Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PwC Bazylea III nadchodzi! Jak wpłynie na banki i ich podmioty zależne? Radziejowice, 24 października 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PwC Bazylea III nadchodzi! Jak wpłynie na banki i ich podmioty zależne? Radziejowice, 24 października 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 PwC Bazylea III nadchodzi! Jak wpłynie na banki i ich podmioty zależne? Radziejowice, 24 października 2012 r.

2 PwC Agenda 1.Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany Nowa definicja funduszy własnych Bufory kapitałowe Wskaźnik dźwigni Normy płynności 2.Bazylea III w UE – CRD IV, CRR 3.Regulacje bankowe a leasing Kontekst Regulacja wynagrodzeń Rekomendacje KNF 4.Konsekwencje Bazylei III – kwestie do dyskusji 2

3 PwC Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany Wskaźnik pokrycia płynności Basel III CRD IV Normy PłynnościNowa definicja funduszy własnych Bufory KapitałoweWskaźnik Dźwigni Bufor ochrony kapitału Bufor antycykliczny Fundusze podstawowe Wartość ekspozycji 3% Fundusze rdzenne : kapitał powstały z akcji zwykłych (CET 1) Dodatkowe fundusze podstawowe Fundusze uzupełniające Tier 2 LCR = Aktywa płynne wysokiej jakości Całkowite wpływy netto w ciągu następnych 30 dni kalendarzowych 100% NSFR = Dostępna wartość finansowania stabilnego Wymagany poziom finansowania stabilnego >100% Korekta kredytowa (Credit Valuation Adjustment) Transakcje z kontrahentami centralnymi 3 Wskaźnik stabilnego finansowania

4 PwC Bazylea III – harmonogram implementacji: podejście globalne 4

5 PwC 1.Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany Nowa definicja funduszy własnych Bufory kapitałowe Wskaźnik dźwigni Normy płynności 2.Bazylea III w UE – CRD IV, CRR 3.Regulacje bankowe a leasing Kontekst Regulacja wynagrodzeń Rekomendacje KNF 4.Konsekwencje Bazylei III – kwestie do dyskusji 5

6 PwC Cel wprowadzenia Kluczowym elementem nowej definicji kapitału jest nadanie większego znaczenia najtwardszej części kapitału – wysokiej jakości funduszom podstawowym, zwłaszcza funduszom rdzennym, stanowiącym komponent o najwyższej jakości w funduszach własnych banku. Brak wystarczającego poziomu kapitału o wysokiej jakości w bankach Niespójność w definiowaniu kapitału w różnych systemach prawnych, zwłaszcza w odniesieniu do tzw. kapitału hybrydowego Brak transparentności, która mogłaby pozwolić rynkowi na pełną ocenę i porównanie jakości kapitału w różnych systemach prawnych Słaba absorbowalność strat przez fundusze zdefiniowane w Basel II 6 CEL Zapobieżenie ponownemu wystąpieniu sytuacji, która miała miejsce w czasie kryzysu finansowego, w tym:

7 PwC Fundusze podstawowe 1a. Fundusze rdzenne (CET 1): Instrumenty kapitałowe (akcje zwykłe) Nadwyżka/premia Zatrzymane zyski Zakumulowane pozostałe przychody Fundusz ogólnego ryzyka 1b. Dodatkowe fundusze podstawowe: Instrumenty podporządkowane: –Brak terminu zapadalności (możliwość wykupu, jednak nie wcześniej niż po upływie 5 lat od daty emisji) –Brak możliwości żądania wcześniejszej spłaty przez nabywcę Nadwyżka/premia związana z tymi instrumentami Fundusze uzupełniające 2. Fundusze uzupełniające (Tier 2): Instrumenty podporządkowane: –Termin zapadalności co najmniej 5 lat –Brak możliwości żądania wcześniejszej spłaty przez nabywcę Nadwyżka/premia związana z tymi instrumentami Kapitał krótko- terminowy Zostanie wyeliminowany Zmieniona struktura funduszy własnych 2 1b 1a 7 Fundusze własne

8 PwC Wymagane wskaźniki kapitałowe (docelowe) 2 1b 1a 8 Fundusze własne 1b 1a Fundusze podstawowe Fundusze rdzenne (CET1) 4,5% 6% 8%

9 PwC Od Bazylei II do Bazylei III 9 10,5%

10 PwC Potencjalne implikacje dla banków i pośrednio dla firm leasingowych 10 Bardziej ostrożne kredytowanie i inwestowanie ze względu na wyższe wymogi kapitałowe – konieczność utrzymania wyśrubowanych współczynników wypłacalności i ostrożność w przeznaczaniu kapitału na aktywa o wyższym RW Emisja nowych instrumentów finansowych spełniających zaostrzone kryteria kwalifikacji do funduszy własnych. Dostosowanie umów w celu spełnienia nowych wymogów nadzorczych Basel III Kapitał staje się jeszcze bardziej dobrem unikalnym i pożądanym ze względu na wysoki wymogi regulacyjne i ambitne warunki uznawalności funduszy rdzennych, dodatkowych oraz uzupełniających Bardziej ostrożne planowanie kapitałowe - w tym ocena trafności alokacji kapitału do różnych linii biznesowych oraz inwestycji w spółki zależne – konieczność zaspokojenia wymogów kapitałowych w ujęciu solo i grupowym z uwzględnienia kwestii konsolidacji Analiza zmian w funduszach wynikających z korekt nadzorczych, a także z wpływu innych wymogów lokalnego nadzorcy (np. waga ryzyka dla kredytów hipotecznych w FX)

11 PwC 1.Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany Nowa definicja funduszy własnych Bufory kapitałowe Wskaźnik dźwigni Normy płynności 2.Bazylea III w UE – CRD IV, CRR 3.Regulacje bankowe a leasing Kontekst Regulacja wynagrodzeń Rekomendacje KNF 4.Konsekwencje Bazylei III – kwestie do dyskusji 11

12 PwC Bufory kapitałowe – poziom wskaźników 4,5% Bufor antycykliczny Bufor ochrony kapitału max 2,5% 2,5% Minimalny wymóg kapitałowy Ograniczenie dystrybucji zysków Brak ograniczenia dystrybucji zysków CET 1 12

13 PwC 1.Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany Nowa definicja funduszy własnych Bufory kapitałowe Wskaźnik dźwigni Normy płynności 2.Bazylea III w UE – CRD IV, CRR 3.Regulacje bankowe a leasing Kontekst Regulacja wynagrodzeń Rekomendacje KNF 4.Konsekwencje Bazylei III – kwestie do dyskusji 13

14 PwC Wskaźnik Dźwigni - Leverage Ratio Wskaźnik RFS Fundusze podstawowe Wartość ekspozycji 3% Prosta miara, nieoparta na ryzyku Wyznaczany jako średnia w okresie kwartalnym Rozpoczęcie monitoringu nadzorczego – 1 stycznia 2011 Jako wymóg Filaru I od 1 stycznia 2018 14

15 PwC 1.Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany Nowa definicja funduszy własnych Bufory kapitałowe Wskaźnik dźwigni Normy płynności 2.Bazylea III w UE – CRD IV, CRR 3.Regulacje bankowe a leasing Kontekst Regulacja wynagrodzeń Rekomendacje KNF 4.Konsekwencje Bazylei III – kwestie do dyskusji 15

16 PwC Normy płynności Net Stable Funding Ratio (NSFR) Uniknięcie nadmiernej transformacji terminów Ustanowienie minimalnego poziomu stabilnego finansowania bazującego na charakterystyce aktywów i działalności instytucji w horyzoncie 1 roku Liquidity Coverage Ratio (LCR) Zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności w krótkim okresie (30 dni) Dostępna wartość finansowania stabilnego Wymagany poziom finansowania stabilnego NSFR = > 100% Narzędzia Monitoringu Horyzont 1 rokuHoryzont 30 dni Aktywa Płynne Wysokiej Jakości Całkowite wypływy netto LCR = 100% Zasady zarządzania i nadzoru nad ryzykiem płynności Regulacyjne standardy zarządzania ryzykiem płynności 16

17 PwC Współczynniki wpływów i wypływów Przy wyznaczaniu wpływów i wypływów, każdej ekspozycji nadawany jest zdefiniowany przez regulatora współczynnik, oznaczający procent ekspozycji, który wpłynie/wypłynie w ciągu najbliższych 30 dni kalendarzowych LCR WypływyWpływy 0% 10% 25% 100% Wpływ współczynników na poziom LCR 0% 15% 50% 100% 5% 15% 75% Dług wyemitowany przez Bank Zobowiązania netto z tytułu instrumentów pochodnych Finansowanie zabezpieczone - pozostałe Depozyty od przedsiębiorstw oraz instytucji Depozyty – osoby fizyczne i SME Finansowanie zabezpieczone – wysoka jakość Reverse repo i pożyczki papierów wartościowych (wysoka jakość) Kredyty regularne (bez instytucji) Kredyty i depozyty ulokowanych w innych instytucjach Reverse repo i pożyczki papierów wartościowych (pozostałe) Należności netto z tytułu instrumentów pochodnych 17

18 PwC Współczynniki stabilnego finansowania i wymaganego finansowania Dla każdej pozycji zobowiązań przypisane są wartości współczynników, określające wartość, która może być traktowa jako stabilna w horyzoncie powyżej 1 roku (tzw: ASF) Dla każdej pozycji aktywów i pozycji pozabilansowych przypisane są współczynniki, określające wartość, która może wymagać finansowania w horyzoncie powyżej 1 roku (tzw: RSF) NSFR Wymagany poziom finansowania i RSF Dostępny poziom finansowania i ASF 0% 20% 50% 100% 0% 50% 100% 5% 65% Pozostałe aktywa Kredyty zabezpieczone nieruchomościami (waga ponad 35%) pozostałe kredyty i pożyczki dla osób fizycznych oraz SME Kredyty zabezpieczone nieruchomościami (waga 35%) Akcje, komercyjne papiery dłużne, kredyty dla przedsiębiorstw niefinansowych, rządów, banków centralnych, jednostek sektora publicznego Papiery wartościowe wysokiej jakości Gotówka Emisje własne (do 1 roku) Niezabezpieczone finansowanie (do 1 roku) Depozyty od osób fizycznych i SME Niezabezpieczone finansowanie w tym emisje własne (pow. 1 roku) Fundusze własne 85% 80% 90% 18 Wpływ RSF i ASF na wskaźnik NSFR

19 PwC 1.Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany Nowa definicja funduszy własnych Bufory kapitałowe Wskaźnik dźwigni Normy płynności 2.Bazylea III w UE – CRD IV, CRR 3.Regulacje bankowe a leasing Kontekst Regulacja wynagrodzeń Rekomendacje KNF 4.Konsekwencje Bazylei III – kwestie do dyskusji 19

20 PwC Kryzys Finansowy i reakcja organów publicznych 20 G20 Komitet Bazylejski Basel III G-20 INTERNATIONAL UE CRD IV Bezprecedensowa pomoc państw - 3,6 biliona dla banków w UE Parlament Europejski Raport Karasa Rada (Council) Zasada maksymalnej harmonizacji (Single Rule Book) Komisja - pakiet reform (unia bankowa, resolution, ubezpieczenia depozytów) CRR Źródło: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2012/05/20120503_en.htm z uzupełnieniamihttp://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2012/05/20120503_en.htm Rada Stabilności Finansowej Unia Bankowa Nadzór przy ECB Uporządkowana likwidacja Ubezpieczenie depozytów Shadow banking – zielona księga

21 PwC CRD IV / CRR Projekty obu regulacji zostały opublikowane przez Komisję Europejską w dniu 20 lipca 2011 r. Ogólne podejście zostało przyjęte przez Radę ECOFIN w dniu 15 maja 2012 r. Obecnie odbywają się trójstronne negocjacje pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej, których celem jest wypracowanie ostatecznych wersji obu aktów prawnych i osiągnięcie porozumienia w pierwszym czytaniu. W związku z opóźnieniem spowodowanym pracami nad unią bankową nie jest możliwe wprowadzenie regulacji w przewidzianym wcześniej terminie tzn. 1 stycznia 2013 r. 21 CRD IVprojekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi CRRprojekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych

22 PwC 1.Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany Nowa definicja funduszy własnych Bufory kapitałowe Wskaźnik dźwigni Normy płynności 2.Bazylea III w UE – CRD IV, CRR 3.Regulacje bankowe a leasing Kontekst Regulacja wynagrodzeń Rekomendacje KNF 4.Konsekwencje Bazylei III – kwestie do dyskusji 22

23 PwC 1.Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany Nowa definicja funduszy własnych Bufory kapitałowe Wskaźnik dźwigni Normy płynności 2.Bazylea III w UE – CRD IV, CRR 3.Regulacje bankowe a leasing Kontekst Regulacja wynagrodzeń Rekomendacje KNF 4.Konsekwencje Bazylei III – kwestie do dyskusji 23

24 PwC Kilka faktów – tło do dyskusji o wpływie regulacji bankowych na leasing W UE 90% rynku leasingowego jest w rękach firm zależnych od banków; na 20 największych firm leasingowych w UE 19 jest związanych z bankami (Leaseurope Survey 2010) Banki są też głównym dostawcą finansowania dla firm leasingowych, także niebędących spółkami zależnymi od banków Wszelkie zakłócenia na rynku bankowym oraz regulacje dotyczące banków mają wpływ na firmy leasingowe 24 Przykład Kryzys krajów PIGS w jesieni 2011 -> rynek międzybankowy wysycha -> płynność głównym problemem dla banków -> leasing jako konsument płynności długoterminowej (3-7 lat) jest potencjalną ofiarą takich perturbacji -> wiele dużych banków zapowiada sprzedaż aktywów lub ograniczenie niekluczowych linii jak bankowość inwestycyjna, faktoring i leasing

25 PwC Kilka faktów – tło do dyskusji o wpływie regulacji bankowych na leasing Udział w finansowaniu SME w UE przez leasing bardzo istotny … choć są różnice między krajami 25 Źródło: European Commission (2011) SMEa having used different financing sources (EU and selected Member States) (over the preceding six months, percentage of respondents, survey conducted from Aur. To Oct. 2011)

26 PwC Kilka faktów – tło do dyskusji o wpływie regulacji bankowych na leasing Leasing jest kluczowy dla SME w UE, finansuje ponad 6 milionów firm – stąd jego waga polityczna 26 Proportion of firms using leasing, 2010Investment by funding type, all SMEs Percent of firms using finance type in 2010 40%

27 PwC Kilka faktów – tło do dyskusji o wpływie regulacji bankowych na leasing: regulacje w UE Regulacje ostrożnościowe i nadzór firm leasingowych w UE - różnorodność praktyk: -Wszystkie firmy leasingowe zależne od banków są objęte regulacjami bankowymi i nadzorem – NA BAZIE SKONSOLIDOWANEJ -Niektóre kraje UE traktują firmy leasingowe jak instytucje kredytowe (banki) i obejmują regulacjami i nadzorem jednostkowym (tak jak banki) -W niektórych krajach jedne rodzaje działalności leasingowej są objęte regulacjami bankowymi a inne nie -W niektórych krajach firmy niepowiązane z bankami nie są objęte regulacjami i nadzorem (problem równych warunków gry rynkowej!) 27

28 PwC Kilka faktów – tło do dyskusji o wpływie regulacji bankowych na leasing: regulacje w UE Modele nadzoru i regulacji nadzór firm leasingowych w UE - różnorodność praktyk: 28 Polska i inne kraje Bank-owned lessor Captive lessor Independent lessor Bank-owned lessor Captive lessor Independent lessor BANKMANUFACTUREROTHER BANK MANUFACTURE R OTHER Member State A Regulation depends on shareholder* * Bank owned leasing companies will always be subject to regulation at least on a consolidated basis Regulation depends on activity** ** The definition of leasing activities that are subject to regulation depends on the Member Atate and varies from country to country Źródło: Leaseurope (2012)

29 PwC Kilka faktów – tło do dyskusji o wpływie regulacji bankowych na leasing: regulacje w Polsce Kluczowa część rynku leasingowego jest w rękach firm zależnych od banków, a banki są najważniejszym dostawcą finansowania dla firm leasingowych, także niebędących spółkami zależnymi od banków KNF reguluje i nadzoruje spółki leasingowe na bazie skonsolidowanej, nie reguluje i nie nadzoruje spółek niepowiązanych z bankami Prawo bankowe, Uchwały KNF – mają zastosowanie dla spółek leasingowych powiązanych z bankami na bazie skonsolidowanej 29 Przykłady: Art. 9b ust. 3 Prawa Bankowego Bank sprawuje nadzór nad ryzykiem związanym z działalnością podmiotów zależnych – KNF sprawdza jakość nadzoru wymogi kapitałowe liczone są na bazie skonsolidowanej banki, które stosujące metody zaawansowane oceny ryzyka kredytowego (AIRB) do wyliczania wymogu kapitałowego – zakresem ich stosowania obejmują także spółki leasingowe, jeśli jest to uzasadnione (% pokrycia aktywów w ramach AIRB)

30 PwC Kilka faktów – tło do dyskusji o wpływie regulacji bankowych na leasing: regulacje w Polsce Jako skutek kryzysu – zaostrzenie regulacji i nadzoru KNF KNF zwraca bacznie uwagę na spółki powiązane z bankami i czasami definiując je jako shadow banking (równoległa bankowość0, np. firmy pożyczkowe w ramach grup bankowych Zasady zarządzania ryzykiem oraz monitoring ryzyka obejmuje w grupach bankowych także spółki zależne Inspekcje KNF nie są przeprowadzane w spółkach leasingowych, ale KNF oczekuje wiedzy i dokumentów w Banku na temat spółek leasingowych zależnych od banków KNF oczekuje stosowania pewnych dobrych praktyk zawartych w rekomendacjach KNF także do firm leasingowych powiązanych z bankami w ramach grup bankowych (na bazie skonsolidowanej) 30

31 PwC 1.Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany Nowa definicja funduszy własnych Bufory kapitałowe Wskaźnik dźwigni Normy płynności 2.Bazylea III w UE – CRD IV, CRR 3.Regulacje bankowe a leasing Kontekst Regulacja wynagrodzeń Rekomendacje KNF 4.Konsekwencje Bazylei III – kwestie do dyskusji 31

32 PwC Regulacja wynagrodzeń – czy dotyczy firm leasingowych zależnych od banków ? Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011 zastępująca uchwałę KNF nr 383/2008 w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku. Wymogi dotyczące polityki zmiennych składników wynagrodzeń, określone w uchwale 258/2011 KNF, stosuje się odpowiednio do podmiotów zależnych banku. Specyfikę tych podmiotów uwzględnia się dodatkowo poprzez zastosowanie zasady proporcjonalności określonej w § 57 uchwały 258/2011. Zgodnie z § 29 pkt 1 uchwały 258/2011 Konsekwencje to m.in..: -Konieczność identyfikacji osób objętych uchwałą w spółkach zależnych (risk takers) -Osoby objęte Uchwałą 258/2011 podlegają zasadom wynagrodzenia jak dla ich odpowiedników w bankach (m.in. odroczenie bonusa, płatność bonusa w akcjach banku matki, etc.) 32

33 PwC 1.Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany Nowa definicja funduszy własnych Bufory kapitałowe Wskaźnik dźwigni Normy płynności 2.Bazylea III w UE – CRD IV, CRR 3.Regulacje bankowe a leasing Kontekst Regulacja wynagrodzeń Rekomendacje KNF 4.Konsekwencje Bazylei III – kwestie do dyskusji 33

34 PwC Czy rekomendacje KNF stosują się do firm leasingowych ? Przykłady Nazwa skrótowa rekomendacji Rekomendacja dotyczy:Cytat A Zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych Zasady polityki i procedury zarządzania ryzykiem banku powinny uwzględniać jego działalność w sposób skonsolidowany, tzn. obejmować w sposób spójny także podmioty powiązane z bankiem. C Zarządzania ryzykiem koncentracji zaangażowań Bank objęty nadzorem skonsolidowanym podlega limitom koncentracji zaangażowań zarówno w ujęciu indywidualnym jak i skonsolidowanym, obejmującym bank i podmioty od niego zależne, tak jakby stanowiły jeden bank w stosunku do podmiotów zewnętrznych spoza grupy. G Zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach Zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem stopy procentowej, a zwłaszcza jego monitorowanie, powinno odbywać się zarówno na bazie solo jak i skonsolidowanej. Skonsolidowane zarządzanie ryzykiem oznacza objęcie procesem zarządzania wszystkich jednostek banku, łącznie z jego oddziałami zagranicznymi, a także szacowanie potencjalnego wpływu jednostek podporządkowanych banku na sytuację finansową banku. H Systemu kontroli wewnętrznej w bankach System kontroli wewnętrznej powinien być zorientowany na rozpoznanie i ocenę ryzyka związanego z funkcjonowaniem całego banku (w zależności od struktury organizacyjnej, badania banku, jak i departamenty centrali), włączając w to również, zgodnie z uchwałą KNF, nadzór nad ryzykiem związanym z działalnością podmiotów zależnych banku. 34

35 PwC Czy rekomendacje KNF stosują się do firm leasingowych ? Przykłady Nazwa skrótowa rekomendacji Rekomendacja dotyczy:Cytat L Roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami Zarząd banku podlegającego nadzorowi skonsolidowanemu, tj. wchodzącego w skład holdingu lub grupy, powinien umożliwić nadzorowi bankowemu uzyskanie niezbędnych informacji od biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe poszczególnych podmiotów wchodzących w skład holdingu lub grupy. M Zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Rekomenduje się, aby w grupach podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie, podmiotach blisko powiązanych oraz podmiotach działających w jednym holdingu z bankiem stosowano, w miarę możliwości, jednolite zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym. P Systemu monitorowania płynności finansowej banków W ostatnim czasie szczególnego znaczenia nabiera zarządzanie płynnością w przypadku, gdy bank ma bliskie powiązania z innymi podmiotami lub działa w tym samym holdingu. W tym przypadku, rada i zarząd banku powinny uwzględnić w zasadach monitorowania poziomu płynności, w tym także w okresowych sprawozdaniach, charakter powiązań, charakter transakcji czy zasady rozliczeń z tymi jednostkami oraz ich wpływ na poziom płynności banku. R Zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe. Rekomendacja kierowana jest do banków działających w Polsce, sporządzających skonsolidowane, bądź jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z MSR/MSSF. Wytyczne zawarte w rekomendacji dotyczą również znajdujących się poza granicami Polski oddziałów banku krajowego oraz podmiotów zależnych od banku, przy uwzględnieniu uwarunkowań prawnych na rynkach lokalnych oraz możliwości osiągnięcia zgodności z dobrymi praktykami zawartymi w rekomendacji 35

36 PwC 1.Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany Nowa definicja funduszy własnych Bufory kapitałowe Wskaźnik dźwigni Normy płynności 2.Bazylea III w UE – CRD IV, CRR 3.Regulacje bankowe a leasing Kontekst Regulacja wynagrodzeń Rekomendacje KNF 4.Konsekwencje Bazylei III – kwestie do dyskusji 36

37 PwC Jakie konsekwencje przynosi Bazylea III dla banków? Popyt na depozyty długoterminowe od osób fizycznych i SME istotnie wzrośnie. Konieczność zwiększenia kwoty wysokiej jakości instrumentów płynnych, co może obniżyć rentowność banków. Wskaźniki absorpcji płynności przez kredyty dla przedsiębiorstw, zwłaszcza długoterminowe może zniechęcać do ich udzielania (możliwa redukcja lub bardzo ostrożne zarządzanie -> KOSZT PŁYNNOŚCI) Obligacje rządowe – potrzebne do utrzymania wskaźników płynności – mogą wypychać kredyt dla przedsiębiorstw, co może przełożyć się ograniczenie kredytowania realnej gospodarki. Plany biznesowe niektórych banków ulegną istotnym zmianom ze względu na fakt, że utrzymanie wcześniejszych planów może wymagać zupełnie innej struktury kapitału i poziomu płynności, które mogą nie być dostępne w najbliższej przyszłości. Niektóre linie biznesowe i udziały mogą zostać sprzedane – zapowiedzi wielu banków. 37

38 PwC Jakie kroki mogą podejmować banki w związku z Bazyleą III? Diagnoza potencjalnego wpływu Bazylei III na bilans i rachunek wyników oraz pozycję płynnościową banku (Indywidualny Basel III QIS). Ocena skutków dla modelu biznesowego w całościowym kontekście regulacyjnym (CRD 2 & 3, CRD IV i CRR, Solvency II, podatek bankowy, zmiany w regulacjach rynku kapitałowego, unia bankowa, etc.). Identyfikacja produktów dotkniętych nowymi przepisami. Oszacowanie skutków Basel III dla rentowności produktów, wzmożone monitorowanie konkurencji oraz korekty w ofercie produktowej i cenowej. Oszacowanie wpływu zmian na użytkowników końcowych – deponenci i kredytobiorcy, podmioty w grupie (np. wycofanie się z finansowania niektórych podmiotów), szczególnie dla tych, którzy są kluczowi dla banku. Oszacowanie zakresu możliwych do przeniesienia kosztów dostosowania do regulacji (na klientów) oraz prognozowanie zmian w strukturze produktowej. Rozwój źródeł finansowania długoterminowego banków (obligacje banków)? Oszacowanie wpływu Bazylei III na gospodarkę w Polsce (SME) – badania Komitetu Bazylejskiego dotyczyły G-20 i prowadzone były na dużych agregatach. 38

39 PwC Pytania?


Pobierz ppt "PwC Bazylea III nadchodzi! Jak wpłynie na banki i ich podmioty zależne? Radziejowice, 24 października 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google