształcenie ludności III. Regionalny rynek pracy1. Pracujący 2. Niepełnozatrudnieni 3. Przyjęcia do pracy 4. Zwolnienia z pracy 5. Aktywni zawodowo 6. Zatrudnienie 7. Nowoutworzone miejsca pracy 8. Zlikwidowane miejsca pracy 9. Wolne miejsca pracy 10. Bezrobotni według BAEL 11. Bezrobotni zarejestrowani 12. Oferty pracy 13. Wyrejestrowani bezrobotni 14. Nowo zarejestrowani bezrobotni 15. Stopa bezrobocia rejestrowanego 16. Stopa bezrobocia BAEL 17. Bierni zawodowo IV. Gospodarka regionalna1. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw 2. Produkt krajowy brutto 3. Dochody wykonane ogółem jednostek samorządu terytorialnego 4. Koniunktura gospodarcza 5. Przychody przedsiębiorstw z całokształtu działalności 6. Wydajność pracy 7. Przeciętne wynagrodzenie 8. Aktywa ogółem (środki trwałe brutto oraz aktywa obrotowe) V. Wykluczenie z rynku pracy1. Liczba bezrobotnych długotrwale 2. Niepełnosprawni pracujący Plus dwa wskaźniki monitorujące koniunkturę gospodarki europejskiej: 1. Economic Sentiment Indicator – ESI; 2. Baltic Exchange Dry Index – BDI. WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW

10 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Demografia Edukacja Regionalny rynek pracy Gospodarka regionalna Wykluczenie z rynku pracy LISTA WSKAŹNIKÓW PO WERYFIKACJI DEMOGRAFIA 1. Obciążenie ludności w wieku przedprodukcyjnym ludnością w wieku produkcyjnym 2. Obciążenie ludności w wieku poprodukcyjnym ludnością w wieku produkcyjnym 3. Wskaźnik utraty atrakcyjności migracyjnej województwa

11 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Wskaźnik I: obciążenia ludnością przedprodukcyjną (Wprzed) Wskaźnik II: obciążenia ludnością poprodukcyjną (Wpo) Źródła danych: Urząd Statystyczny w Szczecinie/ Główny Urząd Statystyczny, dane zasilane z Banku Danych Regionalnych Norma: Wskaźnik I: wartość wskaźnika obciążenia demograficznego ludnością przedprodukcyjną dla Polski w roku bieżącym Wskaźnik II: wartość wskaźnika obciążenia demograficznego ludnością poprodukcyjną dla Polski w roku bieżącym Wartości wskaźników I i II dla województwa i poszczególnych powiatów w 2009 r. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym · 100% Liczba ludności w wieku produkcyjnym Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym · 100% Liczba ludności w wieku produkcyjnym

12 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Wskaźnik utraty atrakcyjności migracyjnej województwa Źródła danych: Urząd Statystyczny w Szczecinie / Główny Urząd Statystyczny, dane zasilane z Roczników Demograficznych Norma: co najwyżej 1 Wartości: w 2009 r. 1,219. Liczba os ó b odpływających z wojew ó dztwa · 100% Liczba os ó b napływających do wojew ó dztwa

13 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Demografia Edukacja Regionalny rynek pracy Gospodarka regionalna Wykluczenie z rynku pracy EDUKACJA 1. Udział ludności wieku 15-64 z wykształceniem wyższym 2. Udział ludności wieku 15-64 z wykształceniem średnim 3. Odsetek absolwentów szkół wyższych na kierunkach S&E 4. Wskaźnik kształcenia ustawicznego dorosłych 5. Wskaźnik dostępności kursów ustawicznego kształcenia zawodowego

14 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Demografia Edukacja Regionalny rynek pracy Gospodarka regionalna Wykluczenie z rynku pracy REGIONALNY RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia według BAEL i jej przeciętna dynamika 2. Stopa bezrobocia według BAEL osób w wieku 15-24 lat i jej przeciętna dynamika 3. Stopa bezrobocia według BAEL osób z wykształceniem wyższym i jej przeciętna dynamika 4. Stopa bezrobocia rejestrowanego i jej przeciętna dynamika 5. Przeciętna stopa bezrobocia rejestrowanego w 3 powiatach o najwyższej stopie bezrobocia rejestrowanego i jej dynamika 6. Odsetek pracujących w I, II i III sektorze gospodarki 7. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 8. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 9. Liczba nowoutworzonych miejsc pracy 10. Przyrost przeciętnego zatrudnienia ogółem 11. Wskaźnik zastępowalności na rynku pracy 12. Wskaźnik wykorzystania wolnych miejsc pracy 13. Wskaźnik płynności bezrobocia 14. Wskaźnik podjęcia pracy przez bezrobotnych 15. Odsetek zatrudnionych na umowy okresowe w głównym miejscu pracy 16. Odsetek zatrudnionych na umowy zlecenie i umowy o dzieło, niezatrudnione na umowę o pracę

15 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Demografia Edukacja Regionalny rynek pracy Gospodarka regionalna Wykluczenie z rynku pracy GOSPODARKA REGIONALNA 1. Średnioroczne tempo wzrostu produktu krajowego brutto 2. Produkt krajowy brutto per capita 3. Stopa inwestycji 4. Wskaźnik koniunktury gospodarczej 5. Dochody wykonane ogółem jednostek samorządu terytorialnego per capita 6. Wydajność pracy 7. Obrotowość aktywów ogółem 8. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto

16 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Demografia Edukacja Regionalny rynek pracy Gospodarka regionalna Wykluczenie z rynku pracy WYKLUCZENIE Z RYNKU PRACY 1. Liczba bezrobotnych długotrwale i jej przeciętna dynamika 2. Przeciętny udział liczby bezrobotnych poszukujących pracy powyżej 24 miesięcy w liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w 3 o najwyższym poziomie wskaźnika powiatach 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

17 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 System rozpowszechniania informacji Informacje z systemu monitoringu i prognozowania Internet (WUP) Konferencje i spotkania Szkolenia w szkołach średnich i wyższych Newsletter i opracowania zwarte Media o zasięgu regionalnym i lokalnym

18 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 PROGNOZA OGRANICZENIA Zmiana klasyfikacji PKD 2004 na PKD 2007. Zmiany zakresów przedmiotowych i podmiotowych prób stosowanych w ramach badań statystyki publicznej. Zmiany sposobów dezagregacji danych agregatowych pozyskiwanych przez statystykę publiczną między poszczególne jednostki statystyczne. Prowadzenie w niektórych przypadkach badań wyłącznie w okresach dwuletnich, pięcioletnich lub badań o charakterze incydentalnym. Brak jednorodności danych wynikający z reformy systemu szkolnictwa. Brak aktualnych danych, z których większość była dostępna wyłącznie za rok 2008. Brak występowania prawidłowości w zakresie kształtowania się niektórych zjawisk w czasie – niska prognozowalność zmiennych / wskaźników (wysokie błędy predykcji lub prognoz). Występowanie silnych zmian strukturalnych w latach 2008-2009 w zakresie dotychczasowych tendencji obserwowanych zjawisk z powodu wpływu kryzysu gospodarczego w światowej i europejskiej gospodarce.

19 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Strumień informacji Wskaźnik kształcenia ustawicznego os ó b w wieku 25-64 lata Pomiary konieczne do analizy Jednostka miary % Jednostka autorska/ Oznaczenie badania stałego GUS, BAEL Jednostka przygotowująca dane Dane dostępne w BDR Częstotliwość pozyskiwania informacji Rok (średnioroczne) Dopuszczalny zakres przekrojowy w rekomendowanych pomiarach Og ó łem Dopuszczalny zakres terytorialny Wojew ó dztwo Polska Horyzont czasowy danych 2001-2009 Opis Metadane Dane z pr ó by po uog ó lnieniu. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej mierzona jest według stanu na koniec kwartału. Liczba ludności w wybranych grupach mierzona jest według stanu średniego w roku. Ze względu na wielkość pr ó by i związany z tym błąd szacunku dane nie są publikowane dla powiat ó w. Wskaźnik obliczono jako procentowy udział os ó b w wieku 25-64 lata uczących się i dokształcających się w ludności og ó łem w tej samej grupie wieku (w okresie czterech tygodni przed badaniem). Wskaźnik uzyskany w wyniku reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Problemy związane z interpretacją Wskaźnik kształcenia ustawicznego obejmuje wszystkie rodzaje kurs ó w I szkoleń – od studi ó w MBA po kursy językowe, bez uwzględnienia rodzaju I czasu trwania kurs ó w. Przykładowo - absolwenci MBA, kt ó rych studia podyplomowe trwają 2 lata, ujmowani są w pomiarze dopiero w miesiącu zakończenia studi ó w. W BDR dostępne są szeregi czasowe z danymi rocznymi od 2001 r., jednakże od II kwartału 2003 r. do uog ó lnienia wynik ó w badania na populację generalną zastosowano dane o ludności Polski pochodzące z bilans ó w opracowanych na podstawie wynik ó w Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 r. W związku z powyższym wyniki BAEL od 2003 r. nie są w pełni por ó wnywalne z wynikami badań z lat poprzednich.

20 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Strumień informacji Wskaźnik dostępności kurs ó w ustawicznego kształcenia zawodowego Pomiary konieczne do analizy Jednostka miary Odsetek publikowany w postaci ułamka Jednostka autorska/ Oznaczenie badania stałego GUS Jednostka przygotowująca dane Dane dostępne w publikacjach branżowych Częstotliwość pozyskiwania informacji Raz na 5 lat. Zgodnie z harmonogramem badań UE w cyklach 5 letnich. Publikacja wynik ó w z op ó źnieniem ok. 2,5 r. Badanie realizowane w 2011 do 26 kwietnia 2011 r. z danymi za rok 2010. Dopuszczalny zakres przekrojowy w rekomendowanych pomiarach Og ó łem wśr ó d pracownik ó w W podgrupie kobiet W podgrupie mężczyzn W przedsiębiorstwach małych, o liczbie pracujących 10-49 W podgrupie kobiet W podgrupie mężczyzn W grupie wieku pracownik ó w poniżej 25 lat W grupie wieku pracownik ó w 25-54 lat W grupie wieku pracownik ó w powyżej 55 lat Dopuszczalny zakres terytorialny Wojew ó dztwo Polska Horyzont czasowy danych2001-2009 Opis Metadane Badanie prowadzone na pr ó bie przedsiębiorstw uwzględniającej wielkość przedsiębiorstwa i rodzaj prowadzonej działalności, wyniki po uog ó lnieniu. Przedmiotem badania były informacje charakteryzujące zaangażowanie pracodawc ó w w podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności pracujących. Wskaźnik określa natężenia udziału w ustawicznym kształceniu zawodowym. Określa, jaki procent pracujących uczestniczyło przynajmniej w jednym kursie UKZ. Im wyższa wartość tym większa aktywność szkoleniowa przedsiębiorstw i większa dostępność do kształcenia ustawicznego pracownik ó w. Dla przedsiębiorstw nie realizujących UKZ przyjmuje wartość zero. Problemy związane z interpretacjąZe względu na wielkość pr ó by niemożliwe badanie zr ó żnicowania w wojew ó dztwie na poziomie powiat ó w. Dostępne dane dla Polski i wojew ó dztwa wyłącznie za 2005 r.

21 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Strumień informacji Oferty pracy Pomiary konieczne do analizy Jednostka miary Liczba miejsc Jednostka autorska/ Oznaczenie badania stałego Wojew ó dzki Urząd Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, minister właściwy do spraw pracy Jednostka przygotowująca dane Dane dostępne w BDR, Rocznikach statystycznych wojew ó dztwa zachodniopomorskiego Częstotliwość pozyskiwania informacji Miesięcznie Dopuszczalny zakres przekrojowy w rekomendowanych pomiarach Oferty pracy zgłoszone og ó łem Dopuszczalny zakres terytorialny Wojew ó dztwo Polska Horyzont czasowy danych 2000-2009 Opis Metadane Oferty pracy – są to zgłoszone przez pracodawc ó w wolne miejsca zatrudnienia i miejsca przygotowania zawodowego na stanowisku pracy oraz przyjęte do realizacji miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych, rob ó t publicznych i stażu, a także w ramach um ó w zlecenia i um ó w o dzieło. Problemy związane z interpretacjąMogą nastąpić rozbieżności w ofertach zgłoszonych i wolnych miejscach pracy w zawodach zarejestrowanych w badaniu popytu na pracę GUS. Należy uwzględniać oba te pomiary.

22 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Strumień informacji Economic Sentiment Indicator (wskaźnik) Pomiary konieczne do analizy Jednostka miary brak miana Jednostka autorska/ Oznaczenie badania stałego Dane dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/ /time_series/index_en.htm Jednostka przygotowująca dane EUROSTAT Częstotliwość pozyskiwania informacji Miesiąc Dopuszczalny zakres przekrojowy w rekomendowanych pomiarach Og ó łem 5 obszar ó w gospodarki: przemysł, usługi, budownictwo, handel detaliczny i popyt konsumpcyjny Dopuszczalny zakres terytorialny UE-27 Polska Horyzont czasowy danych Od maja 2010 ze względu na zmianę klasyfikacji PKD. Opis Metadane Metodologia Methodological User Guide, July 2007, A User Manual to the Joint Harmonised Eu Programme of Business and Consumer Surveys jest dostępna na stronie: (http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/ /method_guides/index_en.htm). Por ó wnywalne dane dla okresu przed zmianą PKD mają być dostępne na stronie EUROSTATU. Problemy związane z interpretacją Zmiana klasyfikacji PKD.

23 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Opis systemu monitoringu i prognozowania System obejmuje 5 obszarów; Dla wymienionych obszarów ustalono łącznie 44 wskaźniki; Każdy wskaźnik opisano pod względem: celu stosowania, sposobu obliczania, źródeł danych, norm i wartości; Zaproponowane dodatkowe wskaźniki (np. koniunktura gospodarcza); Przedstawiono metodologię badań i analiz (rozwinięcie badań BAEL GUS w województwie w celu uzyskania reprezentatywności na tym poziomie); Zaproponowano dodatkowe badania ankietowe; System rozpowszechniania informacji

24 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Zakres niezbędnych informacji (odnoszących się do monitoringu), które należy uzyskać przy pomocy dodatkowych badań BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW. Pozwoli ocenić poziom i przyczyny zgodności lub niezgodności zawodu wyuczonego z aktualnie wykonywanym (efektywność systemu edukacyjnego). STOPIEŃ ROZWOJU SZAREJ STREFY W GOSPODARCE WOJEWÓDZTWA. CHARAKTERYSTYKA STRATEGICZNYCH SEKTORÓW GOSPODARCZYCH POD KĄTEM OCENY BIEŻĄCEGO I PRZYSZŁEGO ZAPOTRZEBOWANIA PRACODAWCÓW NA OKREŚLONE ZAWODY I KWALIFIKACJE.

25 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 PRACODAWCY WYNIKI Badania ilościowe, Wywiad indywidualny WYNIKI Metody ilościowe, wskaźniki, prognozy WYNIKI ZBIÓR KWALIFIKACJI, KOMPETENCJI I UMIEJETNOŚCI ZAWODOWYCH OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU PRACY MONITORING RYNKU PRACY Z ELEMENTAMI PROGNOZY Metoda ekspercka (delficka) INSTYTUCJE SZKOLENIOWE PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA Badania ilościowe, wywiad indywidualny wywiad indywidualny GRUPA FOKUSOWA Analiza ofert pracy MŁODZIEŻ Badania ilościowe Ankieta audytoryjna WYNIKI

26 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Potrzeby rynku pracy KOMPETENCJE ZAWODOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE (wiedza zawodowa + umiejętności) ZAWODY/ kwalifikacje modułowe KOMPETENCJE: osobiste społeczne (interpersonalne) organizacyjne menadżerskie cechy osobowe i kompetencje kluczowe EDUKACJA STRUKTURA GOSPODARKI TRENDY GOSPODARCZE I SPOŁECZNE POLITYKA SPOŁ.-GOSPOD. projekcja struktury kluczowe klastry/branże demografia (+ migracje) zróżnicowania przestrzenne projektowość/sieciowość globalizacja/otwartość digitalizacja przyrost wiedzy strategie rozwoju polityki UE polityka edukacyjna

27 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Jak jest? wykorzystanie danych statystycznych Jak powinno być? rozproszenie, brak wniosków synteza, wnioskowanie przyczynowo-skutkowe czym jest rynek pracy? głównie analizy bezrobociapodejście holistyczne prognozowanie cząstkowe, ograniczone, głównie modele ekonometryczne sieci dialogu, techniki foresightowe przystępność i dostępność informacji dla specjalistówzróżnicowane formy i zakres


Pobierz ppt "Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google