Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE MIASTA. the capital and the largest city in Poland it is located on the Vistula River Warsaw is the 8th largest city in the European.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE MIASTA. the capital and the largest city in Poland it is located on the Vistula River Warsaw is the 8th largest city in the European."— Zapis prezentacji:

1 NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE MIASTA

2

3 the capital and the largest city in Poland it is located on the Vistula River Warsaw is the 8th largest city in the European Union the capital of the Masovian Voivodeship area- 517,24 km 2 population-1 709 781

4 stolica i największe miasto Polski położona nad rzeką Wisłą ósme pod względem wielkości miasto w Europie stolica województwa Mazowieckiego obszar-517,24 km 2 ludność-1 709 781

5 1300-Bolesław II established a borough in Warsaw 1313-the first notice about Warsaw 1339-a lawsuit between Poland and theTeutonic Order 1655-The Swedish Deluge 3 May 1791- The Constitution of May 3 was passed and proclaimed 1794-The Warsaw Uprising and the defeat of The Kościuszko Uprising the fall of the The November Uprising (1830–1831) and The January Uprising (1863–1864) 1914-1918- World War I 1920-The Miracle at the Vistula River- defeating the Russian army 1939-1945-World War II 1989-The Polish Round Table Talks

6 1300-Bolesław II założył gród w Warszawie 1313-pierwsza wzmianka o Warszawie 1339-proces pomiędzy Polską, a Zakonem Krzyżackim 1665-Potop Szwedzki 3 Maja 1791-Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1794-Insurekcja Warszawska i porażka Insurekcji Kościuszkowskiej Upadek Powstania listopadowego (1830–1831) i styczniowego (1863–1864) 1914-1918-I Wojna Światowa 1920-Cud nad Wisłą 1939-1945-II Wojna Światowa 1989-obrady Okrągłego Stołu

7 WARTO ZOBACZYĆ…

8 The Royal Castle in Warsaw was the official residence of the Polish monarchs. It is located in Plac Zamkowy, at the entrance to the Old Town. In its long history, the Royal Castle was repeatedly devastated and plundered by the Swedish, Brandenburgian, German, and Russian armies. Today it is a historical and national monument, and is listed as a national museum. Zamek Królewski w Warszawie był oficjalną rezydencją władców Polski. Znajduje się na Placu Zamkowym, przy wejściu do Starego Miasta. Dawniej Zamek Królewski był wielokrotnie dewastowany i plądrowany przez armie Szwecji, Brandenburgii, niemieckie i rosyjskie. Dzisiaj jest to Muzeum Narodowe. The Royal Castle Zamek Królewski

9 It is the first secular monument in Poland, endowed by Władysław IV Vasa to honour the memory of his father, King Zygmunt III Vasa. Pierwszy świecki pomnik w Polsce, ufundowany przez Władysława IV Wazę dla uczczenia pamięci jego ojca, króla Zygmunta III Wazy. Zygmunt's Column Kolumna Zygmunta

10 The statue of the Warsaw Mermaid is sitauated in the Old Town Square. A Mermaid was a symbol of Warsaw in the Middle Ages, It appeared in the city books, documents and on the seals. She has always been in the Warsaw coat of arms. Warszawska Syrenka po przeprowadzkach i remoncie wróciła na staromiejski rynek. Postać Syreny symbolizowała Warszawę już w średniowieczu, pojawiła się w księgach miejskich, dokumentach i na pieczęciach. Do dziś jest w herbie Warszawy. The Warsaw Mermaid Warszawska Syrenka

11 The monument is situated in Podwale Street, near the defensive wall. It commemorates the youngest participants of the Warsaw Uprising in 1944. The monument was designed by Jerzy Jarnuszkiewicz. Pomnik znajduje się przy ulicy Podwale, przy Murach Obronnych. Upamiętnia on najmłodszych uczestników powstania warszawskiego w 1944 roku. Został zaprojektowany przez Jerzego Jarnuszkiewicza. The Small Insurgents Monument Pomnik Małego Powstańca

12 The fountain is the centrepiece of gardens designed by the 19th- century designer Henryk Marconi. It is one of the most precious urban symbols of Warsaw. Fontanna jest centrum ogrodu zaprojektowanego przez dziewiętnastowiecznego projektanta Henryka Marconi. Jest jednym z wielu cennych miejskich symboli Warszawy. The fountain in the Saxon Garden Fontanna w Ogrodzie Saskim

13 The Wilanów Palace, together with its park and other buildings, is one of the most precious monuments of the Polish national culture. The structure was designed by Augustyn Wincenty Locci. Many reliefs and other secondary ornaments on the facade were created by Andreas Schlüter. At the back, on the south wall, there is an ornate sundial. Pałac w Wilanowie razem z parkiem i pozostałymi budynkami jest jednym z najcenniejszych pomników polskiej kultury. Został zaprojektowany przez Augustyna Wincentego Locci. Wiele płaskorzeźb i innych drugoplanowych zdobień znajdujących się w fasadzie zostało wykonanych przez Andreasa Schlütera. Z tyłu, na południowej ścianie znajduje się ozdobny zegar słoneczny. The Wilanów Palace Pałac w Wilanowie

14 The Baths Park complex includes: The Palace on the Water, The Roman Theater, The Little White House, Myślewicki Palace, The Old Orangery, The New Orangery, The Temple of Diana, The Egyptian Temple and The Water Tower. The park was built on Stanisław II August Poniatowski initiative. W skład kompleksu Parku Łazienkowskiego wchodzą: Pałac na Wodzie, Amfiteatr, Biały Domek, Pałac Myślewicki, Stara Pomarańczarnia, Nowa Pomarańczarnia, Świątynia Diany, Świątynia Egipska, Wodozbiór. Park został zbudowany z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego. The Baths Park Łazienki

15 Chopins Monument in the Baths Park Pomnik Chopina w Łazienkach

16 The stage of the Roman Theater in the Baths Park Scena Amfiteatru w Łazienkach

17 The Palace of Culture and Science is 237 metres (778 ft) tall and is the tallest building in Poland, the eighth tallest building in the European Union and the world's 187th tallest building. Today it is an abode of many firms, cinemas, theaters or bookshops. Many exhibitions and fairs are organised here. Pałac Kultury i Nauki ma 237 metrów wysokości i jest najwyższym budynkiem w Polsce, ósmym w Europie i 187 na świecie. Obecnie jest to siedziba wielu firm, kin, teatrów, księgarni. Organizowane są tam wystawy oraz targi. The Palace of Culture and Science Pałac Kultury i Nauki

18 The Sejm hall Sala obrad Sejm of the Republic of Poland Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

19 The Museum of the Warsaw Uprising is considered the most modern museum in Poland. Its collections include hundreds of artefacts, the weapon used by the insurgents, the pictures of the people involved in it. The Museum's goal is to create an archive of the historical information about the Uprising and to record the stories and the memories of the living participants of the Uprising. Muzeum Powstania Warszawskiego jest uważane za najbardziej nowoczesne muzeum w Polsce. Jego kolekcje zawierają setki artefaktów, zakres broni używanych przez powstańców, wiele zdjęć ludzi związanych z powstaniem. Celem muzeum jest stworzenie archiwów z informacjami o Powstaniu Warszawskim oraz nagranie relacji, historii i wspomnień żyjących uczestników powstania. The Warsaw Uprising Museum Muzeum Powstania Warszawskiego

20 Consolidated B-24 Liberator (replica) Consolidated B-24 Liberator (wybawiciel)-replika

21 The Warsaw Uprising Museum Muzeum Powstania Warszawskiego

22 The Tomb of the Unknown Soldier is a monument dedicated to the unknown soldiers who have given their lives for Poland. It is one of many such national tombs of the unknown soldiers that were erected after World War I. It was located within the arcades that link the two symetric wings of the Saxon Palace. The central tablet is surrounded by 5 eternal flames and 4 stone tablets bearing the names and the dates of the battles in which the Polish soldiers fought during World War I and the Polish-Soviet War. Behind the Tomb, there are two steel gratings bearing the emblems of the two highest Polish military medalsthe Virtuti Militari and the Cross of Valor. Grób Nieznanego Żołnierza jest to pomnik dedykowany nieznanym żołnierzom, którzy oddali swoje życie za Polskę. Jest to jeden z wielu narodowych grobów nieznanych żołnierzy, które zostały wzniesione po I Wojnie Światowej. Został ulokowany pod arkadami, które łączą dwa symetryczne skrzydła Pałacu Saskiego. Centralna tablica jest otoczona 5 wiecznymi ogniami i 4 kamiennymi tablicami, na których wypisane są nazwiska i daty bitew, w których Polscy żołnierze walczyli podczas I Wojny Światowej i w wojnie Polsko- Sowieckiej. Z tyłu grobu są 2 stalowe emblematy dwóch polskich najwyższych odznaczeń wojennych - Virtuti Militari i Krzyż Walecznych. The Tomb of the Unknown Soldier Grób Nieznanego Żołnierza

23 The Palace is the latest version of an elegant classicist building that has stood in Krakowskie Przedmieście since 1643. Over the years, it has been rebuilt many times. For its first 175 years, the palace was the private property of several aristocratic families. Pałac jest ostatnią wersją eleganckiego klasycystycznego budynku, który znajduje się na Krakowskim Przedmieściu od 1643 roku. Przez lata był przebudowywany wiele razy. Przez pierwsze 175 lat istnienia budowla była prywatną własnością arystokratycznych rodów. The Presidential Palace Pałac Prezydencki

24

25 situated on the Vistula River in the Lesser Poland Region it was the capital of Poland from 1038 to 1596 Cracow was the place of residence of the Polish monarchs capital of the Lesser Poland Voivodeship area - 326,8 km² population – 754 624

26 położony nad rzeką Wisłą stolica Polski w latach 1038-1596 w przeszłości siedziba władców Polski stolica województwa Małopolskiego powierzchnia - 326,8 km² ludność- 754 624

27 965/966 – the oldest notice about Cracow 1020 - Boleslaw I Chrobry started to build the first Wawel Cathedral 1038 – Cracow became the capital of Poland 1364 – Casimir III the Great finished building the Wawel Cathedral; established the Krakow Academy 1655 - the Swedish Deluge 1794 – Kościuszko swore an oath in the Cracow Market Square; The Battle of Racławice 1855 – the first public electricity show 1875 - The Czartoryski Museum and Library were opened 1939 – the outbreak of World War II 1978 – Kraków's Historical Centre was listed as a UNESCO World Heritage Site 1983 – pope John Paul II visited the town

28 965/966 – najstarsza wzmianka o Krakowie 1020 – Bolesław I Chrobry zaczyna budowę pierwszej Katedry Wawelskiej 1038 – Kraków – stolica Polski 1364 – Kazimierz III Wielki kończy budowę Katedry Wawelskiej; utworzenie Akademii Krakowskiej 1655 – Potop Szwedzki 1794 – Kościuszko składa przysięgę na krakowskim rynku; bitwa pod Racławicami 1855 – pierwszy publiczny pokaz elektryczności 1875 – otwarcie Muzeum Czartoryskich 1939 – wybucha Druga Wojna Światowa 1978 – Historyczne Centrum Krakowa zostaje wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO 1983 – papież Jan Paweł II odwiedza Kraków

29 WARTO ZOBACZYĆ…

30 Wawel hill has the form of a horst that originated in the Miocene epoch (23-5 million years ago), made up of Jurassic limestone dating back to the Oxfordian age (161-155 million years ago). The limestone is strongly karsted and abounds in caves (e.g. the Dragons Den - Smocza Jama). The hill is the site of a group of historic buildings, including Wawel Castle and the Wawel Cathedral. The complex also comprises the Wawel Hill Fortifications. Wzgórze Wawelskie ma charakter zrębu tektonicznego powstałego w miocenie (23-5 mln lat temu) i zbudowanego z górnojurajskich wapieni wieku oksfordzkiego (161- 155 mln lat temu). Wapienie te są silnie skrasowiałe i obfitują w jaskinie (np. Smocza Jama). Na wzgórzu znajduje się kompleks obiektów zabytkowych, z których najważniejsze to: Zamek Królewski i Katedra św. Stanisława i Wacława. Częścią tego kompleksu są także fortyfikacje Wzgórza Wawelskiego. The Wawel Hill Wzgórze Wawelskie

31 The Wawel Cathedral, which is Poland's national sanctuary, is situated on the Wawel Hill in Kraków. It has a 1,000-year history and was the traditional coronation site of the Polish monarchs and here they were buried-19 kings – from Władysław I the Elbow-high to Augustus II the Strong and their family members. Bishop Stanislaus of Szczepanow and other Cracows bishops, Polish great commanders and eminent writers are buried here, too. Pope John Paul II offered his first Mass as a priest in the Crypt of the Cathedral on 2 November 1946. Katedra Wawelska jest położona na Wzgórzu Wawelskim. Jest ona narodowym sanktuarium oraz miejscem koronacji królów Polski oraz spoczywania ich szczątków. Pochowani tu są św. Stanisław ze Szczepanowa i inni biskupi krakowscy aż po czasy współczesne, królowie od Władysława I Łokietka do Augusta II Mocnego (łącznie 19 królów) i członkowie rodzin królewskich oraz wielcy wodzowie i wieszcze narodowi. Papież Jan Paweł II odprawił swoją pierwszą mszę w krypcie katedry 2 listopada 1946 roku. Outside the courtyard and the cathedral Dziedziniec zewnętrzny i katedra

32 The inner courtyard Dziedziniec wewnętrzny The inner courtyard Dziedziniec wewnętrzny

33 It is the world-famous, biggest bell in Poland. It hangs inside Zygmunt's Tower at the Wawel Cathedral in Kraków. The bell tolls only on the most important occasions, such as the election of a new pope, the outbreak of war, or the end of war. 8- 12 men are required to ring this bell. Jest to słynny na cały świat i największy w Polsce dzwon, który wisi w środku wieży Zygmunta w Katedrze Wawelskiej. Można usłyszeć jego dźwięk tylko podczas najważniejszych okazji, takich jak, np. wybór nowego papieża, rozpoczęcie i zakończenie wojny. Dzwon Zygmunta uruchamiany jest ręcznie przez zespół 8-12 ludzi. The Zygmunt Bell Dzwon Zygmunta

34 The Wawel Dragon is a famous dragon in the Polish folklore. According to the legend, it lived in a cave under the Wawel Hill on the bank of the Vistula River. In some stories the dragon lived before the founding of the city, when the area was inhabited by farmers. The monument, which breathes out fire noisily every few minutes, is near the cave. Smok Wawelski jest jednym z najsławniejszych smoków w polskiej kulturze. Jego pomnik znajduje się obok jaskini pod Wzgórzem Wawelskim na brzegu Wisły. W niektórych historiach smok żył przed założeniem miasta, kiedy Kraków był zamieszkały przez rolników. Pomnik zieje ogniem co kilka minut. The Dragon of the Wawel Hill Smok Wawelski

35 A meander in the Vistula River, a view from the Wawel Hill. Meander na Wiśle, widok ze Wzgórza Wawelskiego.

36 It is the biggest public place of great historical, cultural and social importance. The history of the Market Square goes back to the 13-th century. It is the biggest medieval square in Europe. It has the shape of a square, whose side is 200 meters long. There, you can see many pigeons. Jest to najważniejsza przestrzeń publiczna tego miasta, miejsce o wyjątkowym znaczeniu historycznym, kulturowym i społecznym. Jego historia sięga XIII wieku. Jest on największym średniowiecznym rynkiem w Europie. Ma kształt kwadratu o boku wynoszącym około 200 m. Często można spotkać na nim wielkie stada gołębi. The Main Market Square Rynek

37 It is a big tourist attraction to go for a ride in a hackney carriage along Cracows streets around the Main Square. Dużą atrakcją turystyczną jest możliwość przejechania przez uliczki wokół rynku w pięknie ozdobionej dorożce. Hackney carriages Dorożki

38 St. Mary's Basilica is a brick Gothic church re- built in the 14th century (originally built in the early 13th century), adjacent to the Main Market Square. It is 80 m (262 ft) tall. The church is particularly famous for its wooden altarpiece carved by Veit Stoss (Wit Stwosz). Every hour, a trumpet signal called the heynal is played from the top of the taller of St. Mary's two towers. The sad tune breaks off in mid- stream to commemorate the famous 13th century trumpeter who was shot in the throat while sounding the alarm before the Mongol attack on the city. Kościół Mariacki jest gotyckim, ceglanym kościołem odbudowanym w XIV wieku (wybudowany na początku XIII wieku); przylega do Rynku. Ma 80 metrów wysokości. Jest sławny za sprawą drewnianego ołtarza wykonanego przez Wita Stwosza. Każdej godziny z wyższej z dwóch wież rozbrzmiewa hejnał. Smutna melodia urywa się w połowie, aby uczcić pamięć trzynastowiecznego trębacz, który został postrzelony w gardło podczas grania alarmu przed atakiem Mongołów. St. Mary's Basilica Kościół Mariacki

39 At the poet's feet, there are four allegoric groups symbolising the Motherland (from the face of the monument along Sienna Street), Science (facing north), Courage (facing Sukiennice Hall) and Poetry (facing south the Church of St. Wojciech). The inscription on the pedestal reads: "To Adam Mickiewicz, the Nation". Pomnik przedstawia poetę stojącego na postumencie u stóp którego, na wielostopniowym cokole znajdują się cztery alegorie: Ojczyzna, Męstwo, Nauka i Poezja. Na cokole umieszczona została dedykacja: "Adamowi Mickiewiczowi- Naród". The Main Square, the Cloth Hall, Adam Mickiewicz Monument Rynek, Sukiennice, pomnik Adama Mickiewicza

40 Under the exterior part of the Cloth Hall, you can see a well-preserved antique efficient gas lighting. The image of the Cloth Hall during the German occupation was placed on 50 zloty banknotes issued by Emitting Bank of Poland. The Town Hall Tower was built of stone and brick at the end of the 13th century, the massive Gothic tower, previously the Town Hall is 70 meters tall and leans 55 centimeters as a result of a wind storm in 1703. Pod zewnętrzną częścią sukiennic jako ciekawostkę obejrzeć można zachowane zabytkowe i sprawne oświetlenie gazowe. Wizerunek Sukiennic w czasie okupacji niemieckiej został umieszczony na banknotach o nominale 50 złotych emitowanych przez Bank Emisyjny w Polsce. Wieża Ratuszowa została zbudowana z kamienia i cegły pod koniec XIII wieku, masywna gotycka wieża, wcześniej ratusz, ma 70 metrów wysokości, jest skrzywiona na 55 centymetrów od pionu (wynik silnej, wietrznej burzy w 1703). The Town Hall Tower, The Cloth Hall Wieża Ratuszowa, Sukiennice

41 It is one of the best-known Gothic towers in Poland. The Gate was built by the Krakow Furriers Guild in anticipation of the Turkish attack on the city. At St. Florian's Gate Kraków's Royal Road begins. Jest najbardziej znaną gotycką wieżą w Polsce. Brama została wzniesiona z powodu przewidywanego ataku Turków na miasto. Tutaj też zaczynała się Droga Królewska na Wawel. The Florian Gate Brama Floriańska

42 The Barbican is a fortified outpost or gateway to the Old Town; it is one of the few remaining relics of the complex network of fortifications and defensive barriers encircling the city of Kraków. It currently serves as a tourist attraction and a location of many multidisciplinary exhibitions. Jest najbardziej wysuniętą na północ częścią fortyfikacji miejskich w Krakowie; pozostałość po kompleksie fortyfikacyjnym i obronnym otaczającym Kraków. Wykorzystywany jest jako miejsce ekspozycji różnorodnych wystaw i pokazów. The Barbican of Kraków Barbakan Krakowski

43 The historical Dominican Church is situated in the city centre in Stolarska Street. Nowadays the Holy Trinity Church, which is made of brick and stone, has got 3 naves in gothic style. Prince Leszek the Black is buried next to the altar. Zabytkowy kościół Dominikanów położony w centrum miasta Krakowa przy ul. Stolarskiej. Dziś kościół św. Trójcy jest trzynawową gotycką świątynią ceglano-kamienną. Obok ołtarza głównego, pochowany jest książę Leszek Czarny. The Holy Trinity Church Kościół Świętej Trójcy

44 It is a Romanesque church built between 1079 and 1098 by the Palatine Sieciech. It is a rare surviving example of a European fortress church. Along the big, bottom façade there are small openings that served as defensive windows at a time when the church was to be a place of refuge from military assault. It was the only church in Kraków to withstand the Mongol attack of 1241. Jest to romański kościół zbudowany między 1079, a 1098 przez Palatyna Sieciecha. Jest to rzadki przykład ocalonej europejskiej fortecy kościoła. Wzdłuż dużej, dolnej fasady znajdują się małe otwory, które z pewnością służyły za okna obronne w czasie, gdy kościół miał być miejscem schronienia dla armii. Był to jedyny kościół w Krakowie, który przetrwał najazd Mongolski w 1241. St. Andrew's Church Kościół św. Andrzeja

45 3 Franciszkańska Street. The Popes window over the gateway to The Bishop Palace in Cracow. Ulica Franciszkańska 3. "Okno papieskie" nad bramą wjazdową do Pałacu Biskupiego w Krakowie. The Popes window Okno papieskie

46 The Main Railway Station is located just outside the Old Town District and provides fast and efficient public transport. Dworzec Główny znajduje się dokładnie na zewnątrz Starego Miasta. Zapewnia on częste i szybkie połączenia. The Main Railway Station Dworzec Główny

47 This large place for shopping is situated near the Railway Station. Its a modern building where you can have a great time shopping as well as relaxing with friends. To duże centrum handlowe znajduje się w pobliżu Dworca Głównego. Jest to nowoczesny budynek, w którym możesz miło spędzić czas robiąc zakupy, a także spotkać się z rodziną i przyjaciółmi. Cracow Shopping Gallery Galeria Krakowska

48

49 the chief city of the historical region of Lower Silesia in south-western Poland situated on the Oder River since 1999 it has been the capital of Lower Silesian Voivodeship area - 293 km² population – 632 162

50 główne miasto historycznego regionu dolnośląskiego położonego w południowo-zachodniej Polsce położony nad rzeką Odrą od 1996 roku Wrocław jest stolicą województwa Dolnośląskiego powierzchnia - 293 km² ludność - 632 162

51 1000 – the first notice about Wrocław in the Thietmars chronicle 1475 – the first record in the Polish language was made in Kasper Elyans printing shop 1702 – the University of Wroclaw was established 1842 – the first railway network in the territory of Poland was created 1893 – the first electric trams in Poland 06.05.1945 – Wroclaw surrendered as the last (a few days after Berlin) 1997 - the flood of the millennium, a large part of the city was flooded 2006 - The Centennial Hall was inscribed into the UNESCO list of world cultural heritage

52 1000 – pierwsza wzmianka o Wrocławiu w kronice Thietmara 1475 – w drukarni Kaspra Elyana powstał pierwszy druk w języku polskim 1702 – utworzenie Uniwersytetu Wrocławskiego 1842 – pierwsza linia kolejowa na ziemiach polskich 1893 – pierwsze elektryczne tramwaje w Polsce 06.05.1945 – Wrocław poddał się jako ostatni (parę dni po Berlinie) 1997 – powódź tysiąclecia, zalanie większego obszaru miasta 2006 – wpisanie Hali Ludowej na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO

53 WARTO ZOBACZYĆ…

54 Ostrów Tumski with the Cathedral of St. John the Baptist. This island is the heart and soul of the city – its oldest and best preserved part. Ostrów Tumski z Katedrą św. Jana Chrzciciela. Ta wyspa jest sercem i duszą miasta - najstarszą, najlepiej odbudowaną i zachowaną jego częścią. Ostrów Tumski

55 The restored baroque statue of St. John Nepomucene is in Ostrów Tumski. Odnowiona barokowa rzeźba świętego Jana Nepomucena znajdująca się na Ostrowie Tumskim. Pomnik św. Jana Nepomucena The statue of St. John Nepomucene

56 The statue of the Fencer. It is linked with the legend about a student who lost all his property (together with his clothes) playing cards, but kept only his sabre – a symbol of nobility. Pomnik Szermierza jest związany z legendą o studencie, który stracił cały swój dobytek (wraz z ubraniami) podczas gry w karty. Zatrzymał jedynie szablę – symbol stanu szlacheckiego. The Fencer Szermierz

57 Built and decorated with luxury for Emperor Leopold I. Here are held the ceremonies to award doctorates and the ceremony to mark the beginning of each new academic year. Zbudowana i urządzona w przepychu specjalnie dla cesarza Leopolda I. Tu wręczane są doktoraty, a studenci zaczynają rok akademicki. Aula Leopoldina

58 The Botanical Garden Ogród botaniczny

59 Wandering through the little streets around the Market Place, you can almost believe you are in the fairy-tale world, especially as these houses are called Hänsel and Gretel. Błądząc uliczkami wokół Rynku napotka się świat niemalże bajkowy, zwłaszcza gdy kamieniczki nazywają się Jaś i Małgosia. Hänsel and Gretel Jaś i Małgosia

60 Wroclaw historic Town Hall built in the typical fourteenth century Brick Gothic. Wrocławski ratusz wzniesiony w typowym czternastowiecznym stylu – ceglanym gotyku. The Town Hall Ratusz

61 The Market Place around the Town Hall has always been the pulse of the city. There are many shops, cafes and restaurants here. Rynek wokół ratusza, jak za dawnych lat, tętni życiem. Pełno tu sklepów, kawiarni i restauracji. The Market Place Rynek

62 Dwarfs – a symbol of the city Krasnoludki – symbol miasta

63

64 a seaport as well as the capital of the Pomeranian Voivodeship with the spa town of Sopot and the city of Gdynia called the Tricity situated on the Motława River and in the delta of the Vistula River area - 265,50 km² population - 455 581

65 miasto portowe, stolica województwa pomorskiego wraz z Gdynią i Sopotem tworzą tak zwane Trójmiasto położony nad rzeką Motławą i deltą Wisły powierzchnia - 265,50 km² populacja - 455 581

66 VII century – Gdańsk was a craft-fishing settlement 1263 – the place was given the city rights 1457 – a crown was added to the city coat of arms 1633 – Neptuns fountain started working for the first time 1734 – city capitulation 1793 – the Prussian armies occupied Gdańsk 1900 – the Railway Station was opened 1920 - Gdańsk became The Free City of Gdańsk 1939 - Second World War, 7 th September – the capitulation of Westerplatte 1980 – a strike began in the Gdańsk Shipyard, the Solidarity movement was started

67 VII wiek – Gdańsk był osadą rzemieślniczo-rybacką 1263 – nadanie praw miejskich 1457 – dodanie korony do herbu miasta 1633 – po raz pierwszy uruchomiono fontannę Neptuna 1734 – kapitulacja miasta 1793 – okupacja miasta przez wojska pruskie 1900 – otwarcie Dworca Głównego 1920 – Gdańsk stał się Wolnym Miastem 1939 – II woja światowa, 7 września – okupacja Westerplatte 1980 – rozpoczęcie strajku w Stoczni Gdańskiej, powstanie Solidarności

68 WARTO ZOBACZYĆ…

69 The fountain was designed by Abraham van den Block and the first version of the base and the pool were made in his workshop in 1613. The figure of the Roman god of the Seas was probably made by Peter Husen. Fontanna została zaprojektowana przez Abrahama van den Blocka, a pierwsza wersja podstawy i sadzawki zostały wykonane w jego pracowni w 1613 roku. Postać rzymskiego boga mórz została najprawdopodobniej wykonana przez Petera Husena. The Neptune Fountain Fontanna Neptuna

70 The Golden Gate was built in 1612–14 in the place of the 13th century gothic gate (The Long Street Gate). It is located at one end of Long Lane (Długa street), where, together with the Upland Gate and the Prison Tower, it forms a part of the old city fortifications. It was designed by an architect Abraham van den Blocke and was constructed by Jan Strakowski. The architectural style of the gate is the German mannerism. Złota Brama została wzniesiona w latach 1612-14 na miejscu 13-wiecznej gotyckiej bramy (Brama Długouliczna). Znajduje się na końcu ulicy Długiej, wraz z Bramą Wyżną i Bramą Więzienną tworzą część starej, miejskiej fortyfikacji. Została zaprojektowana przez Abrahama van den Blocka, a zbudowana przez Jana Strakowskiego. Styl bramy określa się jako niemiecki manieryzm. The Golden Gate Złota Brama

71 The Artus Court is a Gothic construction dating 1476-1481. The Mannerist facade, designed by Abraham van den Block, is interesting because it retained the Gothic windows. Since the beginning of the twentieth century, it has been an art gallery exhibiting applied art. Dwór Artusa to gotycka konstrukcja datowana na lata 1476-1481. Manierystyczna fasada zaprojektowana przez Abrahama van den Blocka jest interesująca, ponieważ zachowała gotyckie okna. Od początku dwudziestego wieku jest to galeria, w której można zobaczyć sztukę stosowaną. The Artus Court Dwór Artusa

72 The Long Quay is a stone (formerly wooden) land pier several hundred meters long. It is on the left bank of the Motława River. Along it, there are reconstructed patrician houses, defensive gates and the end of the street perpendicular to the old port. Most of the gates were built in the fifteenth century. Długie Pobrzeża to kamienne (kiedyś drewniane) lądowe molo o długości kilkuset metrów znajdujące się po lewej stronie Motławy. Wzdłuż możemy zobaczyć zrekonstruowane domy, między którymi znajdują się obronne bramy oraz koniec ulicy prostopadłej do starego portu. Są to bramy: Krowia, Zielona, Chlebnicka, Mariacka, Św. Ducha, Żuraw, Świętojańska, Straganiarska. Większość z nich datuje się na piętnasty wiek. The Long Quay Długie Pobrzeże

73 The Great Armoury is one of the most valuable examples of the German Mannerist architekture in Poland. From the Coal Market, it resembles the houses of the rich Gdańsk merchants more than an armoury, which it was until the nineteenth century. Wielka Zbrojownia jest jednym z najbardziej cennych przykładów niemieckiej architektury manieryzmu w Polsce. Od strony Targu Węglowego przypomina bardziej domy bogatych kupców Gdańska niż zbrojownię, którą była do dziewiętnastego wieku. The Great Armoury Wielka Zbrojownia

74 The Gothic-Renaissance Main Town Hall was the most important municipal building in old Gdańsk. It was built by Henryk Ungeradin in 1379-1381 and was extended and modernized between the fifteenth and the seventeenth century. Some fragments of the framework of the building and the defensive walls built by the previous settlers have been discovered in the basement. Gotycko-renesansowy Ratusz Głównego Miasta był najważniejszym miejskim budynkiem w starym Gdańsku. Został zbudowany przez Henryka Ungeradina w latach 1379-1381, a następnie rozwijał się i modernizował w wiekach między piętnastym, a siedemnastym. Fragmenty struktury szkieletu budynku i defensywne mury zbudowane przez wcześniejszych osadników odkryto w suterenach. Main Town Hall Ratusz Głównego Miasta

75 The Przedbramie (the area in front of the gate) is a medieval defensive complex that dates back to the second half of the fourteenth century. It was the extension of the Long Street Gate from the west side. It was a municipal prison till the end of the sixteenth century. Przedbramie to średniowieczny defensywny kompleks, który powstał w drugiej połowie czternastego wieku. Był on przedłużeniem Bramy Długoulicznej z zachodniej strony. Do końca szesnastego wieku było to miejskie więzienie. The Przedbramie Przedbramie

76 The Port of Gdańsk is one of the largest seaports on the Baltic Sea. It is divided into two parts, the Inner and Exterior Port. Port Gdańsk jest jednym z największych portów Morza Bałtyckiego. Jest podzielony na dwie części-wewnętrzną i zewnętrzną. The Port of Gdańsk Port Gdańsk

77 The Monument was unveiled on 16 December 1980 near the entrance to what was then the Lenin Shipyard in Gdańsk. It commemorates the 42 or more people killed during the riots in December 1970. It was created in the aftermath of the Gdańsk Agreement and is the first monument to the victims of communist oppression to be erected in a communist country. Pomnik został odsłonięty 16 grudnia 1980 roku w X rocznicę wydarzeń grudnia 70 w Gdańsku niedaleko wejścia do Stoczni Gdańskiej. Upamiętnia 42 lub więcej zabitych ludzi podczas protestu w 1970. Został wzniesiony w następstwie Porozumienia Sierpniowego i jest to pierwszy pomnik ofiar komunistycznej ofensywy, wzniesiony w komunistycznym państwie. The Monument of the Fallen Shipyard Workers of 1970 Pomnik Poległych Stoczniowców 1970

78 The metal sculpture of the monument stands on the square in front of the post office. It commemorates the 14-hour heroic defence of the Polish post office on 1 st September 1939. The building still houses the post office and also the Musem of The Post and Telecommunication. Metalowa rzeźba pomnika stoi na placu naprzeciwko poczty. Pomnik upamiętnia czternastogodzinną defensywę na Poczcie Polskiej 1 września 1939 roku. Budynek dalej służy jako poczta, a zarazem jest to Muzeum Poczty i Telekomunikacji. The Monument of the Defenders of the Polish Post Office Pomnik Obrońców Poczty Polskiej

79


Pobierz ppt "NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE MIASTA. the capital and the largest city in Poland it is located on the Vistula River Warsaw is the 8th largest city in the European."

Podobne prezentacje


Reklamy Google