Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Analiza strategiczna - opracowanie celów strategicznych i kierunków działań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Analiza strategiczna - opracowanie celów strategicznych i kierunków działań"— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Analiza strategiczna - opracowanie celów strategicznych i kierunków działań proinnowacyjnych Zespoły eksperckie faza III Zespół tematyczny: Nauka i badania Solec Kujawski, 10.07.2012

2 Plan pracy 2 Lp.CzasZadanie do wykonaniaPlanowany wynik 110.00-10.05Powitanie uczestników 210.05-10.15Prezentacja wprowadzająca 310.15-11.30Prezentacja przyjętych założeń: główne kierunki rozwoju, cele, propozycje działań, spodziewane rezultaty Wnioski, uwagi, cele, działania 411.15-11.30Przerwa 511.30-12.15Prezentacja przyjętych założeń: główne kierunki rozwoju, cele, propozycje działań, spodziewane rezultaty Wnioski, uwagi, cele, działania 612.15-12.30Analiza SWOT 712.30Podsumowanie i zakończenie spotkaniaWskazania do dalszej pracy

3 Metodyka pracy 3 Cel – wypracowanie scenariuszy rozwoju regionu obejmujących następujące punkty: główne kierunki rozwoju, cele, propozycje działań, spodziewane rezultaty wdrażania RSI w poszczególnych obszarach tematycznych obejmowanych przez zespoły eksperckie. Dane wejściowe – wyniki badań, diagnoza sytuacji, tezy postawione w ankiecie Delphi II, wiedza i ustalenia zespołów eksperckich z fazy II. Metodyka pracy Moderowana dyskusja ekspercka, burza mózgów uczestników zespołów tematycznych, opiniowanie postawionych tez i wyciągniętych wniosków, proponowanie uwag, tez, zaleceń, propozycji działań. Formułowanie stanowiska w poszczególnych obszarach tematycznych. Wynik – w oparciu o wyniki pracy zespołów eksperckich – faza III zostanie opracowana propozycja celów i działań strategicznych.

4 Aktualizacja celów strategicznych i kierunków działań 4 Zasób wiedzy. Zespoły eksperckie – faza I – zapoznanie z wynikami analiz, Badanie metodą Delphi – I tura, Zespoły eksperckie – faza II – wypracowanie wizji rozwoju regionu, Badanie metodą Delphi – II tura, Zespoły eksperckie – faza III – wypracowanie scenariuszy rozwoju Badania opinii społecznej, Scenariusz/e rozwoju, Zespoły eksperckie – faza IV – cele strategiczne i kierunki działań proinnowacyjnych.

5 Obszary priorytetowe 5 Obszar priorytetowy I – Nauka i badania na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw. Obszar priorytetowy II – Innowacyjna gospodarka. Obszar priorytetowy III – Proinnowacyjne otoczenie biznesu. Obszar priorytetowy IV – Rozwój postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie.

6 Obszar priorytetowy I - cele 6 Cel 1 – rozwój potencjału naukowo-badawczego i edukacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie komercjalizacji i transferu technologii oraz przygotowania kadr dla gospodarki. Cel 2 – wzmocnienie potencjału sektora nauki i techniki w województwie kujawsko-pomorskim jako zaplecza dla innowacyjnej gospodarki. Cel 3 – Likwidacja barier współpracy jednostek naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami w regionie. Cel 4 – Kierunki rozwoju jednostek naukowo-badawczych w regionie w zakresie wsparcia rozwoju innowacyjności regionu. Cel 5 – Rozwój procesów współpracy nauki i gospodarki, transferu i komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości innowacyjnej i akademickiej.

7 Obszar priorytetowy II + III - cele 7 OP II Cel 1 – Rozwój innowacyjności przedsiębiorstw. Cel 2 – Budowa i rozwój klastrów. Cel 3 – Wsparcie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Cel 4 – Likwidacja barier współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi. OP III Cel 1 – Rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu, specjalizujących się w zakresie wsparcia proinnowacyjnego i eksportu. Cel 2 – Wzmocnienie regionalnej sfery instrumentów inżynierii finansowej. Cel 3 – Promocja i informacja w zakresie dostępności usług instytucji otoczenia biznesu w województwie.

8 Obszar priorytetowy IV - cele 8 Cel 1 – Promocja postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych wśród młodzieży. Cel 2 – Promocja postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych wśród reszty społeczeństwa. Cel 3 – Promocja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Cel 4 – Budowa konsensusu regionalnego na rzecz rozwoju innowacyjności w regionie.

9 Obszar priorytetowy I – Nauka i badania Cel 1 - Rozwój potencjału badawczego i edukacyjnego 9 Cele szczegółowe: 1.Rozwinąć potencjał naukowo-badawczy regionu poprzez rozwój badań i kształcenia w obszarach kluczowych dla województwa kujawsko- pomorskiego. Proponowane działania: uruchomienie programów mających na celu przyciąganie do pracy w jednostkach naukowych zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim zdolnych osób z poza województwa rozwój naukowo-badawczy pracowników jednostek naukowych w województwie tworzenie silnych zespołów badawczych w wybranych obszarach (preferencje dla zespołów)

10 Obszar priorytetowy I – Nauka i badania Cel 1 - Rozwój potencjału badawczego i edukacyjnego 10 Cele szczegółowe: 2.Należy stworzyć sieć laboratoriów badawczych, świadczących usługi badawcze i oferujące fachową wiedzę dla przedsiębiorstw z regionu. Laboratoria należy utworzyć w oparciu o posiadaną infrastrukturę i kadrę uczelni wyższych. Proponowane działania: wsparcie zakupu sprzętu naukowo-badawczego wykorzystywanego w pracach badawczych na rzecz kluczowych branż dla gospodarki regionu wsparcie utrzymania sprzętu naukowo-badawczego wykorzystywanego w pracach badawczych na rzecz kluczowych branż dla gospodarki regionu

11 Obszar priorytetowy I – Nauka i badania Cel 1 - Rozwój potencjału badawczego i edukacyjnego 11 Cele szczegółowe: 3.Kierunki kształcenia i prowadzenia badań powinny być dostosowane do potrzeb lokalnych przedsiębiorstw. Proponowane działania: wdrożenie programów odbywania długotrwałych (3 – 6 miesięcy) praktyk przez studentów w toku studiów (w przedsiębiorstwach i jednostkach naukowych) uruchomienie programów umożliwiających naukowcom z regionu odbywanie staży i praktyk w jednostkach poza regionem kształcenie postaw przedsiębiorczych wśród naukowców

12 Obszar priorytetowy I – Nauka i badania Cel 1 - Rozwój potencjału badawczego i edukacyjnego 12 Cele szczegółowe / Postulaty: 4.Należy zwiększyć liczbę studentów kształconych na kierunkach nauk inżynierskich związanych z: przetwórstwem przemysłowym, technologią produkcji, projektowaniem, automatyzacją, elektroniką, informatyką i automatyzacją, dostosowanych do potrzeb regionalnej gospodarki. 5.Do oceny nauczycieli akademickich i naukowców należy wprowadzić kryteria związane z realizacją prac badawczych, wdrożeniowych i doradczych na rzecz przedsiębiorstw. 6.Do oceny nauczycieli zawodu ze szkół średnich i zawodowych należy wprowadzić kryteria związane ze współpracą z przedsiębiorstwami i szkołami wyższymi. 7.Należy wzmocnić sieć jednostek otoczenia biznesu poprzez wprowadzenie usług mających na celu kojarzenie przedsiębiorców z naukowcami mogącymi zrealizować badania mające na celu rozwój innowacyjnej technologii, produktu, lub posiadającymi wiedzę potrzebną przedsiębiorcy.

13 Obszar priorytetowy I – Nauka i badania Cel 1 - Rozwój potencjału badawczego i edukacyjnego 13 Cele szczegółowe / Postulaty: 8.Studenci ostatnich lat powinni obowiązkowo odbywać praktyki w przedsiębiorstwach przemysłowych. 9.Prace dyplomowe i doktoraty powinny być powiązane z rozwiązywaniem problemów występujących w lokalnych przedsiębiorstwach. 10.Należy zacieśnić związki regionalnego systemu edukacyjnego z przemysłem działającym w regionie. 11.Należy zaktywizować Urzędy Pracy w obszarze budowania postaw przedsiębiorczych wśród naukowców / absolwentów szkół wyższych.

14 Obszar priorytetowy I – Nauka i badania Cel 2 - Rozwój bazy badawczej i edukacyjnej 14 Cele szczegółowe: 1.Wzmocnić potencjał kadrowy w zakresie nauk inżynierskich. Proponowane działania: staże dla pracowników naukowych (adiunktów, wykładowców, starszych wykładowców, NIE doktorantów w przemyśle) 2.Wzmocnić potencjał w zakresie infrastruktury laboratoryjnej nastawionej na świadczenie badań dla przedsiębiorstw. Proponowane działania: uruchomienie programów promujących badania wyprzedzające potrzeby przedsiębiorców

15 Obszar priorytetowy I – Nauka i badania Cel 3 - Likwidacja barier współpracy jednostek naukowo- badawczych z przedsiębiorstwami w regionie 15 Cele szczegółowe / postulaty: 1.Uruchomienie programów mających na celu wzajemne poznanie możliwości i potrzeb sektora nauki i gospodarki. 2.Wzmocnienie instytucji pośredniczących (centra transferu i komercjalizacji technologii, instytucje otoczenia biznesu). 3.Uruchomienie programów mających na celu dostosowanie potencjału i oferty sektora naukowego do potrzeb lokalnej gospodarki. 4.Uruchomienie programów mających na celu budowę zaufania przedsiębiorców do kompetencji i umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów przez naukowców. 5.Zmniejszenie wpływu ograniczeń administracyjnych ze strony uczelni (np. brak uregulowań związanych ze sprzedażą praw autorskich, wysokie narzuty nie wynikające z faktycznego wyliczenia kosztów świadczenia usługi, itp.) 6.Uruchomienie programów zachęcania kadry jednostek naukowych do współpracy z firmami 7.Uruchomienie programów przezwyciężania obaw pracowników uczelni przed rozwiązywaniem praktycznych problemów występujących w firmach.

16 Obszar priorytetowy I – Nauka i badania Cel 4 - Kierunki rozwoju jednostek badawczych w regionie w zakresie wsparcia rozwoju innowacyjności regionu 16 Cele szczegółowe / postulaty: 1.Dostosowanie oferty badawczej i edukacyjnej do potrzeb gospodarki. 2.Rozwój laboratoriów i zespołów badawczych realizujących prace badawczo- rozwojowe i usługi doradcze na rzecz przedsiębiorstw. 3.Udostępnianie infrastruktury laboratoryjnej przedsiębiorstwom chcącym prowadzić badania. 4.Nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, szkołami średnimi i zawodowymi w zakresie kształcenia nauczycieli zawodu. 5.Nawiązanie ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami przemysłowymi poprzez realizację prac dyplomowych połączonych z rozwiązywaniem konkretnych problemów występujących w przedsiębiorstwach. 6.Organizacja staży dla pracowników naukowych w firmach. 7.Organizacja kursów z zakresu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dla pracowników firm. 8.Powiązanie tematów doktoratów z problemami zgłaszanymi przez firmy z regionu.

17 Obszar priorytetowy I – Nauka i badania Cel 5 - Rozwój procesów współpracy nauki i gospodarki 17 Cele szczegółowe / postulaty: 1.Uruchomienie programów zachęt do komercjalizacji, transferu technologii i wiedzy rozwijanych na uczelniach i w jednostkach badawczych do sektora przedsiębiorstw. 2.Uruchomienie programów rozwoju przedsiębiorczości akademickiej obejmującej tworzenie firm spin-off i spin-out w oparciu o wyniki prac badawczych i badawczo-rozwojowych. 3.Rozwój inkubatorów akademickich wspierających osoby chcące założyć własną firmę na bazie wyników prac naukowych, wyników prac dyplomowych itp. 4.Uruchomienie programów stypendialnych dla najzdolniejszej młodzieży jako zachętę do podejmowania studiów inżynierskich i prowadzenia prac naukowych zakończonych transferem technologii, lub założeniem własnej firmy innowacyjnej. 5.Uruchomienie programów wsparcia dla przedsiębiorstw chcących nawiązać współpracę z jednostkami naukowymi (np. obecnie realizowanych program Voucher Badawczy).

18 Analiza SWOT 18 Analiza SWOT: Czynniki wewnętrzne – mocne i słabe strony regionu, Czynniki zewnętrzne – szanse i zagrożenia. Założenia / wstępne tezy w oparciu o wyniki badań, ewaluacji oraz diagnozę. Tezy zostały poddane szeroko zakrojonemu badaniu metodą CAWI. Respondenci reprezentujący różne środowiska województwa kujawsko- pomorskiego, korzystając z ankiety internetowej dokonują weryfikacji postawionych tez. Wyniki badania.

19 Analiza SWOT – Czynniki wewnętrzne (1 / 3) 19 Mocne strony: Pozycje branż przemysłowych województwa: chemiczna, elektroniczna, elektromaszynowa i spożywcza; Pozycje branż usługowych: turystyka uzdrowiskowa; Kwalifikacje kadry inżynierskiej; Infrastruktura parków technologicznych i przemysłowych.

20 Analiza SWOT – Czynniki wewnętrzne (2 / 3) 20 Słabe strony: Mała liczba oddolnych inicjatyw klastrowych; Niski poziom innowacyjności firm w województwie (MMŚP); Niski poziom wydatków na działalność B+R; Braki w programach nauczania przedmiotów w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości; Słabe wsparcie innowacyjności przez władze lokalne; Wysoki poziom bezrobocia w województwie; Niedostosowanie do potrzeb oferty jednostek otoczenia biznesu zajmujących się wpieraniem innowacyjności w regionie; Słabe wykorzystanie instrumentów finansowych wspierających działalność innowacyjną dostępnych w województwie; Niski poziom współpracy sektora nauki z przedsiębiorstwami.

21 Analiza SWOT – Czynniki wewnętrzne (3 / 3) 21 Sporne czynniki: Poziom innowacyjności firm w województwie (sektor dużych przedsiębiorstw); Poziom informatyzacji przedsiębiorstw w województwie; Oferta jednostek naukowych; Zrozumienie i akceptacja dla działań dotyczących podnoszenia innowacyjności regionu; Aktywność gospodarcza ludności; Proeksportowa orientacja województwa; Dostępność siły roboczej o odpowiednich kwalifikacjach.

22 Analiza SWOT – Czynniki zewnętrzne 22 Szanse: Nowa perspektywa finansowania funduszy strukturalnych na rzecz wspierania innowacyjności; Zagrożenie: Niski poziom finansowania działalności B+R z budżetu krajowego; Biurokracja i bariery administracyjne; Zdolność komercjalizacji wyników prac B+R w jednostkach naukowo- badawczych; Światowy kryzys gospodarczy; Sporne Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz wspierania innowacyjności; Finansowanie pozabudżetowe działalności B+R; Zmiany kierunków kształcenia w kraju i na świecie; Zainteresowanie inwestorów zewnętrznych regionem.

23 Dane kontaktowe Wykonawcy 23 Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa tel. (022) 256 39 00, fax. (022) 256 39 10 email: biuro@pag-uniconsult.plbiuro@pag-uniconsult.pl Osoba do kontaktów bieżących: Bogdan Pietrzak, bpietrzak@pag-uniconsult.plbpietrzak@pag-uniconsult.pl Tel. (biuro j.w.), tel. kom. 505 058 720 Strona internetowa projektu: www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Analiza strategiczna - opracowanie celów strategicznych i kierunków działań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google