Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Ewaluacja RSI Wyniki końcowe Rada Innowacji i Zespół Ekspertów 26.06.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Ewaluacja RSI Wyniki końcowe Rada Innowacji i Zespół Ekspertów 26.06.2012."— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Ewaluacja RSI Wyniki końcowe Rada Innowacji i Zespół Ekspertów 26.06.2012

2 Zakres ewaluacji – przedmiot i metodologia 2 Przedmiot ewaluacji RSI WK-P (2005), uchwała SWK-P Nr XLI/587/05 z 2005 r. RSI WK-P (2007), KUJPOMRIS, aktualizacja (nienormatywna). Cel badania: stopień realizacji celów, czynniki decydujące o zakresie wdrożenia RSI w okresie przed badaniem, Wnioski, jako czynnik wspomagający proces aktualizacji RSI. Metodologia: Zróżnicowane źródła danych (zastane + empiryczne) Zróżnicowane metody / techniki gromadzenia danych (wywiady indywidualne, grupowe, studia przypadków, badanie ilościowe telefoniczne).

3 Charakterystyka ogólna przedmiotu ewaluacji 3

4 Ocena jakości priorytetów i celów operacyjnych [1/5] 4 Jakość priorytetów i towarzyszących im celów jest odpowiednia. Mogą stanowić podstawę do aktualizacji RSI. RSI odpowiednio wskazuje typowe problemy / bariery / ograniczenia, które powinna adresować polityka innowacyjna.

5 Ocena jakości priorytetów i celów operacyjnych [3/5] 5 Pośród priorytetów RSI największe problemy wciąż dotyczą priorytetu drugiego: kształtowanie sfery współpracy sektora gospodarki i nauki w województwie. /…/ [wszystkie] priorytety strategii pozostają zasadne /…/ natomiast z punktu widzenia regionu, najgorzej jest z drugim obszarem, /.../ to właśnie tu wciąż najbardziej różnią się stanowiska i potrzeby nauki i gospodarki, a jeśli chodzi o pozostałe obszary, to w nich można by zidentyfikować działania, które zostały wykonane z dobrym rezultatem /FGI-IP/ Zbyt mało uwagi zwraca się na kształtowanie postaw proinnowacyjnych wśród ludzi, młodzieży /…/ wciąż jest to kwestia niewystarczająco uwzględniana, /FGI-N/. Wielość celów trafnych operacyjnych – problem liczebności celów. /…/ jest to strategia o wszystkim, na każdy temat i w każdej sprawie [związanej z innowacyjnością] /IDI/ oraz /…/ ten przykład pokazuje, jak ktoś w tym dokumencie starał się uwzględnić wszystkie sprawy i zaspokoić wszelkie oczekiwania /IDI/. Liczba celów operacyjnych a problem braku priorytetyzacji, w tym priorytetyzacji działań.

6 Problem operacjonalizacji celów / działań 6 Niska zdolność operacjonalizacji celów / działań Operacjonalizacja RIS polegać powinna na animacji i generowaniu projektów i włączania ich w nurt instrumentów finansowych.

7 Przełożenie RSI na RPO 7

8 Wdrażanie RSI – aspekty powiązane 8 Krótki okres objęty planem działań (2-3 lata) implikuje konieczność ustanowienia systemu zarządzania strategią, którego jednym z głównych zadań staje się aktualizacja planu, z wypracowaniem niezbędnego konsensusu społecznego i odpowiednim przełożeniem na określone instrumenty finansowania. W przypadku RSI WK-P systemu takiego nie zapewniono. Brak planu działań i brak struktur zarządzania strategią i koordynacji z innymi instrumentami finansowymi oddziaływał niekorzystnie. Powyższy stan NIE OZNACZA, że w okresie ostatnich lat nie udało się zrealizować wielu interesujących i trafnie skonfigurowanych projektów, szczególnie w ramach pierwszego i trzeciego priorytetu RSI; wiele z nich jest kontynuowane także obecnie

9 Przykłady udanych interwencji 9 Sfera inżynierii finansowej Promocja współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i sferą nauki / instytucji badawczo-rozwojowych Projekt Voucher badawczy Voucher Badawczy (typ 1) na pierwszy kontakt z jednostką naukową, dla firm, które wcześniej nie współpracowały ze sferą nauki i badań (max 25 tys. zł, do 100% WK). Voucher Badawczy (typ 2) na rozwój współpracy badawczo- rozwojowej, dla firm, które prowadziły już współpracę z jednostkami nauki i badań (max 50 tys. zł, do 80% WK).

10 System zarządzania i zagadnienia pokrewne 10 W RSI znalazły się opisy systemu wdrażania i monitoringu. Uwzględniono funkcje, źródła informacji, wskaźniki, wskazano podmiot odpowiedzialny za ustanowienie systemów (ZW) i powołanie struktur systemu (KM i JM). Ograniczony opis rozwiązań, nie rozstrzygający, jak taki system miałby wyglądać. 2009 próba zaprojektowania bardziej rozwiniętego systemu zarządzania strategią (RORIiSI w Toruniu).

11 Oddziaływanie w sferze gospodarczej (wyniki CATI) 11 Cel: uzupełnienie i pogłębienie wiedzy co do problemów związanych z kształtowaniem się innowacyjności regionalnego sektora MŚP: Ocena oddziaływania RIS (pośrednio) Identyfikacji obszarów interwencji w kontekście wspierania innowacyjności MŚP oraz planowania działań w RSI. Respondenci właściciele / współwłaściciele (44%), członkowie zarządów nie będący właścicielami (8%), dyrektorzy i kierownicy wyższych szczebli zarządzania (17%), inni pracownicy specjaliści (planowanie i rozwój, 31%). Wyniki ostateczne (N=300) Badanie CATI – regionalny sektor MŚP.

12 12 Aktywność proinnowacyjna

13 13 Aktywność proinnowacyjna (plany)

14 14 Aktywność proinnowacyjna (współpraca)

15 15 Finansowanie

16 Bariery rozwojowe 16

17 Podsumowanie 17 Ocena ogólna (++). Układ priorytetów (+), w tym nowy priorytet. Układ celów operacyjnych (+/-). plan działań, działania wspomagające. System zarządzania, powiązania z instrumentami finansowymi (-) zarządzanie, monitoring i ewaluacja. Oparcie na pozytywnych doświadczeniach (kontynuacja, nowe dziedziny interwencji) z uwzględnieniem wniosków z badań (+). Stymulowanie rozwoju instrumentów finansowych (np. przedsiębiorczość akademicka, nowe źródła finansowania) (-).

18 Dane kontaktowe Wykonawcy 18 Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa tel. (022) 256 39 00, fax. (022) 256 39 10 email: biuro@pag-uniconsult.plbiuro@pag-uniconsult.pl Osoba do kontaktów bieżących: Bogdan Pietrzak, bpietrzak@pag-uniconsult.plbpietrzak@pag-uniconsult.pl Tel. (biuro j.w.), tel. kom. 505 058 720


Pobierz ppt "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Ewaluacja RSI Wyniki końcowe Rada Innowacji i Zespół Ekspertów 26.06.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google