Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1993-2008 15 lat/ 15 Jahre Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr w Gubinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1993-2008 15 lat/ 15 Jahre Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr w Gubinie."— Zapis prezentacji:

1 1993-2008 15 lat/ 15 Jahre Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr w Gubinie

2 Obszar terytorialny Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Teritorielles Gebiet der Euroregion Spree-Neiße-Bober Członkowie / Mitglieder: 7 powiatów / 7 Landkreise 55 Miasta i Gminy / 55 Städte und Gemeinden Członek wspierający – Wojewoda Lubuski / Hilfsmitglied – Wojewode der Wojewodschaft Lubuskie Członkowie / Mitglieder: 1 Powiat / 1 Landkreis 7 Miast i Gmin / 7 Städte und Gemeinden 17 instytucji / 17 Institutionen 3 osoby prywatne / 3 Privatpersonen

3 Utworzenie Euroregionu Die Gründung der Euroregion 21.09.1993 r. Gubin Jarosław Barańczak

4 Wizyta Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Besuch des Vorsitzenden des Europäischen Parlaments 21.04.1995 r. - Gubin Gottfried Hain, prof. Marian Eckert, Klaus Haensch, Czesław Fiedorowicz

5 Euroregionalne Targi Die Euroregionale Messe 13-16.05.1994 r. – Gubin 29.04-01.05.1995 r. - Cottbus 13-15.06.1996 r. – Zielona Góra 05.08.11.1997 r. – Cottbus Ekologia – Surowce odnawialne Ökologie – erneuerbare Stoffe

6 KLUCZOWE INWESTYCJE / Die Schlüssselinvestitionen Oczyszczalnia ścieków Gubin-Guben / Klärwerk Gubin-Guben 20.11.1995 r. – podpisanie umowy budowlanej na realizację projektu Unterschreibung des Bauvertrages bzgl. der Projektrealisierung Phare CBC95 – 3,3 MECU; 6mln.DM Ministerstwo Środowiska Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów; 3,6 mln. DM Rząd Landu Brandenburgia 02.05.1998 r. – Uroczyste otwarcie oczyszczalni – offizielle Eröffnung des Klärwerkes

7 Przejścia graniczne Grenzübergänge Forst – Zasieki Guben – Gubin Bad Muskau – Łęknica Zelz – Siedlec Podrosche – Przewóz Guben – Gubinek

8 Centrum Muzyczne Wschód-Zachód (MCM) Musikzentrum Ost – West (MCM) Phare CBC97 300 000,00 EUR Phare CBC98 600 000,00 EUR

9 Przejście w Gubinku / Grenzübergang in Gubinek Przejście graniczne wraz z obwodnicą Gubina, drogą Gubin-Guben i obwodnicą Zielonej Góry Grenzübergang mit der Umgebungsstraße von Gubin, mit der Straße Gubin-Guben und mit der Umgebungsstraße von Zielona Góra 27,70 MECU

10 Festiwal dla Niepełnosprawnych Festival für Behinderte 1994 r. Lubsko Pilotażowy projekt FMP SPF-Pilotprojekt Śp. Ryszard Grabowski Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Lech Krychowski Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski

11 Program Phare CBC95-2003 Phareprogramm 22.12.1995 r. – podpisanie pierwszego porozumienia na realizację Funduszu Małych Projektów w ramach programu Phare CBC Unterschreibung der ersten Vereinbarung bzgl. der Small-Project-Fund Realisierung des Phare CBC-Programms Grażyna Węclewska Kwota w ECU/Euro Betrag in ECU/Euro Ilość projektów Anzahl der Projekte Projekty inwestycyjne, w tym projekty Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Investitionsprojekte, darunter Projekte der Euroregion Sprewa- Nysa-Bóbr 94 121 000,00 750 000,00 48 2 Fundusz Małych Projektów/ Small- Project- Fund 4 565 154,25717

12 Uzyskanie statusu Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 18.04.1996 r. – uzyskanie statusu Jednostki Centralnej PNWM Erwerb des Statuses einer DPJW - Zentrallstelle Zrealizowano 1362 projekty na kwotę 3500 588 PLN Es wurden 1362 Projekte im Wert von insgesamt 3500 588 PLN durchgeführt 234 zawiązanych partnerstw / 234 entstandene Partnerschaften dr Piotr Łysakowski

13 Akcja Pomoc Powodzianom Aktion – Hilfe für Flutopfer Czerwiec – lipiec 1997 r. Juni- Juli Manfred Stolpe Premier Brandenburgii Matthias Platzeck Minister Ochrony Środowiska w Rządzie Brandenburgii

14 Partnerstwa powodziowe Flutpartnerschaften Forst - Nowa Sól Guben - Krosno Odrzańskie Spremberg - Szprotawa Kolkwitz - Bojadła Döbern - Nowa Sól Jänschwalde - Zabór Neuhausen - Siedlisko Peitz - Sulechów Drebkau - Czerwieńsk Hornow - Otyń Schenkendöbern - Trzebiechów Welzow - Maszewo Cottbus - Zielona Góra Helmut Moelle

15 Forum Polskich Regionów Granicznych Das Forum der polnischen Grenzregionen 17.01.1995 r. – Szczecin XVII Forum odbyło się 04-06.06.2008r. w Okunince ( Euroregion Bug) Śp. prof. Bronisław Geremek Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu uczestnik obrad

16 Ekorozwój w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr Ökoentwicklung in der Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr 1997-2000 16.10.1997 r. – powołanie Komitetu Sterującego / Einberufung des Lenkungsausschusses Phare – INRED Zrealizowano 11 projektów na 470 tys.zł. / Es wurden 11 Projekte im Wert von insgesamt 470 000 PLN durchgeführt prof. Grzegorz Gorzelak

17 Nagroda euroregionalna Der Euroregionale Preis 13.10.2000 r. - Forst Pierwsi laureaci nagrody za szczególne zasługi we współpracy transgranicznej w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr Die ersten Preisträger für besondere Verdienste für die grenzübergreifende Zusammenarbeit in der Euroregion Spree – Neiße- Bober Helmut Trunschke Czesław Grabowski

18 Nagroda euroregionalna Der Euroregionale Preis 13.12.2001 r. Gubin Ireneusz Brzeziński, Dagobert Schwarz 22.09.2003 r. Forst Zbigniew Pantkowski, Gottfried Hain 02.12.2004 r. Żary Janusz Dudojć, Helmut Moelle 07.05.2008 r. Guben Krzysztof Kaliszuk, Wilfried Wilke

19 Powołanie Lubuskiego Komitetu Europejskiego Einberufung des Lebuser Europäischen Komitees 21.09.1998 r. –Gubin – podczas obchodów 5-lecia Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Während der 5. Jubileumsfeier der Euroregion Spree-Neiße-Bober www.lke.org.pl www.rcie.zgora.pl Regionalne Centrum Informacji Europejskiej (RCIE) w Zielonej Górze Regionales Zentrum der Europäischen Information in Zielona Góra Lubuski Komitet Europejski Al. Niepodległości 7a 65-048 Zielona Góra

20 Porozumienie z Euroregionem Tatry Die Vereinbarung mit der Euroregion Tatry Nowy Targ 22.10.1999 r. Wendelin Haber

21 Punkt Informacyjny Programu MŁODZIEŻ Kontaktstelle des JUGEND - Programms 02.02.2004 r. – otwarcie punktu/ Eröffnung Gubin

22 Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego Regionales Schulungszentrum des Europäischen Sozialfonds listopad 2005-wrzesień 2006 Europejski Fundusz Społeczny/ Europäischer Sozialfonds Działania / Maßnahmen: Szkolenia / Schulungen Animacja i doradztwo /Animation und Beratung Promocja i informacja / Promotion und Information

23 INTERREG IIIA 2004 – 2008 – okres realizacji projektów /Zeitraum der Projektdurchführung 31.03.2006 r. – podpisanie umowy z Wojewodą Lubuskim / Unterschreibung des Vertrages mit dem Wojewoden der Wojewodschaft Lubuskie Edward Fedko Bernd Freistedt Ilość projektów Anzahl der Projekte Kwota w PLN Betrag in PLN Projekty inwestycyjne, w tym projekty Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Investitionsprojekte, darunter Projekte der Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr 62 8 100 025 457,34 4 865 609,04 Fundusz Mikroprojektów Fonds für Mikroprojekte 2554 284 583,02

24 Prezentacja Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Präsentation der Euroregion Spree-Neiße-Bober Berlin 02.03.2006 r. Przedstawicielstwo Brandenburgii Stellvertretung der Landes Brandenburg

25 Nasze sukcesy Unsere Erfolge 1.Stworzyliśmy trwałe związki transgraniczne. Wir haben dauerhafte grenzübergreifende Verhältnisse geschaffen. 2.Rozliczaliśmy bez uwag kontroli i audytów projekty unijne (niemal najlepiej w Polsce). Wir haben EU-Projekte ohne Bemerkungen von Kontroll – und Auditorganen abgerechnet (fast am besten in Polen). 3.Nieprzerwanie, aktywnie uczestniczyliśmy we wszystkich kluczowych gremiach polsko-niemieckich. Wir haben ständig und aktiv an allen deutsch – polnischen Schlüsselgremien teilgenommen. 4.Mamy swój realny wkład: Wir haben unseren eigenen Beitrag: - w umowę o MRG zum Vertrag über MRG - wstąpienie Polski do Unii Europejskiej zum Beitritt Polens zur EU - rozszerzenie strefy EURO. zur Verbreitung der Euro –Zone.

26 Nasze sukcesy Unsere Erfolge 5.Mamy istotny udział w normalnym, ludzkim wymiarze współpracy Polaków i Niemców. Wie haben einen bedeutenden Beitrag im normalen, menschlichen Ausmaß der Zusammenarbeit von Polen und Deutschen. 6.Nie boimy się reagować przeciw wszystkim antyniemieckim trendom a jednocześnie nie jesteśmy traktowani jako niemiecka agenda w Polsce. Wir haben keine Angst, gegen alle antideutschen Trends zu reagieren und gleichzeitig werden wir nicht als deutsche Agenda in Polen betrachtet.

27 Wyzwania na przyszłość Zukunftsherausforderungen 1.Będziemy udowadniać nasze kompetencje wszystkim Władzom oraz zachęcać do korzystania z naszego doświadczenia w zarządzaniu i wykorzystywaniu Funduszy Unii Europejskiej. Wir werden allen Behörden unsere Kompetenzen beweisen und sie zur Nutzung unserer Erfahrung in der Verwaltung und Nutzung von EU-Fonds ermutigen. 2. Będziemy aktywnie uczestniczyć w procesie upraszczania procedur aplikacyjnych. Wir werden aktiv an der Vereinfachung der Aplikationsprozeduren teilnehmen. 3.Zauważamy potrzebę zintensyfikowania kontaktów w takich kluczowych dziedzinach jak: bezrobocie, gospodarka, służba zdrowia, rolnictwo i współpraca z uczelniami wyższymi z obszaru naszego Euroregionu Wir sehen einen Bedarf für die Intensivierung der Kontakte in solchen wichtigen Bereichen, wie: Arbeitslosigkeit, Wirtschaft, Gesundheitswesen, Landwirtschaft und Zusammenarbeit mit Hochschulen aus unserer Euroregion ein. 4.Widzimy konieczność zainteresowania dziennikarzy mediów publicznych i prywatnych tematyką polsko-niemiecką. Wir sehen die Notwendigeit ein, Journalisten der öffentlichen und privaten Medien auf die deutsch-polnische Thematik aufmerksam zu machen.

28 Program Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 Programm der Grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007-2013 Środki EFRR alokowane przez Polskę na Program w latach 2007-2013 Die von Polen eingesetzte EFRE–Mittel für das Programm in den Jahren 2007-2013 50,1 mln. EUR FMP i Projekty Sieciowe - 22% alokacji, tj.11,022 mln. EUR SPF und Netzwerksprojekte – 22% der Alokation zakładana alokacja dla Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr- 63% alokacji - 6944 EUR Die vorausgesetzte Alokation für Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr Krzysztof Hetman Iwona Brol

29 Programy Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia Programm der Grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Sachsen Środki EFRR alokowane przez Polskę na Program w latach 2007-2013 Die von Polen eingesetzten EFRE – Mittel für das Programm in den Jahren 2007-2013 70,06 mln. EUR Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr / Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr - 2,5 mln. EUR

30 Konwent obecnej kadencji Konvent der aktuellen Wahlperiode Czesław Fiedorowicz, Roman Pogorzelec, Tomasz Niesłuchowski, Grzegorz Jankowski, Bernard Radny, Krzysztof Kaliszuk, Bartłomiej Bartczak

31 Pracownicy obu biur Die Angestellten von beiden Geschäftstellen Dyrektorzy biur: Bożena Buchowicz, Ilona Petrick Büroleiter:

32 Świadectwo Dojrzałości Samorządowca Symbolisches Reifezeugnis

33 Świadectwo Dojrzałości Samorządowca w kolejności alfabetycznej Symbolisches Reifezeugnis in alphabetischer Reihenfolge Aksamitowski Edward Bekisz Dariusz Bieniasz Jan Brzeziński Ireneusz Chamarczuk Eugeniusz Chinalski Andrzej Cieślak Marek Czajkowski Henryk Czyczerski Wiesław Drobek Stanisław Fedko Edward Fiedorowicz Czesław Gliniak Adam Iwanus Piotr Jankowski Grzegorz Jaskulski Adam Kaliszuk Krzysztof

34 Świadectwo Dojrzałości Samorządowca w kolejności alfabetycznej Symbolisches Reifezeugnis in alphabetischer Reihenfolge Kęs Kazimierz Klisowski Ryszard Kłys Janusz Krugliński Zdzisław Masternak Henryk Niesłuchowski Tomasz Odważny Ignacy Palcat Piotr Pogorzelec Roman Polak Elżbieta Radny Bernard Rochmiński Andrzej Rybak Tadeusz Sadrakuła Cezary Sagasz Helena Sauter Jacek Sitko Franciszek

35 Świadectwo Dojrzałości Samorządowca w kolejności alfabetycznej Symbolisches Reifezeugnis in alphabetischer Reihenfolge Stanulewicz Ryszard Straus Dariusz Szcześniewicz Anna Szumski Zbigniew Trzcińska Ewa Tyszkiewicz Wadim Wilkowiecki Zbigniew Zalewski Mariusz

36 Zasłużeni dla samorządu lubuskiego Die Verdienten für lebuser Selbstverwaltung Dieter Friese Dr Klaus-Peter Schulze Kristina Neumann

37


Pobierz ppt "1993-2008 15 lat/ 15 Jahre Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr w Gubinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google