Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2017-03-28.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2017-03-28."— Zapis prezentacji:

1

2 w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
TEMAT SPOTKANIA: Zmiany w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (wynikające z ustawy podpisanej przez Prezydenta RP dnia 22 stycznia 2010 r.)

3 MIEJSCOWOŚĆ POBLISKA:
DEFINICJE: MIEJSCOWOŚĆ POBLISKA: Obecne przepisy: miejscowości, których granice administracyjne znajdują się w linii prostej w odległości nie większej niż 30 km od granic administracyjnych Po nowelizacji: miejscowości, między którymi dojazd środkiem lądowej komunikacji zbiorowej nie przekracza 2 godzin, łącznie z przesiadkami w obie strony

4 SŁUŻBOWY POKÓJ NOCLEGOWY
DEFINICJE: Dodano: SŁUŻBOWY POKÓJ NOCLEGOWY wydzielone pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi, znajdujące się w budynku położonym na terenie zamkniętym Oddział Regionalny Zielona Góra

5 DEFINICJE: KWATERA INTERNATOWA INTERNAT KWATERA INTERNATOWA INTERNAT
5 KWATERA INTERNATOWA Obecne przepisy: lokal mieszkalny pełniący funkcję internatu przeznaczony do zamieszkiwania przez jednego żołnierza, lub przez większą liczbę żołnierzy służby stałej INTERNAT budynek lub zespół pomieszczeń mieszkalnych stanowiących organizacyjną całość, przeznaczoną na zakwaterowanie tymczasowe KWATERA INTERNATOWA Po nowelizacji: lokal mieszkalny pełniący funkcję internatu, przeznaczony do zamieszkiwania przez żołnierza lub większą liczbę żołnierzy zawodowych lub pracowników cywilnych wojska INTERNAT budynek lub zespół pomieszczeń mieszkalnych stanowiących organizacyjną całość, przeznaczoną do zakwaterowania żołnierzy zawodowych lub pracowników cywilnych wojska

6 REALIZACJA UPRAWNIEŃ MIESZKANIOWYCH:
Obecne przepisy Po nowelizacji Różne uprawnienia w zależności od rodzaju pełnionej służby: żołnierze służby stałej: prawo zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym na czas pełnienia obowiązków, w miejscowości w której został wyznaczony na stanowisko służby lub w miejscowości pobliskiej żołnierze służby terminowej: kwatera zastępcza, prawo zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym pod warunkiem zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy służby stałej zrównanie uprawnień: Żołnierzowi zawodowemu od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, przysługuje prawo do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej, wraz z członkami rodziny, w miejscowości pełnienia służby lub pobliskiej albo za jego zgodą w innej miejscowości w jednej z następujących form: przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej wypłaty świadczenia mieszkaniowego Żołnierz służby stałej – wybór spośród trzech form Żołnierz służby kontraktowej – w pierwszej kolejności forma 1, w przypadku braku możliwości przydziału lokalu – forma 2 lub 3

7 ODMOWA: Obecne przepisy:
Odmowa zamieszkiwania w lokalu przez żołnierza służby stałej skutkuje utratą uprawnień związanych z zakwaterowaniem przez czas zajmowania danego stanowiska. Po nowelizacji: Odmowa przyjęcia lokalu od Agencji przez żołnierza służby kontraktowej skutkuje utratą uprawnień do zakwaterowania przez okres zajmowania danego stanowiska służbowego, chyba że zmianie ulegną jego uprawnienia do zakwaterowania. Oddział Regionalny Zielona Góra

8 DO KIEDY MOŻE ZAMIESZKIWAĆ?
Nowe uregulowania: żołnierz przeniesiony do rezerwy kadrowej, dyspozycji lub wyznaczony na stanowisko służbowe w innej miejscowości, ma prawo nadal zajmować lokal na podstawie decyzji o przydziale, nie dłużej niż do dnia: w którym kolejna decyzja o przydziale innego lokalu mieszkalnego stała się ostateczna odmowy przyjęcia przydzielonego kolejnego lokalu mieszkalnego ostatniego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje wypłata świadczenia mieszkaniowego zwolnienia z czynnej służby wojskowej

9 MOŻLIWOŚĆ WYKUPU – KIEDY I NA JAKICH ZASADACH?
Prawo do wykupu lokalu mieszkalnego Obecne przepisy każdy, kto posiada tytuł prawny do lokalu Po nowelizacji osoby posiadające tytuł prawny w postaci decyzji administracyjnej albo umowy najmu na czas nieoznaczony Bonifikata Obecne przepisy (do końca 2012 r.) 95 % (żołnierzom służby stałej, którzy nabyli prawo do emerytury wojskowej, żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej na skutek wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez organ wojskowy lub upływu okresu pozostawania w rezerwie kadrowej, emerytom wojskowym, osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej oraz członkom rodziny (wymienionym w ustawie) wspólnie zamieszkującym z żołnierzem, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci) 90% (osobom nie wymienionym powyżej) Pomniejszeń tych nie stosuje się do sprzedaży udziału w gruncie. Po nowelizacji (od r.) 60% 30% Pomniejszenia obejmują również grunt.

10 MOŻLIWOŚĆ WYKUPU – PROCEDURA
PROCEDURA SPRZEDAŻY: Roczny plan sprzedaży lokali (ustala Dyrektor Oddziału Regionalnego) Zawiadomienie osoby uprawnionej o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży i możliwości złożenia wniosku. Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do zastosowania pomniejszeń oraz dowodem wpłaty kosztów przygotowania lokalu do sprzedaży (osoba uprawniona) Wycena lokalu (zleca Dyrektor Oddziału Regionalnego, koszt ponosi osoba nabywająca) Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży sporządzony na zasadach art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (sporządza Dyrektor Oddziału Regionalnego) Arkusz obliczeniowy (sporządza Dyrektor Oddziału Regionalnego) Spisanie protokołu uzgodnień z osobą uprawnioną i przekazanie dokumentów do kancelarii notarialnej oraz ustalenie terminu podpisania umowy (Dyrektor Oddziału Regionalnego) Akt notarialny (koszt ponosi osoba nabywająca) RATY Pierwsza rata w wys. 10% należności jest wniesiona przed zawarciem umowy sprzedaży, pozostałe raty można rozłożyć na okres do 5 lat z oprocentowaniem 5% w skali roku od kwoty pozostałej do spłaty. LOKALE MIESZKALNE NIE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY: znajdujące się w budynkach oddanych do użytku po dniu 30 czerwca 2004 r. (chyba, że zgodę wyrazi Minister Obrony Narodowej) stanowiące kwatery; stanowiące kwatery funkcyjne; stanowiące kwatery zastępcze. po 1 lipca 2010r. również lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umów najmu zawartych na czas oznaczony chyba, że zgodę na ich sprzedaż wyrazi Minister Obrony Narodowej.

11 Lokal wynajmuje albo oddaje do bezpłatnego używania,
UTRATA PRAW: Dodano: Żołnierz zawodowy traci prawo do zakwaterowania w miejscowości, w której pełni służbę przez czas pełnienia tej służby, jeżeli: Lokal wynajmuje albo oddaje do bezpłatnego używania, nie zamieszkuje w lokalu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, z przyczyn niewynikających ze stosunku służby lub innych, niezależnych od niego. Używa lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie/kwaterze internatowej w sposób sprzeczny z decyzją o przydziale lub niezgodny z przeznaczeniem, zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, albo niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców. Wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu albo obowiązującym w tym zakresie regulaminom w internacie/kwaterze internatowej, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali lub miejsc w internacie/kwaterze internatowej. Zajmuje lokal mieszkalny przydzielony na podstawie art. 38 (przekwaterowanie w związku z zadłużeniem) i nie uiszcza pełnych opłat przez łączny okres dłuższy niż 3 miesiące.

12 KTO SKŁADA WNIOSEK? uprawnienia realizowane są na wniosek dowódcy JW
Obecne przepisy: uprawnienia realizowane są na wniosek dowódcy JW dowódca zawiadamia WAM o zmianie przysługujących żołnierzowi uprawnień Po nowelizacji: uprawnienia realizowane są na wniosek żołnierza żołnierz zawiadamia WAM o zmianie przysługujących uprawnień

13 NALEŻNA POWIERZCHNIA:
Obecne przepisy: p.u.p. 7-10m2 na jedną normę brak regulacji co do struktury pokojowej mieszkania Po nowelizacji: 8-12m2 p.u.p. na jedną normę min. 16m2 p.u.p. dla osoby samotnej Normy pokojowe: żołnierz samotny – 1 pokój z kuchnią lub aneksem kuchennym rodzina 2-osobowa – 2 pokoje z kuchnią lub aneksem kuchennym rodzina 3-osobowa – 3 pokoje z kuchnią lub aneksem kuchennym rodzina 4-osobowa lub większa – 3 albo 4 pokoje z kuchnią lub aneksem kuchennym

14 ODPRAWA MIESZKANIOWA:
Obecne przepisy: Odprawa wypłacana jest na podstawie umowy cywilno prawnej Wartość przysługującego lokalu = powierzchnia 10m2 ∙ ilość przysługujących norm ∙ wskaźnik 1,45 ∙ wartość odtworzeniowa 1m2 powierzchni użytkowej lokalu ustalana przez Prezesa WAM obowiązująca w całej Agencji (aktualnie zł) Po nowelizacji: Odprawa wypłacana będzie na podstawie decyzji administracyjnej w dniu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia zwolnienia. = powierzchnia 12m2 ∙ ilość przysługujących norm ∙ wskaźnik 1,66 ∙ wskaźnik ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w poprzednim kwartale, określonego w komunikacie Prezesa GUS (IV kwartał 2009 – zł) PRZYKŁADOWE OBLICZENIE /należne normy-4, wysługa-16 lat/ Aktualnie: 40m2 x 1,45 x zł x 16 x 3% = ,72 zł Po zmianach: 48m2 x 1,66 x zł x 16 x 3% = ,73 zł Różnica ,01 zł

15 ODPRAWA NIE PRZYSŁUGUJE:
Dodano: Odprawa mieszkaniowa nie przysługuje żołnierzowi, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek: Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego, Został zwolniony ze służby dyscyplinarnie Odmowa przyjęcia odprawy lub nie złożenie dokumentów niezbędnych do jej otrzymania, nie zwalnia żołnierza z obowiązku opróżnienia lokalu.

16 REMONTY: Obecne przepisy: Po nowelizacji: Dodano:
remont w zakresie obciążającym Agencję żołnierz może wykonać za zwrotem kosztów (umowa) Dodatkowo żołnierz służby stałej: ryczałt remontowy wypłata kwoty należnej od poprzedniego użytkownika za naprawy uszkodzeń i wymianę uszkodzonych urządzeń Po nowelizacji: remont lokalu przed ponownym zasiedleniem przez żołnierza zawodowego (niezależnie od rodzaju pełnionej służby) wykonuje WAM Remont może być wykonany przez żołnierza na jego wniosek, w drodze stosownej umowy z dyrektorem OReg. WAM Dodano: Zakaz dokonywania ulepszeń standardu technicznego lokalu

17 ZAKWATEROWANIE TYMCZASOWE:
Aktualnie: Internaty, kwatery internatowe, kwatery zastępcze, wspólne kwatery stałe (szeregowi zawodowi i żołnierze służby terminowej do stopnia etatowego kaprala) Obecne przepisy: Żołnierze posiadający członków rodziny – zwolnienie z opłat, Żołnierze samotni – częściowa odpłatność (koszty dostawy mediów pokrywane z dotacji) Po nowelizacji: Internaty, kwatery internatowe, wspólne kwatery stałe – również dla żołnierzy zawodowych na ich wniosek za zgodą dowódcy (żołnierzowi wypłaca się dodatkowo umniejszone świadczenie mieszkaniowe) likwidacja kwater zastępczych. Niezależnie od stanu cywilnego i rodzaju pełnionej służby bezpłatne zakwaterowanie tymczasowe (bez członków rodziny)

18 NORMY POWIERZCHNI MIEJSCA INTERNATOWEGO:
Obecne przepisy: 7-10m2 do stopnia etatowego kapitana włącznie 7-12m2 do stopnia etatowego pułkownika włącznie 12-20m2 dla zajmujących stanowiska etatowe generała Po nowelizacji: 7-10m2 do stopnia etatowego starszego szeregowego 8-12m2 do stopnia etatowego starszego sierżanta 10-15m2 do stopnia etatowego starszego chorążego sztabowego 12-18m2 do stopnia etatowego kapitana 15-20m2 do stopnia etatowego pułkownika 20-25m2 do stopnia etatowego generała

19 ŚWIADCZENIA FINANSOWE:
Obecne przepisy: Po nowelizacji: Zryczałtowany ekwiwalent za rezygnację z prawa do zamieszkiwania zniesiony (w przepisach przejściowych przewidziano kontynuację wypłaty wcześniej przyznanych świadczeń przez czas zajmowania stanowiska służbowego, chyba że żołnierz wcześniej złoży wniosek o przyznanie prawa do zakwaterowania realizowanego w jednej z trzech form) Świadczenie finansowe na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, wypłacane na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2004r. Kontynuacja (chyba że żołnierz w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie zmian złoży wniosek o przyznanie prawa do zakwaterowania realizowanego w jednej z trzech form) Ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery stałej Żołnierz zachowuje prawo do wypłaty ekwiwalentu w okresie roku od dnia wejścia w życie ustawy. Jeśli nie skorzysta z tego prawa lub przed upływem tego terminu zrzeknie się go, prawo to staje się prawem do odprawy mieszkaniowej

20 ŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE:
Nowe świadczenie wypłacane: Żołnierzowi służby stałej – na jego wniosek Żołnierzowi służby kontraktowej – na jego wniosek w przypadku braku możliwości przydzielenia lokalu mieszkalnego Opodatkowane Wypłacane do 10-go każdego miesiąca od dnia wyznaczenia na stanowisko W przypadku późniejszego złożenia wniosku o świadczenie mieszkaniowe – wypłacane jest ono za okres nie dłuższy niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku

21 ROZKWATEROWANIE PO ROZWODZIE:
Nowe uregulowanie: W przypadku rozwodu żołnierza posiadającego dziecko i zajmującego lokal mieszkalny, dyrektor dokonuje rozkwaterowania byłych małżonków. Rozkwaterowanie polega na: przydziale żołnierzowi lokalu mieszkalnego wg uprawnień na dzień uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód zawarciu na czas oznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego z byłym małżonkiem wychowującym dziecko, o ile nie posiada on tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, własnego lokalu lub domu byłego małżonka niewychowującego dziecka wzywa się do opróżnienia lokalu, bez zapewnienia lokalu ze strony Agencji.

22 ZAPRASZAMY NA STRONĘ: KONTAKT:
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ZAPRASZAMY NA STRONĘ: KONTAKT: Sekretariat


Pobierz ppt "2017-03-28."

Podobne prezentacje


Reklamy Google