Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej a rozwój powiatu sztumskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie środków Unii Europejskiej a rozwój powiatu sztumskiego"— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie środków Unii Europejskiej a rozwój powiatu sztumskiego
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Dzierzgoniu Sztum, r.

2 Unia Europejska Jest to wspólnota państw europejskich, zapoczątkowana w 1951 roku powstaniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. 1 XI 1993 na mocy traktatu z Maastricht powstała Unia Europejska - organizacja 12 demokratycznych państw Europejskich

3 Austria Belgia Bułgaria Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niemcy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy

4 HISTORIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
Traktat rzymski rozszerza działania o współpracę gospodarczą, zajęto się „różnicami regionalnymi” Ustanowienie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Utworzenie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Jednolity akt Europejski tworzy podstawy prawne polityki spójności Pierwszy okres ze wspólnymi zasadami dotyczącymi funduszy strukturalnych Utworzenie Funduszu Spójności Drugi wspólny okres programowania dla funduszy strukturalnych Trzeci okres programowania. Przedakcesyjne instrumenty strukturalne utworzone dla państw z Europy Środkowej i Wschodniej ( w tym Polski) Czwarty okres programowania. Obecny.

5 Na co wykorzystywane są pieniądze w latach 2007-2013?
CELE: KONWERGENCJA czyli spójność, dotyczący regionów z niskim PKB i niską stopą zatrudnienia. Unia Europejska wspiera rozwój infrastruktury oraz potencjału gospodarczego i ludzkiego najbiedniejszych regionów (prawie 82 proc. wszystkich wydatków w ramach funduszy strukturalnych) KONKURENCYJNOŚĆ I ZATRUDNIENIE W REGIONACH Unia Europejska wpiera innowacje i badania naukowe, zrównoważony rozwój oraz szkolenia zawodowego w mniej rozwiniętych regionach (prawie 16 proc. wszystkich wydatków w ramach funduszy strukturalnych) EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA Wsparcie, promocja i realizacja wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej.

6 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
wspieranie regionów, wyrównywanie różnic w stosunku do regionów bogatszych, lepiej rozwiniętych finansuje wszystkie programy unijne, które mają na celu pomoc opóźnionym w rozwoju regionom - dziedziny, które mogą być finansowane z tego funduszu: inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia działalność małych i średnich przedsiębiorstw rentowne inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia infrastruktura rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury ochrona i poprawa stanu środowiska rozwój społeczeństwa informacyjnego

7 Europejski Fundusz Społeczny
-poprawa jakości i dostępność miejsc pracy i możliwości zatrudnienia w Unii Europejskiej, -zajmuje się następującymi dziedzinami: promocją aktywnej polityki rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu przeciwdziałaniem zjawisku wykluczenia społecznego kształceniem ustawicznym doskonaleniem kadr gospodarki rozwojem przedsiębiorczości zwiększeniem dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy

8 Fundusz Spójności - wspiera dwa sektory: środowisko i transport realizacja dużych projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska główni odbiorcy: JST, związki gmin lub inne podmioty publiczne, np. przedsiębiorstwa komunalne będące własnością gminy wspiera następujące dziedziny: poprawa jakości wód powierzchniowych polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi poprawa jakości powietrza zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zapewnienie spójności sieci komunikacyjnej kraju i poszczególnych regionów z innymi krajami Europy rozwój bezpiecznej infrastruktury drogowej. Pomoc z Funduszu Spójności otrzymują kraje, a nie regiony, tak jak to jest w przypadku EFS i EFRR.

9 Programy operacyjne w ramach NSRO: Regionalne Programy Operacyjne
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia to najważniejszy polski dokument dotyczący dotacji unijnych. Określa, na co powinny zostać wydane pieniądze otrzymane przez Polskę z EFRR, EFS oraz FS. Narodowa Strategia Spójności na lata stawia sobie za cel tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Programy operacyjne w ramach NSRO: Regionalne Programy Operacyjne PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka PO Infrastruktura i Środowisko Europejska Współpraca Terytorialna PO Rozwój Polski Wschodniej PO Pomoc Techniczna

10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Cel: wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Największy program operacyjny w historii Unii Europejskiej finansowany ze środków EFS - budżet 11,4 mld euro - Obejmuje 10 priorytetów: Centralne: I- Zatrudnienia i integracja społeczna II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących III - Wysoka jakość systemu oświaty IV - Szkolnictwo wyższe i nauka V - Dobre rządzenie Regionalne: VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII - Promocja integracji społecznej VIII - Regionalne kadry gospodarki IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach oraz X. Pomoc techniczna

11 Inicjatywy dofinansowane z PO Kapitał Ludzki
na terenie powiatu sztumskiego Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Projekt: „Czas na zmiany – czas na Ciebie” Wartość projektu: ,82 zł Cel: wzrost zatrudnienia bezrobotnych mieszkańców powiatu sztumskiego Realizowane działania: Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy Szkolenia zawodowe Pośrednictwo pracy Staże

12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Projekt: „Czas na biznes” i „Czas na biznes w powiecie sztumskim” Cel: wzrost zatrudnienia mieszkańców powiatu sztumskiego poprzez założenie działalności gospodarczej Realizowane działania: Doradztwo i szkolenia Wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

13 Inicjatywy dofinansowane z PO Kapitał Ludzki
na terenie powiatu sztumskiego c.d. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Projekt: „Pomocna dłoń” Cel: wzrost aktywności zawodowej i społecznej niepełnosprawnych mieszkańców Miasta i Gminy Dzierzgoń Realizowane działania: Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy Szkolenia zawodowe Wyjazdy integracyjno - kulturalne Pośrednictwo pracy Staże

14 Inicjatywy dofinansowane z PO Kapitał Ludzki
na terenie powiatu sztumskiego c.d. Projekty realizowanych w ramach działań: 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 9.5 Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich

15 Inicjatywy dofinansowane z PO Kapitał Ludzki
na terenie powiatu sztumskiego c.d. Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Projekt: „Inwestycja w kapitał ludzki powiatu sztumskiego” Działania : Szkolenia językowe dla pracowników przedsiębiorstw

16 Inicjatywy dofinansowane z PO Kapitał Ludzki
na terenie powiatu sztumskiego c.d. Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Projekt:” E – alternatywne przedszkola w powiecie sztumskim” i E-zespoły przedszkolne w powiecie sztumskim” Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu powiatu sztumskiego

17 Regionalne Programy Operacyjne
Celem jest wzmocnienie potencjału w regionie oraz umożliwienie kształtowania priorytetowych kierunków rozwoju . Wartość środków przeznaczonych na programy regionalne wynosi ponad 16,5 mld EUR (EFRR) Dla województwa pomorskiego przeznaczono EUR, które przeznaczono na następujące osie priorytetowe: Rozwój i innowacje w MŚP 2.Społeczeństwo wiedzy 3. Funkcje miejskie i metropolitalne 4. Regionalny system transportowy 5.Środowisko i energetyka przyjazna środowisku 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie 10. Pomoc techniczna

18 Realizacja: Budowa Centrum Sportowo -Rekreacyjnego w Dzierzgoniu

19 Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury w Bruku

20 Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków

21 Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej
Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Dzierzgoń oraz działania wsi Prakwice i Pachoły.

22 Rewaloryzacja parku

23 ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD KĄPIELISKIEM KUKSY
Celem projektu jest zagospodarowanie terenu nad kąpieliskiem Kuksy i stworzenie warunków dla poprawy jakości życia mieszkańców gminy Dzierzgoń poprzez kształtowanie procesów społecznych i przestrzennych. W ramach projektu planuje się wykonanie placu zabaw, boiska do piłki siatkowej, wyremontowanie pomostu, ustawienie ławek, ławo stołów i koszy oraz instalację monitoringu.

24 „Podniesienie atrakcyjności turystycznej szlaku zamków gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu Przedmiotem projektu jest podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu.

25 „Podniesienie atrakcyjności turystycznej szlaku zamków gotyckich na Powiślu budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego” Przedmiotem projektu jest wytyczenie, oznakowanie i przebudowa 157 km trasy rowerowej (Rowerowy Szlak Zamków Gotyckich) łączącej zamek w Malborku z największymi atrakcjami turystycznymi Powiśla. Przy tych atrakcjach zostanie wybudowanych 14 miejsc wypoczynku i rekreacji, 2 obiekty zabytkowe zostaną zagospodarowane na cele turystyczne (powstaną w nich Punkty Informacji Turystycznej). 10 pracowników samorządowych zostanie przeszkolonych w zakresie udzielania informacji turystycznej. W projekt zaangażowanych jest 9 podmiotów

26 „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTYWANIA ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY SZTUM – TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W CZERNINIE ORAZ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZTUMIE”.

27 Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola - I etap”
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III” Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami. Celem projektu jest uzbrojenie w podstawową infrastrukturę techniczna rozwojowych terenów gminy oraz zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej oczyszczalni ścieków.

28 „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim Projekt zakładał remont bazy dydaktycznej ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach połączony z zakupem wyposażenia niezbędnego do uruchomienia profesjonalnego laboratorium językowego i pracowni dydaktycznej do praktycznej nauki zawodów.

29 Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami Przedmiotem projektu jest rewitalizacja obszaru na którym znajdują się miejskie, historyczne mury obronne oraz przylegająca do nich fosa staromiejska. Lokalizacja projektu to śródmieście Sztumu usytuowane pomiędzy ul. Mickiewicza , Osińskiego, Władysława IV oraz posesjami stojącymi przy ul. Baczyńskiego. W ramach projektu zrewitalizowany będzie także mur partnera projektu – Parafii św. Anny, przy ul. Władysława IV. W wyniku realizacji projektu zmodyfikowany zostanie 1 produkt turystyczny, którym jest historyczne centrum Sztumu.

30 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
- Cel: rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. - Łączna wielkość programu 9,7 mld EUR -Obejmuje 9 priorytetów: Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Oś priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Oś priorytetowa 9. Pomoc techniczna

31 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

32 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Celem jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Alokacja finansowa 37,6 mld EUR Program o najwyższej wartości w historii polityki spójności UE i w Polsce Finansowany z EFRR i Funduszu Spójności Obejmuje: 1. Gospodarka wodno-ściekowa II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T VII. Transport przyjazny środowisku VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna X. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia XIII. Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIV. Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego XV. Pomoc techniczna – Fundusz Spójności

33 Pomorska Kolej Metropolitalna
Całkowita wartość projektu 854 mln zł w tym dofinansowanie z UE 306 mln zł

34 Rozbudowa portu lotniczego w Gdańsku
Całkowita wartość projektów - 392,7 mln zł w tym dofinansowanie z UE - 155,8 mln zł


Pobierz ppt "Wykorzystanie środków Unii Europejskiej a rozwój powiatu sztumskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google