Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie
ID grup: 97 /89_P_G2, Opiekun: Marta Byrtek Kompetencja: Grupa Przedsiębiorczości Temat projektowy: Pozyskiwanie środków na działalność gospodarczą Semestr/rok szkolny: Semestr drugi/2010/2011 2

3 Pozyskiwanie środków na działalność gospodarczą

4 Wyróżniamy następujące formy finansowania przedsiębiorstw:
Finansowanie własnymi środkami: z zatrzymanego zysku z odpisów amortyzacyjnych z dopłat wspólników spółki Finansowanie z zewnętrznych środków: z kredytu inwestycyjnego z faktoringu z leasingu z franczyzy środki z funduszu pracy środki z Unii Europejskiej Regionalne programy operacyjne Parp

5 Finansowanie z zatrzymanego zysku
W literaturze często nazywane jest samofinansowaniem, a jego efektywność zależy od ogólnej efektywności przedsiębiorstwa. Zysk zatrzymany w przedsiębiorstwie może zostać wykorzystany do finansowania działalności, jednocześnie nie pociągając za sobą kosztów i zmiany obowiązujących stosunków własnościowych. Jednocześnie zwiększa to dostępność przedsiębiorstwa do rynku kredytowego, gdyż wykazanie zysków pozytywnie wpływa na wiarygodność kredytową firmy. Oczywiście uwaga ta nie dotyczy sytuacji, w której przedsiębiorstwa księgowo maksymalizuje koszty celem obniżenia wielkości zobowiązań podatkowych. Taka strategia pozwala co prawda na zmniejszenie płatności z tytułu podatków, ale z reguły wywiera również silny, negatywny wpływ na oceną zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Bank może w takim przypadku uznać, że nie będzie ono w stanie spłacić zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w planowanych terminach.

6 Odpisy amortyzacyjne Znaczenie odpisów amortyzacyjnych zależy od wielkości majątku trwałego przedsiębiorstwa, struktury jego wieku oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli wielkości stosowanych stawek amortyzacyjnych. Stanowią one dla przedsiębiorstwa koszt księgowy, choć jednocześnie nie są wydatkiem. W ten sposób pomniejszają one podstawę opodatkowania i wpływają na niższe płatności z tytułu podatków. W połączeniu z brakiem budżetowania (zaplanowania wpływów, a przynajmniej niezbędnych wydatków, które firma będzie musiała ponieść w dającej się przewidzieć przyszłości), może to spowodować mylne wrażenie, że w przedsiębiorstwie pozostały dodatkowe pieniądze.

7 Należy pamiętać o tym, że prawidłowa kalkulacja rentowności powinna uwzględniać koszty związane z odtworzeniem bazy środków trwałych. W sytuacji, w której firma nie dokonuje zmiany profilu dotychczasowej działalności, technologii produkcji itp. oznacza to, że w przyszłości wymagane będą środki na zastąpienie zużytych środków trwałych nowymi. Stąd odpisy amortyzacyjne pozwalają co prawda na krótkoterminowe finansowanie projektów inwestycyjnych, jednak nie rekomenduje się oparcia ich finansowania wyłącznie na środkach własnych (tzw. "wyciągnięcie pieniędzy z obrotu", do którego zalicza się m.in. finansowanie odpisami amortyzacyjnymi). Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, w której firma wcześniej zgromadziła odpowiednie nadwyżki lub też decyduje się na zakupy majątku obrotowego w formie leasingu.

8 Dopłaty wspólników Pod względem procedularnym jest to jedna z najprostszych form finansowania. Podstawowym jej mankamentem jest jednak konieczność posiadania środków pieniężnych przez właścicieli. Jeżeli posiadają oni wolne środki i chcą je wnieść do firmy, to mogę to zrobić poprzez: uchwałę zarządu spółki o podniesieniu kapitału zakładowego, zawarcia przez właściciela umowy pożyczki za spółką, w przypadku działalności gospodarczej osoby fizycznej - wykorzystania prywatnych srodków do pokrycia wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

9 W przypadku, w którym właściciele nie dysponują wolnymi środkami istnieje możliwość pozyskania finansowania z kapitałów obcych przez właściciela jako osobę fizyczną (np. kredyt hipoteczny na budowę domu zaciągnięty na lat), a następnie przeznaczenia części pozyskanych środków na działalność gospodarczą. Oczywiście możliwość ta uzależniona jest od kondycji finansowej właściciela, nie każdy bank oferuje także odpowiedni produkt. Istnieją jednak banki, które taką możliwość oferują - np. w ofercie kredytowej Fortis Bank Polska S.A., skierowanej do klientów indywidualnych, istnieje możliwość przeznaczenia do 25% kredytu na dowolny cel, niekoniecznie związany z budową domu.

10 Kredyt inwestycyjny Kredyty inwestycyjne udzielane są z reguły na okresy dłuższe niż jeden rok i służą sfinansowaniu konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Przedmiotem finansowania może być każdy środek zaliczany do majątku trwałego przedsiębiorstwa, stąd kredyty inwestycyjne udzielane są na inwestycje: materialne - w rzeczowe składniki majątku trwałego (urządzenia, budynki) niematerialne - w wartości niematerialne i prawne finansowe - w papiery wartościowe (akcje, udziały) Kredyt udzielany jest w rachunku kredytu, a jego wykorzystanie odbywa się w formie realizacji przez bank zleceń płatniczych kredytobiorcy, które wiążą sie z realizacją kredytowanej inwestycji. Najczęściej kredytobiorca przedstawia faktury, które nastepnie opłaca bank przelewając określona kwotę środków pieniężnych na rachunki kontrahentów. W przypadku inwestycji, której okres realizacji jest rozłożony w czasie, wypłata kredytu nastepuje z reguły transzami, przy czym wypłata kolejnej transzy uzalezniona jest od właściwego wykorzystania poprzedniej. Często wykorzystywana jest karencja, czyli odroczenie spłaty rat kapitałowych kredytu na pewien okres, np. niezbedny do osiągnięcia zdolności produkcyjnej. w okresie karencji kredytobiorca spłaca jedynie raty odsetkowe.

11 Faktoring Faktoring jest jednym ze sposobów na poprawienie płynności bieżącej firmy oraz krótkoterminowe finansowanie działalności gospodarczej. Zaliczany jest on do kategorii umów nienazwanych, ale uznaje się go za alternatywę kredytu obrotowego. Podstawową zaleta faktoringu jest przyspieszenie rotacji należności, a wraz z tym skrócenie okresu oczekiwania na środki pieniężne. Szybki cykl rotacji środków pieniężnych, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych terminów płatności zobowiązań, pozwala przedsiębiorstwu na uzyskanie swoistego "kredytu kupieckiego u instytucji faktoringowej." Faktoring polega na nabywaniu pieniężnych wierzytelności handlowych przez faktora (bank lub firmę faktoringową), za określonym wynagrodzeniem, z przejęciem lub bez przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika. W praktyce nabywane są jedynie wierzytelności krótkoterminowe, o terminach płatności od 14 dni do 120 dni. Umowę faktoringu zawierają dostawcy towarów lub usług, czyli faktorant, oraz nabywca wierzytelności, czyli faktor. Odbiorca towarów lub usług jest uczestnikiem transakcji, ale nie jest strona zawieranej umowy. zawarcie umowy faktoringowej nie jest jednak możliwe, jeżeli dłużnik w umowie z dostawcą zamieści klauzule zakazującą cesji wierzytelności na osobę trzecią.

12 Leasing Leasing jest drugim po kredytach, najczęściej wykorzystywanym przez MŚP źródłem finansowania. Stanowi on formę finansowania inwestycji, polegająca na uzyskaniu prawa do użytkowania określonej rzeczy z zamian za ustalony czynsz, bez konieczności jej bezpośredniego zakupu. Należy podkreślić, że wzięcie określonego dobra w leasing nie jest rodzajem jego zakupu. Umowa leasingu zbliżona jest raczej do umowy dzierżawy lub umowy najmu. Zgodnie z definicją w Kodeksie Cywilnym: "przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego".

13 Franczyza Zgodnie z przyjętą w polskiej doktrynie prawa definicją, umowa franczyzy oznacza stosunek prawny, na podstawie którego franczyzodawca (organizator sieci), zobowiązuje się do udostępnienia podmiotowi korzystającemu z franczyzy (franczyzobiorcy, uczestnikowi sieci) prawa do korzystania przez czas nieokreślony lub określony z oznaczenia jego firmy, godła, emblematu, symboli, patentów, wynalazków, znaków towarowych, know-how, koncepcji i techniki prowadzenia określonej działalności gospodarczej z zachowaniem stosowanego przez niego zewnętrznego i wewnętrznego wyposażenia pomieszczeń oraz do udzielania mu stosownej pomocy. Dawcą jest z reguły firma dobrze znana na rynku, o ugruntowanej pozycji, choć niekoniecznie zaliczająca się do grona wielkich przedsiębiorstw. Ideą franczyzy jest bowiem wyjątkowość pomysłu, na którym swe funkcjonowanie opiera dawca. Nie zawsze jest to najnowocześniejsza technologia, równie dobrze może to być określone rozwiązanie organizacyjno - zarządcze, znak towarowy czy tez doświadczenie dawcy. Aktualnie na polskim rynku działa około 210 systemów franczyzowych, które obejmują prawie każdą branżę handlu i usług. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie Polskiego Portalu Franchisingowego.

14 Środki z Funduszu Pracy
Ubieganie się o dofinansowanie z powiatowego urzędu pracy to najlepsze rozwiązanie, jeżeli jesteś zarejestrowaną osobą bezrobotną. Możesz ubiegać się o takie środki, jeżeli spełniasz następujące warunki: w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziłeś działalności gospodarczej, w ciągu ostatnich dwóch lat nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, zakładaną działalność będziesz prowadzić przez minimum 12 miesięcy, wykorzystasz otrzymane środki zgodnie z przeznaczeniem, nie skorzystałeś ze środków z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności, w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny: propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, zamierzasz prowadzić działalność na terenie Polski.

15 Pomoc z urzędu pracy jest bezzwrotna i zwolniona z podatku dochodowego
Pomoc z urzędu pracy jest bezzwrotna i zwolniona z podatku dochodowego. Informację o wysokości udzielanej dotacji możesz znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ubiegając się o środki z Funduszu Pracy, składasz we właściwym dla siebie powiatowym urzędzie pracy kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek, w którym wymagane są następujące informacje: kwota, o jaką wnioskujesz, rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierzasz prowadzić – opis otoczenia działalności firmy, konkurencji, kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła finansowania kosztów oraz przedstawienie działań podjętych na rzecz uruchomienia działalności, dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz odbycie szkoleń, szczegółowa specyfikacja i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków, przewidywane efekty ekonomiczne działalności gospodarczej, szczegółowa lista zakupów, załączniki (np. pozwolenia na prowadzenie działalności).

16 Jeżeli nigdy nie prowadziłeś działalności, możesz zwrócić się o poradę do urzędu pracy. Większość urzędów organizuje szkoleniai pomaga wypełniać wnioski. Możesz również uzyskać cenne informacje, jak prowadzić przedsiębiorstwo, jak napisać biznesplan, prowadzić rachunkowość. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest możliwość składania tego samego wniosku kilkakrotnie. Z reguły urzędy prowadzą kilka naborów w ciągu roku. Więc jeśli nie uda Ci się w pierwszej edycji, nic straconego! Powinieneś śledzić ogłoszenia o konkursach, ponieważ terminy składania wniosków ustalają poszczególne urzędy.

17 Ubiegając się o dotację, pamiętaj o poręczeniach
Ubiegając się o dotację, pamiętaj o poręczeniach. Formami zabezpieczenia zwrotu środków z Funduszu Pracy mogą być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada na rachunkach bankowych, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Jeśli wniosek otrzyma pozytywną ocenę, zostanie podpisana umowa. Urząd pracy zazwyczaj w ciągu tygodnia przelewa środki na konto wnioskodawcy. Umowa zobowiązuje do wydatkowania otrzymanych pieniędzy w ciągu 30 dni od dnia podjęcia działalności oraz rozliczenia i udokumentowania (poprzez faktury) przyznanych środków w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od rozpoczęcia działalności. PAMIĘTAJ! Będziesz musiał zwrócić otrzymaną dotację, jeżeli naruszysz warunki umowy!

18 Środki z Unii Europejskiej
To działanie skierowane jest do firm i instytucji, które mają pomysł na to, w jaki sposób wspierać przedsiębiorczość w swoim regionie. Jeśli firma, organizacja pozarządowa czy placówka badawcza ma pomysł na projekty, które będą pomagać innym w tworzeniu nowych miejsc pracy, pobudzaniu przedsiębiorczego nastawienia i przejmowaniu inicjatywy, może otrzymać dofinansowanie na realizację swojego projektu. Propozycja może obejmować szkolenia i doradztwo dla innych, a także udzielenie dotacji tym, którzy chcą założyć i prowadzić własną firmę. Można także prowadzić akcje promocyjno-informacyjne na temat związany z promowaniem przedsiębiorczości, np. promować dobre praktyki. Pośrednio to działanie skierowane jest do osób, które chcą otrzymać pomoc na założenie i prowadzenie firmy. Osoby zainteresowane założeniem własnej firmy, które potrzebują pomocy, mogą zgłosić się do tych, którzy uzyskali dofinansowanie i prowadzą projekt w regionie. Można skorzystać z bezpłatnej porady, szkolenia oraz dostać 40 tys. zł na rozruch firmy.

19 Beneficjent wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), preferowane będą podmioty, które posiadają doświadczenie w zakresie realizacji projektów w obszarze przedsiębiorczości, np. organizacje pozarządowe zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości, jednostki naukowe i badawcze, publiczne służby zatrudnienia, uczelnie wyższe, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego. Przeznaczenie Pomoc może być świadczona osobom, które chcą otrzymać środki na założenie i prowadzenie firmy, a szczególnie: długotrwale bezrobotnym, kobietom, w tym kobietom powracającym na rynek pracy po urodzeniu dziecka, młodzieży do 25. roku życia, osobom po 45. roku życia, osobom niepełnosprawnym, oraz mieszkańcom wsi i małych miast.

20 Pomoc w założeniu i prowadzeniu firmy lub spółdzielni socjalnej może przyjąć następujące formy:
szkoleń i doradztwa z zasad i metod prowadzenia własnego biznesu, przygotowania do samodzielności i działania na rynku, pomocy finansowej na założenie firmy i jej rozwój do 40 tys. zł (spółdzielnie socjalne mogą otrzymać dotację do 20 tys. zł. na osobę), wsparcia finansowego nowo powstałej firmy poprzez oferowanie przez pół roku pomocy i doradztwa w jak najlepszym wykorzystaniu otrzymanych środków finansowych, ponadto można sfinansować działania promocyjne i informacyjne, które przyczynią się do upowszechniania przedsiębiorczości i zbierania dobrych praktyk. Powyższe działania mogą być realizowane oddzielnie lub można przygotować i wdrożyć kompleksowy projekt obejmujący wszystkie formy pomocy. Wnioski przyjmują następujące instytucje (w zależności od województwa): wojewódzkie urzędu pracy, urzędy marszałkowskie,

21 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Działanie ma na celu wsparcie: osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement. Beneficjent Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych. Przeznaczenie Wsparcie można uzyskać na rozwój przedsiębiorczości (do zł) oraz wsparcie pomostowe w okresie do 6 lub do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej, niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu.

22 Regionalne Programy Operacyjne
Istnieją inne programy unijne wspierające przedsiębiorców. Każde województwo ma swój Regionalny Program Operacyjny. Regionalne Programy Operacyjne są często uzupełnieniem Krajowych Programów Operacyjnych. Wsparcie mogą otrzymać projekty najlepsze i charakteryzujące się wysokim stopniem innowacyjności. Sprawdź, czy w Twoim regionie taki program oferuje wsparcie na działalność gospodarczą. PAMIĘTAJ! Procedury postępowania mogą być różne w różnych instytucjach dysponujących unijnymi środkami, dlatego też przed ubieganiem się o dotacje sprawdź, na jakich zasadach są one udzielane!

23 PARP PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ) udziela wsparcia pochodzącego z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa. Na lata Agencja dysponuje łącznym budżetem na realizację programów operacyjnych w wysokości ponad 7 mld euro. W ramach tej kwoty najwięcej środków przypada na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - 3,9 mld EUR, następnie na Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - 2,67 mld EUR oraz na Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) mln EUR. W ramach środków budżetowych w 2011 r. PARP dysponuje łącznym budżetem w wysokości 9,4 mln zł, w tym na program Bon na innowacje ponad 8,4 mln zł oraz na instrument Pożyczka na innowacje - 1 mln zł. W tym dziale znajdą Państwo informacje o formach pomocy jaka jest udzielana za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Informacje o programach prezentujemy zarówno w formie zagregowanej tabeli, która ułatwia przeanalizowanie dostępności dla poszczególnych grup beneficjentów wsparcia oferowanego w ramach poszczególnych programów operacyjnych, jak i w formie szczegółowych opisów wszystkich instrumentów wsparcia. Ponadto poprzez mechanizm kwalifikatora MSP mogą Państwo sprawdzić, czy Państwa firma spełnia kryteria przynależności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

24 KONIEC


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google