Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady projektowania i regulacji torów kolejowych Zasady projektowania i regulacji torów kolejowych Specjalistyczne pomiary inżynieryjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady projektowania i regulacji torów kolejowych Zasady projektowania i regulacji torów kolejowych Specjalistyczne pomiary inżynieryjne."— Zapis prezentacji:

1 Zasady projektowania i regulacji torów kolejowych Zasady projektowania i regulacji torów kolejowych Specjalistyczne pomiary inżynieryjne

2 Drogą kolejową nazywamy wydzielony i odpowiednio dostosowany do ruchu pojazdów szynowych pas terenu. Linia kolejowa dzieli się na dwie części: - szlak – odcinek między sygnałami wjazdowymi, - stacja lub mijanki.

3 Klasyfikacja linii kolejowych 1. ze względu na znaczenie - ogólnego przeznaczenia - lokalne 2. ze względu na prześwit torów - normalnotorowe (1435) - szerokotorowe (1524-1600) - wąskotorowe (600-1000) 3. ze względu na konfigurację terenu - nizinne 5-10% - podgórskie 10-15% - górskie 15-25% - specjalne górskie 4. położenie linii w stosunku do terenu - nadziemne - podziemne

4 Podstawowymi elementami drogi kolejowej są: nawierzchnia szyny, podkłady podsypka, rozjazdy, skrzyżowania, podtorze ziemna podstawa nawierzchni, skarpy, nasypy, rowy, urządzenia odwadniające, mury oporowe. nawierzchnia podtorze

5 Budowle i obiekty inżynierskie: Budynki związane z ruchem i eksploatacją administracyjne mieszkalne Obiekty inżynierskie przepusty wiadukty mosty estakady tunele

6 Rodzaj liniinizinnypodgórskigórski pierwszorzędowe1200600300 drugorzędowe600400200 lokalne400250180 Dopuszczalne minimalne promienie łuków Na łukach stosuje się przechyłkę - dla prędkości > 50 km/godz. - dla prędkości < 50 km/godz. Dopuszczalna maksymalna wartość przechyłki wynosi 150 mm W przypadku niestosowania krzywej przejściowej stopniowe podwyższenie toku zewnętrznego odbywa się na odcinku prostym o długości

7 0.07 1:1.5 1:1 1:1.5 2.60 3.20 5.50 1.45 0.5 0.4 130 68 14 147 Kształt i wymiary przekrojów poprzecznych

8 Zasady projektowania niwelety - niweleta powinna być dostosowana do warunków terenowych - pochylenie linii na szlaku nie powinno przekraczać 25‰ -minimalna długość odcinka o jednostajnym pochyleniu powinna wynosić dla: linii pierwszorzędowych – 250 m linii drugorzędowych- 120 m linii miejscowego znaczenia- 85 m - należy unikać załomów pochyleń w łukach -łuki wyokrąglające załom niwelety nie mogą zachodzić na krzywe przejściowe -początek łuku wyokrąglającego załom powinien znajdować się w odległości co najmniej 6 m od dźwigara mostowego lub rozjazdu - tory stacyjne powinny leżeć w poziomie -pochylenia o odwrotnych kierunkach należy przedzielać odcinkami poziomymi

9 iglice kierownica dziób krzyżownicy Oś toru odgałęźnego Oś toru zasadniczego Połączenia i skrzyżowania torów Rozjazd zwyczajny

10 A M P P’P’ e p p’ a iglice 1:n kierownica dziób krzyżownicy

11 Ułożenie rozjazdu zwyczajnego wymaga wyznaczenia położenia 4 punktów A, M o, B, C. Punkty A, M o, i B powinny leżeć w osi torów, natomiast punkt C obliczany jest ze wzorów: A C B e M0M0 α p x y P1P1 a Położenie wyznaczonych punktów należy sprawdzić przez pomiar odcinków a,p,e, i p1.

12 Regulacja prostoliniowych i krzywoliniowych odcinków toru kolejowego

13 Regulacja polega na zbadaniu istniejącego położenia punktów toru oraz na zaprojektowaniu i utrwaleniu w terenie nowego układu geometrycznego tego toru. Badanie istniejącego położenia oraz opracowanie projektu nowego toru przeprowadzany jest dla odcinków prostych i krzywych. Regulacja torów kolejowych Celem regulacji jest poprawienie istniejącego układu geometrycznego torów. Powody przeprowadzania regulacji: - deformacje torów na skutek eksploatacji, - podniesienie komfortu podróżowania i transportu, - zmiana założeń technicznych linii kolejowej.

14 Pomiar i opracowanie prostoliniowego odcinka toru Elementami charakteryzującymi położenie prostoliniowego odcinka toru w płaszczyźnie poziomej będą odchylenia określonych punktów osi od prostej łączącej punkt początkowy i końcowy badanego odcinka. szyna oś toru y x +4 -2 +4 -1.5 min 2,30 m Skala odległośći 1:5 000 Skala odchyleń 10:1

15 Skala odległośći 1:5 000 Skala odchyleń 10:1 R min =20m·1850=37000m przesunięcia cm 3.5 -2.5 0 0 0 0 01.52.2-0.50 prosta projektowana y x b2b2 b1b1 - c- α2α2 α α1α1

16 X=0 Y=0 y l w1-1’ w1w1 1 β1β1 l 1’- 2’ 1’ d1d1 δ 1’-2’ 2 2’ 2’’ δ 2’-3’ d2d2 3 3’ δ 1’-2’ l 2’- 3’ β2β2 β3β3 δ 3’-4’ δ 2’-3’ l 3’- 4’ d3d3 d4d4 4’ 4 y3y3 y’ 3 β4β4 y w2 w2w2 l 4’-w2 δ 4’-w2 Przy założeniu że: i

17 Pomiar i opracowanie krzywoliniowego odcinka toru Elementami charakteryzującymi położenie krzywoliniowego odcinka toru w płaszczyźnie poziomej będą strzałki pomierzone na wewnętrznej krawędzi toku szyny nie podniesionej. Pomiar strzałek wykonywany jest nie tylko na odcinku krzywoliniowym Ale także na niewielkich odcinkach sąsiadujących prostych (min 50-50m) 0 km 21,630 1 3 4 5 6 LL LL LL Dla R<300  L=5 m Dla R>=300  L=10 m Podział odcinka rozpoczyna się na pełnych dziesiątkach metrów

18 Metody opracowania projektów regulacji krzywoliniowych odcinków toru Metoda graficzna Metoda analityczno-wykreślna Metoda analityczna Metoda mechaniczna

19 Kryterium regulacji dla łuku kołowego: oraz Kryterium regulacji dla krzywej przejściowej: oraz gdzie

20 Metoda analityczno-wykreślna (metoda wykresu kątów) wykres kątów y x

21 Współczynnik kierunkowy stycznej do krzywej w określonym punkcie wykresu kątów

22 Wykres kątów prostej będzie linią równoległą do osi X ponieważ r =  Wykres kątów łuku kołowego przyjmie kształt linii prostej, nachylonej do osi X Wykres kątów krzywej przejściowej przyjmie kształt paraboli

23 1 2 3 4 5    /2  1-2  /2

24 1 2 3 4 5    /2  2-3  /2  1-2   2-3

25 1 2 3 4 5    /2  1-2  /2  3-4  2-3

26 1 2 3 4 5    /2  1-2  /2  3-4  2-3  4-5

27

28

29 Wnioski wynikające z kształtu wykresu: 1.Warunek najmniejszych przesunięć będzie spełniony, wykres będzie miał kształt zbliżony do sinusoidy 2. Warunek pokrycia się stycznych projektowanych z istniejącymi będzie spełniony wówczas, gdy punkty krańcowe będą miały rzędne bliskie zera 3. Warunek przesunięcia toru w jedna stronę będzie spełniony wtedy gdy rzędne wszystkich punktów wykresu przesunięć będą miały jednakowe znaki 4. Warunek nieprzesuwalności punktów spełniony będzie wówczas gdy rzędne punktu będą równe zero.

30 Sprawdzanie urządzeń techniczno-kolejowych

31 Połączenia torów 1:n - w - - a 1 - A1A1 M1M1 P1P1 P1’P1’ - p 1 - - p 2 ’ - - p 1 ’ - - p 2 - P2P2 M2M2 A2A2 - a 2 - b=nּd |d||d|

32 Tor odgałęźny 1:n - w - - a - A M P P’P’ - p - - p ’ - W  - t - Pt Kt p’sin  p’cos  p (p’+w)cos  (p’+w+t)cos  (p’+w+t)cos  +t (p’+w)sin  - d -


Pobierz ppt "Zasady projektowania i regulacji torów kolejowych Zasady projektowania i regulacji torów kolejowych Specjalistyczne pomiary inżynieryjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google