Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bazylea III nadchodzi. Jak wpłynie na banki i ich podmioty zależne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bazylea III nadchodzi. Jak wpłynie na banki i ich podmioty zależne"— Zapis prezentacji:

1 Bazylea III nadchodzi. Jak wpłynie na banki i ich podmioty zależne
Bazylea III nadchodzi! Jak wpłynie na banki i ich podmioty zależne? Radziejowice, 24 października 2012 r. © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 Agenda Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany
Nowa definicja funduszy własnych Bufory kapitałowe Wskaźnik dźwigni Normy płynności Bazylea III w UE – CRD IV, CRR Regulacje bankowe a leasing Kontekst Regulacja wynagrodzeń Rekomendacje KNF Konsekwencje Bazylei III – kwestie do dyskusji © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany
3/28/2017 Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany Basel III CRD IV Wskaźnik pokrycia płynności Nowa definicja funduszy własnych Normy Płynności LCR = Fundusze rdzenne : kapitał powstały z akcji zwykłych (CET 1) Dodatkowe fundusze podstawowe Fundusze uzupełniające Tier 2 Aktywa płynne wysokiej jakości ≥100% Całkowite wpływy netto w ciągu następnych 30 dni kalendarzowych Wskaźnik stabilnego finansowania NSFR = Dostępna wartość finansowania stabilnego >100% Wymagany poziom finansowania stabilnego Bufory Kapitałowe Wskaźnik Dźwigni Bufor ochrony kapitału Bufor antycykliczny Fundusze podstawowe 3% Co jest przyczyną odpisów? Jakie aktywa są najbardziej narażone Jaki jest mechanizm ich powstawania? I co powinien czytelnik się dowiedzieć ze sprawozdań finansowych ? O tym będziemy mówić na dzisiejszych warsztatach. Wartość ekspozycji Korekta kredytowa (Credit Valuation Adjustment) Transakcje z kontrahentami centralnymi © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4 Bazylea III – harmonogram implementacji: podejście globalne
3/28/2017 Bazylea III – harmonogram implementacji: podejście globalne Co jest przyczyną odpisów? Jakie aktywa są najbardziej narażone Jaki jest mechanizm ich powstawania? I co powinien czytelnik się dowiedzieć ze sprawozdań finansowych ? O tym będziemy mówić na dzisiejszych warsztatach. © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 Nowa definicja funduszy własnych
Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany Nowa definicja funduszy własnych Bufory kapitałowe Wskaźnik dźwigni Normy płynności Bazylea III w UE – CRD IV, CRR Regulacje bankowe a leasing Kontekst Regulacja wynagrodzeń Rekomendacje KNF Konsekwencje Bazylei III – kwestie do dyskusji © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

6 CEL Zapobieżenie ponownemu wystąpieniu sytuacji, która miała miejsce w czasie kryzysu finansowego, w tym: Cel wprowadzenia Brak wystarczającego poziomu kapitału o wysokiej jakości w bankach Niespójność w definiowaniu kapitału w różnych systemach prawnych, zwłaszcza w odniesieniu do tzw. kapitału hybrydowego Brak transparentności, która mogłaby pozwolić rynkowi na pełną ocenę i porównanie jakości kapitału w różnych systemach prawnych Słaba absorbowalność strat przez fundusze zdefiniowane w Basel II Kluczowym elementem nowej definicji kapitału jest nadanie większego znaczenia „najtwardszej” części kapitału – wysokiej jakości funduszom podstawowym, zwłaszcza funduszom rdzennym, stanowiącym komponent o najwyższej jakości w funduszach własnych banku. © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

7 Zmieniona struktura funduszy własnych
Fundusze własne Fundusze podstawowe 1a. Fundusze rdzenne (CET 1): Instrumenty kapitałowe (akcje zwykłe) Nadwyżka/premia Zatrzymane zyski Zakumulowane pozostałe przychody Fundusz ogólnego ryzyka 1b. Dodatkowe fundusze podstawowe: Instrumenty podporządkowane: Brak terminu zapadalności (możliwość wykupu, jednak nie wcześniej niż po upływie 5 lat od daty emisji) Brak możliwości żądania wcześniejszej spłaty przez nabywcę Nadwyżka/premia związana z tymi instrumentami Fundusze uzupełniające 2. Fundusze uzupełniające (Tier 2): Termin zapadalności co najmniej 5 lat Kapitał krótko-terminowy Zostanie wyeliminowany 2 1b 1a © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

8 Wymagane wskaźniki kapitałowe (docelowe)
Fundusze rdzenne (CET1) Fundusze podstawowe Fundusze własne 8% 6% 2 1b 1a 4,5% 1b 1a 1a © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

9 Od Bazylei II do Bazylei III
10,5%

10 Potencjalne implikacje dla banków i pośrednio dla firm leasingowych
Bardziej ostrożne kredytowanie i inwestowanie ze względu na wyższe wymogi kapitałowe – konieczność utrzymania „wyśrubowanych” współczynników wypłacalności i ostrożność w przeznaczaniu kapitału na aktywa o wyższym RW Emisja nowych instrumentów finansowych spełniających zaostrzone kryteria kwalifikacji do funduszy własnych. Dostosowanie umów w celu spełnienia nowych wymogów nadzorczych Basel III Bardziej ostrożne planowanie kapitałowe - w tym ocena trafności alokacji kapitału do różnych linii biznesowych oraz inwestycji w spółki zależne – konieczność zaspokojenia wymogów kapitałowych w ujęciu solo i grupowym z uwzględnienia kwestii konsolidacji Analiza zmian w funduszach wynikających z korekt nadzorczych, a także z wpływu innych wymogów lokalnego nadzorcy (np. waga ryzyka dla kredytów hipotecznych w FX)  Hinweis auf „pwc CAT“ - Capital Analysis Tool Kapitał staje się jeszcze bardziej dobrem unikalnym i pożądanym ze względu na wysoki wymogi regulacyjne i ambitne warunki uznawalności funduszy rdzennych, dodatkowych oraz uzupełniających © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

11 Bufory kapitałowe Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany
Nowa definicja funduszy własnych Bufory kapitałowe Wskaźnik dźwigni Normy płynności Bazylea III w UE – CRD IV, CRR Regulacje bankowe a leasing Kontekst Regulacja wynagrodzeń Rekomendacje KNF Konsekwencje Bazylei III – kwestie do dyskusji © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

12 Bufory kapitałowe – poziom wskaźników
Brak ograniczenia dystrybucji zysków Bufor ochrony kapitału Ograniczenie dystrybucji zysków 2,5% CET 1 Bufor antycykliczny max 2,5% Minimalny wymóg kapitałowy 4,5% © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

13 Wskaźnik dźwigni Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany
Nowa definicja funduszy własnych Bufory kapitałowe Wskaźnik dźwigni Normy płynności Bazylea III w UE – CRD IV, CRR Regulacje bankowe a leasing Kontekst Regulacja wynagrodzeń Rekomendacje KNF Konsekwencje Bazylei III – kwestie do dyskusji © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

14 Wskaźnik Dźwigni - Leverage Ratio
Wskaźnik RFS Fundusze podstawowe Wartość ekspozycji 3% „Prosta” miara, nieoparta na ryzyku Wyznaczany jako średnia w okresie kwartalnym Rozpoczęcie monitoringu nadzorczego – stycznia 2011 Jako wymóg Filaru I od 1 stycznia 2018 © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

15 Normy płynności Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany
Nowa definicja funduszy własnych Bufory kapitałowe Wskaźnik dźwigni Normy płynności Bazylea III w UE – CRD IV, CRR Regulacje bankowe a leasing Kontekst Regulacja wynagrodzeń Rekomendacje KNF Konsekwencje Bazylei III – kwestie do dyskusji © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

16 Normy płynności Zasady zarządzania i nadzoru nad ryzykiem płynności
Regulacyjne standardy zarządzania ryzykiem płynności Horyzont 30 dni Horyzont 1 roku Liquidity Coverage Ratio (LCR) Zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności w krótkim okresie (30 dni) Net Stable Funding Ratio (NSFR) Uniknięcie nadmiernej transformacji terminów Ustanowienie minimalnego poziomu stabilnego finansowania bazującego na charakterystyce aktywów i działalności instytucji w horyzoncie 1 roku Aktywa Płynne Wysokiej Jakości Całkowite wypływy netto Dostępna wartość finansowania stabilnego Wymagany poziom finansowania stabilnego NSFR = > 100% LCR = ≥ 100% Narzędzia Monitoringu © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

17 Współczynniki wpływów i wypływów
Przy wyznaczaniu wpływów i wypływów, każdej ekspozycji nadawany jest zdefiniowany przez regulatora współczynnik, oznaczający procent ekspozycji, który wpłynie/wypłynie w ciągu najbliższych 30 dni kalendarzowych Wpływ współczynników na poziom LCR Dług wyemitowany przez Bank Zobowiązania netto z tytułu instrumentów pochodnych Finansowanie zabezpieczone - pozostałe Depozyty od przedsiębiorstw oraz instytucji Depozyty – osoby fizyczne i SME Finansowanie zabezpieczone – wysoka jakość 0% LCR Reverse repo i pożyczki papierów wartościowych (wysoka jakość) Kredyty regularne (bez instytucji) Kredyty i depozyty ulokowanych w innych instytucjach Reverse repo i pożyczki papierów wartościowych (pozostałe) Należności netto z tytułu instrumentów pochodnych 100% 15% 75% 50% 25% 15% 10% 5% 100% 0% Wypływy Wpływy © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

18 Współczynniki stabilnego finansowania i wymaganego finansowania
Dla każdej pozycji zobowiązań przypisane są wartości współczynników, określające wartość, która może być traktowa jako stabilna w horyzoncie powyżej 1 roku (tzw: ASF) Dla każdej pozycji aktywów i pozycji pozabilansowych przypisane są współczynniki, określające wartość, która może wymagać finansowania w horyzoncie powyżej 1 roku (tzw: RSF) Wpływ RSF i ASF na wskaźnik NSFR Pozostałe aktywa Kredyty zabezpieczone nieruchomościami (waga ponad 35%) pozostałe kredyty i pożyczki dla osób fizycznych oraz SME Kredyty zabezpieczone nieruchomościami (waga 35%) Akcje, komercyjne papiery dłużne, kredyty dla przedsiębiorstw niefinansowych, rządów, banków centralnych, jednostek sektora publicznego Papiery wartościowe wysokiej jakości Gotówka NSFR Emisje własne (do 1 roku) Niezabezpieczone finansowanie (do 1 roku) Depozyty od osób fizycznych i SME Niezabezpieczone finansowanie w tym emisje własne (pow. 1 roku) Fundusze własne 0% 100% 85% 65% 50% 50% 80% 20% 90% 5% 100% 0% Wymagany poziom finansowania i RSF Dostępny poziom finansowania i ASF © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

19 Bazylea III w UE – CRD IV, CRR
Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany Nowa definicja funduszy własnych Bufory kapitałowe Wskaźnik dźwigni Normy płynności Bazylea III w UE – CRD IV, CRR Regulacje bankowe a leasing Kontekst Regulacja wynagrodzeń Rekomendacje KNF Konsekwencje Bazylei III – kwestie do dyskusji © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

20 Kryzys Finansowy i reakcja organów publicznych
Unia Bankowa Shadow banking – zielona księga G20 Uporządkowana likwidacja Nadzór przy ECB Bezprecedensowa pomoc państw - €3,6 biliona dla banków w UE Ubezpieczenie depozytów Rada Stabilności Finansowej Parlament Europejski Raport Karas’a CRD IV Rada (Council) Zasada maksymalnej harmonizacji (Single Rule Book) Basel III Komitet Bazylejski CRR Komisja - pakiet reform (unia bankowa, resolution, ubezpieczenia depozytów) UE G-20 INTERNATIONAL Źródło: z uzupełnieniami © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

21 CRD IV / CRR CRD IV projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi CRR projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych Projekty obu regulacji zostały opublikowane przez Komisję Europejską w dniu 20 lipca r. Ogólne podejście zostało przyjęte przez Radę ECOFIN w dniu 15 maja 2012 r. Obecnie odbywają się trójstronne negocjacje pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej, których celem jest wypracowanie ostatecznych wersji obu aktów prawnych i osiągnięcie porozumienia w pierwszym czytaniu. W związku z opóźnieniem spowodowanym pracami nad unią bankową nie jest możliwe wprowadzenie regulacji w przewidzianym wcześniej terminie tzn. 1 stycznia r. Following the delay of the Parliament’s plenary vote and the recent statement by the Rapporteur of the European Parliament2 and the discussion of the Council of Economic and Finance Ministers3, it is clear the legislation will not be adopted earlier than autumn Following adoption it is necessary for verification, translation and signature of the EU legislation to take place before it can be published in the Official Journal of the European Union. Publication in the Official Journal is a necessary pre-cursor of EU legislation entering into force. On this basis it does not appear feasible that the legislation can enter into force in line with the implementation date of 1 January 2013 as included in the original European Commission proposal of July No alternative date has yet been communicated by the EU institutions. Furthermore, reflecting the delay in the negotiation process, the European Banking Authority (EBA) issued a press release on 31 July setting out the potential need to phase-in or flexibly apply certain technical standards to ensure a practical approach to implementation4. Dyrektywa jest aktem prawa unijnego, który wymaga transpozycji do krajowego porządku prawnego, natomiast rozporządzenie jest aktem prawa unijnego, który jest bezpośrednio stosowany i nie podlega implementacji. © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

22 Regulacje bankowe a leasing
Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany Nowa definicja funduszy własnych Bufory kapitałowe Wskaźnik dźwigni Normy płynności Bazylea III w UE – CRD IV, CRR Regulacje bankowe a leasing Kontekst Regulacja wynagrodzeń Rekomendacje KNF Konsekwencje Bazylei III – kwestie do dyskusji © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

23 Kontekst Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany
Nowa definicja funduszy własnych Bufory kapitałowe Wskaźnik dźwigni Normy płynności Bazylea III w UE – CRD IV, CRR Regulacje bankowe a leasing Kontekst Regulacja wynagrodzeń Rekomendacje KNF Konsekwencje Bazylei III – kwestie do dyskusji © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

24 Kilka faktów – tło do dyskusji o wpływie regulacji bankowych na leasing
W UE 90% rynku leasingowego jest w rękach firm zależnych od banków; na 20 największych firm leasingowych w UE 19 jest związanych z bankami (Leaseurope Survey 2010) Banki są też głównym dostawcą finansowania dla firm leasingowych, także niebędących spółkami zależnymi od banków Wszelkie zakłócenia na rynku bankowym oraz regulacje dotyczące banków mają wpływ na firmy leasingowe Przykład Kryzys krajów PIGS w jesieni > rynek międzybankowy wysycha > płynność głównym problemem dla banków -> leasing jako konsument płynności długoterminowej (3-7 lat) jest potencjalną „ofiarą” takich perturbacji -> wiele dużych banków zapowiada sprzedaż aktywów lub ograniczenie niekluczowych linii jak bankowość inwestycyjna, faktoring i leasing © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

25 Kilka faktów – tło do dyskusji o wpływie regulacji bankowych na leasing
Udział w finansowaniu SME w UE przez leasing bardzo istotny … choć są różnice między krajami SMEa having used different financing sources (EU and selected Member States) (over the preceding six months, percentage of respondents, survey conducted from Aur. To Oct. 2011) Źródło: European Commission (2011) © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

26 Kilka faktów – tło do dyskusji o wpływie regulacji bankowych na leasing
Leasing jest kluczowy dla SME w UE, finansuje ponad 6 milionów firm – stąd jego waga polityczna Proportion of firms using leasing, 2010 Investment by funding type, all SMEs Percent of firms using finance type in 2010 40% 40% © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

27 Kilka faktów – tło do dyskusji o wpływie regulacji bankowych na leasing: regulacje w UE
Regulacje ostrożnościowe i nadzór firm leasingowych w UE - różnorodność praktyk: Wszystkie firmy leasingowe zależne od banków są objęte regulacjami bankowymi i nadzorem – NA BAZIE SKONSOLIDOWANEJ Niektóre kraje UE traktują firmy leasingowe jak instytucje kredytowe (banki) i obejmują regulacjami i nadzorem jednostkowym (tak jak banki) W niektórych krajach jedne rodzaje działalności leasingowej są objęte regulacjami bankowymi a inne nie W niektórych krajach firmy niepowiązane z bankami nie są objęte regulacjami i nadzorem (problem równych warunków gry rynkowej!) © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

28 Kilka faktów – tło do dyskusji o wpływie regulacji bankowych na leasing: regulacje w UE
Modele nadzoru i regulacji nadzór firm leasingowych w UE - różnorodność praktyk: Bank-owned lessor Captive lessor Independent lessor BANK MANUFACTURER OTHER MANUFACTURE R Member State A Regulation depends on activity** ** The definition of leasing activities that are subject to regulation depends on the Member Atate and varies from country to country Polska i inne kraje Regulation depends on shareholder* * Bank owned leasing companies will always be subject to regulation at least on a consolidated basis Źródło: Leaseurope (2012) © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

29 Kilka faktów – tło do dyskusji o wpływie regulacji bankowych na leasing: regulacje w Polsce
Kluczowa część rynku leasingowego jest w rękach firm zależnych od banków, a banki są najważniejszym dostawcą finansowania dla firm leasingowych, także niebędących spółkami zależnymi od banków KNF reguluje i nadzoruje spółki leasingowe na bazie skonsolidowanej, nie reguluje i nie nadzoruje spółek niepowiązanych z bankami Prawo bankowe, Uchwały KNF – mają zastosowanie dla spółek leasingowych powiązanych z bankami na bazie skonsolidowanej Przykłady: Art. 9b ust. 3 Prawa Bankowego „ Bank sprawuje nadzór nad ryzykiem związanym z działalnością podmiotów zależnych” – KNF sprawdza jakość nadzoru wymogi kapitałowe liczone są na bazie skonsolidowanej banki, które stosujące metody zaawansowane oceny ryzyka kredytowego (AIRB) do wyliczania wymogu kapitałowego – zakresem ich stosowania obejmują także spółki leasingowe, jeśli jest to uzasadnione (% pokrycia aktywów w ramach AIRB) © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

30 Kilka faktów – tło do dyskusji o wpływie regulacji bankowych na leasing: regulacje w Polsce
Jako skutek kryzysu – zaostrzenie regulacji i nadzoru KNF KNF zwraca bacznie uwagę na spółki powiązane z bankami i czasami definiując je jako shadow banking (równoległa bankowość0, np. firmy pożyczkowe w ramach grup bankowych Zasady zarządzania ryzykiem oraz monitoring ryzyka obejmuje w grupach bankowych także spółki zależne Inspekcje KNF nie są przeprowadzane w spółkach leasingowych, ale KNF oczekuje wiedzy i dokumentów w Banku na temat spółek leasingowych zależnych od banków KNF oczekuje stosowania pewnych dobrych praktyk zawartych w rekomendacjach KNF także do firm leasingowych powiązanych z bankami w ramach grup bankowych (na bazie skonsolidowanej) © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

31 Regulacja wynagrodzeń
Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany Nowa definicja funduszy własnych Bufory kapitałowe Wskaźnik dźwigni Normy płynności Bazylea III w UE – CRD IV, CRR Regulacje bankowe a leasing Kontekst Regulacja wynagrodzeń Rekomendacje KNF Konsekwencje Bazylei III – kwestie do dyskusji © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

32 Regulacja wynagrodzeń – czy dotyczy firm leasingowych zależnych od banków ?
Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011 zastępująca uchwałę KNF nr 383/2008 w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku. Wymogi dotyczące polityki zmiennych składników wynagrodzeń, określone w uchwale 258/2011 KNF, stosuje się odpowiednio do podmiotów zależnych banku. Specyfikę tych podmiotów uwzględnia się dodatkowo poprzez zastosowanie zasady proporcjonalności określonej w § 57 uchwały 258/2011. Zgodnie z § 29 pkt 1 uchwały 258/2011 Konsekwencje to m.in..: Konieczność identyfikacji osób objętych uchwałą w spółkach zależnych (risk takers) Osoby objęte Uchwałą 258/2011 podlegają zasadom wynagrodzenia jak dla ich odpowiedników w bankach (m.in. odroczenie bonusa, płatność bonusa w akcjach banku matki, etc.)

33 Rekomendacje KNF Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany
Nowa definicja funduszy własnych Bufory kapitałowe Wskaźnik dźwigni Normy płynności Bazylea III w UE – CRD IV, CRR Regulacje bankowe a leasing Kontekst Regulacja wynagrodzeń Rekomendacje KNF Konsekwencje Bazylei III – kwestie do dyskusji © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

34 Czy rekomendacje KNF stosują się do firm leasingowych ? Przykłady
Nazwa skrótowa rekomendacji Rekomendacja dotyczy: Cytat A Zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych Zasady polityki i procedury zarządzania ryzykiem banku powinny uwzględniać jego działalność w sposób skonsolidowany, tzn. obejmować w sposób spójny także podmioty powiązane z bankiem. C Zarządzania ryzykiem koncentracji zaangażowań Bank objęty nadzorem skonsolidowanym podlega limitom koncentracji zaangażowań zarówno w ujęciu indywidualnym jak i skonsolidowanym, obejmującym bank i podmioty od niego zależne, tak jakby stanowiły jeden bank w stosunku do podmiotów zewnętrznych spoza grupy. G Zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach Zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem stopy procentowej, a zwłaszcza jego monitorowanie, powinno odbywać się zarówno na bazie solo jak i skonsolidowanej. Skonsolidowane zarządzanie ryzykiem oznacza objęcie procesem zarządzania wszystkich jednostek banku, łącznie z jego oddziałami zagranicznymi, a także szacowanie potencjalnego wpływu jednostek podporządkowanych banku na sytuację finansową banku. H Systemu kontroli wewnętrznej w bankach System kontroli wewnętrznej powinien być zorientowany na rozpoznanie i ocenę ryzyka związanego z funkcjonowaniem całego banku (w zależności od struktury organizacyjnej, badania banku, jak i departamenty centrali), włączając w to również, zgodnie z uchwałą KNF, nadzór nad ryzykiem związanym z działalnością podmiotów zależnych banku.

35 Czy rekomendacje KNF stosują się do firm leasingowych ? Przykłady
Nazwa skrótowa rekomendacji Rekomendacja dotyczy: Cytat L Roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami Zarząd banku podlegającego nadzorowi skonsolidowanemu, tj. wchodzącego w skład holdingu lub grupy, powinien umożliwić nadzorowi bankowemu uzyskanie niezbędnych informacji od biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe poszczególnych podmiotów wchodzących w skład holdingu lub grupy. M Zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Rekomenduje się, aby w grupach podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie, podmiotach blisko powiązanych oraz podmiotach działających w jednym holdingu z bankiem stosowano, w miarę możliwości, jednolite zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym. P Systemu monitorowania płynności finansowej banków W ostatnim czasie szczególnego znaczenia nabiera zarządzanie płynnością w przypadku, gdy bank ma bliskie powiązania z innymi podmiotami lub działa w tym samym holdingu. W tym przypadku, rada i zarząd banku powinny uwzględnić w zasadach monitorowania poziomu płynności, w tym także w okresowych sprawozdaniach, charakter powiązań, charakter transakcji czy zasady rozliczeń z tymi jednostkami oraz ich wpływ na poziom płynności banku. R Zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe. Rekomendacja kierowana jest do banków działających w Polsce, sporządzających skonsolidowane, bądź jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z MSR/MSSF. Wytyczne zawarte w rekomendacji dotyczą również znajdujących się poza granicami Polski oddziałów banku krajowego oraz podmiotów zależnych od banku, przy uwzględnieniu uwarunkowań prawnych na rynkach lokalnych oraz możliwości osiągnięcia zgodności z dobrymi praktykami zawartymi w rekomendacji

36 Konsekwencje Bazylei III – kwestie do dyskusji
Bazylea II a Bazylea III – najważniejsze zmiany Nowa definicja funduszy własnych Bufory kapitałowe Wskaźnik dźwigni Normy płynności Bazylea III w UE – CRD IV, CRR Regulacje bankowe a leasing Kontekst Regulacja wynagrodzeń Rekomendacje KNF Konsekwencje Bazylei III – kwestie do dyskusji © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

37 Jakie konsekwencje przynosi Bazylea III dla banków?
Popyt na depozyty długoterminowe od osób fizycznych i SME istotnie wzrośnie. Konieczność zwiększenia kwoty wysokiej jakości instrumentów płynnych, co może obniżyć rentowność banków. Wskaźniki absorpcji płynności przez kredyty dla przedsiębiorstw, zwłaszcza długoterminowe może zniechęcać do ich udzielania (możliwa redukcja lub bardzo ostrożne zarządzanie -> KOSZT PŁYNNOŚCI) Obligacje rządowe – potrzebne do utrzymania wskaźników płynności – mogą „wypychać” kredyt dla przedsiębiorstw, co może przełożyć się ograniczenie kredytowania realnej gospodarki. Plany biznesowe niektórych banków ulegną istotnym zmianom ze względu na fakt, że utrzymanie wcześniejszych planów może wymagać zupełnie innej struktury kapitału i poziomu płynności, które mogą nie być dostępne w najbliższej przyszłości. Niektóre linie biznesowe i udziały mogą zostać sprzedane – zapowiedzi wielu banków. Annahmen eines firmenspezifisches Szenario (aus Sicht Kunde, Investor und Bank): Sinkende Profitabilität und Solvabilität aufgrund von gestiegenen Kreditrisken, Marktrisiken, operationellen und/oder sonstigen Risiken Potentielles Rating-Downgrade durch eine anerkannte Rating-Agentur erfolgt Eintritt eines Ereignis, das die Reputation oder die Kreditqualität des Instituts in Frage stellt © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

38 Jakie kroki mogą podejmować banki w związku z Bazyleą III?
Diagnoza potencjalnego wpływu Bazylei III na bilans i rachunek wyników oraz pozycję płynnościową banku (Indywidualny Basel III QIS). Ocena skutków dla modelu biznesowego w całościowym kontekście regulacyjnym (CRD 2 & 3, CRD IV i CRR, Solvency II, podatek bankowy, zmiany w regulacjach rynku kapitałowego, unia bankowa, etc.). Identyfikacja produktów „dotkniętych” nowymi przepisami. Oszacowanie skutków Basel III dla rentowności produktów, wzmożone monitorowanie konkurencji oraz korekty w ofercie produktowej i cenowej. Oszacowanie wpływu zmian na użytkowników końcowych – deponenci i kredytobiorcy, podmioty w grupie (np. wycofanie się z finansowania niektórych podmiotów), szczególnie dla tych, którzy są kluczowi dla banku. Oszacowanie zakresu możliwych do przeniesienia kosztów dostosowania do regulacji (na klientów) oraz prognozowanie zmian w strukturze produktowej. Rozwój źródeł finansowania długoterminowego banków (obligacje banków)? Oszacowanie wpływu Bazylei III na gospodarkę w Polsce (SME) – badania Komitetu Bazylejskiego dotyczyły G-20 i prowadzone były na dużych agregatach. Annahmen eines firmenspezifisches Szenario (aus Sicht Kunde, Investor und Bank): Sinkende Profitabilität und Solvabilität aufgrund von gestiegenen Kreditrisken, Marktrisiken, operationellen und/oder sonstigen Risiken Potentielles Rating-Downgrade durch eine anerkannte Rating-Agentur erfolgt Eintritt eines Ereignis, das die Reputation oder die Kreditqualität des Instituts in Frage stellt © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

39 Pytania? © 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Pobierz ppt "Bazylea III nadchodzi. Jak wpłynie na banki i ich podmioty zależne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google