Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencje dla chcących wiedzieć więcej ….

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencje dla chcących wiedzieć więcej …."— Zapis prezentacji:

1 Konferencje dla chcących wiedzieć więcej ….
Spotkanie 3 Jak jest z tym postem???

2 Religia i jej tajemnice
Religia – system wierzeń i praktyk, określający relację pomiędzy różnie pojmowaną sferą sacrum - sferą boską, a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką. Manifestuje się ona w wymiarze doktrynalnym (doktryna, wiara), w czynnościach religijnych (np. kult, rytuały, praktyki formacyjne), w sferze społeczno- organizacyjnej (wspólnota religijna, np. Kościół) i w sferze duchowości indywidualnej.

3 Człowiek i religia Relacja jednostki do sacrum koncentruje się wokół poczucia świętości – chęci zbliżenia się do sacrum. Byt najwyższy ma oczekiwania względem jednostki. Byt najwyższy przekazuje w sposób nadprzyrodzony Swoją naukę, system wartości, prawo. Jednostka odkrywa obecność Bóstwa w świecie. (Stephen Hawking – astrofizyk, matematyk, kosmolog – „nie, nie uwierzę w osobowego Boga.”) Jednostka podejmuje działania zmierzające ku ostatecznemu zjednoczeniu z Bóstwem (Różnorodność praktyk w zależności od religii).

4 Pojęcie postu Post – dobrowolne powstrzymanie się od jedzenia w ogóle, lub od spożywania pewnych rodzajów pokarmów (np. mięsa), przez określony czas. Post jest praktykowany w wielu różnych religiach i wyznaniach. Mało liczebny lud Hunzowie, zamieszkujący od wieków jedną z wysoko położonych dolin zachodnich Himalajów, gdzie stworzył własną, oryginalną kulturę - jeszcze przed paroma dziesiątkami lat był całkowicie odizolowany od reszty świata. W opisie pradawnego sposobu życia tego ludu znajdujemy zadziwiające fakty. Otóż pola Hunzów nie były w stanie dostarczyć im tyle pożywienia, by mieli je przez cały rok. W tej sytuacji aż do czerwca, kiedy dojrzewa gryka, lud Hunzów całymi tygodniami pościł; posty te niekiedy przeciągały się aż do dwóch miesięcy w roku. W tym okresie Hunzowie byli jednak radośni i zadowoleni, a nadto wykonywali swoją najważniejszą pracę w roku: uprawiali pola i naprawiali zasypane zimowymi lawinami kanały nawadniające.

5 Post i jego zastosowanie
Wielcy twórcy religii: Chrystus, Mojżesz, Mahomet, Budda - właśnie podczas długotrwałych postów określali porządek wszechświata. Platon i Sokrates mieli odbywać 10-cio dniowe posty w celu "uzyskania sprawności umysłowej i fizycznej". Pitagoras pościł 40 dni przed przystąpieniem do egzaminu na Uniwersytecie w Aleksandrii, a później wymagał od swych uczniów, aby również odbywali głodówkę przed wstąpieniem do jego szkoły. Lekarz arabski Avicenna przepisywał głodówki lecznicze trwające od 3 do 5 tygodni

6 Śp. Bp Wacław Majewski „Minęły te czasy, kiedy medycyna pokładała ufność w obfitym pokarmie i oczekiwała od niego sił, zdrowia. Dzisiaj uważa się posty jako czynnik leczniczy i wzmacniający. Nie jest to bynajmniej nowa zdobycz współczesnej terapii, lecz powrót do przeszłości i naśladownictwo przyrody. (...) Bramini hinduscy używają postu jako środka na wszelkie prawie choroby, a fakirzy, poszczący całymi nieraz tygodniami, dowiedli, jaką on jest rzeczą naturalną. (...) Wespazjan, Marek Aureliusz, Sewer pościli kilka razy na miesiąc. Znaną jest surowość obyczajów Seneki i jego umiarkowanie. W myśl nauk Koranu posty są przestrzegane i wśród wyznawców Mahometa".

7 Post w Judaizmie Posty dotyczące wszystkich wyznawców obowiązują podczas świąt Jom Kippur, w przeddzień świąt Pesach oraz Purim oraz podczas rocznic tragicznych wydarzeń, tj. Tisza be-Aw. Post w Jom Kippur oraz Tisza be-Aw trwa 24 godziny, od zachodu słońca do zachodu w dniu następnym. Przed Purim oraz Pesach pości się od wschodu do zachodu słońca. Posty indywidualne obchodzone są głównie w gronie rodzinnym. Przestrzegać powinny ich dzieci w rocznicę śmierci rodziców oraz młoda para podczas własnego ślubu.

8 Judaizm jurydyczny Post jest ukazany w Starym Testamencie jako pomoc: w poszukiwaniu Boga (Jon 3,5), w poszukiwaniu odpowiedzi na naglące pytania życia (Ps 35,13), w uwolnieniu od wrogów i przeciwności (Est 4,16), przy uwalnianiu opanowanych przez złe duchy oraz jako dobre przygotowanie się dla podjęcia nowej misji.  W kalendarzu żydowskim znajdujemy cztery posty: Asara be-Tewet - 10 dzień miesiąca Tewet - post upamiętniający początek oblężenia Jerozolimy przez Babilończyków, zakończonego zburzeniem Pierwszej Świątyni. Sziwa Asar be-Tamuz - 17 dzień miesiąca Tamuz - według tradycji tego dnia rozpoczęło się zniszczenie zarówno Pierwszej, jak i Drugiej Świątyni oraz zburzenie części murów Jerozolimy. Tisza be-Aw - 9 dzień miesiąca Aw- post upamiętniający zburzenie obu Świątyń jerozolimskich. Com Gedalia - 3 dzień miesiąca Tiszri - w tym dniu został zamordowany przez Babilończyków ostatni żydowski gubernator Jerozolimy. Po tym wydarzeniu Żydzi zostali wygnani z Jerozolimy i od około 586r p.n.e. przebywali w niewoli babilońskiej.

9 Post w islamie Pewnego razu rzekł Prorok do Dżabira, syna Abdullaha Ansariego: „Posłuchaj Dżabir, ten miesiąc to ramadan, każdy kto w nim pości za dnia a nocą rozmyśla o Bogu powstrzymując się od tego co nieczyste i zakazane oraz panuje nad własnym językiem - ten nauczy się unikać grzechu nawet wtedy, gdy minie już miesiąc postu”. Dżabir odparł nie ukrywając radości: ,,O, Proroku, jakaż to piękna wiadomość”. Prorok nie podzielał jednak jego entuzjazmu, odpowiedział bowiem: „Zobaczysz, jakie to trudne...”.  Bóg Najwyższy oznajmia w Koranie: ,,0 wy, którzy wierzyciel jest wam przepisany post, tak jak postał przepisany tym, którzy byli przed wami - być może, wy będziecie bogobojni” (sura Krowa,183)

10 Praktyka postu Post Ramadanu jest obowiązkiem każdego muzułmanina płci męskiej i żeńskiej, posiadającego następujące kwalifikacje: 1.   Umysłowe i fizyczne zdrowie, co oznacza że jest on (ona) zdrowy(a) na umyśle i zdolny do postu. 2.    Odpowiedni wiek czyli dojrzałość psychofizyczna osiągana po 14 latach. Dzieci przed okresem pokwitania powinny być zachęcane do praktykowania postu. 3.    Pobyt w stałym miejscu zamieszkania (w swoim mieście , wsi, posiadłości etc.) oznacza to, że poszcząca osoba nie jest w podróży, oddalona od miejsca zamieszkania nie mniej niż 70km. 4.    Absolutna pewność, że post nie będzie przyczyną jakichkolwiek szkód fizycznych i umysłowych, pomijając naturalną reakcję na głód i pragnienie. Z obowiązku postu zwolnione są następujące kategorie osób 1. Dzieci poniżej wieku dojrzewania i pokwitania. 2. Osoby umysłowo chore. Mężczyźni i kobiety w podeszłym wieku. Osoby będące w podróży, przekraczające dystans 70km. Kobiety brzemienne i karmiące niemowlęta.

11 Zalecenia proroka 1. Jedzenie lekkiego posiłku na krótko przed świtem, znanym pod arabską nazwą Suhur. 2. Spożycie trzech daktyli i wypicie szklanki wody zaraz po zachodzie słońca odmawiając jednocześnie następującą modlitwę: Allahurnma laka sunma, ła ala rizkika aftarna (O Boże w imieniu Twoim pościliśmy i teraz przerywamy post pokarmem dostarczonym nam przez Ciebie). 3. Spożywanie jak najlżejszych posiłków, ponieważ Prorok uczył, że najgorszą rzeczą do przepełnienia jest ludzki żołądek. 4. Odprawianie nadobowiązkowej modlitwy znanej jako Taralih. 5.Wzajemne odwiedziny wiernych i intensyfikacja akcji dobroczynnych. 6. Wzmożenie studiów i recytacji Świętego Koranu. 7. Umacnianie ducha cierpliwości i pokory. 8. Nadzwyczajna ostrożność w posługiwaniu się zmysłami, w myśleniu i szczególnie w używaniu języka. 9. Powstrzymanie się od niepotrzebnych rozmów i obmawiania oraz unikanie wszelkich nieprzyzwoitych ruchów.

12 Naruszenie postu Z naruszeniem postu mamy do czynienia wtedy,
gdy poszczący między świtem a czasem ok. 15 minut po zachodzie Słońca nie powstrzyma się od: 1 - jedzenia i picia, nawet jeśli pokarmem byłaby np. ziemia, a napojem żywica, a więc rzeczy nie spożywane w normalnych warunkach, 2 - stosunku płciowego, 3 - onanizmu, 4 - kłamstwa wobec Boga, Proroka i jego zastępców, 5 - zwilżenia gardła rozpyloną cieczą, 6 - zanurzenia całej głowy w wodzie, 7 - pozostawania po porannym azanie w stanie nieczystości spowodowanym stosunkiem płciowym, menstruacją i krwawieniem połogowym, 8 - robienia lewatywy, 9 - umyślnych wymiotów.

13 Post po katolicku W praktyce wyróżnia się trzy główne rodzaje postów:
Post ścisły – obowiązuje w całym Kościele katolickim w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek. Polega na powstrzymaniu się od spożywania mięsa (z wyjątkiem ryb) i ograniczeniu posiłków. Obowiązuje wszystkich pełnoletnich do ukończenia 60 roku życia. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych – obowiązująca w Polsce, polega na powstrzymaniu się od spożycia pokarmów mięsnych (z wyjątkiem ryb) w każdy piątek roku liturgicznego z wyjątkiem uroczystości czyli dni liturgicznych najwyższej rangi (np. w pierwszy piątek po Wielkanocy wstrzemięźliwość ta nie obowiązuje), dla wszystkich w wieku powyżej 14 roku życia do końca życia. Z przestrzegania wstrzemięźliwości zwolnione są osoby chore oraz te, które nie mają możliwości wyboru pokarmu. Post Eucharystyczny – powstrzymanie się od spożycia pokarmów na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej. Obowiązuje wszystkich przystępujących do Komunii świętej, z wyjątkiem chorych i ich opiekunów oraz kapłanów, którzy celebrują lub koncelebrują Mszę po raz kolejny w danym dniu.

14 Prawdziwy post Rozerwać kajdany zła - post dla uwolnienia od więzów zła i nałogu. Rozwiązać więzy niewoli - post dla znalezienia rozwiązania ważnych problemów i pokonania przeszkód.  Wypuścić wolno uciśnionych - post dla odnowienia ducha i wyznania wiary. Wszelkie jarzmo połamać - post dla zwycięstwa nad emocjonalnymi słabościami i dla duchowego zwycięstwa nad sobą samym. Dzielić swój chleb z głodnym - post celem pomocy ludziom w niedoli.  Twoje światło wzejdzie jak zorza - post przed ważnymi decyzjami. Szybko rozkwitnie twe zdrowie - post dla wzmocnienia swych sił i podniesienia zdrowia. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie - post celem zachowania nakazów i tradycji oraz praktykowania wstrzemięźliwości.  Chwała Pańska iść będzie za tobą - post jako obrona przed Szatanem.

15 Trzy religie a jeden post
Post praktyką pokutną. Post elementem autoformacji. Post podejmowany w ważnych momentach celebracji liturgicznej. Post dotyczy określonych osób i ma ściśle określone formy i zasady. Post wyrazem dojrzałości i wiary człowieka. Post formą walki ze złem.

16 Koniec Ks. Adam Ołdak Kolejne spotkanie nt. praktyk duchowych w bratnich religiach.


Pobierz ppt "Konferencje dla chcących wiedzieć więcej …."

Podobne prezentacje


Reklamy Google