Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energetyczny Audyt Miejski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energetyczny Audyt Miejski"— Zapis prezentacji:

1 Energetyczny Audyt Miejski
Janina Kopietz-Unger Uniwersytet Zielonogórski VII Forum energetyczne Sopot, 30 listopada 2012

2 Rynek dla innowacji technologicznej i poprawy efektywności energetycznej
w Polsce tworzą inwestycje prywatne i jednostek samorządu terytorialnego (JST) 13,6 miliona gospodarstw domowych 4,6 miliona domków jednorodzinnych 908 miast gmin, w tym: 1576 gmin wiejskich, 597 gmin wiejsko-miejskie, 306 gmin miejskich.

3 Powodzenie polityki energetycznej kraju zależeć będzie od bilansu energetycznego jednostek samorządu terytorialnego (JST) Gminy ustalają warunki projektowania budynków Gminy gospodarują energią, wybierają energooszczędne rozwiązania W ciągu dziesięciu miesięcy 2012 roku najwięcej mieszkań - 54,4 proc. wybudowali inwestorzy indywidualni, o 10,5 proc. więcej niż przed rokiem. 40,1 proc. deweloperzy a resztę stanowiło m.in. budownictwo spółdzielcze, komunalne i zakładowe. Np. Strzegomiu została otwarta zmodernizowana oczyszczalnia ścieków wyposażona m.in. w zbiornik biogazu, umożliwiający produkcję energii cieplnej i elektrycznej. Prąd ze ścieków ogrzewa komory i pomieszczenia obiektu. VII Forum Energetyczne Janina Kopietz-Unger

4 W Polsce udział budownictwa współczesnego, kamienic i z wielkiej płyty w poszczególnych technologii wznoszenia budynków mieszkalnych przedstawia wykres. Maleje udział technologii tradycyjnych na rzez kolejno rozwijających się technologii uprzemysłowionych (system wielkoblokowy i wiele wielkopłytowych) System pomocy Państwa dla właścicieli chcących przeprowadzić termomodernizację swoich budynków pod kątem obniżenia zużycia energii na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, w formie premii termomodernizacyjnej skutkuje znaczną poprawą stanu budynków wielomieszkaniowych.

5 VII Forum Energetyczne Janina Kopietz-Unger

6 Mechanizm rynkowy- w oparciu o EAM - dostępny również dla JST
Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. wprowadza system białych certyfikatów - mechanizm rynkowy prowadzący do uzyskania wymiernych oszczędności energii w trzech obszarach, tj.: - zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, - zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych – rozumianych zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy, jako zespół pomocniczych obiektów lub instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy Prawo energetyczne, służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła; zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji. Aby skutecznie startować w przetargu należy mieć dobrze zidentyfikowany i uszeregowany potencjał oszczędności - co może być wynikiem kompleksowego audytu dla JST- Energetycznego Audytu Miejskiego (EAM)

7 ENERGETYCZNY AUDYT MIEJSKI
ZIELONA GÓRA LUBLIN Fortum Energetyczne Janina Kopietz-Unger

8 Energetyczny Audyt Miejski (EAM) to ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć organizacyjnych i formalnych JST racjonalizujących zużycie energii EAM jest elastycznym instrumentem polityki JST, pozwala skutecznie reagować na zmiany, przekazywać ważne wartości społeczne. Celem EAM jest doradztwo w zakresie opłacalności realizacji inwestycji dla JST, właścicieli nieruchomości i mieszkańców. Wytyczne, powinny być szersze niż zamieszczone w "projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, zgodnie z art. 19 ust.1 Prawa Energetycznego (Dz.U z późn. zm),który sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata (art. 19 ust. 2 Prawa energetycznego). Tutaj trzeba powiedzieć o zobowiązaniu się przez PL w stosunku do UE obniżenia emisji CO2

9 Metodologia Energetycznego Audytu Miejskiego dla Zielonej Góry
Algorytm audytu energetycznego dla Lublina Strona tytułowa: Zleceniodawca Audytor Data zlecenia Miejsce i data wykonania Data zatwierdzenia Spis treści Dane wyjściowe: Liczba mieszkańców miasta Liczba mieszkań Powierzchnia administracyjna miasta Powierzchnia zabudowy Określenie stref energetycznych miasta z uwagi na dominujące źródło zasilania w ciepło. Zużycie ciepła, energii i paliw gazowych Podział miasta na strefy energetyczne Ustalenie typoszeregów budynków charakterystycznych dla stref Ustalenie listy budynków reprezentatywnych dla każdej ze stref energetycznych Ustalenie klasy energetycznej dla stref energetycznych. Ustalenie zasad monitorowania stref energetycznych Wykaz dokumentów i danych źródłowych: Audyty, w tym dla budynków o powierzchni użytkowej pow. 500m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą Certyfikaty energetyczne budynków Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Analiza opłat jednostkowych za energię z uwzględnieniem zasobów energetycznych i możliwości rozwoju miasta; Inne Wykaz dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor: -Audyty -Certyfikaty energetyczne budynków -Wyszczególnienie uwag i wytycznych zleceniodawcy - Koszty nośników energii - intensywność zabudowy: stan obecny dopuszczalna na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni inne… Charakterystyka urbanistyczno–techniczna poszczególnych stref: 1) Analiza techniczna zabudowy pod względem czasu i technologii realizacji, funkcji oraz stanu technicznego; 2) Analiza wskaźników urbanistycznych zawartych w obowiązujących dokumentach planistycznych, uwzględniających rozwój miasta; 3) Intensywność zabudowy: dopuszczalna - maksymalna 4) Wybór budynków reprezentatywnych dla zabudowy miasta Zielona Góra 5) Analiza zużycia energii użytkowej, końcowej i pierwotnej w rozbiciu na energię potrzebną na ogrzewanie i wentylację oraz na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (bazując na budynkach reprezentatywnych). 6) Oszacowanie zużycia energii użytkowej, końcowej i pierwotnej dla poszczególnych rejonów i osiedli w mieście Inwentaryzacja urbanistyczno – techniczna poszczególnych stref: Wybór i parametryzacja reprezentatywnego obszaru badawczego Wyprowadzenie wskaźników dla oszacowania zużycia energii w analizowanej strefie energetycznej z uwzględnieniem wskaźników urbanistycznych Inwentaryzacja urbanistyczna stref energetycznych: - określenie średniej intensywności zabudowy dla strefy energetycznej - określenie metrażu powierzchni użytkowej dla badanej strefy energetycznej wg.: ustalonych typoszeregów budynków - określenie średnio ważonego wskaźnika EK dla strefy energetycznej (bazując na budynkach reprezentatywnych) – w stanie pierwotnym i/lub zastanym - określenie średniego założonego poziomu EK dla strefy Ocena stanu technicznego budynków Ocena stanu technicznego budynków wg WACETOB (metodyka) - kwerenda dokumentacji archiwalnej - badania in situ - badania termograficzne   Prognozowanie możliwych oszczędności 1) Zestawienie ulepszeń energetycznych wskazanych dla budynków reprezentatywnych 2) Optymalizacja rozwiązań. Zestawienie ulepszeń według szablonu MDN/R+E dla budynków reprezentatywnych w poszczególnych strefach energetycznych: - zestawienie potencjalnych działań podnoszących efektywność energetyczną obiektu, do trzech możliwych stanów. - wyspecyfikowanie wytycznych dla obiektów reprezentatywnych Dokumentacja oceny opłacalności przedsięwzięcia: 1) Określenie szacunkowych kosztów działań energooszczędnych na podstawie audytów wykonanych dla budynku reprezentatywnego w każdej ze stref energetycznych 2) Oszacowanie zmniejszenia zapotrzebowania na energię na m2 w wyniku proponowanych działań dla każdej ze stref energetycznych 3) Oszacowanie zmniejszenia zapotrzebowania na energię w wyniku proponowanych działań dla każdej ze stref energetycznych -Określenie szacunkowych kosztów działań energooszczędnych na podstawie audytów wykonanych dla budynku reprezentatywnego w każdej ze stref energetycznych -Oszacowanie zmniejszenia zapotrzebowania na energię na m2 w wyniku proponowanych działań dla każdej ze stref energetycznych -Oszacowanie zmniejszenia zapotrzebowania na energię w wyniku proponowanych działań dla każdej ze stref energetycznych Wyniki Energetycznego Audytu Miejskiego: 1) Zestawienie kalkulacji poszczególnych stref i uśrednienie danych w skali miasta. 2) Wytyczne audytowe dla miasta. 3) Prognozowanie planowanych zysków i oszczędności. 4) SPBT/NPV oszacowanie czasu zwrotu poniesionych nakładów Wyniki audytu miejskiego: - Zestawienie kalkulacji poszczególnych stref i uśrednienie danych w skali miasta. - Wytyczne audytowe dla miasta. - Prognozowanie planowanych zysków. - SPBT oszacowanie czasu zwrotu poniesionych nakładów

10 METODA METODA ZIELONA GÓRA LUBLIN
MIASTO ZIELONA GÓRA ANALIZA URBANISTYCZNO-TECHNICZNA ZABUDOWY ANALIZA ŹRÓDEŁ ZASILANIA W CIEPŁO I ZUŻYCIE ENERGII W BUDYNKACH OSZACOWANIE ROCZNEGO ZYSKU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ (MOŻLIWOŚĆ BIAŁYCH CERTYFIKATÓW) WYBÓR BUDYNKÓW REPREZENTATYWNYCH I MODELOWE ZUŻYCIE ENERGII OKREŚLENIE SZACUNKOWEGO KOSZTU MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W REJONACH/OSIEDLACH PROPONOWANE WYMAGANIA INWESTYCYJNE DLA MIASTA W ODNIESIENIU DO REJONÓW/OSIEDLI EAM określa koszt zysk, czas zwrotu kosztów i inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności inwestycji w budownictwie, transporcie. Dostarcza podstawy do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej gospodarki energią zarówno przez JST i gospodarstwo domowe.

11 ZIELONA GÓRA LUBLIN

12 MOŻLIWE OSZCZĘDNOŚCI ENERGETYCZNE
ZIELONA GÓRA LUBLIN 58,34 km km2 19373,7 toe ,33 toe 118360,893 ton CO2 225 316 185 kWh/rok 655493,90 kWh Świadectwo efektywności energetycznej (biały certyfikat) otrzymać można za działanie, w wyniku którego roczna oszczędność energii jest nie mniejsza niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) lub też za grupę działań tego samego rodzaju, których łączny efekt przekroczy 10 toe.

13 Strategia rozwoju gminy/miasta;
Dokumenty w polityce miejskiej oddziałującej na gospodarowanie energią: Strategia rozwoju gminy/miasta; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy/miasta; Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; Podstawa: Art. 7, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U Art. 9, Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U VII Forum Energetyczne Janina Kopietz-Unger

14 Program ochrony środowiska gminy/miasta
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy/miasta; Podstawa: Art. 19, Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz.U Program ochrony środowiska gminy/miasta Art. 91 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dz.U Program gospodarki odpadami Art. 14, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., ustawa o odpadach Dz.U VII Forum Energetyczne Janina Kopietz-Unger

15 jakość rozwoju JST determinują
informacja  świadomość  aktywność obywatelska realizacja celów politycznych korzyści ekonomiczne życie w przestrzeni zaspokojenie indywidualnych potrzeb VII Forum Energetyczne Janina Kopietz-Unger

16 audytach energetycznych budynków reprezentatywnych;
Energetyczny Audyt Miejski (EAM) –metoda dla Zielonej Góry - oparty jest na zbiorach danych: mapowych; audytach energetycznych budynków reprezentatywnych; - opracowaniu pt. ”Zapotrzebowanie na remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce”, ze szczególnym uwzględnieniem Zielonej Góry. VII Forum Energetyczne Janina Kopietz-Unger

17 Analiza struktury urbanistycznej miasta dla oszacowania zużycia energii i określenia możliwych do wprowadzenia oszczędności energetycznych wymaga wyboru budynków reprezentatywnych. Dane budynków reprezentatywnych zostaną w przyszłości zastąpione powstającą bazą danych i informacji z zebranych audytów energetycznych. Baza danych będzie powstawała sukcesywnie, im zbiór będzie większy, tym szacunek zapotrzebowania na energię, dokładniejszy. VII Forum Energetyczne Janina Kopietz-Unger

18 szacunek zysku energetycznego
koszt ciepła (stały zmienny, amortyzacja, dozór, serwis) zużycie energii suma m2 powierzchni ogrzewanej, podział miasta na osiedla i na strefy energetyczne szacunek zysku energetycznego racjonalizacja zużycia energii i straty propozycje działań modernizacyjnych analiza energetyczna budynków szacunek kosztów analiza techniczna zabudowy VII Forum Energetyczne Janina Kopietz-Unger

19

20

21

22 W dokumentach planistycznych konieczne jest wprowadzenie wymogu bilansowania terenów objętych ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z jednostkami wyznaczonymi w -studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Pz - powierzchnia zabudowy ; Iz – intensywność zabudowy Wskaźniki: netto, brutto, stan istniejący, stan projektowany – docelowy. Forum energetyczne Janina Kopietz-Unger

23 Białe certyfikaty - wymagają dowodu uzyskanych oszczędności-
EAM powinien być obowiązkowym instrumentem polityki energetycznej każdej JST wprowadzono system świadectw efektywności energetycznej nałożono obowiązek na przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło i gaz odbiorcom końcowym. Forum energetyczne Janina Kopietz-Unger

24 ścieżka wytyczona przez Ustawę o efektywności energetycznej.
należy dla wybranego przedsięwzięcia proefektywnościowego wykonać audyt efektywności energetycznej celem określenia poziomu bazowego i zaproponowania potencjalnych rozwiązań technicznych wykorzystujących zidentyfikowany potencjał. Z zaproponowanych działań należy wybrać rozwiązanie będące optymalne technicznie i ekonomicznie. W następnej kolejności należy wziąć udział w przetargu. Warunkiem wygrania przetargu jest – osiągnięcie oszczędności z współczynnikiem określającym efekt energetyczny w przedziale pomiędzy ωśr i ωmax. Kiedy już otrzymamy świadectwo efektywności energetycznej, wówczas realizujemy działanie proefektywnościowe zgodnie z wytycznymi z audytu wstępnego, a po zakończeniu działań modernizacyjnych realizujemy audyt efektywności energetycznej potwierdzający deklarowaną oszczędność. W przypadku audytu potwierdzającego są pewne wyłączenia - w przypadku działań, dla których zadeklarowana oszczędność energii jest niższa niż 100 toe jako wartość średnioroczna, audytu takiego wykonywać nie musimy. Po wykonanym audycie potwierdzającym (a jeżeli nie jest on wymagany - po zakończonym przedsięwzięciu modernizacyjnym) podmiot, który otrzymał świadectwo zawiadamia w terminie ustawowym Prezesa URE o zakończonych działaniach. Dalszy tryb to już w większości działania po stronie Prezesa URE zmierzające do nadania świadectwu praw majątkowych. Z chwilą wpisania świadectwa na konto ewidencyjne podmiotu, który zrealizował z sukcesem dane przedsięwzięcie proefektywnościowe (dzieje się tak na wniosek Prezesa URE), świadectwo otrzymuje prawa majątkowe. Prawa te są towarem giełdowym i są zbywalne. W praktyce pozyskane zostaną więc środki finansowe, które poprawią nam wskaźniki ekonomiczne wykonanego działania proefektywnościowego.

25 Dziękuję za uwagę zapraszam na wystawę projektów budynków zeroenergetycznych
Janina Kopietz-Unger Uniwersytet Zielonogórski Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki


Pobierz ppt "Energetyczny Audyt Miejski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google