Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Risk Sharing Instrument

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Risk Sharing Instrument"— Zapis prezentacji:

1 Risk Sharing Instrument

2 EFI – podstawowe informacje
Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) należy do Grupy EBI i działa jako: “Wiodąca europejska instytucja finansowa w zakresie finansowania ryzyka finansowego dla przedsiębiorczości i innowacji“ Status Multilateral Development Bank (MDB) Waga ryzyka Basel II 0% Rating Aaa/AAA/AAA (Moody’s/S&P/Fitch) Udziałowcy: EBI 62%, Komisja Europejska 29%, Banki 9%

3 Risk Sharing Finance Facility (RSFF) - geneza
: Komisja Europejska + EBI wspólny instrument mający na celu wsparcie finansowania projektów Badań, Rozwoju i Innowacji Łączy finansowanie i ponoszenie ryzyka, zazwyczaj dla większych projektów na zasadzie case by case, w większości przez firmy typu Mid-cap i duże korporacje: Minimalna wartość projektu: 24.1milionów EUR Instrument nie został adaptowany dla firm typu małe Mid-cap i MŚP Zapotrzebowanie na komplementarny produkt dedykowany dla MŚP i Małe Mid-cap Grudzień 2011: utworzenie nowego nowego instrumentu dedykowanego dla MŚP i małych Mid-cap (RSI): Produkty Gwarancyjne w ramach funkcjonującego programu RSFF Wspólnie przygotowany przez Komisję Europejską (Dyrekcja Regionalna Badań i Rozwoju), EBI i EFI Styczeń 2013: ze względu na sukces produktu, decyzja o rozszerzeniu Pilota RSI (i rozszerzenie na instytucje gwarancyjne)

4 Risk Sharing Instrument dla ukierunkowanych na Innowacje i Badania MŚP i małych Mid-Caps (RSI) – podstawowe informacje EFI otrzymało mandat do wdrażania Instrumentu RSI Cel - zwiększenie dostępu do finansowania dla innowacyjnych MŚP i małych Mid-cap (Beneficjenci) EFI dostarcza bezpośrednich (i pośrednich) gwarancji finansowych do wybranych Pośredników Finansowych Dzięki statusowi Multilateralnego Banku Rozwoju (MDB) i zgodnie z zasadami Basel II, brak wymogów kapitałowych jeśli chodzi o portfel objęty gwarancją Transfer korzyści finansowej (redukcja oprocentowania) Akceptowalny profil ryzyka portfela

5 RSI alokacja Maksymalna wartość gwarancji wynosi 80 mln EUR dla pośrednika finansowego (150 mln EUR dla grupy pośredników) Z 50% wskaźnikiem gwarancji oznacza to maksymalny portfel 160 mln EUR na pośrednika finansowego (lub 300 mln EUR dla grupy) Cel: portfel około 2.5 mld EUR w Europie (wysokość gwarancji około 1.25 mld EUR) ≥ 16 krajów objętych programem RSI* w tym przynajmniej 2 Kraje Stowarzyszone** i przynajmniej 2 kraje tzw. Sub-grupy*** Zakładając Cel portfela RSI około 2.5 mld EUR, podpisanych zostanie około 25 umów gwarancyjnych Pośrednikami Finansowymi Oczekuje się, że RSI będzie elementem nowego okresu programowania z większym budżetem * RSI obejmuje : 27 krajów członkowskich UE + ** Kraje Stowarzyszone - Associated Countries means: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Izrael, Turcja, Chorwacja, Macedonia i Serbia, Albania i Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Mołdawia *** Sub-grupa to: Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia

6 RSI – informacje szczegółowe
Finansowanie: Nowe kredyty i/lub leasing; Udzielone w ciągu 2 lat przez wybranego Pośrednika Finansowego Kredytobiorcy : MŚP (wg. definicji Komisji Europejskiej) i Małe Mid-caps (<500 zatrudnionych); Działający w EU-27 oraz inne kraje kwalifikujące się do programu RSFF (Norwegia, Turcja…); oraz Innowacyjni: Inwestują w produkcję lub rozwój innowacyjnych produktów, procesów i/lub usług i zachodzi ryzyko technologicznego lub przemysłowego niepowodzenia; lub “innowacyjne” MŚP/Mały Mid-caps, spełnia przynajmniej jedno z określonych kryteriów; jest “szybko rosnącym przedsiębiorstwem”, mierzonym za pomocą zatrudnienia lub obrotów: wzrost roczny > 20%

7 Podstawowe Parametry Cel finansowania :
Inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, i/lub kapitał obrotowy Wielkość kredytu: równowartość minimum 25,000 EUR; maksymalnie 7.5 mln EUR Okres kredytowania: minimum 2 lata, maksymalnie 7 lat Stały harmonogram spłat (nie jest kredytem odnawialnym) Waluta: EUR i waluta krajowa szczegóły dotyczące kryteriów kwalifikowalności w załączniku I Kryteria portfela pozwalają na odpowiedni poziom dywersyfikacji portfela

8 RSI – Struktura Programu
Wskaźnik Gwarancji: 50% strat w ramach każdego kredytu Min 20% ekspozycji kredytowej utrzymane przez pośrednika finansowego w czasie kredytowania Ryzyko ponoszone przez EFI jako gwaranta EFI gwaranta Kredyt 1 Kredyt 2 Kredyt n Prowizja Gwarancja Ryzyko utrzymane przez Pośrednika finansowego Pośrednik Finansowy Beneficjenci MŚP 1 Mały Mid-cap 1 MSP n

9 Struktura Regwarancji RSI
POŚREDNIK FINANSOWY SUB-POŚREDNIK EFI Portfel kredytów / leasingu Portfel gwarancji Portfel regwarancji Wysokość Gwarancji tak jak w standardzie pośrednika finansowego ale nie więcej niż 80% Sub-Pośrednik Gwarancja dostarczona przez pośrednika finansowego Ryzyko kredytowe utrzymane przez Sub-Pośrednik Gwarancja Regwarancja EFI EFI Jako Re- gwarantor Regwarancja Gwarancja Pośrednik Finansowy Prowizja Prowizja Regwarancji Ryzyko kredytowe utrzymane przez Pośrednika Finansowego Regwarancja EFI 50% wysokość Regwarancji

10 Najważniejsze warunki gwarancji (1)
Gwarancja obejmuje kapitał i odsetki Płatność gwarancji w przypadku niespłacenia kredytu z proporcjonalnym podziałem kwot odzyskiwanych Prowizja za Gwarancję: 0.25% rocznie dla MŚP (wg. definicji KE) w przypadku kwoty kredytu/leasingu równej lub niższej niż 3 mln EUR 1% rocznie w pozostałych przypadkach (MŚP z kwotami > 3 mln EUR i małe Mid-caps) Płatna kwartalnie od średniego zaangażowania kredytowego lub z góry Regwarancja : 0.5% rocznie dla MŚP (wg. definicji KE) w przypadku kwoty kredytu/leasingu równej lub niższej niż 3 mln EUR 1.25% rocznie w pozostałych przypadkach (MŚP z kwotami > 3 mln EUR i małe Mid-caps)

11 Najważniejsze warunki gwarancji (2)
Automatyczne włączenie do portfela (na podstawie Kryteriów Kwalifikowalności) Pełne delegowanie uprawnień na Pośrednika Finansowego Kwartalne raportowanie kredytów do EFI Pośrednicy finansowi są zobowiązani do transferu korzyści finansowej gwarancji (redukcja oprocentowania) do MŚP i małych Mid-caps Podobny transfer korzyści wymagany jest w kredytach refinansowanych przez EBI Zastosowanie Prawa Angielskiego

12 Proces Wyboru w programie RSI
Wybór Pośredników Finansowych poprzez Zaproszenie do Składania Wniosków Instytucji Finansowych Wnioski oceniane przez EFI wg kolejności wpływu Procedura wyboru: Ocena zgodności Wniosku z kryteriami formalnymi Pre-selekcja Wniosków na bazie kryteriów oceny Proces Due-diligence wnioskodawców po pre-selekcji Decyzja EFI Zasady poufności są dostępne pod linkiem:

13 Pre-selekcja Wniosków Instytucji Finansowych
Wnioski spełniające kryteria formalne oceniane są w następujący sposób: Ocena jakościowa (ocena A, B lub C) Ocena oczekiwanego wpływu na portfel RSI całościowo (ocena portfelowa 1, 2 lub 3) Tylko wnioski łączące kryteria jakościowe i portfelowe A1, A2 lub B1 są wybierane w preselekcji do etapu due diligence Kryteria oceny m.in. Plan efektywnego wdrażania RSI Zdolność absorpcji i zasięg geograficzny Transfer Korzyści finansowej do MŚP i małych Mid Caps

14 Head of Risk Sharing Instrument (RSI)
Kontakt Vincent van Steensel, Head of Risk Sharing Instrument (RSI) Alessandro Tappi Christa Karis Francesco Battazzi Daniela Francovicchio Roland Kampe Ioanna-Victoria Kyritsi Georgi Stoev Teodor Radonov

15 Załączniki

16 Załącznik I – kryteria kwalifikowalności beneficjenta (1/2)
Kryteria kwalifikowalności RSI (przynajmniej jedno do spełnienia) Do spełnienia przy podpisywaniu umowy kredytowej i) MSP/mid cap zamierza wykorzystać Transakcję SME do inwestycji w produkcję lub ulepszenie produktów, procesów i/lub usług, które są innowacyjne i w których istnieje ryzyko technologicznej lub przemysłowego niepowodzenia wykazanego w biznesplanie, lub ii) MSP/mid cap jest B+R i/lub innowacyjnym „szybko-rosnącym” przedsiębiorstwem mierzone za pomocą zatrudnienia lub obrotów, to jest B+R i/lub innowacyjnym przedsiębiorstwem z rocznym wzrostem w zatrudnieniu i obrotach większym niż 20% rocznie, w okresie ponad 3 lat, i z 10 lub więcej pracownikami na początku okresu obliczeniowego, lub iii) MSP/mid cap będzie miało znaczący potencjał innowacyjny i/lub będzie przedsiębiorstwem „B+R i/lub innowacyjnym” spełniającym przynajmniej jedno z poniższych kryteriów: 1. Certyfikowany księgowy wykazał w ostatnim sprawozdaniu finansowym, że wydatki/inwestycje na B&R i/lub innowacje wynoszą przynajmniej 20% przychodów netto. 2. MSP/mid cap podejmuje się wydać kwotę przynajmniej równą 90% kwocie Transakcji SME na wydatki/inwestycje w B+R i/lub innowacje (RDI – Badania, Rozwój, Innowacje) włączając w to nowe maszyny lub nowe urządzenia, ale z wyłączeniem nie odnoszących się do RDI wydatków odtworzeniowych i/lub nie odnoszących się do RDI inwestycji w rozbudowę) w kolejnych 24 miesiącach co zostało wykazane w biznes planie; 3. MSP/mid cap miało przyznany grant, kredyt, gwarancję z europejskich programów B+R i/lub innowacji (np. 7 Program Ramowy i/lub instrumenty FP 7 (e.g. Joint Technology Initiatives, “Eurostars”)) lub krajowych programów wspierających badania i/lub innowacje w ciągu ostatnich 24 miesięcy; 4. MSP/mid cap zostało nagrodzone nagrodą innowacyjności w ostatnich 24 miesiącach. 5. MSP/mid cap zarejestrowało przynajmniej jeden patent w ostatnich 24 miesiącach. 6. MSP/mid cap otrzymało inwestycję pieniężną z ukierunkowanego na innowacje funduszu venture-capital (nauki przyrodnicze/czysta energia/technologia); 7. MSP/mid cap w momencie podpisania umowy ma zarejestrowaną siedzibę w parku naukowym, technologicznym i/lub innowacyjnym; 8. MSP/mid cap skorzystało ze zwolnienia podatkowego związanego z inwestycją w B+R i/lub innowację w ostatnich 24 miesiącach.

17 Załącznik I – kryteria kwalifikowalności (2/2)
Kryteria kwalifikowalności MŚP (wszystkie do spełnienia) Spełnione przy podpisywaniu umowy kredytowej Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo zgodnie z Definicją w Rekomendacji Komisji Europejskiej 2003/361/EC (OJ L124, , p. 36), lub małych Mid-caps (przedsiębiorstwo z zatrudnieniem poniżej 500 osób); Nie może być „przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji” w znaczeniu Art 2.1 Community guidelines on State aid for rescuing and restructuring firms in difficulty (OJ C 244, , p. 2.), Nie może mieć znaczącego udziału w jednym lub więcej Sektorów Wykluczonych Shall be established and operating in one or several of the Member States and Associated Countries; Any additional eligibility criteria as may be specified in the relevant guarantee agreement. Kryteria kwalifikowalności MSP (do spełnienia w każdym momencie) Do spełnienia w każdym momencie: Nie może prowadzić prac badawczo rozwojowych w zakresie klonowania człowieka, dziedziczenia genetycznego człowieka, zarodków ludzkich, komórek macierzystych, energii nuklearnej i lub broni


Pobierz ppt "Risk Sharing Instrument"

Podobne prezentacje


Reklamy Google