Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego wspierający przygotowanie do sprawdzianu kompetencji po szkole podstawowej Marta Bartkowiak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego wspierający przygotowanie do sprawdzianu kompetencji po szkole podstawowej Marta Bartkowiak."— Zapis prezentacji:

1 Warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego wspierający przygotowanie do sprawdzianu kompetencji po szkole podstawowej Marta Bartkowiak

2 Metody nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
Metoda reagowania cały ciałem (TPR) Metoda komunikacyjna Metoda audiolingwalna Metoda audiowizualna

3 Techniki nauczania słownictwa
prezentacja i ćwiczenie nowych słów na podstawie kart obrazkowych, materiałów autentycznych (authentic materials) i przedmiotów; prezentacja i utrwalanie słownictwa na podstawie opowiadania; prezentacja i utrwalanie słownictwa na podstawie piosenek i rymowanek; poszerzanie słownictwa w ramach tematu/pola semantycznego, np. z wykorzystaniem burzy mózgów (brainstorming); utrwalanie słownictwa poprzez zabawy z kartami obrazkowymi (flashcards); stosowanie gier opartych na zapamiętywaniu (memory games, chain drills); literowanie – zapisywanie słów (spelling).

4 Techniki nauczania wymowy
powtarzanie modelu językowego (słów, fraz, zdań) za nauczycielem lub nagraniem; powtarzanie, uczenie się na pamięć, wspólne śpiewanie piosenek, rymowanek; powtarzanie, uczenie się na pamięć łamańców językowych; tworzenie, pisanie nowych kolejnych zwrotek rymowanek, łamańców językowych; wyszukiwanie par rymujących się wyrazów; wysłuchiwanie wyrazów z analogicznym dźwiękiem; słuchanie/czytanie książeczek opartych na zabawie wyrazami z tym samym dźwiękiem; czytanie na głos krótkich, prostych tekstów.

5 Techniki nauczania gramatyki
prezentacja i utrwalanie nowych struktur na podstawie opowiadania; prezentacja i utrwalanie słownictwa na podstawie piosenek i rymowanek; tworzenie, pisanie nowych części historyjki z użyciem nowej struktury; układanie w dłuższe struktury gramatyczne rozsypanki wyrazowej; zabawa wyrazami, tak aby powstały pytania/zdania; łączenie obrazków i odpowiednich struktur

6 Techniki nauczania sprawności receptywnych: słuchania i czytania
słuchanie/czytanie i wykonywanie poleceń nauczyciela przewidywanie na podstawie tytułu, ilustracji lub słów kluczy treści tekstu słuchanego/czytanego (prediction); zrozumienie ogólnego sensu tekstu słuchanego/czytanego wyszukiwanie szczegółowych informacji w tekście po wysłuchaniu nagranego tekstu odczytywanie na głos pojedynczych słów, fraz, zdań oraz krótkich tekstów; ciche czytanie i wykonanie zadań sprawdzających zrozumienie.

7 Techniki nauczania sprawności produktywnych: mówienia i pisania
powtarzanie za wzorem – pisanie po śladzie; odpowiadanie na pytania nauczyciela – zapisywanie odpowiedzi: najpierw z użyciem pojedynczych słów, stałych wyrażeń i zwrotów językowych, prostych zdań; ustne opisywanie obrazka – opis obrazka przechodzący od pojedynczych słów do prostych zdań; mówienie/pisanie o sobie na podstawie zaprezentowanego modelu, np. uzupełnianie luki informacyjnej; samodzielne zadawanie pytań; prowadzenie krótkiej rozmowy stymulowanej obrazkiem/podanym zestawem słów; pytań, prowadzenie krótkiej spontanicznej rozmowy; pisanie krótkiego kilkuzdaniowego tekstu.

8 Techniki wdrażania autonomii ucznia
systematyczne wdrażanie do dokonywania samooceny; monitorowanie świadomego uczenia się rozpoznawanie celów oraz postępów w nauce, głównie poprzez odpowiednio sformułowane pytania nauczyciela; refleksja dotycząca treści nauczanego materiału; zachęcanie uczniów do wyrażania opinii na temat stopnia satysfakcji I like/I don’t like; zachęcanie dzieci do udzielania sobie nawzajem informacji na temat poprawności wykonywanych zadań wdrażanie uczniów do pracy w parach/grupach;

9 Techniki wdrażania autonomii ucznia c.d.
zachęcanie uczniów do samodzielnego korzystania ze słowniczków obrazkowych; prowadzenie własnych słowniczków obrazkowo-wyrazowych; samodzielne czytanie uproszczonych książeczek zachęcanie dzieci do odnajdywania przykładów użycia języka angielskiego poza szkoła, np. na opakowaniach różnych produktów lub w reklamach; oferowanie ćwiczeń na lekcji, zadań domowych do wyboru; wykorzystanie projektów językowych; prowadzenie „portfolio” językowego.

10 Techniki dramowe ćwiczenie języka komunikacji niewerbalnej – mowa ciała, np. pantomima; uczenie się na pamięć i recytacja krótkich wierszyków, rymowanek, piosenek; odgrywanie ról w scenkach sytuacyjnych (role play); odgrywanie scenek na podstawie prezentowanych tekstów; opracowywanie i odgrywanie krótkich scenek; przygotowanie i odegranie przedstawień/scenek okolicznościowych, np. na zakończenie roku.

11 Techniki multimedialne
zachęcanie uczniów do pracy z CD-ROM-em dołączonym do podręcznika; wyszukiwanie określonych informacji w Internecie; zachęcanie uczniów do oglądania filmów i programów w oryginalnej wersji językowej np. materiałów DVD, kanałów dla dzieci w wersji anglojęzycznej wykorzystanie tablicy interaktywnej.

12 Formy pracy praca z cała klasą; wypowiedzi chórem, np. cała klasa powtarza, śpiewa; wypowiedzi indywidualne uczniów – kolejność wskazana przez nauczyciela; praca indywidualna, np. rysowanie, wypełnianie zadań, ciche czytanie itp.; praca w parach otwartych (open pairs) – dwoje dzieci „występuje” przed klasą – jest to istotny element prezentacji zadania i sprawdzenia zrozumienia polecenia nauczyciela; praca w parach zamkniętych (closed pairs) – wszyscy uczniowie pracują podzieleni na pary; praca w zespołach/grupach (groupwork)

13 STANDARDY WYMAGAŃ będące podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej

14 1. Czytanie - uczeń odczytuje różne teksty kultury
przedstawienia teatralne i filmy- przygotowanie przedstawień, odbieranie przedstawień przygotowanych przez kolegów źródła – dzieła literatury dziecięcej zarówno polskiej - tłumaczone przez nauczyciela jak i oryginalne angielskie, portale internetowe z gotowymi scenariuszami przedstawień, wytwory innych nauczycieli umieszczane w Internecie

15 Dawno, dawno temu żyła sobie pewna pani ze swoim mężem
GINGERBREAD MAN Dawno, dawno temu żyła sobie pewna pani ze swoim mężem NARRATOR 1: Once upon a time there was a woman and man . Witajcie! Mam na imię Mary MARY: Hello ! My name’s Mary. Witajcie mam na imię Peter PETER: Hello! My name’s Peter. A mieszkali sobie w tym o to małym domku NARRATOR 2: And they lived in a little house. Pewnego dnia Mary postanowiła coś upiec NARRATOR 3: One day Mary decided to do some baking PIOSENKA : FIVE CURRANT BUNS Może bym upiekła piernikowego pana. MARY: I think I’ll make a gingerbread man…..

16 Halloween 2007

17 1. Czytanie - przekazy ikoniczne w tym komiksy
praca z historyjkami obrazkowymi- jednoczesne wysłuchiwanie opowiadania z obserwacją rysunku i elementami tekstowymi, następnie odtwarzanie samodzielne przez uczniów lub grupę uczniów – techniki dramowe wykorzystywanie komiksów - praca w domu z komiksem i płytą dołączoną do podręcznika – prezentacja wyników pracy na forum klasy

18 Praca z historyjką obrazkową

19 Praca z historyjką obrazkową

20 1. Czytanie - rozumie znaczenia podstawowych symboli występujących w instrukcjach i w opisach:
używanie prostych symbolicznych rysunków przy wprowadzaniu poleceń, nowego materiału – słownictwo przedstawiające obiekty, ale też z umiejscowienie przedmiotów historyjki obrazkowe - porządkowanie obrazków zgodnie ze związkiem przyczynowo – skutkowym zabawy logiczne – rebusy, krzyżówki obrazkowo – wyrazowe, wyrazowo – wyrazowe – rozwijanie kojarzenia i myślenia logicznego, gry dydaktyczne, planszowe, bingo praca z plakatami tematycznymi – symboliczne rysunki np. piramida produktów żywnościowych odczytywanie informacji z map – nazwy kontynentów, miast w Polsce, wskazywanie kierunków na mapie Polski Źródła – czasopisma dla dzieci, portale internetowe, materiały wydawnicze, własne pomysły

21 Karty do nauki poleceń

22

23

24 Karty do nauki określenia położenia przedmiotów

25

26

27

28 Gry planszowe – utrwalanie słownictwa

29 Czytanie – przeczytaj i zakreśl właściwe słowo Pisanie – podpisz obrazek nazwą i kolorem

30 1. Czytanie - odczytuje teksty użytkowe, w tym:
kartkę pocztową – kartki świąteczne, okolicznościowe, odczytywanie prostych zwrotów, życzeń świątecznych list prywatny – czytanie i odpowiadanie na temat treści zawartych w listach, pisanie własnych listów zgodnych z podanym wzorem tabelę – budowanie wypowiedzi ustnych lub pisemnych z użyciem informacji zawartych w tabeli (w tym informacji zapisanych symbolicznie np. +, -)

31 1. Czytanie - odczytuje dane z:
tabeli mapy Oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane

32 Odczytywanie danych z mapy

33

34

35 2. Pisanie - pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się następującymi formami wypowiedzi - opis dobieranie podpisów do ilustracji, opisywanie przedmiotów osób jednym słowem, przymiotnikami, jednym zdaniem, kilkoma zdaniami tworzenie mini książeczek plakatów z wykorzystaniem gotowych ilustracji i konstruowanie zdań zgodnych z podanym wzorem

36 2. Pisanie - notatka w formie planu, tabeli
- zbieranie informacji - praca w parach, lub „każdy z każdym” - zadaniem dzieci jest uzyskanie informacji od innych, zamieszczenie w tabeli wyników swojej pracy, odczytanie pełnej informacji na podstawie zapisu w tabeli

37

38 2. Pisanie - dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu – pisze czytelnie
pisanie po śladzie, transponowanie druku na pismo, projekty edukacyjne – indywidualne bądź zespołowe mini książeczki, słowniczki, śpiewniczki podpisywanie ilustracji

39 Podpisywanie ilustracji – Gdzie znajduje się Dżin?

40 Podpisywanie ilustracji – Gdzie znajduje się Dżin?

41 3. Rozumowanie- posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń: umieszcza daty w przedziałach czasowych Praca z plakatem „tort urodzinowy” - tworzenie wspólnego plakatu – tort ze świeczkami na każdej świeczce umieszczamy napis miesiąca oraz imiona dzieci urodzonych w tym miesiącu, konstrukcja zdaniowa „kiedy są twoje urodziny?”.

42

43 3. Rozumowanie - porządkuje
wydarzenia w kolejności chronologicznej, przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk, domyśla się przyczyn, praca z historyjkami obrazkowymi – porządkowanie obrazków zgodnie z ciągiem wydarzeń i wynikającymi zależnościami przyczynowo - skutkowymi

44

45 3. Rozumowanie - rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności:
liczb - dopasowywanie liczb do rysunków, grupowanie - dzieci słyszą liczbę i mają się dobrać w grupy o usłyszanej liczbie dzieci figur – tworzenie i opisywanie obrazów z czterech podstawowych kształtów, wyszukiwanie i przeliczanie usłyszanej liczby kształtów na konkretnym rysunku, wskazywanie przedmiotów w najbliższym otoczeniu o podanym kształcie

46 Przeliczanie figur o odpowiedniej wielkości i kolorze

47 3. Rozumowanie - dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach:
opisuje zjawiska o charakterze powtarzalnym spotykane w najbliższym otoczeniu porządkowanie następujących po sobie pór roku, śpiewanie piosenek utrwalających kolejność występowania dni tygodnia, pór roku, miesięcy, nauka rymowanek

48 Opisywanie następujących po sobie pór roku

49 4. Korzystanie z informacji - wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi
praca ze słowniczkiem na lekcji w trakcie wykonywanych zadań – uzupełnianie luk w tekście, opisywanie wyglądu, opisywanie przedmiotu, itp., wyszukiwanie informacji w Internecie na tematy poruszane na lekcji zgodne z zainteresowaniami uczniów – projekty edukacyjne, zadania domowe, tworzenie plakatów, mini książeczek na podstawie wyszukanych informacji

50 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce
posługuje się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku, - opisywanie stanu pogody – numerowanie ilustracji pod dyktando nagrania – what is the weather like? – it is sunny zapisuje wyniki obserwacji, - przeprowadzenie doświadczenia właściwości materiałów – co tonie, zapisywanie wyników w tabeli z rysunkami za pomocą symboli np. +, - wykonuje obliczenia dotyczące - przeliczania przedmiotów na rysunkach, podaje godzinę, zapisuje słownie, zaznacza na zegarze

51 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce rozumie potrzebę stosowania zasad:
Higieny, bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia: numerowanie obrazków, użycie gestów, mimiki do prezentacji czynności służących zdrowiu i zdrowemu trybowi życia, nauczyciel podaje polecenie a dzieci wykonują zabawa typu Simon says, uczeń zajmuje miejsce nauczyciela, nauka piosenki o zdrowym trybie życia z użyciem gestykulacji, rozmowa o zdrowym stylu życia, tworzenie plakatu – zdrowy tryb życia – praca w grupach, ilustracje z rysunkami rozmowa o bezpieczeństwie w klasie i prawach każdego ucznia, wskazywanie obrazków zgodnie z usłyszanymi zakazami potrzebnymi do utrzymania bezpieczeństwa w klasie

52 Praca z plakatem – zdrowy tryb życia

53 KONIEC


Pobierz ppt "Warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego wspierający przygotowanie do sprawdzianu kompetencji po szkole podstawowej Marta Bartkowiak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google