Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwa zadaniaPlan wg uchwałyPlan po zmianach Wykonanie na 31.12.2009 r St. wyk. planu % Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy14.195.770,0013.229.864,0013.229.772,23100,00.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwa zadaniaPlan wg uchwałyPlan po zmianach Wykonanie na 31.12.2009 r St. wyk. planu % Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy14.195.770,0013.229.864,0013.229.772,23100,00."— Zapis prezentacji:

1

2 Nazwa zadaniaPlan wg uchwałyPlan po zmianach Wykonanie na r St. wyk. planu % Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , , ,23100,00 Służba zastępcza , , ,7292,31 Piorytet 2 ZPORR0, , ,6098,68 PO KL – PT , , ,2980,26 Europraca Nysa – Budowa sieci ( PO WT Republika Czeska) ,000,00 Siec współpracy Urzędów Pracy–Europraca Sudety (PO WT R. Czeska) , , ,7436,27 Europraca Nysa–Polsko-Niemiecka siec współpracy UP (PO WT Polska-Saksonia) ,000,00 Leonardo da Vinci Wymiana i spotkania transgraniczne939,00458,00457,6099,91 Leonardo da Vinci – Najlepsze praktyki europejskie0, , ,025,35 POKL , , ,5786,89 POKL , , ,1596,18 Nowoczesny doradca zawodowy w PSZ – PO KL / projekt systemowy/58.996, ,5395,45 Bariery i szanse wsparcia i obsługi trudnego klienta – PO KL /p.systemowy/ , ,4197,83 Doradztwo na odległość –- PO KL /projekt systemowy/ , ,3990,82 Obserwatorium Doln.Rynku Pracy i Edukacji – POKL /projekt systemowy/50.000, ,2735,56 PO KL , , ,1487,95 PO KL , , ,0585,16 PO KL , , ,0795,18 PO KL , , ,4785,21 PO KL , , ,9184,22 PO KL , , ,7479,09 PO KL , , ,9177,52 PO KL , , ,6589,87 PO KL , , ,3593,19 PO KL , , ,7881,36 PO KL , , ,72100,00 PO KL , , ,91100,00 PO KL , , ,49100,00 PO KL , , ,11100,00 PO KL , , ,88100,00 PO KL , , ,77100,00 PO KL , , ,11100,00 Razem , , ,5890,72 Dolnośląski Wojew ó dzki Urząd Pracy w Wałbrzychu realizował następującą grupę zadań:

3 Określenie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez opracowanie i realizację Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2009 rok (Uchwała Nr 2759/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia RPDZ na 2009 rok.) Podział środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Województwa Dolnośląskiego, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia w oparciu o Kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów Województwa Dolnośląskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej i innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty. (kryteria uwzględniają: stopę bezrobocia, skalę napływu i odpływu z bezrobocia, liczbę bezrobotnych do 25 roku życia, liczbę bezrobotnych powyżej 50 roku życia, liczbę pozostałych zarejestrowanych bezrobotnych, liczbę bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy oraz wskaźnik efektywności realizowanych programów rynku pracy) m.in. dokonano oceny 72 wniosków samorządów powiatów o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji MPiPS na realizację 4 programów: na rzecz osób bezrobotnych zwolnionych pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego, zwiększające aktywność zawodowa osób w wieku do 30lat, zwiększające aktywność zawodowa osób w wieku 45/50 plus, związanych z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości.

4 lp.Powiat / PUP Algorytm 2009 Dodatkowe środki - umowy PUP z pracodawcami oraz z samorządem gminnym Środki Funduszu Pracy pozostające w dyspozycji Samorządu Województwa Dolnośląskiego Środki zrezerwyMPiPS R A Z E M (algorytm oraz SSWD i rezerwa MPiPS) Środki na finansowanie w ramach PO KL Działania środki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia Środki na finansowanie programu"Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony p.powodziowej" środki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia Suma srodków FP pozostających w dyspozycji samorządu województwa Program rozwoju przedsiębiorczości Program aktywnoci zawodowej 45/50 plus Program aktywnoci zawodowej osób do 30 lat Programy dla osób zwalnianych z przyczyn dotyczacych zakłdów pracy programy na usuwanie klęsk żywiołowych Inne programy aktywizacji Suma środków z rezerwy MPiPS 1bolesławiecki3 357, ,0629,1 649,03 369,11 833,4554,81 440,0452,0447, , ,8 2dzierżoniowski7 961, ,41 491, ,27 800,01 267,0 132, , ,1 3głogowski3 662, ,9686,2384,0578,33 929,42 014,6415,9644, , ,9 4górowski2 228, ,5417,4230,4387,42 422,7423,5 545,8 57, ,95 677,8 5jaworski3 808, ,6713,5412,8606,64 104,52 180,1300,2643,3 183, , ,2 6jeleniogórski (g + z)4 393, ,9823,1 534,04 093,03 315,32 044,04 042,63 193, , ,6 7kamiennogórski2 140, ,6400,9 554,12 287,62 443,6255,2405,7309,0 98,03 511,57 939,1 8kłodzki12 644, ,92 368, , ,43 691,1628,3739,92 640,0792, , ,3 9legnicki ( g+z)6 612, ,61 238,8403,2506,96 266,54 118,51 633,21 824,5 200,01 555,29 331, ,3 10lubański3 822, ,1716,0 804,93 901,0579, ,7 11lubiński2 523,3100,01 571,3472,7288, ,01 158,6 978,0931, ,28 023,5 12lwówecki2 867, ,9537,3 609,12 932,3379,4 110,9 490,36 290,5 13milicki1 469,0 914,8275,2172,8323,21 686,0814,0117,2495,5200, ,84 781,8 14oleśnicki2 875, ,6538,7403,2688,83 421,3562,6513,91 635,8 325,13 037,49 334,3 15oławski1 939, ,8363,4172, ,0715,5946,91 062,81 765, ,28 173,8 16polkowicki2 486, ,2465,8316, ,83 310,2636,81 579,5 35, , ,5 17strzeliński2 493, ,9467,2288,0387,12 695,21 068,8201,4662,4271,4106,015,72 325,77 514,6 18średzki1 271,5 791,8238,2288, ,0837,7 222,2210, ,93 859,4 19świdnicki5 419, ,81 015, ,65 744,78 655,6191,91 508, , ,1 20trzebnicki2 713, ,9508,4345,6463,63 007,5941,5 534, ,07 197,3 21wałbrzyski10 689, ,42 002, , ,72 651, ,0298, , ,0 22wołowski1 952, ,6365,7288,0430,62 299,9498,496,886,9104,0 786,15 038,2 23wrocławski (g+z)11 792, ,62 209,3518, ,3845, ,6 110,41 810,04 292, ,7 24ząbkowicki3 923, ,9734,9 676,83 854,62 775,0362,04 215, ,0245,58 971, ,1 25zgorzelecki3 335, ,1624,9 583,63 285,6678,6 80,0758,67 379,7 26złotoryjski3 710, ,5695,1384,0723,34 112,92 053,6859,01 469,8 60,0155,04 597, ,7 27woj.dolnośląskie ,0100, , ,04 896, , , ,69 757, , ,13 664,24 284, , ,0

5 Limit środków Funduszu Pracy na 2009 rok - algorytm Dodatkowe środki - umowy PUP z pracodawcami oraz z samorządem gminnym Środki będące w dyspozycji samorządu województwa dolnośląskiego Rezerwa Ministra Pracy i Polityki Społecznej Ogółem środki na finansowanie programów rynku pracy w 2009 roku kol Ogółem wydatki na aktywne formy w okresie 12-miesięcy 2009 r (ze spr. MPiPS-02) w tym Działanie 6.1 PO KL % wykorzystania środków ogółem kol. 8/7 Środki na finansowanie w ramach PO KL Działania Środki na programy lokalne Powiaty Bolesławiecki3357,92091,01278,14727,811454,811276,32001,698,4 Dzierżoniowski7961,1 4957,42842,61399,017160,1 4957,4100,0 Głogowski3662,92280,91648,53074,610666,910665,22279,2100,0 Górowski2228,2 1387,51035,21026,95677,85692,01385,9100,3 Jaworski3808,52371,61732,93307,211220,211202,92346,699,8 Jeleniogórski *4393,7 2735,91357,112594,921081,621084,02735,9100,0 Kamiennogórski2140,01332,6955,03511,57939,17938,91332,4100,0 Kłodzki12644,6 7873,94705,58491,333715,333712,37918,2100,0 Legnicki *6612,44117,62148,99331,422210,322223,04117,6100,1 Lubański3822,1 2380,11520,9579,68302,7 2380,1100,0 Lubiński2523,3100,01571,3760,73068,28023,58016,91564,899,9 Lwówecki2867,9 1785,91146,4490,36290,56261,81774,799,5 Milicki1469,0914,8771,21626,84781,84780,0914,6100,0 Oleśnicki2875,6 1790,61630,73037,49334,39331,11787,5100,0 Oławski1939,61207,8536,24490,28173,88142,61179,899,6 Polkowicki2486,2 1548,2782,65561,510378,510376,41546,6100,0 Strzeliński2493,71552,91142,32325,77514,67496,71552,099,8 Średzki1271,5 791,8526,21269,93859,43842,9775,399,6 Świdnicki5419,63374,82369,910355,821520,121520,43371,8100,0 Trzebnicki2713,8 1689,91317,61476,07197,37190,91728,799,9 Wałbrzyski10689,46656,43849,33969,925165,025127,16877,999,8 Wołowski1952,2 1215,61084,3786,15038,25020,31209,799,6 Wrocławski *11792,97343,62727,74292,526156,726150,77341,1100,0 Ząbkowicki3923,0 2442,91411,78971,516749,116774,72442,9100,2 Zgorzelecki3335,52077,11208,5758,67379,77183,52067,697,3 Złotoryjski3710,4 2310,51802,44597,412420,712416,32306,6100,0 WOJEWÓDZTWO ,0100,069802,642292, , , ,769896,599,8

6 Podregiony Powiaty Wydatki na rzecz promocji zatrudnienia ogółem w okresie I - XII r /w tys. zł/ z ogółem wydatki na: % udziału w wydatkach ogółem Szkolenia Prace interwen- cyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Refundacja kosztów wyposaż. i doposażenia stanowiska pracy Środki na podjęcie działalności gospodarczej Stypendia za okres stażu Stypendia za okres przygotowania zawodowego Szkolenia Prace interwen- cyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Refundacja kosztów wyposaż. i doposażenia stanowiska pracy Środki na podjęcie działalności gospodarczej Stypendia za okres stażu Stypendia za okres przygotowania zawodowego Podregion jeleniogórski 85666,45999,71331,34455,2881,113719,625996,726903,83543,77,01,65,21,016,030,331,44,1 Bolesławiecki11276,31200,6131,788,455,81774,12824,54372,6518,710,61,20,80,515,725,038,84,6 Jaworski11202,9483,4423,3464,0128,9826,03471,84069,9829,44,33,84,11,27,431,036,37,4 Jeleniogórski *21084,01502,845,02114,8303,54658,88625,33013,4629,87,10,210,01,422,140,914,33,0 Kamiennogórski7938,9653,2253,9558,278,41200,72951,41779,5106,88,23,27,01,015,137,222,41,3 Lubański8302,7620,959,5540,926,52122,62317,32294,6165,87,50,76,50,325,627,927,62,0 Lwówecki6261,8549,9150,7201,784,61084,31074,72650,1199,28,82,43,21,417,317,242,33,2 Zgorzelecki7183,5502,444,90,0114,31136,12622,32515,99,27,00,60,01,615,836,535,00,1 Złotoryjski12416,3486,5222,3487,289,1917,02109,46207,81084,83,91,83,90,77,417,050,08,7 Podregion legn.-głogowski 56973,54555,62697,82976,5357,35646,215423,220374,13489,48,04,75,20,69,927,135,86,1 Głogowski10665,21165,1486,9392,79,31294,53231,03587,2377,610,94,63,70,112,130,333,63,5 Górowski5692,0988,9259,4520,141,9156,01133,22069,3289,917,44,69,10,72,719,936,45,1 Legnicki *22223,01257,11370,21483,4131,31784,46327,87297,92145,75,76,26,70,68,028,532,89,7 Lubiński8016,9821,8240,4264,336,2731,51604,53843,8227,910,33,03,30,59,120,047,92,8 Polkowicki10376,4322,7340,9316,0138,61679,83126,73575,9448,33,13,33,01,316,230,134,54,3 Podregion wałbrzyski ,67149,31830,716326,1481,915855,931642,935848,63290,26,31,614,30,413,927,731,42,9 Dzierżoniowski17160,11128,8183,52293,50,02343,45381,65050,3655,66,61,113,40,013,731,429,43,8 Kłodzki33712,31419,1714,96172,3130,85353,78267,410606,2412,74,22,118,30,415,924,531,51,2 Świdnicki21520,42412,4201,72464,8128,53658,26789,25246,2279,111,20,911,50,617,031,524,41,3 Wałbrzyski25127,1921,4483,12284,9195,13420,66844,99190,81525,03,71,99,10,813,627,236,66,1 Ząbkowicki16774,71267,6247,53110,627,51080,04359,85755,1417,87,61,518,50,26,426,034,32,5 Podregion wrocławski 45804,55182,82220,83483,1235,83502,711781,016860,0921,911,34,87,60,57,625,736,82,0 Milicki4780,0366,330,8229,60,0302,31419,31764,4109,87,70,64,80,06,329,736,92,3 Oleśnicki9331,1944,8588,2337,429,8987,72650,43451,1234,910,16,33,60,310,628,437,02,5 Oławski8142,61921,8152,5208,50,0510,62116,32951,864,623,61,92,60,06,326,036,30,8 Strzeliński7496,7410,0836,1843,76,7453,81255,33089,0287,05,511,211,30,16,116,741,23,8 Średzki3842,9438,4127,9582,871,4148,01254,7993,160,711,43,315,21,93,932,625,81,6 Trzebnicki7190,9681,6483,6273,756,1447,62191,32748,3111,19,56,73,80,86,230,538,21,5 Wołowski5020,3419,91,71007,471,8652,7893,71862,353,88,40,020,11,413,017,837,11,1 Podregion m. Wrocław 26150,713744,9686,4330,9143,51084,91699,57363,2696,952,62,61,30,54,16,528,22,7 WOJEWÓDZTWO328889,736632,38767,027571,82099,639809,386543, ,711942,111,12,78,40,612,126,332,63,6

7 WyszczególnienieLataLiczba osóbUdział% szkolenia , ,6 staże , ,7 przygotowanie zawodowe w miejscu pracy , ,3 środki na podjecie działalności gospodarczej , ,1 refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy , ,3 prace społecznie użyteczne ,6 roboty publiczne , ,0 prace interwencyjne , ,1 inne , ,3 RAZEM , ,0

8 Opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych wraz z opracowanie raportów rocznych, pomoc powiatowym urzędom pracy w opracowaniu założeń do programów regionalnych oraz ich wdrażania. opracowano dla Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej roczny raport diagnostyczny Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Województwie Dolnośląskim w 2008 roku dla Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej informacje o sytuacji na rynku pracy kobiet po 45 roku życia w Województwie Dolnośląskim w 2008 r. dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Wojewody, Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia opracowano informacje o sytuacji na dolnośląskim rynku pracy po wejściu do Unii Europejskiej, o sytuacji młodzieży na dolnośląskim rynku pracy, o sytuacji osób niepełnosprawnych na dolnośląskim rynku pracy, analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy związane z projektowanymi inwestycjami oraz zwolnieniami z przyczyn dotyczących zakładów pracy, miesięczne analizy i oceny dotyczące sytuacji na wojewódzkim rynku pracy, Współpraca z Wojewódzką Radą Zatrudnienia w określaniu i realizacji regionalnej polityki zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. w 2009 roku odbyły się cztery posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia dotyczące problematyki przeciwdziałania bezrobociu i ograniczenia jego negatywnych skutków, zmian w kierunkach kształcenia, nowych regulacji prawnych w zakresie kryteriów wydawania zezwoleń na prace cudzoziemców, wyrażenia opinii w sprawie otwarcia w wybranych szkołach nowych kierunków kształcenia, oceny poziomu wdrażania standardów usług rynku pracy w powiatowych urzędach pracy, pakietu antykryzysowego dla stabilnego rozwoju Dolnego Śląska, stanem wdrażania PO KL na Dolnym Śląsku.

9

10 Udział w sieci EURES, w tym: organizacja Dni Informacyjno-Rekrutacyjnych udział doradców Eures w krajowych i międzynarodowych targach pracy prowadzenie rekrutacji dla pracodawców zagranicznych przekazanie informacji na temat usług oferowanych przez sieć Eures działania informacyjne skierowane do poszukujących pracy za granicą organizacja Dni Mobilności Pracowniczej działania informacyjne skierowane do polskich pracodawców działania ukierunkowane na mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza tworzenie partnerstwa Eures

11 Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W styczniu 2009 r. Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu wystąpił do Dyrektora DWUP z inicjatywą podjęcia wspólnych działań zmierzających do zmniejszenia skutków zwolnień pracowniczych oraz zapewnienia praworządności postępowania poprzedzającego ewentualne rozwiązywanie umów o pracę w związku z wyhamowywaniem wzrostu gospodarczego i pogarszającą się w następstwie tego sytuacją na dolnośląskim rynku pracy. Realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczpospolitej Polskiej - do DWUP wpłynęło 19 wniosków, wydano 16 zaświadczeń. Rekrutacja do pracy wakacyjnej dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w lecie 2010 r. w Niemczech Na początku grudnia 2009 r. rozpoczął się nabór podań (wraz z niezbędnymi dokumentami towarzyszącymi) o pracę wakacyjną w lecie 2010 r. w Niemczech. Z uwagi na małe zainteresowanie termin składania podań został przedłużony do 15 stycznia 2010 roku. W roku 2009 po raz pierwszy podania mogli składać wszyscy studenci, również studiów doktoranckich i zaocznych, oraz pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Dla województwa przyznano na rok 2010 limit 69 podań.

12 LpWyszczególnienie CIiPKZ w Bolesławcu CIiPKZ w Jeleniej Górze CIiPKZ w Legnicy CIiPKZ w Wałbrzychu CIiPKZ we Wrocławiu Razem Dolny Śląsk 1 Liczba osób, które skorzystały z poradnictwa zawodowego (rozmowa wstępna) Liczba osób, które skorzystały z porady indywidualnej, Liczba wizyt w ramach porady indywidualnej Liczba osób uczestniczących w spotkaniach grupowych Liczba grup poradnictwa grupowego Liczba osób objętych badaniami testowymi Liczba wizyt / osób korzystających z informacji zawodowej indywidualnej Liczba osób korzystających z informacji zawodowej grupowej Liczba grup korzystających z informacji zawodowej Liczba klientów dorosłych, których objęto usługami razem (poz.: 1+7+8)

13 Prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru. Wnioski o przyznanie certyfikatów złożyły do DWUP 44 podmioty- po ich rozpatrzeniu 43 podmioty zostały wpisane do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Od początku roku wykreślono z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia 39 podmiotów mających siedzibę w woj. dolnośląskim, z tego: - na pisemny wniosek podmiotu - 13, - niezłożenie informacji o działalności agencji za 2008 rok – 21, - niewykazanie działalności agencji – 1, - postawienie przedsiębiorcy w stan likwidacji złożenie informacji o działalności agencji niezgodnej ze stanem faktycznym - 1, - naruszenie warunków prowadzenia agencji zatrudnienia - 2. Według stanu na dzień r. w województwie dolnośląskim działało 250 agencji zatrudnienia. Prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych W 2009 roku DWUP: - wydał 153 zaświadczenia o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych. - dokonał 383 przedłużenia ważności zaświadczeń o wpisie do RIS na 2009 r., - wykreślił 114 instytucji z rejestru z uwagi na fakt nie zgłoszenia (do 31 stycznia 2009 r.) kontynuacji działalności szkoleniowej w 2009 roku, - wykreślił 7 instytucji na własny wniosek, - sporządził 42 aneksy do zaświadczeń związanych ze zmianą adresu względnie nazwy firmy, - wydał 26 potwierdzeń stwierdzające działalność poszczególnych instytucji w 2009 roku, - dokonał 231 wezwań do instytucji szkoleniowych w sprawie uzupełnienia dokumentów względnie zapisów w samym wniosku i aktualizacjach na 2009 rok. Według stanu na 31 grudnia 2009 roku w RIS zarejestrowanych jest (tzn. posiada ważne zaświadczenie o wpisie do rejestru) 529 podmiotów mających siedzibę na terenie naszego województwa.

14 Komisja Wojewódzka ds. Służby Zastępczej (nowa ustawa weszła w życie 11 lutego 2009 r.) Liczba posiedzeń komisji –3 Daty posiedzeń komisji – , , Ilość rozpatrzonych wniosków ogółem – 18 Ilość pozytywnych decyzji o przeznaczeniu do służby zastępczej – 2 Ilość negatywnych decyzji o odmowie przeznaczenia do służby zastępczej - 14 Umorzenie postępowania na prośbę wnioskodawcy – 2 Realizacja służby zastępczej Zgodnie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 22 poz. 120) z dniem 30 grudnia 2009 roku osoby odbywające służbę zastępczą zwalnia się z tej służby. - służbę zastępczą odbywało według stanu na dzień roku – 73 poborowych - zezwolenie na odbywanie służby zastępczej posiadały 172 podmioty, z czego zatrudniało poborowych 43 pracodawców - od stycznia do 30 grudnia 2009 roku zakończyło służbę 271 poborowych

15 Numer Działania Alokacja na lata (kwoty wynikające z umów dofinansowania działania (zł)* Liczba wniosków o dofinansowanie, które pozytywnie przeszły ocenę formalną od uruchomienia programu Wartość wniosków o dofinansowanie, które pozytywnie przeszły ocenę formalną od uruchomienia programu w części EFS (zł) Liczba projektów objętych umowami o dofinansowanie od uruchomienia programu Wartość projektów objętych umowami o dofinansowanie od uruchomienia programu w części EFS (zł)** , , , , , , , , , , , ,77 Poniższa tabela obrazuje stan wdrażania ww. Działań na dzień r.. W 2009 roku do dofinansowania zostało przyjętych 16 projektów na łączną kwotę ,96 zł.

16 Projekt Europraca Nysa – Budowa Sieci – realizacja zaplanowana w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych. Dziedzina wsparcia 3.1: Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne. Projekt Sieć współpracy Urzędów Pracy – Europraca Sudety, Oś priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – Projekt Europraca Nysa - Polsko-Niemiecka Sieć Współpracy Urzędów Pracy – realizacja zaplanowana w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – Oś priorytetowa: Transgraniczna integracja społeczna. Dziedzina wsparcia: Rozwój współpracy partnerskiej. Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci Wymiany i spotkania transgraniczne. Projekt European Best Practices on Cross Border Internship and Labour Mobility (Najlepsze praktyki europejskie Staży Transgranicznych I Mobilności Pracowniczych) przy partnerskim udziale DWUP realizowany przez Voka Chamber of Commerce East Flanders w ramach Programu Leonardo Da Vinci – Projekty Partnerskie.

17 W ramach Priorytetu VI PO KL – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu jest instytucją wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) – IW (IP2), dla następujących Działań/ Poddziałań: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

18 Numer konkursu (nie dot. projektów systemowych) Wnioski o dofinansowanie złożone do IOK Wnioski o dofinansowanie po weryfikacji formalnej Wnioski rekomendowane do dofinansowania Podpisane umowy Alokacja finansowa - konkurs % wykorzystanej alokacji Liczba Wartość ogółem [PLN] Liczba Wartość ogółem [PLN] Liczba Wartość ogółem [PLN] Wartość% I/6.1.1/ , , , ,81 I/6.1.1/ , , , ,68 I/6.1.1/A/ , , , ,38 II/6.1.1/C/ , , , ,15 III/6.1.1/B/ , , , ,81 I/6.1.2/ , , , ,57 I/6.1.2/A/ , , , system , , system , ,8054* ,24-- I/6.2/ , , , ,88 I/6.2/A/ , , , ,68 II/6.2/B/ , , , ,33 III/6.2/C/ , , , ,80 I/6.3/ , ,00000, ,84 II/6.3/ , , ,32 I/6.3/A/ , , , ,67 I/VI/INN/ , suma , , ,86

19 Projekt Bariery i szanse wsparcia i obsługi tzw. trudnego klienta instytucji rynku pracy na terenie Dolnego Śląska - okres realizacji projektu: r r., wartość projektu: ,00 PLN. Projekt pt. Doradztwo na odległość – badanie alternatywnej formy poradnictwa zawodowego - okres realizacji projektu: r r., wartość projektu: ,00 PLN. Projekt pt. Nowoczesny doradca zawodowy w PSZ - okres realizacji projektu: r r., wartość projektu: ,00 PLN. W trzecim kwartale 2009 r. rozpoczęto realizację projektu pt. Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji - okres realizacji projektu: r r., wartość projektu: ,00 PLN.

20 W ramach Priorytetu VII PO KL – Promocja Integracji Społecznej, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) – IW (IP2), dla następujących Działań/Poddziałań: 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Wsparcie ekonomii społecznej. 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

21 Numer Działania/ Poddziałania Alokacja na 2009 r. w PLN (Plan Działania na rok 2009) Liczba wniosków o dofinansowanie, które przeszły pozytywnie ocenę formalną w 2009 r. Liczba wniosków o dofinansowanie, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną w 2009 r. Liczba projektów objętych umowami/aneksami o dofinansowanie podpisanymi w 2009 r. Wartość projektów objętych umowami/aneksami o dofinansowanie podpisanymi w 2009 r.* , , , , , , , ,00

22 Do r. ocenę formalną z wynikiem pozytywnym przeszło: Poddziałanie – 64 wnioski, Poddziałanie – 9 wniosków, Działanie 7.3 – 88 wniosków. Ogółem w ramach Poddziałania podpisano 22 umowy o dofinansowanie projektów na łączną wartość ,50 zł. Ogółem w ramach Poddziałania podpisano 7 umów o dofinansowanie projektów na ogólną wartość ,24 zł. Ogółem w ramach Działania 7.3 podpisano 43 umowy o dofinansowanie projektów na ogólną wartość ,94 zł. Łączne rozliczenie wniosków o płatność w 2009 r. dotyczących projektów konkursowych: Poddziałanie – 25 wniosków na kwotę ,86 zł, Poddziałanie – 8 wniosków na kwotę ,20 zł, Działanie 7.3 – 39 wniosków na kwotę ,98 zł.

23 W ramach Priorytetu VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jest Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II) w zakresie przedstawionych poniżej Działań i Poddziałań: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

24 Poddziałanie Numer konkursu Liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs Liczba wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Liczba wniosków rekomendowa- nych do dofinanso- wania Liczba wniesionych protestów Liczba podpisanych umów o dofinansowani e projektu Kwota wynikająca z umowy o dofinansowanie Alokacja finansowa % wykorzyst anej alokacji Liczba pozytywnie rozpatrzo- nych protestów Liczba negatywnie rozpatrzo- nych protestów Poddziałanie TYP AI/8.1.1/ , ,0096,91% Poddziałanie TYP BI/8.1.1/ , ,0086,91% Poddziałanie I/8.1.1/B/ , ,0089,67% II/8.1.1/D/ , ,0088,42% III/8.1.1/A/ , ,000,00% IV/8.1.1/C/ , ,0085,97% Poddziałanie I/8.1.2/08 * , ,0062,60% I/8.1.2/A/09* , ,0022,84% Poddziałanie I/8.1.3/ , ,000,00% II/8.1.3/08** ,14 100% I/8.1.3/A/09** , ,0028,56% SUMA: , ,1474,00%

25 W ramach priorytetu IX POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach do końca kwietnia 2009 roku wdrażano wszystkie 5 działań: Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w ramach którego wdrażane są następujące poddziałania: Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

26

27 Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie w tym projekty konkursowe w tym projekty systemowe Liczba Wartość ogółem [PLN] Liczba Wartość ogółem [PLN] Liczba Wartość ogółem [PLN] IX , , , , , , ,966 00, ,829 00, ,0000, , , ,7400, ,852 00, , ,3900, , ,4900,00

28

29

30

31 Monika Kwil-Skrzypińska Dyrektor DWUP


Pobierz ppt "Nazwa zadaniaPlan wg uchwałyPlan po zmianach Wykonanie na 31.12.2009 r St. wyk. planu % Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy14.195.770,0013.229.864,0013.229.772,23100,00."

Podobne prezentacje


Reklamy Google