Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus to wysokiej jakości studia drugiego stopnia wspólnie opracowane i prowadzone przez uczelnie wchodzące w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus to wysokiej jakości studia drugiego stopnia wspólnie opracowane i prowadzone przez uczelnie wchodzące w."— Zapis prezentacji:

1

2 Europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus to wysokiej jakości studia drugiego stopnia wspólnie opracowane i prowadzone przez uczelnie wchodzące w skład konsorcjum. Charakterystyczne cechy wspólnych studiów to między innymi: wspólne kryteria naboru; wspólne kryteria sprawdzania i potwierdzania osiągnięć; uzyskanie (pod warunkiem ukończenia) wspólnego (joint degree), wielokrotnego (multiply degree) lub co najmniej podwójnego (double degree) dyplomu.

3 Warunkiem przyjęcia kandydata, który powinien być absolwentem studiów co najmniej pierwszego stopnia (tj. posiadać przynajmniej tytuł licencjata lub inżyniera) określa konsorcjum. Grupa uczelni realizujących wspólne studia decyduje także o wysokości opłat za naukę (czesne). Wspólne studia powinny być realizowane na podstawie porozumienia - umowy zaakceptowanej i podpisanej przez wszystkie uczelnie wchodzące w skład konsorcjum. Przed podpisaniem porozumienia o prowadzeniu wspólnych studiów konsorcjum powinno opracować merytoryczne założenia tego programu kształcenia.

4 Realizacja europejskich studiów magisterskich Erasmus Mundus jest związana z mobilnością. Student przyjęty na europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus zrealizuje ich program w co najmniej dwóch uczelniach wchodzących w skład konsorcjum. Program studiów - już realizowany lub w pełni przygotowany do wdrożenia w chwili składania wniosku do Komisji Europejskiej - ma teoretycznie zapewniać uzyskanie dyplomu studiów drugiego stopnia w każdej uczelni wchodzącej w skład konsorcjum. W przypadku Polski oznacza to konieczność spełnienia standardów kształcenia na odpowiednim kierunku studiów.

5 Zasady uznawania okresu studiów – uczelnie wchodzące w skład grupy realizującej wspólne studia wzajemnie uznają okresy studiów i punkty ECTS (sprawdzone efekty uczenia się) uzyskane przez studenta w innych uczelniach. Zakończenie przez studenta europejskich studiów magisterskich Erasmus Mundus musi się wiązać z otrzymaniem wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego dyplomu. Europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus powinny gwarantować studentowi kontakt z co najmniej dwoma językami europejskimi. Język wykładowy w poszczególnych uczelniach wchodzących w skład konsorcjum jest uzgadniany pomiędzy partnerami, przy czym język wykładowy nie musi być językiem oficjalnym danego kraju. Jeżeli studia są prowadzone tylko w jednym języku, student powinien mieć możliwość uczęszczania na kursy innego języka europejskiego.

6 Europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus powinny umożliwiać zdobycie od 60 do 120 punktów ECTS (czyli trwać od 2 do 4 semestrów). Czas trwania ścieżki kształcenia studenta w poszczególnych uczelniach wchodzących w skład konsorcjum nie jest sztywno określony. Organizacja studiów powinna jednak umożliwiać studentowi zgromadzenie w każdej uczelni, w której odbędzie on pewien okres studiów co najmniej 30 punktów ECTS w przypadku studiów dwuletnich lub 20 punktów ECTS w przypadku studiów trwających jeden rok. Jeżeli w konsorcjum uczestniczy uczelnia z kraju spoza Unii Europejskiej student powinien mieć możliwość zdobycia 15 punktów ECTS lub zrealizowania jednego trymestru na uczelni pozaeuropejskiej.

7 Europejskie studia magisterskie, które uzyskają akceptację Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Mundus i będą mogły być określane mianem europejskich studiów magisterskich Erasmus Mundus będą zobowiązane do zaoferowania pewnej liczby miejsc studentom z krajów trzecich i krajów UE. Liczby te będą określane dla kolejnych edycji programu w zaproszeniu do składania wniosków. Studenci z krajów trzecich zakwalifikowani na europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus będą mogli otrzymać stypendium z budżetu programu Erasmus Mundus na pokrycie kosztów kształcenia (czesnego) oraz kosztów podróży i utrzymania w Europie.

8 Studenci z krajów UE zakwalifikowani na europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus będą mieli możliwość uzyskania stypendium z budżetu programu Erasmus Mundus na pokrycie kosztów kształcenia (czesnego) oraz kosztów utrzymania. Jednym z warunków otrzymania takiego stypendium jest obowiązek zrealizowania programu studiów w przynajmniej dwóch różnych krajach wchodzących w skład konsorcjum. Żaden z tych krajów nie może być krajem, w którym student uzyskał dyplom uprawniający go do podjęcia studiów drugiego stopnia. Europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus muszą mieć przejrzyste zasady naboru kandydatów, a dostępna powszechnie informacja na temat programu i organizacji studiów, warunków rekrutacji, zasad odpłatności itp. będzie istotnym elementem oceny jakości projektu.

9 Europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus, które uzyskają akceptację Komisji Europejskiej otrzymają roczne dofinansowanie w wysokości 30.000 euro na konsorcjum. Ta zryczałtowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów promocji studiów na świecie oraz koszty operacyjne związane z prowadzeniem studiów. Maksymalny czas finansowania projektu to 5 lat. O sposobie wykorzystania dofinansowania decyduje konsorcjum.

10 Wnioski o europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus należy składać do Komisji Europejskiej. Wniosek składany jest przez koordynatora w imieniu całego konsorcjum. Informacje o formularzu wniosków można uzyskać na stronie Agencji Wykonawczej. stronie Agencji Wykonawczej Doskonałą formą przygotowania do europejskich studiów magisterskich Erasmus Mundus może być realizacja projektu typu Curriculum Development prowadzącego do wdrożenia studiów "joint degree" w ramach programu Uczenie się przez całe życie.

11 Za selekcję i ocenę wniosków odpowiada Komisja Europejska. Ocena merytoryczna jest powierzona ekspertom zewnętrznym reprezentującym odpowiednią dziedzinę akademicką. Ocena dokonana przez ekspertów akademickich jest konsultowana z krajowymi biurami programu w kraju zaangażowanym w dany projekt, a następnie weryfikowana przez Komitet Selekcyjny i kierowana do akceptacji Komitetu Programu. Ten z kolei formułuje oficjalną opinię o wynikach oceny i selekcji, by później przesłać ją do akceptacji i ogłoszenia przez Komisję Europejską.

12 A. Jakość europejskich studiów magisterskich Erasmus Mundus. Ocena merytoryczna będzie odnosiła się do: jakości wspólnych studiów realizowanych przez konsorcjum w porównaniu z innymi studiami istniejącymi na poziomie krajowym i międzynarodowym, w zakresie tej samej tematyki (dyscypliny akademickiej/ zagadnienia interdyscyplinarnego); składu konsorcjum i jego doświadczenia umożliwiającego osiągnięcie celów stawianych we wspólnym programie studiów oraz doświadczenia kadry akademickiej tworzącej wspólne studia; zintegrowania praktyk/badań naukowych z programem studiów i jego powiązań z sektorem przemysłowym czy środowiskiem biznesowym (tam gdzie może mieć to miejsce); jakości spodziewanych efektów uczenia się (learning outcomes) i nabytych kompetencji (acquired competencies);

13 B. Integracja wspólnego programu. Ocena będzie odnosiła się do: stopnia zintegrowania studiów i wzajemnej pełnej uznawalności pomiędzy poszczególnymi uczelniami wchodzącymi w skład konsorcjum; wdrożonych mechanizmów oceny jakości kształcenia, mechanizmów związanych z transferem i uznawaniem punktów ECTS (zgodnie z legislacją każdego kraju reprezentowanego w konsorcjum), uznawalności akademickiej związanej z mobilnością oraz wydawanie Suplementu do Dyplomu; stosowania wspólnych procedur i standardów dotyczących przyjmowania wniosków od kandydatów (studentów/wykładowców) z krajów trzecich, oceny tych wniosków, kryteriów przyjęcia na studia, zaplanowania ścieżek kształcenia stypendystów, zarządzania finansowego stypendiami; rodzaju wydawanego dyplomu, przy czym programy prowadzące do uzyskania wspólnego dyplomu będą promowane wydawania przez konsorcjum suplementu do dyplomu

14 C. Zarządzanie programem, metody promocji i zapewnienie ciągłości funkcjonowania studiów. Ocena będzie się odnosiła do: jakości mechanizmów współpracy w ramach konsorcjum (poziom instytucjonalizacji, istnienie umowy o współpracy między partnerami konsorcjum, regularność spotkań, jasno zdefiniowana rola partnerów, etc.); zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania i zasobów ludzkich do prowadzenia wspólnych studiów programu Erasmus Mundus; zagwarantowania skutecznego przekazywania informacji o studiach potencjalnym beneficjentom z krajów trzecich oraz do metody promocji studiów; planów związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania studiów; dodatkowych źródeł finansowania gwarantujących wdrożenie i realizację programu wspólnych studiów.

15 D. Warunki oferowane studentom przyjęym na wspólne studia. Ocena będzie się odnosiła do: umowy zawieranej ze studentami, która będzie jasno definiowała wzajemne prawa i obowiązki; zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi stypendystów, w szczególności z krajów trzecich (powołanie komórki administracyjnej do opieki nad stypendystami, zapewnienie zakwaterowania i przygotowania językowego oraz integracji z lokalnym środowiskiem akademickim, a także pomoc w zakresie procedur wizowych i związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym); zastosowanej polityki językowej, to znaczy używania i/lub nauczania co najmniej dwóch języków europejskich; integracji studentów wspólnych studiów, czyli możliwości tworzenia przez studentów forów współpracy w postaci tworzenia stowarzyszeń absolwentów, itp.

16 E. Zapewnienie jakości kształcenia i ewaluacja wspólnych studiów. Ocena będzie się odnosiła do: mechanizmów stałego monitorowania jakości kształcenia oraz jakości zarządzania wspólnymi studiami; mechanizmów wewnętrznej i zewnętrznej oceny jakości studiów, łącznie z uwzględnianiem opinii studentów zakwalifikowanych na studia; polityki równego traktowania uwzględniającego potrzeby studentów defaworyzowanych ze względu na płeć, sytuację ekonomiczną, religię, itp.

17 Europejskie studia doktoranckie Erasmus Mundus to studia trzeciego stopnia, które będą przygotowane i realizowane wspólnie przez grupę uczelni (lub instytucji naukowych/ badawczych uprawnionych do prowadzenia studiów doktoranckich oraz nadawania stopnia naukowego doktora) pochodzących z krajów uczestniczących w programie Erasmus Mundus. Wszystkie zasady programu odnoszące się do wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus mają również zastosowanie przy tworzeniu europejskich studiów doktoranckich Erasmus Mundus.

18 Minimalny skład grupy realizującej studia (konsorcjum) to trzy uczelnie z trzech różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Turcji, państw Zachodnich Bałkanów, Szwajcarii. Dopuszcza się możliwość udziału w konsorcjum uczelni z tak zwanych krajów trzecich. Europejskie studia doktoranckie Erasmus Mundus powinny charakteryzować się wysoką jakością i innowacyjnością. Istotne są również wartości wynikające ze wspólnego prowadzenia tych studiów przez kilka ośrodków z różnych krajów. Należy przy tym pamiętać, że studia te powinny mieć wyodrębniony program kształcenia, a w roli instytucji przyjmującej na studia i decydującej o wyborze kandydatów występuje konsorcjum, a nie pojedyncza uczelnia. W związku z tym charakterystycznymi cechami uczelni biroących udział w programie są między innymi:

19 Celem tego działania jest rozwijanie zorganizowanej współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego z Europy i krajów trzecich poprzez promowanie mobilności na wszystkich poziomach studiów w odniesieniu do studentów (studiów licencjackich i magisterskich), doktorantów, pracowników naukowych oraz pracowników akademickich i administracyjnych (nie wszystkie regiony i części mogą obejmować wszystkie możliwości mobilności). Minimalny skład grupy realizującej projekt (konsorcjum) to przynajmniej 5 uczelni z 3 różnych krajów Unii Europejskiej oraz wskazana w zaproszeniu do składania wniosków liczba uczelni z danego obszaru geograficznego.

20 Celem projektów realizowanych w ramach Akcji 3 jest poprawa konkurencyjności i atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego, a także dostępności studiowania w Europie dla obywateli z tak zwanych krajów trzecich. Projekty powinny przyczynić się do promocji europejskiego szkolnictwa wyższego, rozpowszechniania rezultatów programu Erasmus Mundus i przykładów dobrej praktyki, oraz ich wykorzystywania przez instytucje i obywateli. Do składania projektów w ramach Akcji 3 zapraszane są wszystkie instytucje (publiczne i prywatne) działające aktywnie w sferze szkolnictwa wyższego. Każdy projekt powinien być realizowany przez konsorcjum składające się z co najmniej trzech instytucji z trzech różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej, EOG, Turcji, Zachodnich Bałkanów, Szwajcarii i dwóch krajów trzecich. W przypadku sieci tematycznych Erasmusa konsorcjum powinno składać się z 15 instytucji pochodzących z przynajmniej 10 krajów trzecich. Działania przewidziane w projektach można realizować zarówno w krajach UE jak i w krajach trzecich.

21 Projekty realizowane w ramach Akcji 3 mogą dotyczyć: krajów lub grup krajów, które pełnią ważną rolę w międzynarodowej mobilności studentów opracowania informacji i narzędzi mających na celu zwiększenie rozpoznawalności europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie wsparcia wydarzeń i kampanii mających na celu zwiększenie zaangażowania partnerów z krajów trzecich we wspólne projekty przy jednoczesnej promocji europejskiego szkolnictwa wyższego zwiększenia dostępności do europejskiego szkolnictwa wyższego dla studentów z krajów trzecich. Projekty realizowane w ramach tej akcji będą wymagały współfinansowania ze środków innych niż budżet programu (co najmniej 25% ogólnych kosztów przedsięwzięcia).

22 European Higher Education for the World – Studies and Promotion - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

23 http://eacea.ec.europa.eu/eras mus_mundus/results_compend ia/selected_projects_action_1_ master_courses_en.php http://eacea.ec.europa.eu/eras mus_mundus/results_compend ia/selected_projects_action_1_ master_courses_en.php http://masteres.ugr.es/gemma/


Pobierz ppt "Europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus to wysokiej jakości studia drugiego stopnia wspólnie opracowane i prowadzone przez uczelnie wchodzące w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google