Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Edukacja na rzecz ochrony ś rodowiska jest wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Edukacja na rzecz ochrony ś rodowiska jest wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Edukacja na rzecz ochrony ś rodowiska jest wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarz ą dowe na rzecz zrównowa ż onego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania ś wiadomo ś ci w obszarze zrównowa ż onego rozwoju i ochrony ś rodowiska oraz ś rodków bud ż etowych. Charakterystyka polskich przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska na tle dyrektyw UE Zrównoważony rozwój w prawie i praktyce europejskiej Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej Dr W. Chmielewski

2 Projekt Edukacja na rzecz ochrony ś rodowiska jest wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarz ą dowe na rzecz zrównowa ż onego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania ś wiadomo ś ci w obszarze zrównowa ż onego rozwoju i ochrony ś rodowiska oraz ś rodków bud ż etowych. Zrównoważony rozwój w prawie i praktyce europejskiej Ochrona środowiska w kontekście zmian prawa EU i dostosowania prawa krajów członkowskich Ochrona środowiska w kontekście zmian prawa EU i dostosowania prawa krajów członkowskich Co jest najważniejsze z punktu widzenia założeń projektu? Co jest najważniejsze z punktu widzenia założeń projektu? Zrównoważony rozwój w działaniach – w praktyce Unii Europejskiej Zrównoważony rozwój w działaniach – w praktyce Unii Europejskiej Praktyczne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju – jego zasad Praktyczne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju – jego zasad -wykorzystania poruszonych wyżej aspektów prawa europejskiego do tego celu –czy i kiedy istnieje potrzeba dialogu? –nasze doświadczenia Dr W. Chmielewski

3 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Ochrony środowiska w kontekście zmian prawa EU i dostosowania prawa krajów członkowskich Ochrona środowiska w EU w praktyce ostatnich 12 lat Ochrona środowiska w EU w praktyce ostatnich 12 lat W jaki sposób te zagadnienie omawia specjalista od prawa EU ? W jaki sposób te zagadnienie omawia specjalista od prawa EU ? –Schematy – Okresy przejściowe –Finansowanie Jak postrzegać/wykorzystać prawo środowiska z korzyścią dla rozwoju lokalnego? Jak postrzegać/wykorzystać prawo środowiska z korzyścią dla rozwoju lokalnego? – procedury i obszary horyzontalne

4 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Wzrost znaczenia aspektu ochrony środowiska Unijne programy działań środowiskowych propagowały odpowiedzialność za środowisko Unijne programy działań środowiskowych propagowały odpowiedzialność za środowisko Fundusze Strukturalne okazały się szkodliwe dla środowiska Fundusze Strukturalne okazały się szkodliwe dla środowiska Konflikty rozwojowe w pracach Komisji Konflikty rozwojowe w pracach Komisji Wymagany wzrost integracji odnośnie regionalnych planów i programów rozwoju Wymagany wzrost integracji odnośnie regionalnych planów i programów rozwoju

5 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Ochrona środowiska w EU w praktyce ostatnich 12 lat 1994-99, Nowa Regulacja Ramowa-nowe obowiązki: 1994-99, Nowa Regulacja Ramowa-nowe obowiązki: –ocenić regionalną sytuację środowiskową –ocenić oddziaływanie na środowisko w strategiach –włączyć do działania programowe środowiskowe organa władzy 1999, nowy zakres-dalsze zmiany 1999, nowy zakres-dalsze zmiany –środowisko ma wpływ na stopień finansowania –EFRR ma wspierać czystą energię –ocena ex-ante w celu sprawdzenia danych wyjściowych i OOŚ 2000-2006, nowe narzędzia 2000-2006, nowe narzędzia –macierz środowisko - gospodarka, –OOŚ, –korzyść dla środowiska

6 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. W jaki sposób te zagadnienie omawia specjalista od prawa EU ? schematy – Zobowiązania - Okresy przejściowe- Finansowanie –

7 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. W jaki sposób te zaga dnienie omawia specjalista od prawa EU ? schematy – Zobowiązania - Okresy przejściowe-Finansowanie –

8 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Co jest najważniejsze z punktu widzenia założeń projektu? Procedury działania w gminie i powiecie np.: Procedury działania w gminie i powiecie np.: –PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ORAZ pozwolenia na budowę DLA INWESTYCJI MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO (grupa obligatoryjnego ROŚ) –PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ORAZ pozwolenia na budowę DLA INWESTYCJI MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO (ROŚ może być wymagany)

9 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Co jest najważniejsze z punktu widzenia założeń projektu? Procedury działania w gminie i powiecie Procedury działania w gminie i powiecie Horyzontalne obszary Horyzontalne obszary –Dostęp do informacji –Zrównoważony rozwój –Wspólne obszary problemowe –Finansowanie projektów - różne źródła

10 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Zrównoważony rozwój w działaniach – w praktyce EU Tylko trochę historii – paradygmat ONZ Tylko trochę historii – paradygmat ONZ Planowanie strategiczne w EU Planowanie strategiczne w EU Dyrektywy Dyrektywy Fundusze Fundusze Projekty Projekty –Instrumenty na rzecz zrównoważonego rozwoju wykorzystywane w projektach

11 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Zrównoważony rozwój w działaniach – praktyka EU a paradygmat ONZ Tylko trochę historii –Agenda 21 (1992) Tylko trochę historii –Agenda 21 (1992) i okresy podsumowań globalnych (1995, 2002) i okresy podsumowań globalnych (1995, 2002) Zasady zrównoważonego rozwoju – ilość a jakość realizacji? Zasady zrównoważonego rozwoju – ilość a jakość realizacji? Chyba nie tylko porażki? Chyba nie tylko porażki? Lokalna Agenda 21 ad. 1992 a Lokalna Grupa Działania ad.1994 ? Lokalna Agenda 21 ad. 1992 a Lokalna Grupa Działania ad.1994 ?

12 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Zrównoważony rozwój w działaniach – w praktyce EU Planowanie strategiczne w EU Planowanie strategiczne w EU –Strategia lizbońska –Strategia z Goeteborga –Polityka regionalna Dyrektywy (nie opisują/nakładają zobowiązań wynikających z zasad zrównoważonego rozwoju ujętych w strategiach) Dyrektywy (nie opisują/nakładają zobowiązań wynikających z zasad zrównoważonego rozwoju ujętych w strategiach) –Fundusze (tylko wytyczne dla zasad ZR) Projekty (konieczność uwzględniania zasad ZR) Projekty (konieczność uwzględniania zasad ZR)

13 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Zrównoważony rozwój w działaniach – w praktyce EU Planowanie strategiczne w EU Planowanie strategiczne w EU –Strategia lizbońska –Strategia z Goeteborga Polityka regionalna Polityka regionalna –Europa regionów –Horyzontalne a nie sektorowe podejście

14 Projekt Edukacja na rzecz ochrony ś rodowiska jest wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarz ą dowe na rzecz zrównowa ż onego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania ś wiadomo ś ci w obszarze zrównowa ż onego rozwoju i ochrony ś rodowiska oraz ś rodków bud ż etowych. Polityka regionalna = Europa Regionów w kontekście polskim Europeizacja a regionalizacja: Kierowanie dyrektywami na poziom regionów Regionalizacja ale w jakich granicach 2004-2006 i 2006+ Dyrektywy wykraczają poza regiony Planowanie w kontekście współpracy regionalnej i współfinansowania i tworzenie systemów zarządzania Zrównoważony rozwój Horyzontalne podejście przez realizacje wszystkich dyrektyw

15 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. NOT sectoral approach BUT horizontal approach Polityka regionalna EU a zrównoważony rozwój

16 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Polityka regionalna Unii Europejskiej po roku 2006* priorytety Konwergencja Konwergencja Regionalna konkurencyjność i zatrudnienie Regionalna konkurencyjność i zatrudnienie Współpraca pomiędzy regionami w oparciu o Strategie Lizbońską i Strategię dotyczącą działań dla środowiska z Gothenburga Współpraca pomiędzy regionami w oparciu o Strategie Lizbońską i Strategię dotyczącą działań dla środowiska z Gothenburga *- propozycja Komisji

17 Projekt Edukacja na rzecz ochrony ś rodowiska jest wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarz ą dowe na rzecz zrównowa ż onego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania ś wiadomo ś ci w obszarze zrównowa ż onego rozwoju i ochrony ś rodowiska oraz ś rodków bud ż etowych. Zrównoważony rozwój regionalny w UE a fundusze strukturalne Rekomendacje wynikające z regionalnej polityki zrównoważonego rozwoju: wszystkie fundusze strukturalne i spójności muszą być wykorzystane w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju (EC1260/1999) Włączenie wszystkich partnerów w tym biznesu – partnerstwo międzysektorowe Włączenie wszystkich partnerów w tym biznesu – partnerstwo międzysektorowe Utworzenie możliwości uczestnictwa społecznego w podejmowaniu decyzji Utworzenie możliwości uczestnictwa społecznego w podejmowaniu decyzji Silna identyfikacja regionalna i silne instytucje lokalne/regionalne Silna identyfikacja regionalna i silne instytucje lokalne/regionalne

18 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. regiony <75% w EU25 regiony <75% w EU25 regiony statystycznie >75% w EU25 regiony statystycznie >75% w EU25 regiony >75% w EU15 regiony >75% w EU15 inne regiony inne regiony Dla których regionów fundusze strukturalne: 2007-2013

19 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Praktyczne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju – jego zasad Zasady zrównoważonego rozwoju a praktyka w samorządach Zasady zrównoważonego rozwoju a praktyka w samorządach –Czy i kiedy istnieje potrzeba dialogu? Dialog na rzecz wspólnych projektów lokalnych - co to praktycznie znaczy? Dialog na rzecz wspólnych projektów lokalnych - co to praktycznie znaczy? –Nasze doświadczenia największe porażki i sukcesy największe porażki i sukcesy lista narzędzi wspomagających dialog lista narzędzi wspomagających dialog

20 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Praktyczne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju – jego zasad –Czy i kiedy istnieje potrzeba dialogu? Dialog na rzecz wspólnych projektów lokalnych - co to praktycznie znaczy? Dialog na rzecz wspólnych projektów lokalnych - co to praktycznie znaczy?

21 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. największe sukcesy i porażki największe sukcesy i porażki –Strategie subregionalne – europejskie ambicje na codzień –Audyt warszawski – seks w wielkim mieście –Ogólnopolska ocena phare access – bez wsparcia = pieniędzy się chyba nie jest możliwe? narzędzia wspomagające dialog/ dostęp do informacji narzędzia wspomagające dialog/ dostęp do informacji Praktyczne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju - nasze doświadczenia

22 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Strategie subregionalne= ochrona środowiska bez granic Dolina Baryczy Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi EUROREGION – Puszcza Białowieska Zagłębie Dąbrowskie Małopolska Zachodnia

23 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Droga do zrównoważonego rozwoju zrównoważony rozwój czas zabezpieczaj

24 Projekt Edukacja na rzecz ochrony ś rodowiska jest wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarz ą dowe na rzecz zrównowa ż onego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania ś wiadomo ś ci w obszarze zrównowa ż onego rozwoju i ochrony ś rodowiska oraz ś rodków bud ż etowych. Serdecznie dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Projekt Edukacja na rzecz ochrony ś rodowiska jest wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003."

Podobne prezentacje


Reklamy Google