Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja inauguracyjna 29 września 2010 r.. Projekt WND-POKL.09.01.02-24-090/09 e-future.net plus współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja inauguracyjna 29 września 2010 r.. Projekt WND-POKL.09.01.02-24-090/09 e-future.net plus współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja inauguracyjna 29 września 2010 r.

2 Projekt WND-POKL.09.01.02-24-090/09 e-future.net plus współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

3 Opis Projektu e-future.net plus Realizator: Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu Czas trwania projektu - 1.09.2010 r. - 31.07.2012 r. Zasięg terytorialny – Gmina Orzesze Liczba uczniów objęta programem – 1000 tj. 57 % ogółu uczniów, z tego: w szkołach podstawowych – 630 uczniów w gimnazjach - 370 uczniów Kwota dofinansowania 1.305.967,66 zł

4 Szkoły objęte programem: Szkoła Podstawowa nr 2 im. St.Moniuszki w Orzeszu Szkoła Podstawowa nr 4 im. F.Stuska w Orzeszu-Jaśkowicach Szkoła Podstawowa nr 5 im. J.Korczaka w Orzeszu-Zazdrości Szkoła Podstawowa nr 6 im. A.Szklarskiego w Orzeszu-Zawiści Szkoła Podstawowa nr 8 im. B.Chrobrego w Orzeszu-Mościskach Szkoła Podstawowa nr 9 im. W.Broniewskiego w Orzeszu-Zgoniu Szkoła Podstawowa nr 10 im. J.Korczaka w Orzeszu-Woszczycach Zespół Szkół im. Poległych na Pasternioku w Orzeszu Gimnazjum nr 2 im. St.Ligonia w Orzeszu-Zawadzie Gimnazjum nr 3 im. H.Sienkiewicza w Orzeszu-Gardawicach

5 Cele Projektu Celem ogólnym Projektu jest opracowanie i wdrożenie do 2012r. programów rozwojowych w 10 szkołach orzeskich ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych 1000 uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych oraz dydaktyczno – wyrównawczych mających na celu kształcenie kompetencji kluczowych w zakresie ICT, języków obcych, nauk przyrodniczo-matematycznych i przedsiębiorczości. Celem dodatkowym jest wdrożenie innowacyjnej formy kształcenia i oceniania jaką jest WebQuest (WQ), co przyczyni się do podniesienia jakości, skuteczności i atrakcyjności nauczania w orzeskich szkołach.

6 Cele szczegółowe: wdrożenie projektów rozwojowych w 10 szkołach objętych projektem w celu podniesienia jakości usług poprawa umiejętności oraz wyrównywanie braków uczniów mających problemy z nauką, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez objęcie 300 uczniów zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi. rozwój umiejętności kluczowych niezbędnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, z uwzględnieniem ICT, j.obcych oraz nauk mat.-przyr. poprzez objęcie 700 uczniów dodatkowymi zajęciami

7 diagnozę predyspozycji zawodowych i świadomy wybór dalszej ścieżki edukacyjnej dostosowanej do lokalnego rynku pracy wzmocnienie innowacyjności 10 szkół poprzez wdrożenie innowacyjnych form nauczania i oceniania (ICT, WQ, e- learning, zastosowanie tablic interaktywnych z oprogramowaniem) zmniejszenie różnic w wynikach egzaminów zewnętrznych pomiędzy uczniami z obszarów wielkomiejskich, a uczniami z gminy Orzesze wzrost aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów i rodziców

8 Wartość dodana Projektu Wartością dodaną Projektu będzie stworzony i przetestowany model kształcenia oparty na innowacyjnych metodach nauczania: WebQuest, e-learning, możliwy do wdrożenia w kolejnych latach po zakończeniu realizacji Projektu jako dobra praktyka.

9 Rezultaty twarde 10 szkół, które otrzymały wsparcie w projekcie i wdrożyły programy rozwojowe oparte na nowej, innowacyjnej formie kształcenia i oceniania, jaką jest WQ co podniesie jakość i atrakcyjność nauczania 630 uczniów (90%), którzy podwyższyli swoje kompetencje kluczowe (6160h) 270 uczniów (90%), którzy dzięki udziałowi w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (2640h) zwiększyli swoje szanse edukacyjne 216 uczniów (90%), którzy rozpoznali swoje predyspozycje zawodowe i określili ścieżkę rozwoju edukacyjnego

10 100 uczniów, którzy podwyższyli swoje kompetencje językowe poprzez internetową platformę do nauki języka angielskiego (e-learning) 40 uczniów, którzy uzyskali certyfikaty ECDL uznawane w całej UE 100 uczniów konkursu Mistrz Kompetencji, którzy przygotowani zostali do pracy metodą projektu edukacyjnego

11 Rezultaty miękkie wzrost jakości nauczania w szkole rozwój zainteresowań i zdolności interpersonalnych uczniów, wzrost ich samooceny zwiększenie kreatywności i aktywności społecznej uczniów wzrost aspiracji edukacyjnej i społecznej uczniów umiejętność pracy zespołowej i metodami projektowymi przygotowanie do uczestnictwa w społeczeństwie opartym na wiedzy i informacji

12 Formy realizacji Projektu zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, w ramach których przewidziano co najmniej 300 miejsc w 30 grupach zajęcia dodatkowe dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, w ramach których przewidziano co najmniej 700 miejsc w 70 grupach; 100 uczniów gimnazjum otrzyma dostęp do szkoleń e-learningowych z języka angielskiego; 40 uczniów otrzyma możliwość uzyskania Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy zajęcia związane z doradztwem zawodowym – przewidziano uczestnictwo wszystkich uczniów klas III gimnazjów projekt edukacyjny realizowany metodą WebQuestu - udział 100 uczniów

13 Opis realizowanych zadań 1. Promocja Projektu (1-23 m-c) Zaprojektowanie wizerunku i strony WWW Opracowanie, wydrukowanie i rozpowszechnienie materiałów promocyjnych 2. Konferencja inauguracyjna (IX.2010 r.)

14 3. Rekrutacja i organizacja zajęć (IX.2010 - VII.2012 r.) Opracowanie Regulaminu rekrutacji oraz wymaganych druków Przeprowadzenie rekrutacji - IX.2010 i IX.2011 r. Opracowanie harmonogramu zajęć

15 4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (IX.2010 – VI.2012) Opracowanie programów działalności kółek i zespołów Zorganizowanie 30 grup dla 300 uczniów Zakup pomocy dydaktycznych Prowadzenie zajęć

16 5. Doradztwo zawodowe (X.2010 r. - VI.2012 r.) Opracowanie programu zajęć Zakup pomocy dydaktycznych Prowadzenie zajęć z uczniami gimnazjum - zajęcia z zespołem klasowym oraz zajęcia indywidualne Konsultacje dla rodziców

17 6. Kształcenie kompetencji kluczowych (wrzesień 2010 r. – czerwiec 2012 r.) Opracowanie programów zajęć Zorganizowanie 70 grup kształcących kompetencje kluczowe Przeprowadzenie zajęć kształcących kompetencje kluczowe Prowadzenie zajęć z zakresu języka angielskiego, 100 uczniów gimnazjum otrzyma dostęp do internetowej platformy edukacyjnej Prowadzenie zajęć z zakresu informatyki przygotowujące do uzyskania Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL) Organizacjazajęć i prowadzenie monitoringu Zakup pomocy dydaktycznych

18 7. Konkurs: Mistrz kompetencji oparty ma metodzie WebQuest (V.2010 r. i V.2011 r.) Opracowanie projektu edukacyjnego metodą WebQuest podlegającego ocenie przez Komisję Konkursową Zrealizowanie WQ konkursowego Zorganizowanie podsumowania konkursów

19 8. Orzeski Festiwal Nauki i Kultury (VI.2012 r.) Prezentacja osiągnięć i efektów prowadzonych zajęć – prezentacje multimedialne Prezentacja nowych umiejętności – występy uczniów Przedstawienie podsumowania w mediach (Gazeta Orzeszka, strona www Gminy oraz strony www poszczególnych szkół) oraz na spotkaniach z rodzicami Upowszechnianie efektów projektu w mediach regionalnych

20 9. Ewaluacja Projektu (IX.2010 r. - VII.2012 r.) Opracowanie narzędzi ewaluacyjnych: ankiety, testy kompetencji dla każdego poziom uczniów na rzopoczęcie i zakończenie realizacji Projektu Poprawa testów, przetwarzanie danych Analiza ilościowa i jakościowa danych, Sporządzenie raportów okresowych i końcowego

21 10. Zarządzanie Projektem (IX.2010 r. - VII.2012 r.) Zespół projektowy: Kierownik Projektu - Gabriela Kret Zastępca kierownika ds. programowych i jakości – Anna Czarnacka Obsługa finansowa – Beata Majcher Obsługa kadrowa – Monika Mucha Specjalista ds. rekrutacji i organizacji zajęć – Agnieszka Strzoda Specjalista ds. monitoringu zajęć i sprawozdawczości – Sabina Twardzik

22 Rezultaty twarde Przekazanie wiedzy i nowych umiejętności 660 uczniom w ramach dodatkowych zajęć rozwijających wiedzę i umiejętności. Przeprowadzenie 2 750 godzin dodatkowych zajęć rozwijających wiedzę i umiejętności uczniów. Przeszkolenie 50 nauczycieli w zakresie umiejętności wykorzystywania e-learningu i pracy Metodą WebQuest w edukacji Organizacja i przeprowadzenie 1 Konferencji informacyjno–rekrutacyjnej

23 Wdrożenie ogólnomiejskiego programu rozwojowego przez 11 orzeskich szkól, Opracowanie i wdrożenie 6 nowatorskich programów nauczania Przeprowadzenie 3120 godzin zajęć z wykorzystaniem Internetu (szkoleń elektronicznych) dla 120 uczniów (26 godzin na ucznia) Ukończenie przez 80% uczniów zajęć rozwijających wiedzę i umiejętności. Opracowanie scenariuszy zajęć i materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w pracy szkół po zakończeniu działań projektowych. Nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami zlokalizowanymi na terenie gminy Orzesze Zorganizowanie Orzeskiego Festiwalu Nauki

24 Rezultaty miękkie Rozwijanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów Większa wiedza, odwaga w posługiwaniu i częstsze wykorzystywanie przez uczniów i nauczycieli technologii informacyjnych i komunikacyjnych Zaznajomienie uczestników z metodą projektowego myślenia Poprawa pracy szkół poprzez polepszenie organizacji pracy Uświadomienie i wytworzenie u uczniów potrzeby kształcenia

25 Większa kultura społeczno-ekonomiczna skutkująca w przyszłości tworzeniem społeczeństwa wiedzy Większa aktywność obywatelska uczniów i nauczycieli przejawiająca się chęcią uczestnictwa z życiu regionu oraz potrzebą współtworzenia jego wizerunku Wymiana doświadczeń pomiędzy placówkami szkolnymi Aktywizacja nauczycieli - nawiązanie kontaktów z pedagogami z innych jednostek Współpraca nauczycieli

26 Podnoszenie poziomu edukacji na obszarach miejskich poniżej 20 tys mieszkańców, a co za tym idzie tworzenie pozytywnych postaw społecznych Zmiana nastawienia i sposobu myślenia społeczności lokalnej, w tym rodziców do edukacji i podniesienie aspiracji zawodowych społeczności lokalnej Uświadomienie różnych możliwości kształcenia ustawicznego, w tym na odległość Rozwijanie zdolności interpersonalnych, organizacyjnych, analitycznych czy osobistych Zwiększenie umiejętności społecznych, ułatwiających współdziałanie i dostosowywanie się do zmieniających warunków życia.

27 Zespoły wyrównawcze Szkoły podstawowe: nauczanie początkowe – 5 język polski - 4 języki obce - 2 matematyka - 4 przyroda - 1 zajęcia logopedyczne - 2 Gimnazja: przygotowanie do egazminów z języka polskiego – 9 przygotowanie do egzaminów z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych - 9 język polski – 1 język obcy - 1

28 Kółka kształcące kompetencje kluczowe 1. porozumiewanie się w języku ojczystym szkoły podstawowe - 6 gimnazja - 3 2. porozumiewanie się w języku obcym szkoły podstawowe - 3 gimnazja - 4 3. matematyczne i naukowo-techniczne szkoły podstawowe - 6 gimnazja - 5 4. informatyczne szkoły podstawowe - 7 gimnazja - 3

29 5. umiejętność uczenia się szkoły podstawowe - 4 gimnazja - 1 6. społeczno-obywatelskie szkoły podstawowe - 7 gimnazja - 2 7. inicjatywność i przedsiębiorczość szkoły podstawowe - 4 gimnazja - 2 8. świadomość i ekspresja kulturalna szkoły podstawowe - 8 gimnazja - 5

30 Zespół projektowy życzy wszystkim uczniom i nauczycielom satysfakcji w realizacji projektu e-future.net plus


Pobierz ppt "Konferencja inauguracyjna 29 września 2010 r.. Projekt WND-POKL.09.01.02-24-090/09 e-future.net plus współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google