Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Dotacje na działalność innowacyjną przedsiębiorstw Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Małopolskie Forum Finansowe Kraków, 6 kwietnia 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Dotacje na działalność innowacyjną przedsiębiorstw Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Małopolskie Forum Finansowe Kraków, 6 kwietnia 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 2009 Dotacje na działalność innowacyjną przedsiębiorstw Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Małopolskie Forum Finansowe Kraków, 6 kwietnia 2009 r.

2 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI działa od 1 stycznia 2001 r, powołana na mocy ustawy, podlega Ministrowi Gospodarki Działa na rzecz: małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), wykorzystania nowych technik i technologii, rozwoju regionalnego i eksportu, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu, rozwoju zasobów ludzkich. Nada Nadzorcza Prezes, 3 (5) Zastępców Prezesa, 21 Zespołów, ok. 500 pracowników.

3 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Innowacyjność polskiej gospodarki Polska Sumaryczny indeks innowacyjności 2007 Wartość dla Polski – 0,24 Średnia UE27 – 0,46 Szwecja (lider) – 0,73 Polska wyprzedza: Chorwację, Bułgarię, Łotwę, Rumunię, Turcję

4 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Wspieranie działań innowacyjnych: W ramach PO Innowacyjna Gospodarka: -bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców, w szczególności MSP, -pośrednie wsparcie skierowane do instytucji otoczenia biznesu. Bony na innowacje, Innovation Express.

5 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców dotacje na innowacyjne inwestycje, dotacje na B+R i wdrażanie wyników prac B+R, dotacje na rozwijanie działalności B+R przedsiębiorstw, ochrona własności przemysłowej, wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, doradztwo i wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania, projekty związane z gospodarką elektroniczną, dotacje na doradztwo do wejścia przedsiębiorców na rynki zagraniczne. zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym Rodzaje wsparcia oferowane w ramach PO IG przez PARP (9 działań)

6 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. 1.4 Wsparcie projektów celowych 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Wsparcie na przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe). Dofinansowanie wydatków na prace B+R do momentu stworzenia prototypu (Działanie 1.4) oraz wdrożeniowej części projektu (Działanie 4.1). PO IG Działanie 1.4PO IG Działanie 4.1 WnioskodawcyMSP oraz duże firmy Budżet działania390 mln EUR Wartość projektumax 50 mln EUR (razem w ramach obu działań) Cel działania Podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R Poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wspieranie wyników wdrożeń B+R Wybrane wskaźniki rezultatu Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostkami naukowymi, wzrost zatrudnienia w działalności B+R, wzrost nakładów na B+R Wartość zmobilizowanych środków prywatnych, liczba wprowadzonych na rynek nowych technologii

7 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Działanie 1.4-4.1 - Przykładowy projekt Tytuł projektuAUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA POJAZDÓW ZA POMOCĄ ROZPOZNAWANIA NUMERÓW TABLIC REJESTRACYJNYCH/TEKSTU ZE STRUMIENI WIDEO PKWiU 52.48.13-00.00 WnioskodawcaAutoID Polska S.A. Okres realizacjiluty 2009 – listopad 2013 Kwota dofinansowaniaW zakresie etapu I (1.4): 880 tys. PLN W zakresie etapu II (4.1): 61 tys. PLN Cel projektuW zakresie etapu I (1.4): Przeprowadzenie badań mających na celu opracowanie techniki i algorytmów automatycznej identyfikacji pojazdów na podstawie rozpoznawania tablic rejestracyjnych bezpośrednio ze strumienia wideo – przy założeniu ruchu pojazdu i/lub ruchu kamery a następnie wdrożeniu W zakresie etapu II (4.1): Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu – oprogramowania służącego do automatycznej identyfikacji pojazdów na podstawie rozpoznawania tablic rejestracyjnych bezpośrednio ze strumienia wideo Spodziewane efekty realizacji Realizacja projektu zakłada stworzenie efektywnych technik i algorytmów (o charakterze pionierskim nie tylko w skali kraju) do automatycznego rozpoznawania treści ze strumienia wideo. Rezultaty projektu w postaci specjalistycznego oprogramowania będą mieć znaczenie przełomowe w wielu ważnych dziedzinach życia.

8 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP 3.3.2 Wsparcie dla MSP Wsparcie na projekty dotyczące: - zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym PO IG Poddzia ł anie 3.3.2 WnioskodawcyMSP Budżet poddziałania25 mln EUR Wartość projektumaks. 2 mln EUR Cel działania Aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć Wybrane wskaźniki rezultatu liczba pozyskanych inwestorów, wartość pozyskanego kapitału

9 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Działanie 3.3.2 - Przykładowy projekt Tytuł projektuBIFALINA – POZYSKIWANIE ZEWNĘTRZNEGO INWESTORA POPRZEZ DEBIUT NA RYNKU NEW CONNECT FIRMY SPINN-OFF WnioskodawcaAction for Development of Research Sp. z o o. Okres realizacjipaździernik 2008 – luty 2009 Kwota dofinansowania109 tys. PLN Cel projektu Celem projektu jest pozyskanie zewnętrznego źródła inwestowania (inwestor o charakterze udziałowym) dla firmy typu spin-off na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia (opartego o substancję chemiczną opracowaną w Polsce - bifalinę jako środka znieczulającego nowej generacji) poprzez debiut na rynku papierów wartościowych. Spodziewane efekty realizacji Realizacja projektu zakłada docelowo debiut giełdowy spółki na NewConnect.

10 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie wzornictwa przemysłowego Wsparcie na projekty dotyczące: -rozwoju działalności B+R, w szczególności przekształcenia przedsiębiorcy w centrum badawczo- rozwojowe, -opracowania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do produkcji (wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego). PO IG Dzia ł anie 4.2 WnioskodawcyMSP i duże przedsiębiorstwa Budżet działania186 mln EUR Wartość projektumaks. 50 mln EUR Cel dzia ł ania Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących B+R w obszarze wzornictwa przemysłowego i użytkowego Wybrane wskaźniki rezultatu Liczba zmodernizowanych lub wybudowanych laboratoriów badawczych, liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej, liczba zgłoszonych wzorów patentowych

11 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Działanie 4.2 - Przykładowy projekt Tytuł projektuOPRACOWANIE I WDROŻENIE DO PRODUKCJI DWÓCH JACHTÓW: ŻAGLOWEGO ORAZ O NAPĘDZIE MECHANICZNYM WnioskodawcaEkodecor Sp. J. Kiersnowski i S-ka Okres realizacjiczerwiec 2008 – marzec 2012 Kwota dofinansowania2 330 tys. PLN Cel projektuCelem projektu jest stworzenie konstrukcji i wdrożenie do seryjnej produkcji dwóch typów jachtów turystyczno-sportowych: jachtu żaglowego oraz jachtu o napędzie mechanicznym. Jednostki będzie cechować niski poziom zanurzenia oraz wysoki standard wykończenia wnętrza pozwalający pływać po płytkich kanałach, przekazach i jeziorach całej Europy. Spodziewane efekty realizacji W wyniku realizacji projektu nastąpi poszerzenie asortymentu na rynku poprzez stworzenie nowego produktu o wysokiej jakości.

12 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wsparcie na projekty inwestycyjne (zakup lub wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii) w celu uruchomienia produkcji lub usług prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów. Uwaga! Technologie stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata lub stopień ich rozprzestrzenienia w danej branży na świecie nie przekracza 15%. PO IG Dzia ł anie 4.4 WnioskodawcyMSP i duże przedsiębiorstwa Budżet działania1 420 mln EUR Wartość projektumin. 8 mln - maks. 160 mln PLN Cel działaniaWsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych projektów doradczych i szkoleniowych Wybrane wskaźniki rezultatu Liczba MSP, które wprowadziły innowacje organizacyjne lub marketingowe, liczba MSP, które otrzymały wsparcie na wprowadzenie technologii środowiskowych lub eko-produktów

13 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Działanie 4.4 - Przykładowy projekt Tytuł projektuROZWÓJ PRODUKCJI INNOWACYJNYCH IMPLANTÓW KOSTNYCH I INSTRUMENTARIÓW WnioskodawcaPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "MEDGAL" Józef Borowski Okres realizacjiwrzesień 2008 – styczeń 2009 Kwota dofinansowania5 664 tys. PLN Cel projektuCelem głównym projektu jest dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa i wprowadzenie na rynek nowego i zasadniczo ulepszonych produktów - implantów i instrumentariów pokrytych innowacyjną warstwą wierzchnią austenitu azotowego i diamentu nanokrystalicznego (powłoka węglowa), przez wdrożenie zaawansowanej linii technologicznej, stworzonej przez Politechniką Warszawską we współpracy z MEDGAL i Politechniką Łódzką. Spodziewane efekty realizacji W rezultacie realizacji projektu możliwe będzie produkowanie nowego i znacząco ulepszonych produktów o wysokich parametrach jakościowych i użytkowych.

14 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną 5.4.1. Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Wsparcie w zakresie uzyskania lub ochrony prawnej własności przemysłowej (patentów, wzorów patentowych, wzorów użytkowych). PO IG Poddzia ł anie 5.4.1 WnioskodawcyPrzedsiębiorcy MSP Budżet poddziałania35,1 mln EUR Wartość wsparciamaks. 400 tys. PLN Cel dzia ł ania Poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnienie stosowania prawa własności intelektualnej Wybrane wskaźniki rezultatu Liczba zgłoszeń patentowych, liczba zgłoszeń wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych

15 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Działanie 5.4 - Przykładowy projekt Tytuł projektuSystemy i metody interaktywnego dostępu do e-usług, żądanych przez usługobiorcę za pomocą języka naturalnego WnioskodawcaSofthus Sp. z o.o. Okres realizacjilistopad 2008 – listopad 2011 Kwota dofinansowania399 tys. PLN Cel projektuCelem projektu jest dokonanie 13 zgłoszeń wynalazku w ramach procedury międzynarodowej PCT oraz w ramach procedur krajowych (np. USA, Tajwan) i uzyskanie ochrony własności przemysłowej. Spodziewane efekty realizacji Realizacja projektu zakłada objęcie ochroną wynalazku (technologii wykorzystywanej do budowy systemów świadczących usługi w imieniu usługodawcy, a żądanych przez usługobiorcę za pomocą języka naturalnego) w kilkudziesięciu krajach, w których spółka planuje sprzedaż swojej technologii.

16 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (8.1) Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (8.2) 8.1 Dotacje na projekty polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną (e-usługi) i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług (z wyłączeniem świadczenia usług hostingu oraz utrzymania domen internetowych). 8.2 Wsparcie przedsięwzięć o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzących do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej pomiędzy co najmniej dwoma współpracującymi przedsiębiorstwami. PO IG Dzia ł anie 8.1PO IG Dzia ł anie 8.2 WnioskodawcyPrzedsiębiorcy MSP Budżet działania385 mln EUR460,8 mln EUR Wartość projektumaks. 1 mln PLNmaks. 2 mln PLN Cel działania Stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej Stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej Wybrane wskaźniki rezultatu Liczba usług elektronicznych przygotowanych do świadczenia, liczba nowych miejsc pracy Liczba MSP, które wdrożyły lub zintegrowały systemy informatyczne typu B2B

17 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Działanie 8.2 - Przykładowy projekt Tytuł projektuIntegracja systemów informatycznych i portalu WWW - komputeryzacja procesów biznesowych firmy informatycznej i Domów Książki. WnioskodawcaCentrum Informatyki ZETO Spółka Akcyjna Okres realizacjilistopad 2008 – grudzień 2009 Kwota dofinansowania759 tys. PLN Cel projektuCelem projektu jest wdrożenie mechanizmów integracji systemów informatycznych B2B pomiędzy Wnioskodawcą o partnerami, uruchomienie platformy serwerowo- komunikacyjnej, utworzony zostanie Internetowy Portal Serwisowy. Zastosowane rozwiązania mają na celu umożliwienie sprawnej wymiany danych pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami użytkowników. Spodziewane efekty realizacji Wprowadzone zostanie nowe rozwiązanie, które usprawni organizację procesu obsługi serwisowej platformy sprzętowej, komunikacyjnej oraz oprogramowania. Nastąpi zmniejszenie liczby kontaktów z serwisem metodą tradycyjną na rzecz upowszechnienia komunikacji elektronicznej. Osiągnięte zostaną efekty: skrócenie czasu podjęcia działań serwisowych w wyniku zastosowania automatycznej komunikacji; skrócenie czasu uzgodnień przy realizacji zgłoszeń serwisowych; zwiększenie liczby użytkowników bezpośrednio korzystających z serwisu; podniesie jakości usług oraz współpracy, wzrostu komfortu pracy pracowników. W wyniku realizacji projektu oczekiwany jest spadek jednostkowego kosztu obsługi zgłoszenia serwisowego.

18 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Umowy zawarte w ramach naborów z 2008 r. DziałanieBudżet działania w PLN Podpisane umowy o dofinansowanie Liczba Wartość dofinansowania PO IG/1.41 618 595 297,783429 790 971,80 PO IG/3.3207 325 000,002336 793 007,56 PO IG/4.11 617 135 000,003444 142 823,69 PO IG/4.2771 249 000,0050141 323 900,34 PO IG/4.45 888 030 000,001772 223 371 675,97 PO IG/5.4 MSP145 542 150,00252 121 608,65 PO IG / 6.1378 907 170,0000 PO IG / 8.11 599 036 746,5719281 648 517,56 PO IG / 8.21 910 781 347,7113955 104 789,53 RAZEM 14 136 601 712,06 674 2 614 297 295,10

19 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Duże zainteresowanie ze strony wnioskodawców instrumentami wsparcia, szczególnie działaniem 4.4 (innowacyjne inwestycje). Stosunkowo niskie zainteresowanie działaniem 5.4 (ochrona praw własności przemysłowej). Na etapie oceny formalnej odpadło ok. 10% wniosków. Na etapie oceny merytorycznej odpadało średnio ok. 40% wniosków. Podsumowanie naborów z 2008 r.

20 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Nabory w 2009 r. Działanie Data rozpoczęcia naboruTermin ukończenia naboru 1.4-4.19 marca 2009 r. 30 kwietnia 2009 r. – lub do wyczerpania alokacji dla części badawczej 1.4 (352, 5 mln PLN) 3.3.216 lutego 2009 r. Do wyczerpania alokacji rocznej (62,4 mln PLN) lub do 31 grudnia 2009 r. 4.216 lutego 2009 r. 19 lutego 2009 r. - wyczerpano alokację na I rundę (73 mln PLN) 4.42 marca 2009 r. 15 kwietnia 2009 r. – alokacja na I rundę wynosi 933,8 mln PLN 5.4.113 marca 2009 r. Do wyczerpania alokacji rocznej (23 mln PLN) lub do 31 grudnia 2009 r. 6.116 lutego 2009 r. Do 31 marca 2009 r. lub do wyczerpania alokacji na I rundę (35 mln PLN) 8.12 marca 2009 r. 5 marca 2009 r. - wyczerpano alokację na I rundę (140,9 mln PLN) 8.29 marca 2009 r. Do 3 kwietnia 2009 r. lub do wyczerpania alokacji na I rundę (168,3 mln PLN)

21 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Podział zawartych umów wg województw (1/2)

22 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Podział zawartych umów wg województw (2/2)

23 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Podział zawartych umów na branże

24 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Charakterystyka obszarów aktywności instytucji otoczenia biznesu w Polsce 1.Wspieranie przedsiębiorczości, 2.Ułatwianie rozpoczynania działalności gospodarczej oraz pomoc nowotworzonym przedsiębiorstwom, 3.Tworzenie korzystnych warunków w zakresie transferu nowych rozwiązań, 4.Podnoszenie jakości zasobów ludzkich przedsiębiorstw poprzez szkolenia i doradztwo, 5.Wsparcie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw, 6.Tworzenie sieci współpracy i animacji środowiska innowacyjnego przedsiębiorstw, 7.Zapewnianie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstwom, w szczególności MSP, podejmującym różnego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne.

25 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu w ramach POIG (1/2) PRIORYTET IIIKAPITAŁ DLA INNOWACJIAlokacja (w mln EUR) Działanie 3.1Inicjowanie działalności innowacyjnej110 Działanie 3.2Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka 180 Działanie 3.3Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP 50

26 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu w POIG (2/2) PRIORYTET VDYFUZJA INNOWACJIAlokacja (w mln EUR) Działanie 5.1Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym 104,3 Działanie 5.2Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym 32,1 Działanie 5.3Wspieranie ośrodków innowacyjności189,9 Działanie 5.4.2Zarządzanie własnością intelektualną3,9 Razem670,2

27 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Działanie 3.1- przykładowy projekt WnioskodawcaBełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. Tytuł projektuInnowacja kluczem do sukcesu Okres realizacji01.10.2008- 28.02.2014 Kwota dofinansowania20, 5 mln PLN Cel projektuGłównym celem projektu jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania poprzez tworzenie na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, zapewniając im doradztwo w zakresie tworzenia nowej firmy, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych firm oraz zasilenie finansowe nowopowstałego przedsiębiorcy. Opis projektu1.Identyfikacja innowacyjnych rozwiązań i sprawdzenie ich potencjału rynkowego. 2.Selekcja innowacyjnych rozwiązań. 3.Preinkubacja 4.Ocena możliwości i gotowości innowacyjnego rozwiązania do zasilenia kapitałowego 5.Zasilenie kapitałowe nowopowstałego przedsiębiorcy. Zakładane wskaźniki rezultatu Liczba innowacji wprowadzonych przez powstałe przedsiębiorstwa dzięki udzielonemu wsparciu- 25 szt. Liczba MSP powstałych w wyniku udzielonego wsparcia- 25 szt.

28 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Działanie 3.3.1 - przykładowy projekt WnioskodawcaFundacja Obserwatorium zarządzania Tytuł projektuOwoce biznesu – dobra oferta krokiem do sukcesu Okres realizacji02.01.2009-31.12.2010 Kwota dofinansowania3,2 mln PLN Cel projektuCelem projektu jest edukacja i informacja przedsiębiorców w obszarze inwestycji kapitałowych i pozyskiwania finansowania zewnętrznego oraz integracja środowiska potencjalnych inwestorów instytucjonalnych i prywatnych. Opis projektu1.Stworzenie informatycznego systemu wymiany informacji inwestycyjnej: w oparciu o portal biznesowy www.owocebiznesu.pl, 2.Akcja informacyjna dla przedsiębiorstw: konferencje, serwis internetowy, konkursy, 3. Usługi produktowe: pipe-line mający na celu pomoc firmom w formowaniu kolejnych etapów opracowań 4.Działania informacyjne skierowane do inwestorów: mające zachęcić do współpracy, rozwój grupy Business Angels oraz wszystkich innych podmiotów instytucjonalnych. Zakładane wskaźniki rezultatu Liczba MSP uzyskujących wsparcie informacyjne i promocję swojej oferty biznesowej-250 szt. Liczba MSP uzyskujących opracowania ofertowe w postaci Biznes Planów – 50 szt Liczba MSP, które pozyskały zewn. inwestora/inwestorów z rynku kapitałowego rok po zakończeniu udzielonego wsparcia – 10 szt.

29 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Działanie 5.1 - przykładowy projekt Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania – podstawą bezpieczeństwa energetycznego WnioskodawcaAgencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Okres realizacji1.01.2009 – 31.12. 2011 Kwota dofinansowania19, 3 mln PLN Cel projektuUruchomienie większej liczby elektrycznych samochodów miejskich, większej ilości magazynów energii elektrycznej, obrót energią elektryczną, stworzenie systemu automatycznej identyfikacji użytkowników pojazdów elektrycznych pobierających energię. Opis projektuUruchomienie: 1.Lekkie jedno- i dwuśladowe pojazdy elektryczne, 2.klasyczne samochody przerobione ze spalinowych na elektryczne 3.Centrum Monitorowania i Interwencji Floty Pojazdów Elektrycznych; 4.Centrum Badawczo-Rozwojowe Pojazdów Elektrycznych i Odnawialnych Źródeł Energii oraz i funkcjonująca w jego ramach Platforma Wiedzy i Wsparcia Inwestycji 5.Ośrodek doświadczalny mikro-energetyki 6.Wzorcowy Serwis Elektrycznych Pojazdów, służący do przerabiania i naprawy takich pojazdów Zakładane wskaźniki rezultatu Utworzenie nowych miejsc pracy - 4 Stworzenie platformy wiedzy i wsparcia inwestycji - 1 Transfery technologii - 2

30 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Działanie 5.2 – projekty indywidualne Nazwa projektuOrientacyjny koszt całkowity projektu w mln PLN Przewidywany okres realizacji/ Miejsce realizacji projektu Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji 17,52009-2011/cały krajPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Droga do Polski Przedsiębiorczej 25,152007-2013/cały krajFundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo (innowacja procesowa i produktowa) 21,192007-2013/cały krajInstytut Wzornictwa Przemysłowego

31 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Działanie 5.2 - przykładowy projekt WnioskodawcaFundacja Poszanowania Energii Okres realizacji1.02.2009 – 30.11.2013 Kwota dofinansowania6,1 mln PLN Cel projektuOpracowanie i wdrożenie nowego zakresu usług proinnowacyjnych świadczonych przez FPE dla firm z terenu całego kraju w dziedzinie problemów energooszczędności w projektowanych, budowanych i użytkowanych budynkach oraz wzmocnienie na bazie tego projektu potencjału Fundacji do świadczenia usług proinnowacyjnych. Opis projektuOpracowanie i wdrożenie proinnowacyjnej usługi w dziedzinie problemów energooszczędności w projektowanych, budowanych i użytkowanych budynkach. Usługa polega na transferze pakietu know-how w zakresie nowych, innowacyjnych technologii budowlanych oraz technologii ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i zaopatrzenia w ciepłą wodę w budynkach budowlanych i użytkowanych w tym skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz technologii wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. Świadczona będzie firmom doradztwa energetycznego, projektowania budowlanego i instalacyjnego oraz zarządzania nieruchomościami. Zakładane wskaźniki rezultatu Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z usługi IOB - 280 Liczba przedsiębiorstw, które dzięki pozyskanej technologii wdrożyły lub poszerzyły dotychczas świadczone usługi - 90

32 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Działanie 5.2 - przykładowy projekt Tytuł projektuOpracowanie usługi proinnowacyjnej – System Zarządzania Obiegiem Korespondencji dla MMSP WnioskodawcaKrajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Okres realizacji1.01.2009 – 31.01.2011 Kwota dofinansowania5,6 mln PLN Cel projektuWsparcie MMSP w zakresie podnoszenia efektywności zarządzania i tworzenia warunków dla wdrażania nowoczesnych technologii – podnoszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.. Opis projektuNa podstawie badań / audytów w przedsiębiorstwach, opracowana zostanie ogólnopolska usługa udostępniana drogą internetową obejmująca: 1)udostępnianie wiedzy na temat efektywnego zarządzania firmą w formie optymalnych 4 modeli działania (produkcyjnego, usługowego, handlowego i wielofunkcyjnego; 2)udostępnienie powyższych modeli w wybranej dla celów projektu elastycznej aplikacji umożliwiającej zarządzanie obiegiem informacji i gromadzenie wiedzy w firmie; 3)materiały informacyjne i szkoleniowe ukierunkowane na podniesienie wiedzy o metodach efektywnego zarządzania firmą i podnoszących umiejętności kadry zarządzającej firm sektora MMSP (moduły e-learninowe); 4)usługi doradcze świadczone w oparciu o wytworzoną w ramach projektu bazę wiedzy i kadrę ekspertów. Zakładane wskaźniki rezultatu Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z usługi IOB - 160 Liczba opracowanych nowych usług modelowych (dla 4 rodzajów grup przedsiębiorstw) - 4

33 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Działanie 5.3 – Wspieranie ośrodków innowacyjności Lista projektów indywidualnych (lista podstawowa): 1. Wrocławski Park Technologiczny SA - 133,922 mln zł 2. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. - 109,589 mln zł 3. Fundacja Uniwersytetu im. AM w Poznaniu - 56,82 mln zł 4. Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Nowy Sącz - 111,765 mln zł 5. Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. - 120,304 mln zł 6. Park Naukowo-Technologiczny EURO Centrum Sp. z o.o. - 98,968 mln zł 7. Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.- 74,94 mln 8. Pomorska SSE Gdańsk Sp. z o.o. - 119,271 mln zł 9. Gdyńskie Centrum Innowacji JB Urzędu Miasta Gdynia - 123,22 mln zł 10. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA - 54,802 mln zł Lista projektów rezerwowych (w układzie rankingowym): 1. TechnoPort Warszawa S.A. - 109,162 mln zł 2. Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. - 109,19 mln 3. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 50,00 mln zł

34 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. LEGENDA: Dzi ał anie 1.3 SPO-WKP (parki przemy sł owe) Dzi ał anie 1.3 SPO-WKP (parki nauk.-tech.) Dzi ał anie 1.3 PO RPW Dzi ał anie 5.3 PO IG Działanie 5.3 - Wspieranie ośrodków innowacyjności

35 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Przykładowy projekt – Wrocławski Park Technologiczny Wrocławski Park Technologiczny: -utworzony w 1998 -84 firmy/ ponad 1 000 pracowników -Pierwszy budynek powstał w 2003 I Etap - Działanie 1.3 SPO-WKP: - Inkubator – Dolnośląskie Centrum Technologiczne - 5 300 m2. - 21, 7 mln PLN (5.6 mln EUR) II Etap - Działanie 5.3 POIG: -Centrum Innowacji i Biznesu (1 budynek) -Innopolis Wroclaw (2 budynki) -20 000 m2. -134 mln PLN (34,6 mln EUR) III Etap (uzupełniający) -Działanie 5.1 POIG - NUTRIBIOMED Klaster

36 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Przykładowy projekt – Jagiellońskie Centrum Innowacji I Etap – Działanie 1.3 SPO-WKP: - pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej Park Life Science - pierwszy budynek 2 500 m2 high wysokiej klasy laboratoria dla średnich i dużych firm - 50 mln PLN (12,9 mln EUR) II Etap - Działanie 5.3 POIG: - 2 budynki (Inkubator Technologiczny i LifeScience) -start-up, spin-off -17 000 m2 - 120 mln PLN (30,0 mln EUR) II Etap – Działanie 3.1 PO IG (uzupełniający): -przedsięwzięcie JCI Venture Sp. z o.o -17 mln PLN (4,4 mln EUR) III Etap (plany): - Działanie 1.1.1 POIG – Polska Platforma Biotechnologiczna - Działanie 2.2 POIG – Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - 45 mln PLN (11 mln EUR)

37 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Przykładowy projekt – Poznański Park Naukowo-Technologiczny Poznański Park Naukowo-Technologiczny – Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza -utworzony w 1995 – najstarszy park naukowo-technologiczny w Polsce -ponad 57 firm/350 pracowników -I Etap - Działanie 1.3 SPO-WKP -Inkubator Technologiczny - 3 300 m2 - 12 mln PLN (3,1 mln EUR) II Etap - Działanie 5.3 POIG: -Inkubator Wysokich Technologii -4 000 m2 -57 mln PLN (14 mln EUR) II Etap (uzupełniający): -Działanie 8.2.1 POKL – Akademickie inkubatory przedsiębiorczości w Wielkopolsce -Działanie 2.6 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) III Etap (plany): -Działanie 8.1.1 POKL – Usługi dla for inkubowanych przedsiębiorstw -Działanie 3.1 POIG – Kapitał dla rozpoczynających działalność gospodarcza (starts –up) -Działanie 1.4 ROP – Regionalny Instytut Transferu Technologii

38 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Poddziałanie 5.4.2 – przykładowy projekt Tytuł projektuStrategie zarządzania międzynarodowego oparte na własności intelektualnej. Promocja korzyści z ochrony własności intelektualnej w polskich przedsiębiorstwach. WnioskodawcaKrajowa Izba Gospodarcza Koszt całkowity2,1 mln PLN (0,55 mln EUR) Okres realizacji1 01.2009 – 30.06. 2010 Kwota dofinansowania1.991 tys. PLN Cel projektuWskazanie przedsiębiorcom oraz osobom zarządzającym przedsiębiorstwami korzyści wynikających z właściwego zarządzania ochroną własności intelektualnej oraz znaczenie zarządzania ochroną własności intelektualnej w strategii rozwoju firm, jak również zbudowanie przekonania, że włączenie zarządzania własnością intelektualną w strategie rozwojowe firm jest opłacalne. Opis projektuProjekt zakłada działania informacyjno - promocyjne: 1) wypracowanie zasadniczych wytycznych dla firm w zakresie włączania ochrony własności przemysłowej do strategii rozwojowych przedsiębiorstw, 2) opracowanie raportu dotyczącego przedsiębiorczości intelektualnej i technologicznej wraz ze studiami przypadków, 3) upowszechnienie wytycznych poprzez warsztaty dla przedsiębiorców organizowane w sześciu regionach Polski, 4) dystrybucję wytycznych i raportu podczas spotkań, konferencji i seminariów, 5) organizację ogólnopolskiej konferencji na temat ochrony praw własności intelektualnej oraz utworzenie dedykowanego rezultatom konferencji narzędzia teleinformatycznego, 6) aktualizację i wydanie publikacji przygotowanych przez Urząd Patentowy RP. Wybrane wskaźniki rezultatuLiczba przedsiębiorstw, które skorzystały z usług IOB 41.000 Liczba przedsiębiorstw korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych 50.000 Liczba publikacji w prasie40

39 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Poddziałanie 5.4.2 – przykładowy projekt Tytuł projektuPopularyzacja wiedzy z zakresu własności intelektualnej poprzez działania promocyjne WnioskodawcaWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Koszt całkowity0,36 mln PLN (0,09 mln EUR) Okres realizacji1.01.2009 – 30.06.2010 Kwota dofinansowania w PLN361.6 tys. PLN Cel projektuPopularyzacja wiedzy na temat własności intelektualne. Realizacja celu przyczyni się do poprawy efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnienie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony własności przemysłowej. Opis projektuProjekt przewiduje następujące działania: 1) organizacja 10 warsztatów dla MŚP, na których zostanie przekazana przedsiębiorcom ogólna wiedza związana z WI oraz zaprezentowane korzyści płynące z wykorzystania ochrony prawnej ich pomysłów; 2) organizacja 4 konferencji popularyzujących wiedzę na temat WI; 3) wykonanie strony internetowej oraz forum wymiany opinii związanych z WI; 4) wydanie podręczników dobrych praktyk, pokazujących na konkretnych przykładach korzyści płynące z ochrony WI; 5) działania promocyjno-informacyjne projektu Wybrane wskaźniki rezultatuLiczba uczestników warsztatów/konferencji 310 Liczba osób korzystających ze strony internetowej projektu 6000 Liczba osób korzystających z podręczników dobrych praktyk 2000

40 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Nabory w 2009 r. Działanie Data rozpoczęcia naboru Termin ukończenia naboru 3.123 marca 2009 r. Do wyczerpania alokacji rocznej na 2009 r. (154,9 mln PLN) lub do 31.12.2009 r. 3.3.123 marca 2009 r. Do wyczerpania alokacji rocznej na 2009 r. (82,7 mln PLN) lub do 31.12.2009 r. 5.123 marca 2009 r. Do wyczerpania alokacji rocznej na 2009 r. (82,7 mln PLN) lub do 31.12.2009 r. 5.227 marca 2009 r. Nabór ciągły do wyczerpania alokacji na działanie 5.4.26 marca 2008 r. Nabór ciągły do wyczerpania alokacji na działanie

41 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Umowy zawarte w ramach naborów z 2008 r. Działanie Budżet działania PLN Podpisane umowy o dofinansowanie LiczbaWartość dofinansowania 3.1456 115 000,008112 125 619,68 3.3207 325 000,002336 793 007,56 5.1432 479 950,00229 973 176,00 5.2133 102 650,00415 391 438,09 5.3 787 825 243,29 00,00 5.4.2 16 171 350,0087 341 677,00 RAZEM 2 033 019 93,29 45 201 624 918,33

42 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Bony na innowacje Cel Programu: zainicjowanie kontaktów między przedsiębiorcami a instytucjami sfery B+R Bon na innowacje: narzędzie finansowe wartości 15.000 PLN, na pokrycie kosztów prac B+R realizowanych przez Dostawcę usługi. Wnioskodawca: mikro lub mały przedsiębiorca, który w ciągu ostatnich 3 lat nie współpracował z jednostkami naukowymi. Dostawca usługi: jednostki naukowe prowadzące w sposób ciągły prace B+R, w rozumieniu art. 2 ust. 9 ustawy o zasadach finansowania nauki Budżet 2009 – 7,65 mln PLN (ok. 500 bonów)

43 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. INNET INNOVATION EXPRESS - obszary wsparcia: Wsparcie można uzyskać na działania w podanych niżej obszarach, prowadzące do nawiązania współpracy międzynarodowej klastrów w zakresie B+R+I rozpowszechnianie informacji i promocja; doradztwo, szkolenia i warsztaty; tworzenie sieci międzynarodowych powiązań kooperacyjnych; rekrutacja i wymiana specjalistów; opracowanie międzynarodowych projektów, prowadzących do przygotowania i złożenia wspólnych wniosków do programów międzynarodowych. Wielkość i poziom wsparcia: Wartość projektu – 120.000 PLN - 600.000 PLN Dofinansowanie do 100% wydatków kwalifikowanych projektu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Katowice 03.10.2008 43

44 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. INNET INNOVATION EXPRESS - beneficjenci: BEZPOŚREDNI: koordynatorzy klastrów DOCELOWI: podmioty działające w ramach klastrów, w szczególności MSP UWAGA: partner zagraniczny NIE może być beneficjentem wsparcia PARP

45 Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Dziękuję za uwagę www.parp.gov.pl Informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02


Pobierz ppt "2009 Dotacje na działalność innowacyjną przedsiębiorstw Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Małopolskie Forum Finansowe Kraków, 6 kwietnia 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google