Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje kapitałowe – szansą na rozwój innowacyjnych pomysłów ? Od pomysłu … do debiutu na NewConnect – perspektywa Zarządu Spółki Warszawa, 25 listopada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje kapitałowe – szansą na rozwój innowacyjnych pomysłów ? Od pomysłu … do debiutu na NewConnect – perspektywa Zarządu Spółki Warszawa, 25 listopada."— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje kapitałowe – szansą na rozwój innowacyjnych pomysłów ? Od pomysłu … do debiutu na NewConnect – perspektywa Zarządu Spółki Warszawa, 25 listopada 2010 r.

2 2 Plan prezentacji I.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) 1.Od innowacyjnego pomysłu do debiutu na Giełdzie 2.Pozycja lidera II.Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research (IRK) 1.Miejsce w Grupie Kapitałowej GPW 2.Misja i kluczowe obszary działania III. Rola IRK we wspieraniu innowacyjnych pomysłów 1.Wsparcie dla twórców, spółek oraz inwestorów 2.Warsztaty eksperckie w celu pozyskania kapitału 2010-11-25

3 3 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie: 12 kwietnia 1991: Podpisanie aktu założycielskiego GPW 16 kwietnia 1991: Pierwsza sesja giełdowa, na kt ó rej notowano 5 sp ó łek 30 sierpnia 2007: Uruchomienie alternatywnego rynku akcji NewConnect 30 sierpnia 2009: Uruchomienie rynku obligacji Catalyst 9 listopada 2010: Wielki Debiut GPW na Giełdzie 2010: Warszawski parkiet w czołówce Europy pod względem debiut ó w i wartości ofert pierwotnych; ponad 500 notowań; kapitalizacja ponad 800 mld złotych (ok. 200 mld EUR).

4 4 2010-11-25 GPW - obrót instrumentami finansowymi na trzech rynkach: Główny Rynek (regulowany): akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne, instrumenty strukturyzowane oraz kontrakty terminowe, opcje i jednostki indeksowe; NewConnect (alternatywny system obrotu): akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne udziałowe papiery wartościowe; Catalyst (rynek instrumentów dłużnych): obligacje komunalne, korporacyjne oraz listy zastawne;

5 5 2010-11-25 Grupa Kapitałowa GPW

6 6 IRK: powołany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z Izbą Domów Maklerskich; IRK: wypełnia lukę w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr rynku kapitałowego w Polsce oraz w obszarze programów badawczych rynków kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej; IRK: cel strategiczny to zbudowanie pozycji dającej uprawnienia do licencjonowania określonych zawodów i certyfikacji programów rozwojowych. I nwestuj w R ozwój K ompetencji O nas 2010-11-25

7 7 Lider w edukacji oraz w badaniach rynku kapitałowego w Polsce; Uznany i wspierany przez środowisko twórca i propagator standardów zawodowych; Wiodąca instytucja szkoleniowa i badawcza w zakresie rynków kapitałowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej; Wspieramy rozwój kapitału intelektualnego, wzrost konkurencyjności firm oraz bezpieczeństwo funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce Misja i wartości 2010-11-25

8 8 IRK: kluczowe obszary działania SzkoleniaKonferencje Badania Obszary działania IRK 2010-11-25 I nwestuj w R ozwój K ompetencji

9 9 Szkolenia Programy rozwojowe dla emitentów, domów maklerskich i inwestorów; Szkolenia i kursy dla konkretnych zawodów, np. maklera giełdowego, doradcy inwestycyjnego, inspektora nadzoru, prawnika rynku kapitałowego, specjalisty rozliczeń papierów wartościowych, specjalisty kontraktów terminowych, specjalisty od relacji inwestorskich; Edukacja w obszarze rynku obligacji; Tworzymy Mapę Kwalifikacji dla rynku kapitałowego w Polsce, opartą na implementacji Europejskich Ram Kwalifikacyjnych (ERK) 2010-11-25

10 10 Konferencje Współdziałanie w ramach Grupy Kapitałowej GPW, np. w istotnych wydarzeniach dla rozwoju rynku kapitałowego; Zaangażowanie w konferencje dedykowane rozwojowi rynku NewConnect i Catalyst – poprzez promowanie innowacyjności; Inicjatywa w zakresie szeroko rozumianej edukacji społecznej na temat potencjału rynku kapitałowego; Rozumiemy potrzebę edukacji interesariuszy rynku kapitałowego dla jego stabilności i dalszego rozwoju 2010-11-25

11 11 Badania Project Manager projektu, którego celem jest zbadanie wpływu wartości kapitału intelektualnego na wartość i pozycję spółki notowanej na GPW; Wspieranie spółek notowanych na GPW w analizie trendów rozwoju rynków w Polsce i za granicą; Inicjowanie oraz uczestniczenie w pracach studialnych i edukacyjnych dotyczących rozwoju rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej; Mamy świadomość współodpowiedzialności za prognozowanie trendów rozwoju rynku kapitałowego 2010-11-25

12 12 2010-11-25 Masz pomysł na innowacyjny biznes; Uważasz, że brak kapitału jest barierą dla rozwoju Twojej firmy; Funkcjonujesz na rynku, ale marzysz, aby o Twoim produkcie (usłudze) dowiedział się świat; Jesteś zainteresowany w wykorzystaniu środków unijnych na rozwój innowacyjnych pomysłów i technologii; Zastanawiasz się nad pozyskaniem kapitału z Giełdy; Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na choćby niektóre z tych pytań, NewConnect jest propozycją dla Twojej firmy Jeżeli …

13 13 IRK: wsparcie innowacyjności produktów, usług, procesów biznesowych Współdziałanie GPW, PARP i IRK w uruchomieniu potencjału spółek do wykorzystania środków z Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP; Nadzór merytoryczny nad szkoleniami dla inwestorów i spółek, zainteresowanych w dynamicznym rozwoju, m.in. z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania; Organizacja warsztatów eksperckich Od pomysłu … do debiutu na NewConnect - perspektywa Zarządu Spółki; 2010-11-25

14 14 2010-11-25 Od pomysłu… do debiutu na NewConnect – perspektywa Zarządu Spółki Cele: Poszerzenie wiedzy na temat NewConnect i Głównego Rynku GPW – platform finansowania i obrotu dla spółek w różnych fazach rozwoju; Wskazanie uczestnikom warsztatów szans na przyspieszenie wzrostu firmy – poprzez NewConnect; Omówienie podstawowych zagadnień dotyczących Programu Operacyjnego PARP - Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 3.3.2; Inspiracja do innowacyjności firm i rozwoju kompetencji zawodowych; Warsztaty eksperckie

15 15 2010-11-25 Dla kogo: Zarządy spółek prawa handlowego nastawione na dynamiczny rozwój firmy z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania; Właściciele zainteresowani pozyskaniem środków z funduszy unijnych na wsparcie innowacyjnego biznesu (produktów, usług, technologii, procesów); Inwestorzy poszukujący firm o dużym potencjale wzrostu; Od pomysłu… do debiutu na NewConnect – perspektywa Zarządu Spółki Warsztaty eksperckie

16 16 2010-11-25 Korzyści dla uczestników: Poznanie efektywnej ścieżki pozyskania kapitału na rozwój firmy; Zapoznanie się z praktycznymi uwarunkowaniami dotacji unijnych; Możliwość nawiązania kontaktu z rekomendowanym Autoryzowanym Doradcą oraz z inwestorami i ekspertami obecnymi na spotkaniu; Od pomysłu… do debiutu na NewConnect – perspektywa Zarządu Spółki Warsztaty eksperckie

17 17 Ramowy program warsztatów eksperckich Pierwszy dzień zajęć: 1.IRK: Finansowanie rozwoju spółki – sposobem na budowanie strategicznej przewagi konkurencyjnej 2.GPW: Wsparcie przedsiębiorstw w drodze na rynek publiczny. Fundusze pomocowe dla emitentów NewConnect i Głównego Rynku GPW. Konkretne przypadki. 3.Spółka notowana na GPW: Przed debiutem … i teraz – co dał Spółce NewConnect 4.Autoryzowany Doradca: Dla kogo NewConnect, a dla kogo – inwestor branżowy lub inna forma finansowania rozwoju działalności 5.Przedstawiciele PARP i Funduszy Pożyczkowych: Jak sfinansować innowacyjne przedsięwzięcia 6.Czas na spotkania z ekspertami oraz z inwestorami Od pomysłu… do debiutu na NewConnect – perspektywa Zarządu Spółki 2010-11-25

18 18 2010-11-25 Od pomysłu… do debiutu na NewConnect – perspektywa Zarządu Spółki Ramowy program warsztatów eksperckich –c.d. Drugi dzień zajęć: 1.IRK: Rozwój kompetencji - kapitał spółki na czas wzrostu 2.Autoryzowany Doradca: Jak z sukcesem wprowadzić spółkę na Giełdę – ABC procesu 3.Spółka notowana na GPW: Co zmieni się w spółce po decyzji o wejściu na NewConnect: praktyczne aspekty zarządzania zmianą 4.IRK: Podsumowanie spotkania 5.Wręczenie certyfikatów uczestnictwa w warsztatach eksperckich

19 19 2010-11-25 Podsumowanie Innowacyjność oraz wiedza – źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku; Wsparcie przedsiębiorstw w drodze na rynek publiczny – szansą dla liderów; Fundusze pomocowe dla emitentów NewConnect i Głównego Rynku GPW - sposobem na budowanie wartości spółki; Warsztaty eksperckie Od pomysłu - do debiutu na NewConnect – perspektywa Zarządu Spółki – partnerskim projektem dla dalszego rozwoju spółek notowanych na GPW; Do zobaczenia na warsztatach eksperckich Od pomysłu … do debiutu na NewConnect…

20 Dziękuję za uwagę Jana Chudzik Prezes Zarządu


Pobierz ppt "Inwestycje kapitałowe – szansą na rozwój innowacyjnych pomysłów ? Od pomysłu … do debiutu na NewConnect – perspektywa Zarządu Spółki Warszawa, 25 listopada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google