Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jerzy Rembeza Politechnika Koszalińska. Dwa kraje (A, B), dwa produkty (1,2), dwa czynniki produkcji (praca, kapitał) Kraje posługują się tymi samymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jerzy Rembeza Politechnika Koszalińska. Dwa kraje (A, B), dwa produkty (1,2), dwa czynniki produkcji (praca, kapitał) Kraje posługują się tymi samymi."— Zapis prezentacji:

1 Jerzy Rembeza Politechnika Koszalińska

2 Dwa kraje (A, B), dwa produkty (1,2), dwa czynniki produkcji (praca, kapitał) Kraje posługują się tymi samymi technologiami Produkt 1 jest pracochłonny, produkt 2 kapitałochłonny L/K(1) > L/K(2); K/L(1)< K/L(2) Stałe efekty skali Niepełna specjalizacja w obu krajach Takie same gusta w obu krajach Doskonała konkurencja Doskonała mobilność czynników produkcji w obrębie kraju i jej brak pomiędzy krajami Brak barier i ograniczeń w handlu Zasoby są w pełni wykorzystane w obu krajach Zrównoważony handel pomiędzy obydwoma krajami

3 Dwa sposoby definiowania: - Przez pryzmat względnych ilości dostępnych zasobów kapitału i pracy (kraj o wyższej relacji TK/TL będzie krajem zasobnym w kapitał) - Przez pryzmat cen czynników produkcji – kraj zasobny w kapitał to kraj, w którym relacja ceny kapitału do ceny pracy jest niższa Pierwsze podejście opiera się na podaży czynników produkcji, drugie uwzględnia także popyt na czynniki. Przy założeniach modelu H-O nie ma różnicy pomiędzy tymi definicjami.

4 K LL K Kraj A Kraj B K/L(1) = 2 K/L(2) = 0,5 K/L(1)=4 K/L(2)=1 Dlaczego kraj B zużywa więcej kapitału zarówno w produkcji dobra 1 jak i 2, jeżeli dostępne technologie są takie same? Co należy sądzić o cenach czynników produkcji? Gdzie relatywnie tańszy jest kapitał, a gdzie praca? Tylko jeżeli bez względu na relacje cen kapitału i pracy K/L(1) > K/L(2) dobro 1 jest bezwzględnie kapitałochłonnym dobrem.

5 Kraj, region KapitałPraca wykwalifik. Praca niewykwalif. Ogółem zasoby USA20,819,42,65,6 UE20,713,35,36,9 Japonia10,58,21,62,9 Chiny8,321,730,428,4 India3,07,115,313,7 Eur. Wsch.6,23,88,47,6 Clime(1997)

6 Kraj$ $ Japonia77429Korea Pd.26635 Niemcy61673Meksyk14030 Kanada61274Turcja10780 Francja59602Filipiny6095 USA50233India3094 Hiszpania38897Kenia1412 Henston, Summers, Aten (2002)

7 Kraj eksportuje produkty, których wytwarzanie wymaga intensywnego zaangażowania czynników, w które kraj jest zasobny i są relatywnie tanie, a importuje te, których wytwarzanie wymaga intensywnego zaangażowania czynników relatywnie rzadkich i relatywnie drogich w kraju. Teorem H-O źródeł przewagi komparatywnej upatruje w zróżnicowaniu względnych zasobów czynników produkcji. Tłumaczy w ten sposób źródło przewag.

8 TechnologiaPodaż czynników Preferencje Struktura własności cz. prd. Popyt na produkty finalne Popyt pochodny na cz. prd. Ceny cz. prd. Ceny produktów

9 Dwa kraje: Ai B; kraj A zasobny w pracę, kraj B w kapitał. Dwa produkty: produkt 1 – kapitałochłonny; produkt 2 pracochłonny 1 2 B A

10 1 2 B A 1 2 B A A B B B A A AB

11 Kraj, regionKapitałPraca wykwal. Praca niewykw. USA0,110,06-0,30 UE0,030,01-0,06 Japonia0,070,15-0,50 Chiny-0,24-0,250,44 India-0,04-0,640,37 Europa Wsch. -0,08-0,310,36 Kraje OPEC-0,09-0,290,45

12 Wyprowadzony przez Samuelsona z teoremu H-O, stąd nazywane teoremem H-O-S. Handel międzynarodowy prowadzi do wyrównywania absolutnych i względnych cen czynników produkcji Warunkiem jest swobodny przepływ czynników produkcji

13 Dwa kraje: Ai B; kraj A zasobny w pracę, kraj B w kapitał. Dwa produkty: produkt 1 – kapitałochłonny; produkt 2 pracochłonny W kraju A produkt 2 jest tańszy gdyż względna cena pracy jest w nim niższa, w kraju B produkt 1 jest tańszy, ponieważ względna cena kapitału jest w nim niższa kraj A zaczyna się specjalizować w produkcji dobra 2 zwiększając popyt na pracę, a zmniejszając na kapitał rosnie cena pracy (płace), spada cena kapitału (stopy procentowe). W kraju B rośnie popyt na kapitał i cena kapitału, a spada popyt na pracę i cena pracy dysproporcje pomiędzy krajami w wysokości płac i stóp procentowych maleją

14 P 2 /P 1 w/r PAPA PBPB PePe (w/r) A (w/r) e (w/r) B

15 Wolny handel wyrównuje także płace realne. Ale… Warunek zrównania płac realnych: ten sam typ pracy, stosowanie tych samych technologii, stałe efekty skali w przypadku obu produktów, doskonała mobilność czynników produkcji w ramach kraju. Handel towarami jest więc substytutem mobilności czynników produkcji. Różnica: handel wpływa na uwarunkowania popytowe na rynku czynników produkcji, międzynarodowa mobilność czynników produkcji na uwarunkowania podażowe.

16 Kraj19591970198319902000 Japonia11245186111 Włochy2342627985 Francja27416210291 W.Brytania2935538584 Niemcy295684103121 Kanada4257758490 Salvatore (2007)

17 Handel międzynarodowy zwiększa w kraju o względnie dużych zasobach pracy płace, a zmniejsza wynagrodzenie właścicieli kapitału (dobro rzadkie). Odwrotnie w kraju o względnie dużych zasobach kapitału, a małych zasobach pracy. Sugestia: handel zagraniczny powinien prowadzić do obniżki płac w krajach wysoko rozwiniętych a wzrostu wynagrodzenia właścicieli kapitału, natomiast w krajach nisko rozwiniętych do wzrostu płac i spadku wynagrodzeń właścicieli kapitału. Kto będzie zainteresowany restrykcjami handlowymi w poszczególnych grupach krajów? Ale pamiętajmy: per saldo handel zagraniczny przynosi zyski, więc korzyści jednej strony przeważają nad stratami strony drugiej.

18 Przykład: kraj względnie zasobny w pracę, 1- dobro pracochłonne, 2- d. kapitałochłonne praca mobilnym czynnikiem, kapitał w krótkim okresie nie. Efekty handlu: (eksport dobra 1, import dobra 2): rosna ceny względne dobra 1 w kraju, (spadają dobra 2 ) rośnie popyt na pracę w sektorze 1 (iw całej gospodarce) rosną płace w sektorze 1 (ale mniej niż wzrost względnych cen dobra 1) część zasobów pracy przechodzi do sektora 1 sektor 2 płaci wyższe płace przy równoczesnym spadku cen względnych dobra 2. Efekty dla konsumantów: ceny względne dobra 1 wzrosły bardziej niż płace spadła siła nabywcza płac względem dobra 1. ceny względne dobra 2 spadły, a wzrosły płace wzrosła siła nabywcza płac względem dobra 2 Skorzystali ci pracownicy, którzy głównie nabywają dobro 2. stracili ci którzy głównie nabywają dobro 1 Efekt dla kapitału: rośnie stopa zwrotu od kapitału zaangażowanego w branży 1, spada od kapitału zaangażowanego w branży 2.

19 Model H-O zakłada, ze w obu krajach jedna dobro jest pracochłonne, drugie kapitałochłonne. A jeżeli w kraju A, o dużych zasobach pacy, produkt 1 jest pracochłonny, a w kraju B, o dużych zasobach kapitału, produkt 1 jest kapitałochłonny? W tym wypadku teorem H-O i H-O-S zawodzą.

20 Dlaczego większość światowego handlu realizowana jest pomiędzy krajami o zbliżonej strukturze zasobów czynników produkcji? Czy są inne niż w teorii H-O czynniki determinujące przewagi komparatywne?

21 K L I1I1 I2I2 A w/r=0,5 B w/r=2 A1A1 A2A2 B2B2 B1B1 Kraj A powinien się specjalizowac w produkcji 1, gdyz to dobro w tym kraju pracochłonne, a kraj jest zasobny w pracę Kraj B powinien się specjalizowac w produkcji dobra 1 gdyż w tym kraju jest kapitałochłonne, a kraj jest zasobny w kapitał.

22 Różnice w izokwantach muszą być wystarczająco duże (izokwanty powinny przecinać się w dwóch punktach). Różnica elastyczności substytucji praca/kapitał musi być na tyle w przypadku obu dóbr, aby przecięcia izokwant były w obrębie stycznych wyznaczonych przez linie względnych cen czynników produkcji. Badania empiryczne pokazują, ze w praktyce to rzadki przypadek

23 Linia izokosztu – linia łącząca różne kombinacje nakładów dające ten sam koszt Izokwanta – linia łącząca różne kombinacje nakładów dające tę sama produkcję Zysk maksymalizowany jest w punkcie stycznym izokwanty do izokosztu. Stałe efekty skali - gdy zwiększenie każdego nakładu o x% daje wzrost produkcji o x% K L K/L = 1/4 1x 2x Taka jest funkcja Cobb-Douglasa: x=A K α L 1-α

24 K L Kraj A X(K/L) = 1/4 Y(K/L)= 1 1x 2x 1Y 2Y K L Kraj B X(K/L) = 1 Y(K/L) =4 1x 2x 1Y 2Y Dobro Y jest kapitałochłonne w obu krajach. Relacja K/L jest niższa w przypadku obu dóbr w kraju A, co oznacza, ze w kraju tym relacja cen pracy do kapitału jest niższa, czyli kraj ten jest krajem zasobnym w pracę.


Pobierz ppt "Jerzy Rembeza Politechnika Koszalińska. Dwa kraje (A, B), dwa produkty (1,2), dwa czynniki produkcji (praca, kapitał) Kraje posługują się tymi samymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google