Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIA AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KONFERENCJA INNOWACYJNOŚĆ MOTOREM NAPĘDOWYM LUBUSKIEGO BIZNESU Hanna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIA AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KONFERENCJA INNOWACYJNOŚĆ MOTOREM NAPĘDOWYM LUBUSKIEGO BIZNESU Hanna."— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁANIA AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KONFERENCJA INNOWACYJNOŚĆ MOTOREM NAPĘDOWYM LUBUSKIEGO BIZNESU Hanna Nowicka Prezes Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Mierzęcin 16.06.2011

2 CELE I ZADANIA ARR S.A. Prowadzenie działań wspomagających rozwój regionu poprzez: 1.Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw (programy pomocowe ze środków unijnych i budżetowych), 2.Działania informacyjne i promocyjne (organizacja szkoleń, konferencji, warsztatów dla przedsiębiorców i samorządów, punkty informacyjne), 3.Lubuski Fundusz Pożyczkowy, 4.Promocję walorów gospodarczych i inwestycyjnych regionu, 5.Specjalistyczne doradztwo dla przedsiębiorstw i samorządów.

3 SIEĆ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH W WOJ. LUBUSKIM Regionalny Punkt Konsultacyjny Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Sulechowska 1, Zielona Góra tel. 68 329 78 43 Lokalny Punkt Konsultacyjny Wojewódzki Zakład Organizacja Pracodawców Doskonalenia Zawodowego Ziemi Lubuskiej ul. Sikorskiego 95 ul. Boh. Westerplatte 23 Gorzów Wlkp. Zielona Góra tel. 95 722 40 09 tel. 68 327 18 81

4 Regionalny Punkt Konsultacyjny Spotkanie informacyjne dotyczące działania 8.2 PO IG Zielona Góra Spotkanie informacyjne dotyczące działania 6.1 PO IG, Gorzów Wlkp.

5 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA (POIG) Regionalnej Instytucji Finansującej ARR S.A. pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej, zajmującej się obsługą 7 działań w ramach PO IG

6 DZIAŁANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 4.2 Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 1.4 – 4.1 Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 6.1 Paszport do eksportu 8.1 Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8.2 Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

7 Działanie 4.2 STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI B+R PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ WSPARCIE W ZAKRESIE WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Rodzaje kwalifikowanych projektów: wsparcie na zwiększenie potencjału badawczo- rozwojowego: projekty polegające na rozwoju działalności badawczo-rozwojowej (w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych), w szczególności w celu przekształcenia przedsiębiorcy w centrum badawczo – rozwojowe. wsparcie w zakresie wzornictwa: projekty polegające na opracowaniu wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożeniu go do produkcji.

8 Działanie 4.2 STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI B+R PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ WSPARCIE W ZAKRESIE WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Przykłady: DreamPen Producent Art. Piśmienniczych Dariusz Libera – wdrożenie do produkcji nowych wzorów długopisów Dotacja 877 500 tysięcy zł (dofinansowanie 70%) SECO/WARWICK S. A. - Opracowanie, uruchomienie i wdrożenie centrum implementacji CAB do specyfiki przemysłu HVAC Dotacja 1.4 mln zł (dofinansowanie 50%)

9 Działanie 4.4 NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM Rodzaje kwalifikowanych projektów: Projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata). Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych.

10 Działanie 4.4 NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM Przykłady: Zakład Produkcji Opakowań KARTON PAK S.A. - Wdrożenie innowacji produktowej na rynku opakowań kartonowych Dotacja 12 mln zł (dofinansowanie 60%) LZMO S.A. – Wdrożenie innowacyjnej technologii wkładów kominowych Dotacja 8,39 mln zł (dofinansowanie 70%)

11 Działanie 1.4 - 4.1 WSPARCIE NA PRACE BADAWCZE I ROZWOJOWE ORAZ WDROŻENIE WYNIKÓW TYCH BADAŃ Rodzaje kwalifikowanych projektów: Projekty, które obejmują prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz późniejsze praktyczne zastosowanie wyników badań w działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

12 Działanie 1.4 - 4.1 WSPARCIE NA PRACE BADAWCZE I ROZWOJOWE ORAZ WDROŻENIE WYNIKÓW TYCH BADAŃ Wartość dofinansowania: na badania przemysłowe 50% - 70% na prace rozwojowe 25% - 45% W zależności od statusu mikro, mali, średni i inni przedsiębiorcy Maksymalna kwota dofinansowania 50 mln euro

13 Działanie 1.4 - 4.1 WSPARCIE NA PRACE BADAWCZE I ROZWOJOWE ORAZ WDROŻENIE WYNIKÓW TYCH BADAŃ Przykłady: Stream Soft Z. Jastrzębski, C. Miadziołko, D. Chojnacki, J. Szaferski Spółka Jawna – prace rozwojowe nad stworzeniem systemu ERP nowej generacji Dotacja 1,9 mln zł (dofinansowanie 45%) Vitrosilicon Spółka Akcyjna – opracowanie innowacyjnej technologii produkcji opakowań szklanych z zastosowaniem cienkowarstwowych powłok o charakterze nanostrukturalnym Dotacja 7,8 mln zł (dofinansowanie 50%)

14 Działanie 6.1 PASZPORT DO EKSPORTU Projekty kwalifikowane: Projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych.

15 Działanie 6.1 PASZPORT DO EKSPORTU I etap – Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu Wartość dofinansowania 80% Kwota dofinansowania max. 10 tysięcy złotych II etap - Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Wartość dofinansowania 50% Kwota dofinansowania max. 200 tysięcy złotych

16 Działanie 6.1 PASZPORT DO EKSPORTU Przykłady: I etap: Poltops Sp. z o.o. - Rozwój eksportu towarów i półproduktów wełnianych na rynkach Rosji Dotacja 10 tys. zł (dofinansowanie 80%) II etap: LUG Light Factory Sp. z o. o. - Wdrożenie planu rozwoju w LUG Light Factory Sp. z o.o. Dotacja 177 tys. zł (dofinansowanie 50%)

17 Działanie 8.1 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W DZIEDZINIE GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Projekty kwalifikowane: Projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

18 Działanie 8.1 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W DZIEDZINIE GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Kwota dofinansowania 20 000 - 700 000 złotych Wartość dofinansowania 70% Wartość dofinansowania 80% dla Wnioskodawców poniżej 27 roku życia Mikro- i mali przedsiębiorcy, prowadzący działalność maksymalnie 1 rok

19 Działanie 8.1 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W DZIEDZINIE GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Przykłady: SMS Central Marcin Kapustka - Serwis do budowania mobilnych społeczności w oparciu o komunikację SMS Dotacja 477 572,50 tys. zł (dofinansowanie 85%) BrainSoft Sp. z o. o. - E-awizo - pewna usługa odbioru wiadomości Dotacja 737 460 tys. zł (dofinansowanie 85%)

20 Działanie 8.1 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W DZIEDZINIE GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

21 Działanie 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B Projekty kwalifikowane: Przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.

22 Działanie 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B Wartość dofinansowania od 20 000 do 2 mln zł, max 70% na nową inwestycję (pomoc regionalna) 50% usługi doradcze i eksperckie 85% informacja o udziale finansowym środków UE zabezpieczenie realizacji umowy, rachunek bankowy/subkonto (pomoc de minimis) max 55% szkolenia specjalistyczne pracowników Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy

23 Działanie 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B Przykłady: Centrum Materiałów Budowlanych Arnold Kryściak – Nowoczesny system B2B - inteligentne centrum logistyczno- magazynowe Dotacja 864 472 tysięcy złotych (dofinansowanie 70%) Impeks Marek Jabłoński Spółka Jawna – wdrożenie nowoczesnego systemu B2B do współpracy z partnerami biznesowymi Dotacja 528 250 tysięcy złotych (dofinansowanie 50%)

24 Stan wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie lubuskim na dzień 31 maja 2011r. działanie 4.4 podpisano 12 umów na kwotę 172 900 101,14 PLN, działanie 6.1 podpisano 34 umowy na kwotę 1 636 058,84 PLN, działanie 8.1 podpisano 37 umów na kwotę 23 545 835, 23 PLN, działanie 8.2 podpisano 16 umów na kwotę 7 178 709,18 PLN, działanie 1.4-4.1 podpisano 11 umów na kwotę 25 997 720,94 PLN, działanie 4.2 podpisano 4 umowy na kwotę 5 582 050,00 PLN. Razem w ramach POIG podpisano 114 umów na kwotę 236 023 344, 77 PLN.

25 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Zakład Produkcji Opakowań KARTON-PAK S.A.

26 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka DreamPenWerner Janikowo Sp. z o. o.

27 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka LZMO S.A.

28 Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Beneficjentem pomocy mogą być podmioty gospodarcze mające siedzibę (osoby fizyczne - miejsce zamieszkania) na terenie RP i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy zgodnie z Rozporządzeniem KE 800/2008 oraz posiadające zdolność kredytową. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

29 Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kapitału kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić nie mniej niż 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego. Intensywność pomocy w województwie lubuskim: 70% mikro i małe przedsiębiorstwa 60% średnie przedsiębiorstwa

30 Działanie 5.1 WSPIERANIE ROZWOJU POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM Budżet: 104 300 000 EUR Dofinansowanie: I etap wczesna faza rozwoju powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym II etap faza rozwoju powiązań kooperacyjnych na celu przygotowanie wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek.

31 Działanie 5.1 WSPIERANIE ROZWOJU POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM Wartość dofinansowania: Wczesna faza rozwoju powiązania - do 2 milionów złotych Faza rozwoju powiązania kooperacyjnego: - 20 milionów złotych na wydatki inwestycyjne, - 5 milionów złotych na badania przemysłowe lub prace rozwojowe, - 400 tysięcy złotych na doradztwo, - 1 milion złotych na wydatki na szkolenia, - 600 tysięcy złotych w części dotyczącej współpracy międzynarodowej powiązania. Poziom dofinansowania wynosi do 100% wydatków kwalifikowanych.

32 Harmonogram konkursów POIG na 2011r. Działanie 1.4 od 29 sierpnia do 30 września Działanie 6.1 od 20 czerwca do 8 lipca od 17 października do 4 listopada Działanie 5.1 od 19 września do 30 listopada

33 Harmonogram konkursów POIG na 2011r. Działanie 8.1 konkurs na 2011r. został zamknięty 3 czerwca Działanie 8.2 od 3 października do 28 października Działanie 4.4 konkursy wstrzymane z uwagi na wyczerpanie alokacji, możliwe ogłoszenie konkursu pod warunkiem realokacji środków Działanie 4.2 konkursy wstrzymane, możliwe ogłoszenie po przesunięciu alokacji środków

34 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Spotkanie dla Beneficjentów działania 8.2 PO IG

35 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Spotkanie dla Beneficjentów działania 8.1 PO IG

36 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY - WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI LUBUSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW POPRZEZ UDZIELANIE POŻYCZEK

37 Lubuski Fundusz Pożyczkowy Utworzony został z inicjatywy Samorządu Województwa Lubuskiego w ramach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., jako kolejny element wsparcia dla małych przedsiębiorstw naszego regionu. Fundusz rozpoczął działalność z kapitałem 3 700 000 PLN. LFP jest nadzorowany przez Radę Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, składająca się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

38 Rok 2009 Fundusz został dokapitalizowany na kwotę 10.000.000 PLN, w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu. Projekt jest w trakcie realizacji – to znaczy, są pieniądze na wypłaty pożyczek przedsiębiorcom. Oraz na kwotę 2 mln zł dla Powiatu Nowosolskiego z PARP (współpraca z OPZL w zakresie promocji).

39 Lubuski Fundusz Pożyczkowy Lubuski Fundusz Pożyczkowy działający w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest integralną częścią systemu wsparcia MŚP i jest bardzo dobrze przygotowany do finansowania przedsiębiorców. Fundusz posiada: akredytację Krajowego Systemu Usług certyfikat ISO

40 Lubuski Fundusz Pożyczkowy Udzielił łącznie 283 pożyczek na kwotę 22 433 000 PLN Oprocentowanie jest stałe w całym okresie trwania pożyczki i na dzień dzisiejszy w skali rocznej wynosi: dla przedsiębiorców działających ponad rok od 5,26% dla przedsiębiorców działających do roku od 8,26% pożyczki na cele inwestycyjne i obrotowe do max. 400 tys. na 1 cel na 7 lat

41 Lubuski Fundusz Pożyczkowy Seminarium Finansowe wsparcie przedsiębiorców w regionie - Lubuski Fundusz Pożyczkowy działający w strukturach ARR S.A.

42 Opinie Przedsiębiorców Pani Monika Włodarczyk Główna Księgowa KELMAN-MEBLE Firma prowadzi działalność od 18 lat. Pierwszy raz z Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego korzystała kilka lat temu. Jasne warunki, brak ukrytych opłat i szybkie przekazanie pieniędzy skłoniło nas do wzięcia dwóch kolejnych pożyczek inwestycyjnych, dzięki którym rozbudowaliśmy i wyremontowaliśmy salon sprzedaży.

43 Centrum Obsługi Inwestora - Partner Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Partnerzy: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

44 Współpraca Centrum Obsługi Inwestora z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz KSSSE z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz KSSSE 1.Przygotowanie ofert typu greenfield lub brownfield z terenu Województwa Lubuskiego na potrzeby i obsługę projektów inwestycyjnych. 2.Przygotowanie danych statystycznych oraz informacji o potencjale gospodarczym Województwa Lubuskiego. 3.Prowadzenie bazy zawierającej ponad 100 ofert inwestycyjnych Województwa Lubuskiego dostępnej na stronie internetowej www.coi-lubuskie.pl w zakładce bazy danych. 4.Bieżące uzupełnianie i aktualizacja oferty w j. polskim i angielskim. 5.Bieżąca wymiana informacji i ofert z KSSSE, współorganizacja misji gospodarczych.

45 COI opracowuje średnio 100 zapytań informacyjno- ofertowych rocznie nadesłanych m.in. z: - USA, Niemiec, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Korei Pd., Szwecji, Kanady, Chin i innych krajów. Najczęściej występujące w 2010r. zapytania dotyczyły możliwości inwestycyjnych sektorów: chemicznego, motoryzacyjnego, metalowego, spożywczego, elektronicznego, odlewniczego, budowlanego. Obsługa projektów inwestorów zagranicznych poszukujących działek inwestycyjnych lub obiektów/hal produkcyjnych

46 Samodzielny projekt Centrum Obsługi Inwestora zakończony inwestycją to projekt kanadyjskiej firmy MAR-Tech Holdings Poland Sp. z o.o. z branży chemicznej. Drugim zakończonym projektem jest inwestycja szwedzkiej firmy CALVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Wartość inwestycji to blisko 30 mln złotych, 20 mln złotych firma otrzyma z UE. Szwedzka firma będzie produkować specjalny topnik spawalniczy. Fabryka zatrudniać będzie blisko 50 pracowników.

47 Lubuskie COI zostało w 2010r. Certyfikowanym Partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

48 Działalność nowopowstałego Centrum Obsługi Eksportera i Inwestora – projekt Ministerstwa Gospodarki i Urzędu Marszałkowskiego Dostęp przedsiębiorców do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski (usługa pro-eksport). Zwiększanie poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji na temat podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych (usługa informacyjna pro-biz ).

49 INWESTOR ZAPYTANIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW I EKSPORTERÓW LUBUSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA/ KSSSE ODPOWIEDŹ BAZA DANYCH BADANIA RYNKOWE WSPÓŁPRACA DANE Współpraca istniejącego Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestora (LCOI) z nowopowstającym Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)

50 Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Konkurs Grunt na Medal 2010 COI współorganizowało IV edycję konkursu Grunt na Medal 2010 mającego wyłonić najlepiej przygotowaną działkę pod inwestycje przemysłowe. Laureatem w Województwie Lubuskim została gmina Witnica i jej Witnicka Strefa Przemysłowa.

51 Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

52 Realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 Cel 3: Współpraca transnarodowa (Transnational Cooperation) (INTERREG IV B) Projekt JOSEFIN

53 Korzyści płynące z JOSEFIN dla MŚP Wsparcie finansowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw Obniżenie ryzyka inwestycji dla danego przedsiębiorstwa

54 Seminarium projektowe w Berlinie – InvestitionsBank Berlin

55 PROJEKT PONADREGIONALNA SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU – INNOWACJA

56 Cele projektu Cel główny - stworzenie dynamicznych sieci inwestorów kapitałowych powiązanych ze sobą relacjami ponadregionalnymi Cele pośrednie upowszechnienie wiedzy na temat zewnętrznych źródeł finansowania pokrycie luki kapitałowej w Polsce aktywizacja rynku inwestorów prywatnych inicjowanie działalności innowacyjnej MŚP oraz wsparcie ich w początkowych etapach wzrostu

57 Korzyści z uczestnictwa w PSAB-I dla Aniołów Biznesu Szansa na alokację swoich zasobów finansowych oraz intelektualnych w innowacyjne przedsięwzięcia, które będą w stanie zapewnić Aniołom odpowiednie warunki do rozwoju ich zainteresowań biznesowych oraz oczekiwań finansowych.

58 Działania w ramach projektu Konferencje, szkolenia, warsztaty, doradztwo dla firm Sukces zaczyna się od pomysłu. Anioły Biznesu w Lubuskim.

59 Podsumowanie Działania ARR S.A. przynoszą efektywny wymiar w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz wszelkich działań proinnowacyjnych. Współpracujemy bardzo aktywnie z naszymi partnerami. Rozszerzamy działalność o nowe projekty ważne dla wspierania przedsiębiorczości w Województwie Lubuskim.

60 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Hanna Nowicka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra tel. 68 329 78 42 tel. 68 329 78 42 fax. 68 329 78 40 fax. 68 329 78 40 e-mail: agencja@region.zgora.pl www.region.zgora.pl


Pobierz ppt "DZIAŁANIA AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KONFERENCJA INNOWACYJNOŚĆ MOTOREM NAPĘDOWYM LUBUSKIEGO BIZNESU Hanna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google