Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: www.forumrynkupracy.com.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: www.forumrynkupracy.com.pl."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Łukasz Szymczak Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Konferencja 18 – 19 wrzesień 2012, Trzebnica

3 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Stan na dzień 30.06.2012 Trzebnica – ok. 23 tys. (916 ) bezrobotnych Prusice – ok. 9 tys. (380 ) bezrobotnych Oborniki Śląskie – ok. 19 tys. ( 620 ) - bezrobotnych Żmigród – ok. 15 tys. (916) bezrobotnych Zawonia – ok. 5,5 tys. (263) bezrobotnych Wisznia Mała – ok. 7,5 tys. (292 ) - bezrobotnych

4 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Trzebnica - 462 osób (w tym 223 kobiet), Żmigród - 381 osób (w tym 197 kobiet), Oborniki Śląskie - 237 osoby (w tym 109 kobiet), Prusice – 103 osoby ( w tym 61 kobiet) Strzeszów - 60 osób (w tym 28 kobiet), Korzeńsko - 67 osób (w tym 32 kobiet), Zawonia – 59 osób (w tym 28 kobiet) Czeszów - 54 osoby (w tym 30 kobiet),

5 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU:

6 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU:

7 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU:

8 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: 18 do 24 lat - 655 osób (w tym 395 kobiet), 25 do 34 lat - 973 osób (w tym 571 kobiety), 35 do 44 lat - 593 osoby (w tym 330 kobiet), 45 do 54 lat - 612 osób (w tym 284kobiet), 55 do 59 lat - 432 osoby (w tym 170 kobiety), powyżej 60 lat - 121 osób (mężczyźni); Stan na dzień 30.06.2012

9 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: wyższe - 285 osób (w tym 196 kobiet), średnie zawodowe - 684osób (w tym 428 kobiet), średnie ogólne - 383osób (w tym 258 kobiet), zasadnicze zawodowe - 1192 osób (w tym 478kobiet), podstawowe i gimnazjalne - 843osób w tym 390kobiet); Stan na dzień 30.06.2012

10 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU:

11 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy realizuje zadania powiatu w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Zadania te Urząd wypełnia poprzez organizację i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy, określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkoleń i studiów podyplomowych, staży i przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia subsydiowanego, prac społecznie użytecznych, udzielanie osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

12 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Dzięki działaniom z zakresu pośrednictwa pracy, od początku stycznia do końca czerwca 2012 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy pozyskał i przedstawił zarejestrowanym bezrobotnym 706 ofert pracy. Pracodawcy najczęściej poszukiwali pracowników w następujących zawodach: (technik prac biurowych - 76 ofert, sprzedawca - 67 ofert, robotnik gospodarczy-32 oferty, robotnik budowlany - 19 ofert, stolarz – 18 ofert, ślusarz – 15 ofert, technik administracji – 15 ofert, doradca finansowy – 14 ofert.)

13 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: W omawianym okresie Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy zorganizował Powiatowe Targi Pracy (była to już piąta edycja tej imprezy) oraz 3 giełdy pracy. W Targach Pracy uczestniczyło 24 wystawców (pracodawców i instytucji z terenu powiatu trzebnickiego, Wrocławia i okolic) i kilkaset osób bezrobotnych, poszukujących pracy, uczniów ostatnich klas szkół oraz innych mieszkańców powiatu trzebnickiego. Natomiast w giełdach pracy uczestniczyło łącznie 124 bezrobotnych. Giełdy zorganizowane zostały we współpracy z następującymi pracodawcami: ASPEN (rekrutacja do TESCO), HOTEL TRZEBNICA, KONSALNET SECURITY.

14 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: W I półroczu 2012 roku, 1135 bezrobotnych objętych zostało działaniami z zakresu doradztwa zawodowego i informacji zawodowej oraz wzięło udział w zajęciach klubu pracy: 861 osób skorzystało z porad indywidualnych, 47 osób uczestniczyło w grupowych poradach z zakresu doradztwa zawodowego, 227 osób uczestniczyło w zajęciach klubu pracy.

15 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Szkolenia mają na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, zwiększających szanse na uzyskanie zatrudnienia. Szkolenia organizowane są w formie szkoleń grupowych lub indywidualnych. Szkolenia grupowe inicjowane są przez PUP, w oparciu o rozeznanie rynku pracy i organizowane według planu szkoleń. Szkolenie indywidualne inicjowane są na wniosek osoby zainteresowanej. Według obowiązującego planu, w organizowanych i finansowanych przez trzebnicki Urząd Pracy szkoleniach, w 2012 r. ma wziąć udział łącznie 143 osoby (w tym 98 osób w szkoleniach grupowych i 45 osób w szkoleniach indywidualnych).

16 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: W bieżącym roku szkolenia grupowe organizowane są w następujących kierunkach: Mała przedsiębiorczość – w tym szkoleniu weźmie udział ogółem 67 osób, Spawanie ponadpodstawowe mag stali węglowych – 9 osób, Sprzedawca – kasjer w handlu detalicznym – 12 osób, Pracownik gastronomii z elementami cateringu – 10 osób. Szkolenia indywidualne organizowane były na wniosek osób bezrobotnych, po uzasadnieniu przez nich celowości szkolenia. Najczęściej finansowane były szkolenia indywidualne dla operatorów sprzętu ciężkiego (koparki, ładowarki itp.) oraz szkolenia dla kierowców (kursy prawa jazdy, kursy dokształcające). Według planu, w 2012 roku 11 osób będzie uczestniczyć w finansowanych przez PUP Trzebnica studiach podyplomowych.

17 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Na 2012 rok zaplanowano, że Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy zorganizuje i sfinansuje udział w subsydiowanych formach zatrudnienia łącznie dla blisko 590 osób. Z tej liczby: 331 osób weźmie udział w stażach (plan przekroczony – wykonanie co najmniej 347 osób), 124 osoby wezmą udział w pracach interwencyjnych (plan przekroczony – wykonanie co najmniej 128 osób), 53 osoby otrzymają środki na podjęcie działalności gospodarczej (plan przekroczony – wykonanie co najmniej 54 osoby), 36 osób podejmie zatrudnienie na stanowiskach pracy, których utworzenie sfinansowane zostanie ze środków Funduszu Pracy, 30 osób weźmie udział w pracach społecznie użytecznych, 13 weźmie udział w innych formach aktywizacji zawodowej określonych w Ustawie.

18 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Powiatowy Urząd Pracy finansuje swoje działania w zakresie organizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy, przyznawanych corocznie powiatowi trzebnickiemu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach tzw. algorytmu. Ponadto PUP aktywnie pozyskuje środki na przeciwdziałanie bezrobociu z innych źródeł: z Europejskiego Funduszu Społecznego, z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

19 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Na rok 2012 Minister Pracy i Polityki Społecznej ustalił dla powiatu trzebnickiego na podstawie algorytmu środki Funduszu Pracy w kwocie 2.079.200,00 zł. Według obowiązującego planu, w organizowanych w ramach algorytmu działaniach aktywizacyjnych w roku bieżącym ma wziąć udział łącznie 355 osób. Z tej liczby: 130 osób ma wziąć udział w stażach, 98 osób ma wziąć udział w pracach interwencyjnych, 45 osób ma wziąć udział w szkoleniach 8 osób ma otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej, 20 osób ma podjąć zatrudnienie na stanowiskach pracy, których utworzenie sfinansowane zostanie ze środków Funduszu Pracy 30 osób ma wziąć udział w pracach społecznie użytecznych, 11 osób ma wziąć dział w studiach podyplomowych, 13 osób ma wziąć udział w innych formach aktywizacji zawodowej (m.in. refundacja składek ZUS za zatrudnionych bezrobotnych, zwrot kosztów opieki nad dziećmi itp.).

20 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Przyznany powiatowi trzebnickiemu algorytmem limit FP na 2012 rok, nie pozwala na zaspokojenie wszystkich potrzeb lokalnego rynku pracy w zakresie aktywizacji bezrobotnych. W związku z powyższym, Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy aktywnie zabiega o pozyskanie dodatkowych środków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. W roku bieżącym dodatkowo, ponad kwotę Funduszu Pracy przyznaną algorytmem, trzebnicki PUP pozyskał na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu łącznie 2.305.900,00 zł, z tego: 1.119.600,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego Po kapitał w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 1.086.300,00 zł z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 100.000,00 zł ze środków PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

21 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy realizuje projekt systemowy Po kapitał w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od 2008 r. W latach 2008 – 2011 na realizację projektu wydatkowano ogółem blisko 7,6 miliona złotych, a wsparciem objęto ogółem 1050 osób. W 2012 roku w ramach projektu realizowane będą: staże – dla 100 osób, szkolenia grupowe – dla 61 osób, przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – dla 25 osób.

22 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: W 2012 r. PUP Trzebnica pozyskał z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra środki w łącznej kwocie 1.086.300,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację trzech programów aktywizacji zawodowej: Programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia, Programu aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia, Programu na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W programach organizowane będą następujące działania: staże – łącznie dla 100 osób, szkolenia – łącznie dla 37 osób (w tym 22 szkolenia grupowe i 15 szkoleń indywidualnych), prace interwencyjne – dla 25 osób, przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – łącznie dla 20 osób, refundacja kosztów utworzenia miejsc pracy– łącznie dla 14 osób. DZIAŁANIA FINANSOWANE Z DODATKOWYCH ŚRODKÓW - REZERWA MPiPS

23 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy dysponuje zatem środkami FP, EFS i PFRON w łącznej wysokości 4.385.100,00 zł. Jest to kwota o ponad połowę niższa niż w roku 2010, kiedy to trzebnicki PUP dysponował najwyższą w historii kwotą na aktywizację zawodową bezrobotnych i poszukujących pracy (przeszło 9,8 mln zł). Niestety, według nieoficjalnych jeszcze informacji, w roku 2013 kwota FP na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu będzie najprawdopodobniej jeszcze niższa niż w roku bieżącym.

24 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Należy podkreślić, że mimo ograniczeń w dostępie do środków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, Powiatowy Urząd Pracy uzyskuje bardzo wysokie wskaźniki efektywności zatrudnieniowej swoich działań. W roku 2011, w którym trzebnicki PUP dysponował jeszcze niższymi środkami niż w roku bieżącym (3.695.500,00 zł), ze wskaźnikiem efektywności na poziomie 72,1%, uplasował się pod tym względem na drugim miejscu w województwie dolnośląskim (po powiecie świdnickim – 75,6%),.

25 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: W trosce o podnoszenie jakości i dostępności usług, Powiatowy Urząd Pracy pozyskuje ponadto środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów mających na celu wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie trzebnickim poprzez upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz podniesienie kwalifikacji pracowników Urzędu. W roku 2012 realizowane są dwa projekty konkursowe w ramach Poddziałania 6.1.2 POKL (Inwestycja w kadry – II edycja i Profesjonalna kadra – II edycja). Na realizację tych projektów w roku bieżącym PUP pozyskał ponad 356 tys. zł (łącznia kwota środków pozyskanych na realizację dwóch projektów – w latach 2010 – 2013 to niemal 770 tys. zł).

26 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Dziękujemy za uwagę! Dziękujemy za uwagę! Prezentacja powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Związek Pracodawców Dolnego Śląska ul. Szewska 3, 50- 053 Wrocław, www.zpds.com.pl mail: forum@zpds.com.pl tel./fax. 071 341 07 21 tel. kom. 784 63 00 77 Saksońska Akademia Zarządzania INTERNATIONAL Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH Management Akademie Sachsen INTERNATIONAL Rudolf- Walther- Straβe 4, D- 01156 Dresden www.bsm-masi.de mail:masi@bsw-mail.de


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: www.forumrynkupracy.com.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google