Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwa zadaniaPlan wg uchwałyPlan po zmianach Wykonanie na 31.12.2009 r St. wyk. planu % Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy14.195.770,0013.229.864,0013.229.772,23100,00.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwa zadaniaPlan wg uchwałyPlan po zmianach Wykonanie na 31.12.2009 r St. wyk. planu % Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy14.195.770,0013.229.864,0013.229.772,23100,00."— Zapis prezentacji:

1

2 Nazwa zadaniaPlan wg uchwałyPlan po zmianach Wykonanie na 31.12.2009 r St. wyk. planu % Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy14.195.770,0013.229.864,0013.229.772,23100,00 Służba zastępcza2.691.000,001.291.000,001.191.774,7292,31 Piorytet 2 ZPORR0,006.097.000,006.016.718,6098,68 PO KL – PT7.667.258,006.163.546,004.946.880,2980,26 Europraca Nysa – Budowa sieci ( PO WT Republika Czeska)483.700,000,00 Siec współpracy Urzędów Pracy–Europraca Sudety (PO WT R. Czeska)104.500,00162.973,0059.102,7436,27 Europraca Nysa–Polsko-Niemiecka siec współpracy UP (PO WT Polska-Saksonia)104.500,000,00 Leonardo da Vinci Wymiana i spotkania transgraniczne939,00458,00457,6099,91 Leonardo da Vinci – Najlepsze praktyki europejskie0,0096.733,005.173,025,35 POKL 6.1.14.049.540,0011.936.502,0010.371.398,5786,89 POKL 6.1.2160.233,003.652.602,003.513.180,1596,18 Nowoczesny doradca zawodowy w PSZ – PO KL 6.1.2 / projekt systemowy/58.996,00 56.312,5395,45 Bariery i szanse wsparcia i obsługi trudnego klienta – PO KL 6.1.2 /p.systemowy/161.633,00 158.128,4197,83 Doradztwo na odległość –- PO KL 6.1.2 /projekt systemowy/131.998,00 119.878,3990,82 Obserwatorium Doln.Rynku Pracy i Edukacji – POKL 6.1.2 /projekt systemowy/50.000,00 17.782,2735,56 PO KL 6.25.473.674,0017.036.378,0014.983.059,1487,95 PO KL 6.3541.022,00575.636,00490.210,0585,16 PO KL 7.1.15.716.585,0019.248.595,0018.321.575,0795,18 PO KL 7.1.23.036.740,0016.214.130,0013.815.269,4785,21 PO KL 7.2.12.535.257,005.881.852,004.953.427,9184,22 PO KL 7.2.21.157.519,001.248.724,00987.614,7479,09 PO KL 7.31.654.061,001.193.344,00925.084,9177,52 PO KL 8.1.113.992.684,0032.228.007,0028.962.946,6589,87 PO KL 8.1.23.599.083,006.156.612,005.737.468,3593,19 PO KL 8.1.3281.814,001.350.119,001.098.488,7881,36 PO KL 8.2.11.916.200,00964.969,00964.968,72100,00 PO KL 9.1.14.978.114,001.825.868,001.825.865,91100,00 PO KL 9.1.28.270.880,00447.975,00447.973,49100,00 PO KL 9.26.215.368,002.705.018,002.705.018,11100,00 PO KL 9.31.101.788,00958.887,00958.886,88100,00 PO KL 9.4524.229,001.661.346,001.661.345,77100,00 PO KL 9.52.402.413,00298.945,00298.930,11100,00 Razem93.257.498,00153.029.710,00138.824.693,5890,72 Dolnośląski Wojew ó dzki Urząd Pracy w Wałbrzychu realizował następującą grupę zadań:

3 Określenie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez opracowanie i realizację Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2009 rok (Uchwała Nr 2759/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia RPDZ na 2009 rok.) Podział środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Województwa Dolnośląskiego, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia w oparciu o Kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów Województwa Dolnośląskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej i innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty. (kryteria uwzględniają: stopę bezrobocia, skalę napływu i odpływu z bezrobocia, liczbę bezrobotnych do 25 roku życia, liczbę bezrobotnych powyżej 50 roku życia, liczbę pozostałych zarejestrowanych bezrobotnych, liczbę bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy oraz wskaźnik efektywności realizowanych programów rynku pracy) m.in. dokonano oceny 72 wniosków samorządów powiatów o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji MPiPS na realizację 4 programów: na rzecz osób bezrobotnych zwolnionych pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego, zwiększające aktywność zawodowa osób w wieku do 30lat, zwiększające aktywność zawodowa osób w wieku 45/50 plus, związanych z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości.

4 lp.Powiat / PUP Algorytm 2009 Dodatkowe środki - umowy PUP z pracodawcami oraz z samorządem gminnym Środki Funduszu Pracy pozostające w dyspozycji Samorządu Województwa Dolnośląskiego Środki zrezerwyMPiPS R A Z E M (algorytm oraz SSWD i rezerwa MPiPS) Środki na finansowanie w ramach PO KL Działania 6.1.3 środki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia Środki na finansowanie programu"Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony p.powodziowej" środki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia Suma srodków FP pozostających w dyspozycji samorządu województwa Program rozwoju przedsiębiorczości Program aktywnoci zawodowej 45/50 plus Program aktywnoci zawodowej osób do 30 lat Programy dla osób zwalnianych z przyczyn dotyczacych zakłdów pracy programy na usuwanie klęsk żywiołowych Inne programy aktywizacji Suma środków z rezerwy MPiPS 1bolesławiecki3 357,9 2 091,0629,1 649,03 369,11 833,4554,81 440,0452,0447,6 4 727,811 454,8 2dzierżoniowski7 961,1 4 957,41 491,4 1 351,27 800,01 267,0 132,0 1 399,017 160,1 3głogowski3 662,9 2 280,9686,2384,0578,33 929,42 014,6415,9644,1 3 074,610 666,9 4górowski2 228,2 1 387,5417,4230,4387,42 422,7423,5 545,8 57,6 1 026,95 677,8 5jaworski3 808,5 2 371,6713,5412,8606,64 104,52 180,1300,2643,3 183,6 3 307,211 220,2 6jeleniogórski (g + z)4 393,7 2 735,9823,1 534,04 093,03 315,32 044,04 042,63 193,0 12 594,921 081,6 7kamiennogórski2 140,0 1 332,6400,9 554,12 287,62 443,6255,2405,7309,0 98,03 511,57 939,1 8kłodzki12 644,6 7 873,92 368,9 2 336,612 579,43 691,1628,3739,92 640,0792,0 8 491,333 715,3 9legnicki ( g+z)6 612,4 4 117,61 238,8403,2506,96 266,54 118,51 633,21 824,5 200,01 555,29 331,422 210,3 10lubański3 822,1 2 380,1716,0 804,93 901,0579,6 8 302,7 11lubiński2 523,3100,01 571,3472,7288,0 2 332,01 158,6 978,0931,6 3 068,28 023,5 12lwówecki2 867,9 1 785,9537,3 609,12 932,3379,4 110,9 490,36 290,5 13milicki1 469,0 914,8275,2172,8323,21 686,0814,0117,2495,5200,1 1 626,84 781,8 14oleśnicki2 875,6 1 790,6538,7403,2688,83 421,3562,6513,91 635,8 325,13 037,49 334,3 15oławski1 939,6 1 207,8363,4172,8 1 744,0715,5946,91 062,81 765,0 4 490,28 173,8 16polkowicki2 486,2 1 548,2465,8316,8 2 330,83 310,2636,81 579,5 35,0 5 561,510 378,5 17strzeliński2 493,7 1 552,9467,2288,0387,12 695,21 068,8201,4662,4271,4106,015,72 325,77 514,6 18średzki1 271,5 791,8238,2288,0 1 318,0837,7 222,2210,0 1 269,93 859,4 19świdnicki5 419,6 3 374,81 015,3 1 354,65 744,78 655,6191,91 508,3 10 355,821 520,1 20trzebnicki2 713,8 1 689,9508,4345,6463,63 007,5941,5 534,5 1 476,07 197,3 21wałbrzyski10 689,4 6 656,42 002,6 1 846,710 505,72 651,9 1 020,0298,0 3 969,925 165,0 22wołowski1 952,2 1 215,6365,7288,0430,62 299,9498,496,886,9104,0 786,15 038,2 23wrocławski (g+z)11 792,9 7 343,62 209,3518,4 10 071,3845,5 1 526,6 110,41 810,04 292,526 156,7 24ząbkowicki3 923,0 2 442,9734,9 676,83 854,62 775,0362,04 215,0 1 374,0245,58 971,516 749,1 25zgorzelecki3 335,5 2 077,1624,9 583,63 285,6678,6 80,0758,67 379,7 26złotoryjski3 710,4 2 310,5695,1384,0723,34 112,92 053,6859,01 469,8 60,0155,04 597,412 420,7 27woj.dolnośląskie112 095,0100,069 802,621 000,04 896,016 396,4112 095,049 813,69 757,526 506,111 096,13 664,24 284,5105 122,0329 412,0

5 Limit środków Funduszu Pracy na 2009 rok - algorytm Dodatkowe środki - umowy PUP z pracodawcami oraz z samorządem gminnym Środki będące w dyspozycji samorządu województwa dolnośląskiego Rezerwa Ministra Pracy i Polityki Społecznej Ogółem środki na finansowanie programów rynku pracy w 2009 roku kol. 2+3+4+5+6 Ogółem wydatki na aktywne formy w okresie 12-miesięcy 2009 r (ze spr. MPiPS-02) w tym Działanie 6.1 PO KL % wykorzystania środków ogółem kol. 8/7 Środki na finansowanie w ramach PO KL Działania 6.1.3 Środki na programy lokalne Powiaty 12345678910 Bolesławiecki3357,92091,01278,14727,811454,811276,32001,698,4 Dzierżoniowski7961,1 4957,42842,61399,017160,1 4957,4100,0 Głogowski3662,92280,91648,53074,610666,910665,22279,2100,0 Górowski2228,2 1387,51035,21026,95677,85692,01385,9100,3 Jaworski3808,52371,61732,93307,211220,211202,92346,699,8 Jeleniogórski *4393,7 2735,91357,112594,921081,621084,02735,9100,0 Kamiennogórski2140,01332,6955,03511,57939,17938,91332,4100,0 Kłodzki12644,6 7873,94705,58491,333715,333712,37918,2100,0 Legnicki *6612,44117,62148,99331,422210,322223,04117,6100,1 Lubański3822,1 2380,11520,9579,68302,7 2380,1100,0 Lubiński2523,3100,01571,3760,73068,28023,58016,91564,899,9 Lwówecki2867,9 1785,91146,4490,36290,56261,81774,799,5 Milicki1469,0914,8771,21626,84781,84780,0914,6100,0 Oleśnicki2875,6 1790,61630,73037,49334,39331,11787,5100,0 Oławski1939,61207,8536,24490,28173,88142,61179,899,6 Polkowicki2486,2 1548,2782,65561,510378,510376,41546,6100,0 Strzeliński2493,71552,91142,32325,77514,67496,71552,099,8 Średzki1271,5 791,8526,21269,93859,43842,9775,399,6 Świdnicki5419,63374,82369,910355,821520,121520,43371,8100,0 Trzebnicki2713,8 1689,91317,61476,07197,37190,91728,799,9 Wałbrzyski10689,46656,43849,33969,925165,025127,16877,999,8 Wołowski1952,2 1215,61084,3786,15038,25020,31209,799,6 Wrocławski *11792,97343,62727,74292,526156,726150,77341,1100,0 Ząbkowicki3923,0 2442,91411,78971,516749,116774,72442,9100,2 Zgorzelecki3335,52077,11208,5758,67379,77183,52067,697,3 Złotoryjski3710,4 2310,51802,44597,412420,712416,32306,6100,0 WOJEWÓDZTWO 112095,0100,069802,642292,4105122,0329412,0328889,769896,599,8

6 Podregiony Powiaty Wydatki na rzecz promocji zatrudnienia ogółem w okresie I - XII. 2009 r /w tys. zł/ z ogółem wydatki na: % udziału w wydatkach ogółem Szkolenia Prace interwen- cyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Refundacja kosztów wyposaż. i doposażenia stanowiska pracy Środki na podjęcie działalności gospodarczej Stypendia za okres stażu Stypendia za okres przygotowania zawodowego Szkolenia Prace interwen- cyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Refundacja kosztów wyposaż. i doposażenia stanowiska pracy Środki na podjęcie działalności gospodarczej Stypendia za okres stażu Stypendia za okres przygotowania zawodowego Podregion jeleniogórski 85666,45999,71331,34455,2881,113719,625996,726903,83543,77,01,65,21,016,030,331,44,1 Bolesławiecki11276,31200,6131,788,455,81774,12824,54372,6518,710,61,20,80,515,725,038,84,6 Jaworski11202,9483,4423,3464,0128,9826,03471,84069,9829,44,33,84,11,27,431,036,37,4 Jeleniogórski *21084,01502,845,02114,8303,54658,88625,33013,4629,87,10,210,01,422,140,914,33,0 Kamiennogórski7938,9653,2253,9558,278,41200,72951,41779,5106,88,23,27,01,015,137,222,41,3 Lubański8302,7620,959,5540,926,52122,62317,32294,6165,87,50,76,50,325,627,927,62,0 Lwówecki6261,8549,9150,7201,784,61084,31074,72650,1199,28,82,43,21,417,317,242,33,2 Zgorzelecki7183,5502,444,90,0114,31136,12622,32515,99,27,00,60,01,615,836,535,00,1 Złotoryjski12416,3486,5222,3487,289,1917,02109,46207,81084,83,91,83,90,77,417,050,08,7 Podregion legn.-głogowski 56973,54555,62697,82976,5357,35646,215423,220374,13489,48,04,75,20,69,927,135,86,1 Głogowski10665,21165,1486,9392,79,31294,53231,03587,2377,610,94,63,70,112,130,333,63,5 Górowski5692,0988,9259,4520,141,9156,01133,22069,3289,917,44,69,10,72,719,936,45,1 Legnicki *22223,01257,11370,21483,4131,31784,46327,87297,92145,75,76,26,70,68,028,532,89,7 Lubiński8016,9821,8240,4264,336,2731,51604,53843,8227,910,33,03,30,59,120,047,92,8 Polkowicki10376,4322,7340,9316,0138,61679,83126,73575,9448,33,13,33,01,316,230,134,54,3 Podregion wałbrzyski 114294,67149,31830,716326,1481,915855,931642,935848,63290,26,31,614,30,413,927,731,42,9 Dzierżoniowski17160,11128,8183,52293,50,02343,45381,65050,3655,66,61,113,40,013,731,429,43,8 Kłodzki33712,31419,1714,96172,3130,85353,78267,410606,2412,74,22,118,30,415,924,531,51,2 Świdnicki21520,42412,4201,72464,8128,53658,26789,25246,2279,111,20,911,50,617,031,524,41,3 Wałbrzyski25127,1921,4483,12284,9195,13420,66844,99190,81525,03,71,99,10,813,627,236,66,1 Ząbkowicki16774,71267,6247,53110,627,51080,04359,85755,1417,87,61,518,50,26,426,034,32,5 Podregion wrocławski 45804,55182,82220,83483,1235,83502,711781,016860,0921,911,34,87,60,57,625,736,82,0 Milicki4780,0366,330,8229,60,0302,31419,31764,4109,87,70,64,80,06,329,736,92,3 Oleśnicki9331,1944,8588,2337,429,8987,72650,43451,1234,910,16,33,60,310,628,437,02,5 Oławski8142,61921,8152,5208,50,0510,62116,32951,864,623,61,92,60,06,326,036,30,8 Strzeliński7496,7410,0836,1843,76,7453,81255,33089,0287,05,511,211,30,16,116,741,23,8 Średzki3842,9438,4127,9582,871,4148,01254,7993,160,711,43,315,21,93,932,625,81,6 Trzebnicki7190,9681,6483,6273,756,1447,62191,32748,3111,19,56,73,80,86,230,538,21,5 Wołowski5020,3419,91,71007,471,8652,7893,71862,353,88,40,020,11,413,017,837,11,1 Podregion m. Wrocław 26150,713744,9686,4330,9143,51084,91699,57363,2696,952,62,61,30,54,16,528,22,7 WOJEWÓDZTWO328889,736632,38767,027571,82099,639809,386543,3107349,711942,111,12,78,40,612,126,332,63,6

7 WyszczególnienieLataLiczba osóbUdział% szkolenia 20081346027,6 200913 79624,6 staże 200812 27224,5 200922 25940,7 przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 20087 79515,6 20096811,3 środki na podjecie działalności gospodarczej 20084 2748,5 20094 9689,1 refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy 20083 1286,3 20093 4686,3 prace społecznie użyteczne 20083 4977 20093 0715,6 roboty publiczne 20082 8535,7 20094 9169,0 prace interwencyjne 20082 1004,2 20091 7093,1 inne 20083260,6 20091620,3 RAZEM 200850 041100,0 200954 694100,0

8 Opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych wraz z opracowanie raportów rocznych, pomoc powiatowym urzędom pracy w opracowaniu założeń do programów regionalnych oraz ich wdrażania. opracowano dla Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej roczny raport diagnostyczny Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Województwie Dolnośląskim w 2008 roku dla Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej informacje o sytuacji na rynku pracy kobiet po 45 roku życia w Województwie Dolnośląskim w 2008 r. dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Wojewody, Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia opracowano informacje o sytuacji na dolnośląskim rynku pracy po wejściu do Unii Europejskiej, o sytuacji młodzieży na dolnośląskim rynku pracy, o sytuacji osób niepełnosprawnych na dolnośląskim rynku pracy, analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy związane z projektowanymi inwestycjami oraz zwolnieniami z przyczyn dotyczących zakładów pracy, miesięczne analizy i oceny dotyczące sytuacji na wojewódzkim rynku pracy, Współpraca z Wojewódzką Radą Zatrudnienia w określaniu i realizacji regionalnej polityki zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. w 2009 roku odbyły się cztery posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia dotyczące problematyki przeciwdziałania bezrobociu i ograniczenia jego negatywnych skutków, zmian w kierunkach kształcenia, nowych regulacji prawnych w zakresie kryteriów wydawania zezwoleń na prace cudzoziemców, wyrażenia opinii w sprawie otwarcia w wybranych szkołach nowych kierunków kształcenia, oceny poziomu wdrażania standardów usług rynku pracy w powiatowych urzędach pracy, pakietu antykryzysowego dla stabilnego rozwoju Dolnego Śląska, stanem wdrażania PO KL na Dolnym Śląsku.

9

10 Udział w sieci EURES, w tym: organizacja Dni Informacyjno-Rekrutacyjnych udział doradców Eures w krajowych i międzynarodowych targach pracy prowadzenie rekrutacji dla pracodawców zagranicznych przekazanie informacji na temat usług oferowanych przez sieć Eures działania informacyjne skierowane do poszukujących pracy za granicą organizacja Dni Mobilności Pracowniczej działania informacyjne skierowane do polskich pracodawców działania ukierunkowane na mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza tworzenie partnerstwa Eures

11 Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W styczniu 2009 r. Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu wystąpił do Dyrektora DWUP z inicjatywą podjęcia wspólnych działań zmierzających do zmniejszenia skutków zwolnień pracowniczych oraz zapewnienia praworządności postępowania poprzedzającego ewentualne rozwiązywanie umów o pracę w związku z wyhamowywaniem wzrostu gospodarczego i pogarszającą się w następstwie tego sytuacją na dolnośląskim rynku pracy. Realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczpospolitej Polskiej - do DWUP wpłynęło 19 wniosków, wydano 16 zaświadczeń. Rekrutacja do pracy wakacyjnej dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w lecie 2010 r. w Niemczech Na początku grudnia 2009 r. rozpoczął się nabór podań (wraz z niezbędnymi dokumentami towarzyszącymi) o pracę wakacyjną w lecie 2010 r. w Niemczech. Z uwagi na małe zainteresowanie termin składania podań został przedłużony do 15 stycznia 2010 roku. W roku 2009 po raz pierwszy podania mogli składać wszyscy studenci, również studiów doktoranckich i zaocznych, oraz pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Dla województwa przyznano na rok 2010 limit 69 podań.

12 LpWyszczególnienie CIiPKZ w Bolesławcu CIiPKZ w Jeleniej Górze CIiPKZ w Legnicy CIiPKZ w Wałbrzychu CIiPKZ we Wrocławiu Razem Dolny Śląsk 1 Liczba osób, które skorzystały z poradnictwa zawodowego (rozmowa wstępna) 52634947310754052828 2 Liczba osób, które skorzystały z porady indywidualnej, 3911751945131851458 3 Liczba wizyt w ramach porady indywidualnej 7432355976322462453 4 Liczba osób uczestniczących w spotkaniach grupowych 97126987371031161 5Liczba grup poradnictwa grupowego 1915107617137 6Liczba osób objętych badaniami testowymi 231111125118288 7 Liczba wizyt / osób korzystających z informacji zawodowej indywidualnej 134118705319111255210194 8 Liczba osób korzystających z informacji zawodowej grupowej 128262412211552697 9 Liczba grup korzystających z informacji zawodowej 9172712101 10 Liczba klientów dorosłych, których objęto usługami razem (poz.: 1+7+8) 1995248158334398101215719

13 Prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru. Wnioski o przyznanie certyfikatów złożyły do DWUP 44 podmioty- po ich rozpatrzeniu 43 podmioty zostały wpisane do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Od początku roku wykreślono z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia 39 podmiotów mających siedzibę w woj. dolnośląskim, z tego: - na pisemny wniosek podmiotu - 13, - niezłożenie informacji o działalności agencji za 2008 rok – 21, - niewykazanie działalności agencji – 1, - postawienie przedsiębiorcy w stan likwidacji - 1. - złożenie informacji o działalności agencji niezgodnej ze stanem faktycznym - 1, - naruszenie warunków prowadzenia agencji zatrudnienia - 2. Według stanu na dzień 31.12.2009 r. w województwie dolnośląskim działało 250 agencji zatrudnienia. Prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych W 2009 roku DWUP: - wydał 153 zaświadczenia o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych. - dokonał 383 przedłużenia ważności zaświadczeń o wpisie do RIS na 2009 r., - wykreślił 114 instytucji z rejestru z uwagi na fakt nie zgłoszenia (do 31 stycznia 2009 r.) kontynuacji działalności szkoleniowej w 2009 roku, - wykreślił 7 instytucji na własny wniosek, - sporządził 42 aneksy do zaświadczeń związanych ze zmianą adresu względnie nazwy firmy, - wydał 26 potwierdzeń stwierdzające działalność poszczególnych instytucji w 2009 roku, - dokonał 231 wezwań do instytucji szkoleniowych w sprawie uzupełnienia dokumentów względnie zapisów w samym wniosku i aktualizacjach na 2009 rok. Według stanu na 31 grudnia 2009 roku w RIS zarejestrowanych jest (tzn. posiada ważne zaświadczenie o wpisie do rejestru) 529 podmiotów mających siedzibę na terenie naszego województwa.

14 Komisja Wojewódzka ds. Służby Zastępczej (nowa ustawa weszła w życie 11 lutego 2009 r.) Liczba posiedzeń komisji –3 Daty posiedzeń komisji – 09.01.2009, 13.01.2009, 16.01.2009 Ilość rozpatrzonych wniosków ogółem – 18 Ilość pozytywnych decyzji o przeznaczeniu do służby zastępczej – 2 Ilość negatywnych decyzji o odmowie przeznaczenia do służby zastępczej - 14 Umorzenie postępowania na prośbę wnioskodawcy – 2 Realizacja służby zastępczej Zgodnie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 22 poz. 120) z dniem 30 grudnia 2009 roku osoby odbywające służbę zastępczą zwalnia się z tej służby. - służbę zastępczą odbywało według stanu na dzień 30.12.2009 roku – 73 poborowych - zezwolenie na odbywanie służby zastępczej posiadały 172 podmioty, z czego zatrudniało poborowych 43 pracodawców - od stycznia do 30 grudnia 2009 roku zakończyło służbę 271 poborowych

15 Numer Działania Alokacja na lata 2004- 2006 (kwoty wynikające z umów dofinansowania działania (zł)* Liczba wniosków o dofinansowanie, które pozytywnie przeszły ocenę formalną od uruchomienia programu Wartość wniosków o dofinansowanie, które pozytywnie przeszły ocenę formalną od uruchomienia programu w części EFS (zł) Liczba projektów objętych umowami o dofinansowanie od uruchomienia programu Wartość projektów objętych umowami o dofinansowanie od uruchomienia programu w części EFS (zł)** 2.144 065 058,77150189 493 592,5611144 793 396,07 2.39 935 368,023030 902 508,101410 524 846,98 2.414 842 012,064248 516 873,551815 773 379,23 2.512 990 988,054226 025 278,802413 667 314,77 Poniższa tabela obrazuje stan wdrażania ww. Działań na dzień 31.12.2009 r.. W 2009 roku do dofinansowania zostało przyjętych 16 projektów na łączną kwotę 6.432.758,96 zł.

16 Projekt Europraca Nysa – Budowa Sieci – realizacja zaplanowana w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych. Dziedzina wsparcia 3.1: Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne. Projekt Sieć współpracy Urzędów Pracy – Europraca Sudety, Oś priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Projekt Europraca Nysa - Polsko-Niemiecka Sieć Współpracy Urzędów Pracy – realizacja zaplanowana w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013. Oś priorytetowa: Transgraniczna integracja społeczna. Dziedzina wsparcia: Rozwój współpracy partnerskiej. Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci Wymiany i spotkania transgraniczne. Projekt European Best Practices on Cross Border Internship and Labour Mobility (Najlepsze praktyki europejskie Staży Transgranicznych I Mobilności Pracowniczych) przy partnerskim udziale DWUP realizowany przez Voka Chamber of Commerce East Flanders w ramach Programu Leonardo Da Vinci – Projekty Partnerskie.

17 W ramach Priorytetu VI PO KL – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu jest instytucją wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) – IW (IP2), dla następujących Działań/ Poddziałań: 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

18 Numer konkursu (nie dot. projektów systemowych) Wnioski o dofinansowanie złożone do IOK Wnioski o dofinansowanie po weryfikacji formalnej Wnioski rekomendowane do dofinansowania Podpisane umowy Alokacja finansowa - konkurs % wykorzystanej alokacji Liczba Wartość ogółem [PLN] Liczba Wartość ogółem [PLN] Liczba Wartość ogółem [PLN] Wartość% I/6.1.1/07166107 402 180,8210973 606 879,2110 6 269 042,527 480 00083,81 I/6.1.1/08233241 539 082,38138148 553 492,4513 14 500 447,2816 352 20088,68 I/6.1.1/A/097359 706 557,954840 546 173,391296 182 319,628 542 00072,38 II/6.1.1/C/09117 751 045,2485 885 473,2421751 500,001 000 00075,15 III/6.1.1/B/091410 020 090,3662 590 194,3722718 145,371 000 00071,81 I/6.1.2/082514 073 119,041610 284 802,5513126 528 363,065 958 100109,57 I/6.1.2/A/0993 526 145,019 772 960 973,923 067 30096,53 6.1.2 system58 979 639,005 445 713 123,00-- 6.1.3 system54145 220 719,8054145 220 719,8054*27147 480 809,24-- I/6.2/08138266 506 666,1265135 727 165,5018 24 958 948,0629 063 70085,88 I/6.2/A/0970120 964 418,124179 245 411,718815 081 875,35 6 100 000 + 10 000 000 93,68 II/6.2/B/094787 412 313,753261 205 193,21225 509 965,466 100 00090,33 III/6.2/C/091512 287 745,84118 900 379,1711818 017,501 000 00081,80 I/6.3/08301 499 353,6018899 534,00000,00 2 066 44083,84 II/6.3/081517 349 940,43783 796 172,5236 1 732 539,32 I/6.3/A/09633 095 295,77512 513 441,0253140 517,00507 80027,67 I/VI/INN/0931 513 745,113 ----- suma 110742 961 204,15692307 246 453,118715345 728 437,86

19 Projekt Bariery i szanse wsparcia i obsługi tzw. trudnego klienta instytucji rynku pracy na terenie Dolnego Śląska - okres realizacji projektu: 01.09.2008 r. - 30.06.2010 r., wartość projektu: 319 348,00 PLN. Projekt pt. Doradztwo na odległość – badanie alternatywnej formy poradnictwa zawodowego - okres realizacji projektu: 01.08.2008 r. - 30.09.2009 r., wartość projektu: 159 902,00 PLN. Projekt pt. Nowoczesny doradca zawodowy w PSZ - okres realizacji projektu: 01.09.2008 r. - 31.03.2009 r., wartość projektu: 181 994,00 PLN. W trzecim kwartale 2009 r. rozpoczęto realizację projektu pt. Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji - okres realizacji projektu: 01.10.2009 r. - 28.02.2013 r., wartość projektu: 5 051 879,00 PLN.

20 W ramach Priorytetu VII PO KL – Promocja Integracji Społecznej, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) – IW (IP2), dla następujących Działań/Poddziałań: 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej. 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

21 Numer Działania/ Poddziałania Alokacja na 2009 r. w PLN (Plan Działania na rok 2009) Liczba wniosków o dofinansowanie, które przeszły pozytywnie ocenę formalną w 2009 r. Liczba wniosków o dofinansowanie, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną w 2009 r. Liczba projektów objętych umowami/aneksami o dofinansowanie podpisanymi w 2009 r. Wartość projektów objętych umowami/aneksami o dofinansowanie podpisanymi w 2009 r.* 7.152 130 614,48147146 44.970.496,92 7.1.131 601 714,48119118 21.436.368,62 7.1.215 000 000,0027 18.005.228,30 7.1.35 528 900,001115.528.900,00

22 Do 31.12.2009 r. ocenę formalną z wynikiem pozytywnym przeszło: Poddziałanie 7.2.1 – 64 wnioski, Poddziałanie 7.2.2 – 9 wniosków, Działanie 7.3 – 88 wniosków. Ogółem w ramach Poddziałania 7.2.1 podpisano 22 umowy o dofinansowanie projektów na łączną wartość 22.134.422,50 zł. Ogółem w ramach Poddziałania 7.2.2 podpisano 7 umów o dofinansowanie projektów na ogólną wartość 9.376.949,24 zł. Ogółem w ramach Działania 7.3 podpisano 43 umowy o dofinansowanie projektów na ogólną wartość 2.013.224,94 zł. Łączne rozliczenie wniosków o płatność w 2009 r. dotyczących projektów konkursowych: Poddziałanie 7.2.1 – 25 wniosków na kwotę 2.573.41,86 zł, Poddziałanie 7.2.2 – 8 wniosków na kwotę 395.438,20 zł, Działanie 7.3 – 39 wniosków na kwotę 1.019.906,98 zł.

23 W ramach Priorytetu VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jest Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II) w zakresie przedstawionych poniżej Działań i Poddziałań: 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie: 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

24 Poddziałanie Numer konkursu Liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs Liczba wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Liczba wniosków rekomendowa- nych do dofinanso- wania Liczba wniesionych protestów Liczba podpisanych umów o dofinansowani e projektu Kwota wynikająca z umowy o dofinansowanie Alokacja finansowa % wykorzyst anej alokacji Liczba pozytywnie rozpatrzo- nych protestów Liczba negatywnie rozpatrzo- nych protestów Poddziałanie 8.1.1 TYP AI/8.1.1/085992896216796458 644 013,6660 512 300,0096,91% Poddziałanie 8.1.1 TYP BI/8.1.1/08512742444 264 131,764 906 400,0086,91% Poddziałanie 8.1.1 I/8.1.1/B/09173100185161712 720 792,5014 186 700,0089,67% II/8.1.1/D/09623852853 536 836,604 000 000,0088,42% III/8.1.1/A/091077698900,009 624 500,000,00% IV/8.1.1/C/09281730522 149 139,682 500 000,0085,97% Poddziałanie 8.1.2 I/8.1.2/08 *13877147191410 663 265,3417 034 800,0062,60% I/8.1.2/A/09*975071763 351 324,9914 673 000,0022,84% Poddziałanie 8.1.3 I/8.1.3/081000000,001 566 400,000,00% II/8.1.3/08**171021422 202 144,14 100% I/8.1.3/A/09**1383121274 614,00961 424,0028,56% SUMA:1 2866921274315311597 806 262,67132 167 668,1474,00%

25 W ramach priorytetu IX POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach do końca kwietnia 2009 roku wdrażano wszystkie 5 działań: Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w ramach którego wdrażane są następujące poddziałania: Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

26

27 Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie w tym projekty konkursowe w tym projekty systemowe Liczba Wartość ogółem [PLN] Liczba Wartość ogółem [PLN] Liczba Wartość ogółem [PLN] IX11650 502 929,2511542 451 180,2518 051 749,00 9.11624 593 362,781516 541 613,7818 051 749,00 9.1.1610 590 679,966 00,00 9.1.295 950 933,829 00,00 9.1.318 051 749,0000,0018 051 749,00 9.21710 927 286,741710 927 286,7400,00 9.322 020 772,852 00,00 9.4109 666 436,39109 666 436,3900,00 9.5713 295 070,49713 295 070,4900,00

28

29

30

31 Monika Kwil-Skrzypińska Dyrektor DWUP


Pobierz ppt "Nazwa zadaniaPlan wg uchwałyPlan po zmianach Wykonanie na 31.12.2009 r St. wyk. planu % Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy14.195.770,0013.229.864,0013.229.772,23100,00."

Podobne prezentacje


Reklamy Google