Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Newsletter #5, 2011 NOWELIZACJA USTAWY O RADIOFONII I TELEWIZJI W dniu 23 maja weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Newsletter #5, 2011 NOWELIZACJA USTAWY O RADIOFONII I TELEWIZJI W dniu 23 maja weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii."— Zapis prezentacji:

1 Newsletter #5, 2011 NOWELIZACJA USTAWY O RADIOFONII I TELEWIZJI W dniu 23 maja weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw. Wchodząca w życie nowelizacja wprowadza liczne i różnorodne zmiany. W obecnie obowiązującym stanie prawnym do rejestru w KRRiT programy muszą zgłaszać nie tylko operatorzy sieci kablowych, ale także nadawcy programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemach teleinformatycznych, w tym w Internecie. Ponadto, ustawa ogranicza czas emisji ogłoszeń nadawcy, (przykładowo, zwiastunów audycji telewizyjnych) do dwóch minut w ciągu godziny. Mogą być one emitowane wyłącznie między audycjami, a nie w ich trakcie. Wprowadzony został zakaz nadawania przekazu handlowego substancji psychotropowych lub środków odurzających oraz środków spożywczych lub innych produktów, w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 nr 179, poz. 1485). Ustawa przewiduje także, że w programach radiowych, za wyjątkiem programów tworzonych w całości dla mniejszości narodowych, 33% miesięcznego czasu nadawania zajmować muszą utwory słowno-muzyczne wykonywane w języku polskim, z czego 60% w godzinach 5.00-24.00, przy czym czas nadawania utworu słowno-muzycznego w tych godzinach wykonywanego w języku polskim przez debiutanta jest liczony jako 200% czasu nadawania utworu. Co więcej, nowelizacja wprowadza zapis stanowiący, iż audycjom dla dzieci nie powinny towarzyszyć przekazy handlowe dotyczące artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana. Zgodnie ze stanowiskiem Rady Ministrów, wyrażonym w uzasadnieniu do projektu ustawy, celem nowelizacji było przede wszystkim wdrożenie do polskiego prawa przepisów unijnej dyrektywy audiowizualnej, a także m.in. ustanowienie reguł ogólnych dla wszystkich podmiotów objętych regulacją usług medialnych, wprowadzenie zakazu nawoływania do nienawiści, ogólnych zasad dotyczących przekazów handlowych (reklamy, sponsorowania, telesprzedaży, lokowania produktów), liberalizacja zasad umieszczania przekazów handlowych w programach telewizyjnych, jak również rozwijanie edukacji medialnej. polska AKTUALNOŚCI Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe (Dz. U. Nr 94, poz. 552). Rozporządzenie przewiduje możliwość uiszczenia grzywny w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej. Ponadto, dotychczas stosowane formularze zostały zastąpione jednym wzorem mandatu karnego, co ma na celu uproszczenie i usprawnienie postępowania mandatowego. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. 2011 nr 96, poz. 559). Rozporządzenie dotyczy zamówień publicznych na zakup pojazdów samochodowych kategorii M i N, zdefiniowanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. 2005 nr 238). Kryteria inne niż cena to zużycie energii, emisja dwutlenku węgla oraz emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów. Celem nowelizacji jest promowanie i pobudzanie rynku pojazdów o mniejszej uciążliwości dla środowiska. ROZPORZĄDZENIA PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE Dnia 16 maja 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. 2011 nr 80, poz. 432), która zastąpiła ustawę z dnia 12 listopada 1965 r. (Dziennik Ustaw 1965 nr 46, poz. 290). Nowa ustawa zawiera liczne zmiany w stosunku do poprzedniej. Między innymi, małżonkowie uzyskali możliwość wyboru prawa regulującego ich stosunki majątkowe, także w sytuacji zawarcia majątkowej umowy małżeńskiej. Wprowadzono również przepisy dotyczące przysposobienia, regulujące właściwość prawa w sytuacji, gdy przysposobienia wspólnego dokonują małżonkowie nie będący obywatelami tego samego państwa. W kwestiach z zakresu prawa własności intelektualnej ustawa przewiduje właściwość tego prawa, na podstawie którego dochodzi się ochrony. Nowy akt wskazuje również prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia. W zakresie prawa rzeczowego, ustawa wprowadza oddzielne regulacje dotyczące praw na niektórych środkach transportu, praw na rzeczach w transporcie, jak również praw zapisanych w systemie rozrachunku papierów wartościowych. POSTĘPOWANIE CYWILNE Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2011 nr 87, poz. 482). Na mocy nowelizacji, strona traci możliwość żądania wznowienia postępowania dopiero po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku. Termin ten dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie. Dotychczas na wniesienie skargi stronę w powyżej opisanej sytuacji obowiązywał terminu dwuletni. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Dnia 11 maja 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2011 nr 87, poz. 484). Nowelizacja poszerza katalog podmiotów wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia o wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. Nina Walczewska Associate Aplikant adwokacki

2 POLSKO-SERBSKA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA Polscy inwestrorzy podejmują decyzję o wejściu na rynek serbski dostrzegając potencjał kraju, ciekawe pod względem biznesowym spółki, a także świetnie wyszkoloną kadrę kierowniczą i pracowników. Rynek serbski jest uznawany za przyszłościowy, zwłaszcza dlatego, że Serbia jest mniej zaawansowana w procesie transformacji niż Polska czy Czechy. Znacząca ekspansja polskich przedsiębiorstw na rynek serbski nastąpiła w 2008 r. Według danych banku centralnego Serbii, ich wartość wynosiła wówczas prawie 25 mln dol. Do największych inwestorów polskich na rynku serbskim należą m. in. Organika SA, Grupa Kopex, Tele-Fonika, Rafako, Cynk-Mal SA oraz Grupa Asseco. Grupa Kopex wygrała przetargi prywatyzacyjne na cztery fabryki w Nišu, a Tele-Fonika przejęła serbską fabrykę kabli - Fabrika Kablova Zaječar. Grupa Asseco przejęła trzy wiodące spółki w sektorze IT. Sukcesy polskich spółek dowodzą, że Serbia może być dla polskich przedsiębiorstw atrakcyjnym krajem do prowadzenia działalności gospodarczej. Potencjalni inwestorzy największe zainteresowanie wykazywali rynkiem nieruchomości, pośrednictwem finansowym, handlem hurtowym i detalicznym, a także usługami telekomunikacyjnymi. Warte uwagi sektory gospodarki to także rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł motoryzacyjny, przemysł farmaceutyczny, przemysł włókienniczy i tekstylny oraz budownictwo. W 2007 roku wymiana towarowa między Polską a Serbią wynosiła ok. 263 mln euro, pod koniec 2010 r. – 358,7 mln EUR. Dynamika polskiego eksportu znacznie wyprzedza dynamikę importu – polski eksport wyniósł az 281,6 mln EUR, a import jedynie 77,1 mln EUR. W polskim eksporcie do Serbii dominują maszyny i urządzenia mechaniczne, paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji, artykuły rolno-spożywcze, wyroby przemysłu drzewno- papierniczego, wyroby przemysłu lekkiego, maszyny i urządzenia, a także wyroby z drewna. W dwóch pierwszych kwartałach 2011 r. polsko- serbskie obroty handlowe stale rosły. Jednak mimo pogłębiającej się współpracy gospodarczej i ożywienia w handlu zagranicznym między Polską a Serbią, udział obrotów handlowych z Serbią w polskim handlu międzynarodowym jest niewielki i wynosi zaledwie 0,15% eksportu i 0,05% importu. Dla Serbii, wymiana towarowa z Polską stanowi około 1,7% wartości wymiany z zagranicą. AKTUALNOŚCI INFORMACJE PRAKTYCZNE 1 czerwca 2011 r. w Warszawie między Serbią a Polską podpisana została umowa o współpracy gospodarczej. Jak informuje minister gospodarki Waldemar Pawlak, na mocy umowy powołana zostanie komisja wspólna, która będzie się zajmować współpracą polsko-serbską na poziomie instytucjonalnym. Ponadto, postanowienia umowy mają na celu wspieranie przedsiębiorców w kontaktach bezpośrednich i udzielanie pomocy rządowej dla inicjatyw inwestycyjnych, handlowych oraz gospodarczych. Źródło: PAP Podatki W Serbii nominalna stawka podatku od osób prawnych wynosi 10% i jest jedną z najniższych w Europie Środkowo-Wschodniej. Może być dodatkowo obniżona dzięki zastosowaniu wielu przewidzianych prawem zachęt podatkowych. Ponadto państwo przewiduje również ulgi podatkowe mogące sięgnąć nawet 80%, jeśli firma zainwestuje w tzw. aktywa stałe. Standardowa stawka podatku od wartości dodanej (VAT) w Serbii wynosi 18%. Ponadto istnieje tam stawka obniżona, w wysokości 8%, oraz stawka zerowa. Obowiązek rejestracyjny do podatku VAT dotyczy firm osiągających roczne obroty powyżej 4 mln dinarów serbskich (RSD), czyli ok. 40 tys. euro. Do innych najważniejszych podatków należą: podatek od nieruchomości (stopniowo rosnący: od 0,4 do 3%) plus kwota stała, od sprzedaży nieruchomości (w wysokości 2,5%) oraz od spadków i darowizn (również w wysokości 2,5%). W przypadku osób, nie będących obywatelami Serbii, roczny dochód osób fizycznych jest opodatkowany, o ile co najmniej trzykrotnie przewyższa średnie wynagrodzenie w Serbii. Wysokość podatku zależy od wysokości dochodu. Jeśli nie jest wyższy niż sześciokrotność średniego wynagrodzenia, stawka podatku wynosi 10%, jeśli natomiast przekroczy ten limit, stawka podatku będzie wynosiła 15%. Rejestracja firm Zarejestrowanie firmy w Serbii trwa nie więcej niż 18 dni, przy czym całkowity koszt załatwienia wszelkich formalności wynosi ok. 335 euro. Rejestracji dokonuje się jej w Agencji ds. Rejestracji Działalności Gospodarczej. Formy prawne firm Do najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Serbii należą spółka z o.o. (društvo s ograničenom odgovornošću - d.o.o.), spółka akcyjna (akcijonarsko društvo - a.d.), spółka komandytowa (komanditno društvo - k.d.) oraz spółka jawna (ortačko društvo - o.d.) świat Newsletter #5, 2011


Pobierz ppt "Newsletter #5, 2011 NOWELIZACJA USTAWY O RADIOFONII I TELEWIZJI W dniu 23 maja weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google