Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

R egionalny P rogram O peracyjny Wojew ó dztwa Ś więtokrzyskiego 2007 – 2013 – szanse i możliwości uzyskania wsparcia na rozwój mikro, małych i średnich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "R egionalny P rogram O peracyjny Wojew ó dztwa Ś więtokrzyskiego 2007 – 2013 – szanse i możliwości uzyskania wsparcia na rozwój mikro, małych i średnich."— Zapis prezentacji:

1 R egionalny P rogram O peracyjny Wojew ó dztwa Ś więtokrzyskiego 2007 – 2013 – szanse i możliwości uzyskania wsparcia na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Oddział Wdrażania Projekt ó w Gospodarczych Departament Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Wojew ó dztwa Świętokrzyskiego

2 1. Rozw ó j przedsiębiorczości 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu 7. Pomoc techniczna 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Osie priorytetowe RPOWŚ 2007-2013

3 KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA? 1) Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (WE) (Dz. Urz. UE L 214 z 9 sierpnia 2008r.,) 2) Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenach wiejskich: - w zakresie działalności wykluczonej ze wsparcia w ramach PROW 2007-2013, - o wartości dofinansowania powyżej 300 tys. PLN, - dla beneficjentów którzy wykorzystali maksymalną wysokość wsparcia w ramach PROW 2007- 2013. Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

4 c.d. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA? 3)Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą powyżej 6 miesięcy. 4)Przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością produkcyjną i usługową z wyłączeniem działalności prowadzonej w zakresie produkcji, przetwarzania lub marketingu produktów, o których mowa w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 5)Przedsiębiorstwa podejmujące inwestycje w zakresie działalności produkcyjno –usługowej. 6)Przedsiębiorstwa które nie uzyskały wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na uruchomienie działalności gospodarczej, w ostatnich dwóch latach poprzedzających dzień złożenia wniosku UWAGA: Ze wsparcia wykluczeni są przedsiębiorcy ubezpieczeni w KRUS Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

5 Kwoty wsparcia projekt ó w Działanie 1.1 Minimalna wartość dotacji to 10 000 PLN, a maksymalna: dla mikroprzedsiębiorstw – 1 500 000 PLN, dla małych przedsiębiorstw – 2 400 000 PLN, dla średnich przedsiębiorstw – 3 999 999 PLN.

6 TYPY PROJEKT Ó W: 1) Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, rozbudową lub budową przedsiębiorstwa, unowocześnieniem parku maszynowego, wprowadzaniem nowych rozwiązań technologicznych, zakup wynik ó w prac B+R, itp. 2) Dofinansowanie inwestycji związanych z dostosowaniem technologii/ produkt ó w/ usług do wymagań Dyrektyw unijnych (w tym np. ochrona środowiska) 3) Organizacja lub udział w imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych (krajowych i zagranicznych), Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

7 Pojęcie przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo (według UE) jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą. Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR ), podejmujące inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego.

8 Utrata lub nabycie statusu przez MŚP Jeśli przedsiębiorstwo przekroczy próg zatrudnienia lub pułap finansowy w trakcie roku referencyjnego, który jest brany pod uwagę, nie wpłynie to na sytuację przedsiębiorstwa - zachowuje ono status MŚP, jaki miało na początku roku. Jednakże jeśli zjawisko to powtórzy się w ciągu kolejnych dwóch lat, nastąpi utrata statusu. I odwrotnie, przedsiębiorstwo uzyska status MŚP, jeśli poprzednio było dużym przedsiębiorstwem lecz następnie spadło poniżej progu lub pułapu i w ciągu kolejnych dwóch okresów obrachunkowych utrzymało ten poziom.

9 Innowacyjność projekt ó w innowacyjny Projekty planowane do realizacji w ramach osi priorytetowej 1 powinny mieć charakter innowacyjny. Innowacja Innowacja ma miejsce, gdy nowy lub ulepszony produkt zostaje wprowadzony na rynek albo nowy lub ulepszony proces zostaje zastosowany w produkcji, przy czym ó w produkt i proces są nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa.

10 FINANSOWANIE PROJEKTU CAŁKOWITE WYDATKI PROJEKTU WYDATKI KWALIFIKOWALNE WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE Źródła finansowania (dofinansowanie + śr. własne) (śr. własne)

11 1/ Nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania grunt ó w, 2/ Nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej, 3/ Nabycie lub wytworzenie środk ó w trwałych, w tym: - budowli i budynk ó w, pod warunkiem że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego pomocą, - maszyn i urządzeń, - narzędzi, przyrząd ó w i aparatury, - wyposażenia technicznego dla prac biurowych, - infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczeg ó lności: drogi wewnętrznej, przewod ó w lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych 4/ Nabycie wartości niematerialnych i prawnych. UWAGA: Nabywane w ramach projektu środki trwałe (gł ó wnie maszyny i urządzenia) muszą być nowe. Sprzęt używany może być nabywany wyłącznie przez Mikroprzedsiębiorstwa. Źródło: Podręcznik kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW:

12 Zakaz podwójnego finansowania !!! 1/ Niedozwolonym jest zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – wspólnotowych lub/i krajowych. 2/ Podwójne finansowanie: - zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, - zrefundowanie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o Ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późń. zm. -zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej, a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy strukturalnych. - zrefundowanie ze środków funduszy strukturalnych wydatku poniesionego na środek trwały, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat od daty złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie projektu.

13 Pomoc może być udzielona uprawnionym beneficjentom na realizację nowych inwestycji, obejmujących m.in.: 1) Inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z : a) rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, b) dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produkt ó w, lub c) zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. 2) Nabycie środk ó w trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, kt ó re zostało lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy. Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadzona wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udział ó w lub akcji przedsiębiorstwa.

14 - projekt powinien być przedłożony na formularzu i w liczbie egzemplarzy wskazanych przez Instytucję Zarządzającą RPO, - projekt powinien być przygotowany zgodnie z instrukcją jego wypełniania, Regulaminem konkurs ó w, i innych dokument ó w programowych, - projekt powinien być złożony w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu konkursowym, - projekt powinien być zgodny z celami danego Działania, określonymi w Szczeg ó łowym opisie osi priorytetowych RPOWŚ, - wydatki, planowane do poniesienia w ramach projektu nie mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (Beneficjent rozpoczyna nową inwestycję po dniu złożenia wniosku) - projekt powinien spełniać kryteria formalne i merytoryczno-techniczne określone we właściwych dokumentach przez Instytucję Zarządzającą Ogólne warunki naboru projektów do Działań 1.1

15 1/ Realizacja polityk horyzontalnych UE, tj: - ochrona środowiska - społeczeństwo informacyjne - r ó wność szans 2/ Trwałość projektu (możliwość utrzymania rezultat ó w projektu w dłuższej perspektywie czasowej – 3 lata od zakończenia realizacji projektu przedłużonego o okres przekazania przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013 dofinansowania na rzecz Beneficjenta) 3/ Innowacyjność projektu w skali przedsiębiorstwa / rynku lokalnego 4/ Wpływ projektu na konkurencyjność przedsiębiorstwa 5/ Efektywność kosztowa (racjonalność nakład ó w do rezultat ó w) 6/ Zdolność realizacji przedsięwzięcia (rzeczowa i finansowa; w tym r ó wnież możliwość zabezpieczenia projektu) 7/ Zgodność realizowanego projektu z prawem zam ó wień publicznych PODSTAWOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

16 CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ DOBRZE PRZYGOTOWANY PROJEKT? 1) Spójność całej inwestycji i dokumentacji, w tym: wniosku aplikacyjnego, biznes planu oraz przedstawionych załączników; 2) Przygotowanie projektu poprzedzone analizą barier i zidentyfikowanych problemów; 3) Finansowe przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji całego przedsięwzięcia (przedstawienie dokumentów poświadczających posiadane zasoby finansowe); 4) Zaplanowane wydatki wynikają ze stawek rynkowych a proponowane źródła finansowania dają gwarancję sukcesu; 5) Poświadczenie możliwości realizacji inwestycji poprzez dodatkowe załączniki (np. pozwolenie na budowę, przedwstępna umowa kupna-sprzedaży ziemi/ budynku, umowy dot. współpracy z jednostkami B+R itp.)

17 Wyb ó r projekt ó w Konkurs ogłaszany przez Urząd Marszałkowski (Departament Funduszy Strukturalnych) Ocena formalna (Oddział Wdrażania Projekt ó w Gospodarczych)- 45 dni roboczych od dnia zamknięcia konkursu Ocena merytoryczno-techniczna (Zesp ó ł Oceny Merytoryczno- Technicznej) - 45 dni roboczych Wyb ó r projekt ó w (Zarząd Wojew ó dztwa)

18 Załączniki obligatoryjne do wniosku o dofinansowanie 1/ Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wraz z umową spółki, Ewidencji Działalności Gospodarczej (dokument wydany przez uprawniony organ nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) 2/ Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON 3/ Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP 4/ Biznes plan wraz z właściwym załącznikiem finansowym* 5/ Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości (dla firm nie sporządzających bilansu, PIT wraz z PIT B/CIT lub równoważne dokumenty) 6/ Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości * Załącznik składany na formularzu wymaganym Regulaminem konkursu

19 c.d. załączniki obligatoryjne do wniosku o dofinansowanie 7/ Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane* 8/ Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inna niż pomoc de minimis* 9/ Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP* 10/ Załącznik Ia do wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych* 11/ Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. (załącznik Ib) *Załącznik składany na formularzu wymaganym Regulaminem konkursu

20 c.d. załączniki obligatoryjne do wniosku o dofinansowanie UWAGA!!! W przypadku projektów, które dotyczą robót budowlanych należy bezwzględnie dołączyć przedmiar robót budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim (uproszczonym) zawierających poszczególne pozycje kosztorysowe wraz z podaniem co najmniej ilości oraz ceny jednostkowej.

21 Dodatkowe informacje www.rozwoj-swietokrzyskie.pl www.sejmik.kielce.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.pl

22 Najbliższy nabór wniosków w ramach Działania 1.1 Beneficjenci: MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA Konkurs zamknięty od 01.06.2010r. do 02.07.2010r.

23 Punkt Informacyjny RPOWŚ Urzędu Marszałkowskiego Wojew ó dztwa Świętokrzyskiego tel. /041/ 342 16 17, pok ó j 32. bud. C2 Urzędu Sekretariat Naboru Projekt ó w Gospodarczych /0-41/ 342-12-39 KONTAKT:


Pobierz ppt "R egionalny P rogram O peracyjny Wojew ó dztwa Ś więtokrzyskiego 2007 – 2013 – szanse i możliwości uzyskania wsparcia na rozwój mikro, małych i średnich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google