Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomysł na przemysł Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice, 2 czerwca 2010 r. Piotr Wojtas, dyrektor ITI EMAG.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomysł na przemysł Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice, 2 czerwca 2010 r. Piotr Wojtas, dyrektor ITI EMAG."— Zapis prezentacji:

1 Pomysł na przemysł Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice, 2 czerwca 2010 r. Piotr Wojtas, dyrektor ITI EMAG

2 Innowacyjność – wprowadzenie
Innowacyjność: „prace twórcze podejmowane na metodycznych podstawach, w celu powiększenia zasobu wiedzy i wykorzystania go do tworzenia nowych zastosowań” Definicja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wg podręcznika „Oslo Manual” Innowacyjność: „wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu, procesu lub organizacji” Definicja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wg podręcznika „Oslo Manual” światowi liderzy innowacyjności: USA i Japonia; rosnąca pozycja Chin europejscy liderzy innowacyjności: Szwecja, Finlandia, Niemcy Polska „umiarkowanym innowatorem” w Europejskim Rankingu Innowacyjności EIS 2009: 23 miejsce na 27 krajów członkowskich UE przed Bułgarią, Rumunią i Łotwą zwiększenie stopnia innowacyjności warunkiem konkurencyjności gospodarki narodowej fiasko Strategii Lizbońskiej, jednym z trzech priorytetów nowej strategii Europa 2020 inteligentny rozwój oparty na wiedzy i innowacji, plan zakłada m.in. zwiększenie nakładów na działalność B+R do poziomu 3 proc. PKB obecnie na badania i rozwój w UE najwięcej wydają: Szwecja (3,73 proc. PKB), Finlandia (3,45 proc. PKB), Niemcy (2,51 proc. PKB). W Polsce jest to poziom 0,56 proc. PKB Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

3 Systemy innowacji na świecie – modele
RYNKOWY SYSTEM EUROPEJSKI SYSTEM SPOŁECZNO – DEMOKRATYCZNY SYSTEM W TRANSFORMACJI MEZOKORPORACYJNY bardzo elastyczny, liberalne rozwiązania prawne i organizacyjne silne powiązania systemu edukacji z potrzebami rynku pracy i produkcji koncentracja na badaniach stosowanych i naukach ścisłych dominacja badań podstawowych znaczący udział środków publicznych w finansowaniu internacjonalizacja badań specjalizacja w high-tech finansowanie głównie ze środków prywatnych niska otwartość, „luka technologiczna” duży udział państwa w organizacji i prowadzeniu polityki proinnowacyjnej oraz finansowaniu (do 70 proc.) preferowanie nauk ścisłych powiązania z narodowymi systemami innowacji innych krajów koncentracja na badaniach stosowanych rynek pracy i produkcji przyspiesza dyfuzję innowacji Wielka Brytania, USA Kanada, Australia, Irlandia Niemcy, Francja Włochy, Holandia, Belgia, Dania, Austria, Hiszpania Finlandia, Szwecja, Norwegia Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia Japonia Źródło: Weresa M.A., 2006, Narodowy system innowacyjny i polityka innowacyjna Niemiec – wnioski dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] I. Bil, K. Cisz, B. Brocka-Palacz, M. Gomułka, F. Kamiński, M.A. Weresa, Gospodarka Niemiec a kraje Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa, SGH. Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

4 Organizacja systemu innowacji – rozwiązania na świecie
Niemcy: duży udział landów oraz rządu federalnego w finansowaniu działalności B+R środki dystrybuowane przez specjalne fundacje i organizacje wspierające rozwój działalności B+R tzw. instytuty sponsorskie (wspierane przez rząd federalny i landy) pomagają w zawieraniu kontaktów, promują działalność innowacyjną i kontakty międzynarodowe, wspierają młodych naukowców najwyższy wskaźnik aktywności patentowej Szwecja: ogólna polityka proinnowacyjna prowadzona przez: parlament, rząd, ministerstwa współpracujące z UE, w sektorze B+R: przedsiębiorstwa, samodzielne laboratoria, instytuty, uczelnie upowszechnianie innowacji – programy badawcze i parki technologiczne finansowanie: instytucje publiczne i prywatne państwo wspiera badania podstawowe, zwłaszcza w dziedzinach mających znaczenie w eksporcie. Rosja: na innowacje przeznacza się 1,5 proc. budżetu aktywna polityka wspierania innowacji, działa specjalny Fundusz Wsparcia Rozwoju maj 2009 – prezydent Dmitrij Miedwiediew powołał specjalną Komisję ds. Modernizacji i Rozwoju Technologii Gospodarki koncentracja na technologiach: jądrowych, informatycznych, informacyjnych, kosmicznych, nanotechnologii łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania, rozwijanie systemu wdrażania innowacji, naprawa systemu legislacji Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

5 Rodzaje innowacji i ich efekty
Rodzaj innowacji Produktowa Procesowa Organizacyjna Marketingowa Efekt innowacji wprowadzenie nowych przedmiotów poszerzenie oferty wyrobów i usług lepsza realizacja zadań przez urządzenia oferowanie produktów przyjaznych środowisku wejście na nowe rynki podniesienie jakości produktów i usług ograniczenie zużycia materiałów i energii usprawnienie produkcji zmniejszenie kosztów produkcji polepszenie warunków pracy polepszenie warunków środowiska podniesienie jakości wyrobów i usług skrócenie czasu reakcji na potrzeby klientów poprawa organizacji pracy poprawa organizacji produkcji polepszenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ułatwienie wykonywania pracy Skrócenie czasu reakcji na potrzeby klientów zachowanie lub zwiększenie udziału w rynku zwiększenie sprzedaży wzmocnienie relacji z klientem zwiększenie widoczności produktów Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

6 Innowacyjność – trendy
Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2009: globalne zmniejszenie podaży i nakładów na innowacje (z wyjątkiem “zielonych technologii”, technologii medycznych, informatycznych, biotechnologii i nanotechnologii pozostających „sektorami wzrostu”) rosnąca rola grupy BRIICS (Brazylia, Rosja, Indie, Indonezja, Chiny, Singapur) - coraz większy udział w podaży patentów w „najbardziej obiecujących obszarach” Polska krajem netto importującym technologie w Polsce maleje liczba pracowników B+R zatrudnionych w przedsiębiorstwach Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

7 JB-R na rzecz innowacyjności gospodarki
Organizacje zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową w Polsce Szkoły wyższe Polska Akademia Nauk Jednostki badawczo -rozwojowe Ośrodki rozwojowe przedsiębiorstw ok. 130 podmiotów (koniec 2009 r.) z czego 59 podległych Ministrowi Gospodarki zatrudnienie ok. 22 tys. pracowników (z czego ok. 5 tys. posiada tytuły i stopnie naukowe) sektor JB-R jako jedyny pion nauki został zreformowany w ostatnich latach (m.in. konsolidacja) badania i rozwój realizowane w JB-R najbliższe aplikacjom przemysłowym (ok. 80 procent wdrożeń realizowanych w kraju) Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

8 EMAG – informacje podstawowe
Jedna z ok. 130 polskich jednostek badawczo-rozwojowych 35 lat doświadczenia w kompleksowym opracowywaniu oraz wdrażaniu nowoczesnych urządzeń, systemów, technologii Jeden z głównych dostawców nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla polskich kopalń, za granicą obecny m.in. w Rosji, Białorusi, Chinach, na Ukrainie lider wielu segmentów rynku - m.in. systemy bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, aparatura, systemy automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla liczne wdrożenia w Polsce i na świecie ok. 450 patentów i praw ochronnych, liczne nagrody na międzynarodowych targach i konkursach wynalazczości (m.in. Paryż, Bruksela) Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

9 EMAG – struktura i potencjał
fundusz jednostki (odpowiednik kapitału założycielskiego) – ok. 30 mln PLN przychody za rok 2009 – ok. 35 mln PLN zatrudnienie: 250 osób współpraca z najlepszymi polskimi i zagranicznymi wyższymi uczelniami technicznymi realizacja projektów badawczych finansowanych m.in. ze środków budżetu Państwa oraz funduszy Unii Europejskiej nowoczesne zaplecze badawcze i laboratoryjne (m.in. najnowocześniejsze w Polsce Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej) Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

10 EMAG - zakres działalności
prace naukowo-badawcze prace konstrukcyjne ekspertyzy badania specjalistyczne certyfikacja małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń usługi serwisowe szkolenia seminaria i konferencje naukowe EMTECH czasopismo naukowo-techniczne MiAG Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

11 EMAG – obszary zainteresowań
automatyka przemysłowa gazometria i telekomunikacja elektrotechnika systemy geofizyczne miernictwo przemysłowe systemy informacyjne racjonalne użytkowanie paliw i energii ochrona środowiska ekspertyzy i rzeczoznawstwo Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

12 Działalność badawcza i rozwojowa EMAG - kierunki
systemowe zasilanie systemy automatyzacji procesów przemysłowych systemy pomiarowe i teleinformatyczne systemy pomiarowe parametrów geofizycznych systemy informatyczne specjalistyczne pomiary medyczne monitorowanie procesów w energetyce Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

13 ITI EMAG – cykl „od pomysłu do przemysłu” (model procesu innowacyjnego)
Projekt badawczy (idea) Model i badania modelu (inwencja) Dokumentacja techniczna Certyfikacja (innowacja) Wytwarzanie Produkt CNB pomysł wniosek projekt CNB CWW prototyp badania model CWW CNB CBC dokumentacja certyfikacja CWW CBC dokumentacja produkcyjna certyfikacja FH sprzedaż KLIENT CNB – CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE CWW – CENTRUM WYTWARZANIA I WDROŻEŃ CBC - CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI FH – DZIAŁ HANDLOWY Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

14 transfer technologii i urządzeń do przemysłu
samodzielnie (Centrum Wytwarzania i Wdrożeń) w ramach Konsorcjum Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

15 Prace realizowane przez EMAG (2009 -2010)
PROJEKTY BADAWCZO – ROZWOJOWE (5) PRACE STATUTOWE (51) PROJEKTY STRUKTURALNE- EUROPEJSKIE (7) PROJEKTY CELOWE (3) PRACE BADAWCZO - USŁUGOWE (9) Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

16 Wybrane prace statutowe
przyrząd do oznaczania nowego wskaźnika zagrożenia klimatycznego ognioszczelny zespół sterowania dla lokomotyw akumulatorowych przenośny przyrząd pomiarowy do pomiaru parametrów środowiska w kopalni opracowanie metod integracji systemów informacyjnych z zastosowaniem technik semantycznych system informatyczny integrujący stacje geofizyki górniczej HESTIA aparatura sejsmiczna PASAT M urządzenie do klinicznej diagnostyki słuchu Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

17 Wybrane prace statutowe
nowe konstrukcje i technologie wykonania przepustów kablowych opracowanie metod zarządzania danymi w bazie danych przestrzennych Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska wykonanie czujników i układów pomiarowych dla monitorowania parametrów w zrobach ścian zawałowych prace projektowe i programistyczne, doradztwo techniczne przy wdrożeniu projektu „Wirtualny Konsultant Usług Publicznych” system monitorowania, sygnalizacji i sterowania pracą wentylatorów głównego przewietrzania stacja pomiarowa i system akwizycji danych Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

18 Projekty europejskie Prognozowanie i monitorowanie zagrożeń spowodowanych osiadaniem na obszarach kopalń węgla PRESIDENCE Budżet: 4,3 mln euro. Okres realizacji: Cel: opracowanie nowatorskich rozwiązań zmierzających do polepszenia pracy oraz aspektów niezawodności systemów transportowych działających pod ziemią, w głębokich i rozległych kopalniach węgla posiadających złożone systemy sieciowe. System monitorowania i prognozowania zagrożeń związanych z eksploatacją górniczą w ścianach i przodkach głębokich kopalń węgla EUREKA. Budżet: ok. 1 mln euro. Okres realizacji: Projekt realizowany wspólnie z OAO W.A. Antipow Memorial Avtomatgormash – Research Institute z Ukrainy. Cel: opracowanie, przeprowadzenie badań nowego systemu monitorowania, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i wydajności robót górniczych w warunkach szczególnie wysokiego poziomu zagrożeń naturalnych i technologicznych w ścianach i przodkach przygotowawczych o dużej koncentracji wydobycia. Poprawa niezawodności transportu w górnictwie MINTOS. Budżet: 2,4 mln euro. Okres realizacji: Cel: opracowanie nowatorskich rozwiązań zmierzających do polepszenia pracy oraz aspektów niezawodności systemów transportowych działających pod ziemią, w głębokich i rozległych kopalniach węgla posiadających złożone systemy sieciowe. Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

19 Projekty europejskie Wczesne wykrywanie i zwalczanie pożarów przenośników taśmowych EDAFFIC Budżet: 2,2 mln euro. Okres realizacji: ( ). Cel: wypracowanie podejścia wielodziedzinowego i całościowego do zagadnienia, obejmujące wszystkie aspekty związane z pożarami w przenośnikach taśmowych, w tym prewencję, wczesne wykrywanie, procesy spalania, nowe materiały taśm, gaszenie pożaru, wentylację wykorzystywaną do gaszenia pożaru lub ukierunkowania dymu, niebezpieczeństwa środowiskowe oraz bezpieczeństwo zawodowe. Nowe metody automatyzacji i mechanizacji wyposażenia ścian i wyrobisk NEMAEQ Budżet: 3,6 mln euro. Okres realizacji: ( ). Cel: zwiększenie wydajności podziemnych prac górniczych poprzez zastosowanie nowych technologii mechanizacji i automatyzacji, w tym głównie poprzez opracowanie bezzałogowego procesu urabiana w czole przodka. Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

20 Projekty europejskie Technologie wspierające akcje ratownicze EMTECH
Budżet: ok. 3,6 mln euro. Okres realizacji: Cel: zapewnienie, że europejskie standardy oraz procedury wykorzystywane w przypadku wypadków w kopalniach pozostaną jednymi z najlepszych praktyk na świecie. Zwiększenie stopnia interakcji „górnik-informacja” w celu usprawnienie serwisu i zwiększenia bezpieczeństwa poprzez zastosowanie technik rzeczywistości wzmocnionej (Augmented Reality) oraz nowych czujników EMIMSAR Budżet: 224 tys. euro. Okres realizacji: Cel: opracowanie, implementacja i demonstracja urządzeń oraz aplikacji „rzeczywistości wzmocnionej” (Auqmented Reality), systemów znaczników oraz lokalizacji w czasie rzeczywistym. Dzięki wspomnianym urządzeniom i systemom możliwe będzie zwiększenie stopnia interakcji personelu kopalnianego z zawartością informacyjną przechowywaną w komputerowych „bazach wiedzy” dotyczących kilku dziedzin. Projekt z funduszy strukturalnych UE: Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa – CCMODE

21 Europejscy partnerzy EMAG w projektach badawczych
GEOCONTROL AITEMIN HUNOSA Mines Rescue Service Ltd. Rock Mechanics Technology Ltd. UK Coal Mining Ltd. DMT (Deutsche Montan Technologie RAG A.G. EMBIGENCE RITTAL GMBH & Co Technische Universitatet Clausthal OAO W.A. Antipow Memorial Avtomatgormash SANDVIK Mining & Construction GMBH ARMINES – Centre de Geotechnique et Dexploitation du Sous-Sol Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

22 Polscy partnerzy EMAG w projektach europejskich
Główny Instytut Górnictwa (Katowice) – jednostka badawczo-rozwojowa związana z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. Kompania Węglowa SA (Katowice) - największa firma górnicza w Europie, 63,4 tys. zatrudnionych, 15 kopalń i 5 zakładów, zdolność wydobywcza kopalń wynosi ok. 42,6 miliona ton węgla rocznie. Politechnika Śląska (Gliwice) – państwowa wyższa uczelnia techniczna, 12 wydziałów, w tym Wydział Górnictwa i Geologii. Instytut Techniki Górniczej KOMAG (Gliwice) – instytut prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze mechanizacji procesów wydobywczych i przeróbczych oraz ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego (Bytom) - wyspecjalizowane przedsiębiorstwo państwowe o ogólnokrajowym zasięgu działania, zawodowo trudniące się ratownictwem górniczym. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o. (Lędziny) – firma specjalizująca się w bezpieczeństwie pracy, techniki i środowiska, świadczy specjalistycznych usługi z zakresu prac badawczo-rozwojowych i projektowo-wdrożeniowych. Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

23 Wybrane projekty badawczo-rozwojowe
badanie procesu odmetanowania w wybranych rejonach kopalni na podstawie ciągłego monitorowania mobilny robot inspekcyjny przeznaczony do pracy w rejonach zagrożonych wybuchem system informacji publicznej dla osób z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu INFOMAT-E system do oceny precyzji bombardowania i strzelania na poligonie lotniczym radiometryczny system sterowania pracą osadzarki Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

24 Projekty celowe kopalniane zespoły transformatorowe nowej generacji
platforma sprzętowo-programowa inteligentnej sieci PLC do zastosowań w multi-licznikowych systemach automatycznego pomiaru i rozliczania pobieranej energii lokomotywa akumulatorowa ognioszczelna komputerowo wspomagany system zarządzania ciągłością działania OSCAD Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

25 Projekty realizowane przez ITI EMAG: efekty wybranych przedsięwzięć Górniczy Robot Mobilny Inspekcyjny Cel projektu: wykonanie modelu robota inspekcyjnego służącego do kontroli otamowanych wyrobisk górniczych w rejonach zagrożonych wybuchem lub w atmosferze niezdatnej do oddychania. Robot ma umożliwiać kontrolę wizualną stanu wyrobiska oraz pomiaru składu atmosfery w wyrobisku – z transmisją w czasie rzeczywistym do stanowiska w bazie akcji oraz na powierzchnię. Współpraca: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010 25

26 Projekty realizowane przez ITI EMAG: efekty wybranych przedsięwzięć Karbotwin
Cel projektu: wykonanie zintegrowanego stanowiska do koksowania i badania parametrów koksu, umożliwiającego: - symulację przemysłowego procesu koksowania węgla - wyznaczanie wskaźników reakcyjności koksu wobec CO2 i wytrzymałości poreakcyjnej koksu - prognozowanie parametrów jakościowych koksu (m.in. CRI/CSR) produkowanego w warunkach przemysłowych. - ilościową i jakościową ocenę wszystkich produktów koksowania bez prowadzenia kosztownych testów przemysłowych. Partnerzy EMAG: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zakład Izolacji Ogniotrwałych IZO, Politechnika Śląska. Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010 26

27 Komercjalizacja: wybrane przykłady Automatyka przemysłowa
System MAKS DBC Zespół Sterujący ZES-40 Zawór REPI Czujniki do pomiaru parametrów fizycznych Czujnik Ciśnienia Wody typu CPW-1 Czujnik prędkości i przebytej drogi CVD-1000 Czujnik ciśnienia z ustawialnym progiem zadziałania typu RCC-2 Progowy Czujnik Ciśnienia PCC-3 Srebrny Medal 57. Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Targów „Brussels Innova 2008” Brązowy Medal Międzynarodowego Salonu Wynalazczości „Concours Lépine 2009” System SKD-2 - sterowanie i diagnostyka kombajnu chodnikowego Układ MoPS - monitorowanie statycznej podporności w wybranych stojakach sekcji obudowy zmechanizowanej System BOSS-2000 – sterowanie procesem wzbogacania węgla Produkt Roku 2009 Nagroda Miesięcznika „Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych" Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

28 Komercjalizacja: wybrane przykłady Gazometria i Telekomunikacja
System monitorowania parametrów bezpieczeństwa i produkcji w kopalniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego Srebrny Medal Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Targów „Brussels Innova 2006 Srebrny Medal Międzynarodowego Salonu Wynalazczości Concours Lepine 2007 System SMP NT/A naturalnych (m.in. metan, pożary) System dyspozytorski SD2000 rozbudowane struktury zbierania danych cyfrowych i analogowych Czujnik CPO-1 Miernik iskrobezpieczny MIT System UTS-2 Transmisja sygnałów dwustanowych oraz analogowych wolnozmiennych oraz przesyłania sygnałów sterujących. Układ łączności bezprzewodowej STAR/SAT – DOTRA Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010 28

29 Komercjalizacja: wybrane przykłady Systemy dyspozytorskie
System SD 2000 – nowe podejście i nowa jakość. Integracja: systemów monitorowania kompleksów ścianowych, akwizycji danych, kontroli zagrożeń, wspomagania dyspozytora metanometrii, łączności i alarmowania, transmisji cyfrowej, akwizycji, prezentacji, analiz i raportowanie Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

30 Komercjalizacja: wybrane przykłady Geofizyka
ARAMIS M/E - mikrosejsmiczny system wykrywania zagrożeń tąpaniami ARES 5/E - sejsmoakustyczny system wykrywania zagrożeń tąpaniami ARP 2000 PE system do rejestracji i analizy przyśpieszeń drgań gruntu i budowli wersje: ARP 2000 P do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych (duże zmiany temperatury, wysoka wilgotność powietrza atmosferycznego, duże zapylenie), ARP 2000 H (do kontroli przyśpieszeń drgań wału zbiornika hydrotechnicznego wywoływanych wstrząsami górniczymi), ARP 2000 SZ (do rejestracji przyspieszeń drgań obudowy szybowej) MONSTER –system monitorowania i sterowania obudów ścianowych PASAT M - Przenośna iskrobezpieczna aparatura sejsmiczna Srebrny Medal Międzynarodowego Salonu Wynalazczości Concours Lepine 2009 określanie naprężeń w górotworze oraz ich zmian w czasie przestrzeni wyznaczanie niejednorodności geologicznych przed frontem eksploatacji rozpoznanie gruntu przed rozpoczęciem robót budowlanych Nagroda Główna konkursu „Innowacyjne rozwiązania w budowie maszyn i urządzeń górniczych” 2009 Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010 30

31 Komercjalizacja: wybrane przykłady Pomiar parametrów paliw
GAMMA NATURA sposób i urządzenie do pomiaru podstawowych parametrów jakościowych paliw stałych Złoty Medal Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Eureka 2008” Srebrny Medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2008 Wyróżnienie w Konkursie Polski Produkt Przyszłości 2008 Złoty Medal 107. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazczości „Concours Lépine” Nominacja do konkursu „Teraz Polska” Produkt Roku 2009 miesięcznika Sterowanie i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych RODOS - ciągły pomiar zawartości popiołu i masy węgla kamiennego, brunatnego, lignitów i odpadów ALFA-05 - ciągły pomiar zawartości popiołu, wilgoci i wyliczanie wartości opałowej w wymieszanym miale węglowym transportowanym przenośnikiem taśmowym PYLOX - pomiar zawartości części niepalnych stałych w pyłach kopalnianych oraz zawartości siarki i popiołu węglu FOTOPYLOX - szybki pomiar zawartości części niepalnych stałych w pyle kopalnianym w podziemiach kopalń WALKER bezizotopowy przenośny popiołomierz Złoty Medal Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Eureka 2007” Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010 31

32 Komercjalizacja: wybrane przykłady Elektrotechnika
ZKL-1 Uniwersalny sterownik programowalny WP-1000 próżniowy wyłącznik synchroniczny niskiego napięcia 1000A/1000V (1200V) z napędem elektromagnesowym i podtrzymaniem magnesami trwałymi Rozłącznik próżniowy izolacyjny RP-250-0 Zabezpieczenia upływowe RRgFx/M Produkt Roku 2008 Nagroda miesięcznika Sterowanie i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych Urządzenia dla usprawnienia transportu kołowego Zespoły transformatorowe ZTO-11 System monitorowania mediów kopalnianych Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010 32

33 komercjalizacja: wybrane przykłady technologie informacyjne i informatyczne
WKUP - nowoczesny system informacyjny realizujący usługi administracji publicznej na poziomie regionalnym. Zadaniem WKUP jest zidentyfikowanie problemu użytkownika, odnalezienie na tej podstawie odpowiadającej temu problemowi usługi publicznej (lub kilku usług), a następnie przeprowadzenie użytkownika przez proces kompletowania informacji niezbędnych do jej realizacji. Prosty w obsłudze interfejs ułatwia użytkownikowi obsługę elektronicznych formularzy zastępujących dotychczasowe formularze papierowe. W systemie zastosowano narzędzia przetwarzania języka naturalnego oraz zastosowano obsługę dla osób głuchoniemych. eSay - system dialogowy pozwalający na komunikację z wirtualną postacią (awatarem) przedstawiającą usługi lub ofertę produktową organizacji, dostępną w sieci Internet lub w kioskach informacyjnych. Dzięki różnorodnym modelom wdrożenia, rozwiązanie dostosowane jest do potrzeb i wymagań dużych organizacji, jak również małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych zaistnieniem w przestrzeni wirtualnej poprzez atrakcyjną dla klienta formę prezentacji swojej oferty. Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010 33

34 EMAG w Polsce 2009 . KWK „Bielszowice” KWB „Bełchatów” KWK „Borynia”
KWK „Marcel” KWK „Kazimierz-Juliusz” KWK „Pniówek” KWK „Polska-Wirek” KWK „Knurów” KWK „Ziemowit” Zakład Górniczy PIEKARY KWB „Turów” Kopalnia Soli Wieliczka KGHM Polska Miedź SA FAMUR SA ASSECO Poland SA SEVITEL EMAG-SERWIS CARBOAUTOMATYKA PIOMA AUTOMOTIVE SYSTEMS BESEL SA Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego SA w Bytomiu RYFAMA Komenda Główna Policji Urząd Miejski w Chorzowie Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa Miasto i Gmina Polkowice Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie KWK „Murcki” KWK „Staszic” KWK „Piekary” KWK „Piast” KWK „Sośnica-Makoszowy” KWK „Jankowice” KWK „Zofiówka” KWK „Halemba” KWK „Bobrek” KWK „Jas-Mos” KWK „Wesoła-Mysłowice” KWK „Wujek-Śląsk” LG Electronics MARTECH PLUS HITIN Sp. z o.o. PEG SA COIG SA CELMA SA ELCAM WENTECH Sp. z o.o. Elektrownia Pątnów DELPHI POLSKA Główny Instytut Górniczy Wyższy Urząd Górniczy Instytut Techniki Górniczej KOMAG Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Akademia Górniczo-Hutnicza Politechnika Śląska Politechnika Wrocławska Wojskowa Akademia Techniczna Uniwersytet Śląski w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

35 EMAG na świecie 2009 Chiny (największy kontrahent, systemy do monitorowania zjawisk sejsmicznych – ARAMIS, ARES) Czechy (głównie czujniki: poziomu oleju, temperatury, ciągłej kontroli zawartości metanu, prędkości; zespoły transformatorowe ZTO) Białoruś (elementy hydrauliki, czujniki poziomu oleju, iskrobezpieczne przetworniki zbliżeniowe) Rosja (aparatura sejsmiczna ARES, ARAMIS, elementy systemu sterowania kombajnów SUK) Ukraina (systemy bezpieczeństwa ARES, ARAMIS, SMP-NT/A, popiołomierze WALKER,) Turcja (popołomierze WALKER) Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

36 Najważniejsze wdrożenia 2009
stworzenie bazy danych przestrzennych Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska przenośna iskrobezpieczna aparatura sejsmiczna PASAT M dla Instytutu IPKON RAN w Moskwie oraz China Coal Reasearch Institute (CRRI) w Pekinie i KWK „Bielszowice” system ARP 2000 P/E - kopalnie „Jankowice” i „Knurów” (Polska) ARAMIS M/E: kopalnia „Zofiówka” (Polska) kopalnia „Zasiadko” (Ukraina) kopalnia „Tang Kou” (Chiny) kopalnia „Yi Tai”(Chiny) kopalnia „Lu An” (Chiny) kopalnia „Qi Tai” (Chiny) system ALFA-02/2E kopalnia „Wieczorek” (Polska) System BOSS 2000 kopalnia „Knurów” (Polska) system monitorowania mediów kopalnia „Staszic” Polska analizator jakości węgla GAMMA NATURA – kopalnie „Wieczorek”, „Borynia”, „Kazimierz Juliusz” (Polska) gęstościomierze izotopowe typu C kopalnia „Śląsk” (Polska) Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

37 Badania i certyfikacja
opracowywanie opinii atestacyjnych   opracowywanie opinii technicznych wydawanie certyfikatów zgodności przeprowadzanie ocen zgodności sprzętu elektrycznego prowadzenie badań wyrobów wzorcowanie przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych uprawnienia do prowadzenia badań oraz wydawania opinii dla potrzeb dopuszczeń wyrobów do pracy w zakładach górniczych nadane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 roku upoważnienie rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego nr 167/2009, wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 053 (w zakresie Dyrektywy LVD) akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 261 (badanie wyrobów w laboratoriach akredytowanych), akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AP 051 (wzorcowanie przyrządów elektrycznych) Działalność certyfikacyjna prowadzona w oparciu o własne procedury certyfikacyjne opracowane na podstawie normy PN-EN 45011, wymagań zasad krajowego systemu oceny zgodności oraz warunków udzielonej akredytacji przez PCA Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

38 Laboratorium EMC Badania urządzeń elektrycznych i elektronicznych:
odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej wg PN-EN (badanie wykonywane w komorze bezodbiciowej z 3 m odległością pomiarową w zakresie od 80 MHz do 2,7 GHz) odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych wg PN-EN odporności na udary napięciowe (prądowe) wg PN-EN :2006 odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia wg PN-EN odporności na wyładowania elektrostatyczne - Podstawowa publikacja EMC wg PN-EN odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej wg PN-EN :2008 odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej wg PN-EN odporności na impulsowe pole magnetyczne wg PN-EN pomiar elektromagnetycznych zaburzeń przewodzonych wg PN-EN i PN-EN 55022 pomiar elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych wg PN-EN PN-EN (pomiar wykonywany w komorze bezodbiciowej z 3 m odległością pomiarową) Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

39 Nagrody Złoty Medal Concours Lepine 2010, Paryż
Brązowy Medal Concours Lepine 2009, Paryż Srebrny Medal Brussels Innova 2009, Bruksela Medal 90-lecia SEP 2009 Nagroda Główna „Innowacyjne rozwiązania w budowie maszyn i urządzeń górniczych” Katowice 2009" Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze Tytuł Solidna Firma 2009 Lider Eksportu 2008 Produkt Roku 2009 Produkt Roku 2008 EU STANDARD 2008 Polski Produkt Przyszłości 2008 Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Srebrny Medal IWIS 2008 Brązowy Medal IWIS 2008 Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

40 Strategia EMAG na rok 2010 i lata kolejne
utrzymanie pozycji jednego z głównych dostawców innowacyjnych technologii i urządzeń dla polskiego górnictwa zwiększanie udziału w zagranicznych rynkach górniczych (zwłaszcza: rosyjskim, ukraińskim i chińskim). Istnieją perspektywy zwiększenia eksportu do Kazachstanu, Turcji, Australii, RPA, Wietnamu, Indii dywersyfikacja działalności (większe zaangażowanie w branżę pozagórniczą) rozwój prac badawczych w dziedzinie systemów informacyjnych i automatyzacji, technologii informacyjnych i komunikacyjnych większy udział w projektach finansowanych ze środków UE oraz budżetu państwa Realizacja projektów badawczych zamawianych przez MŚP Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010

41 Dziękuję za uwagę www.emag.pl, emag@emag.pl
Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 1 czerwca 2010


Pobierz ppt "Pomysł na przemysł Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice, 2 czerwca 2010 r. Piotr Wojtas, dyrektor ITI EMAG."

Podobne prezentacje


Reklamy Google