Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT SYSTEMOWY MOJA SZANSA – EFS PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013 PRIORYTET VII PROMOCJA AKTYWNEJ INTEGRACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT SYSTEMOWY MOJA SZANSA – EFS PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013 PRIORYTET VII PROMOCJA AKTYWNEJ INTEGRACJI."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT SYSTEMOWY MOJA SZANSA – EFS PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013 PRIORYTET VII PROMOCJA AKTYWNEJ INTEGRACJI PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

2 GMINA ZAMOŚĆ Gmina Zamość położona jest w południowej części województwa lubelskiego Jest jedną z największych gmin wiejskich województwa również pod względem ludności - liczy 21 516 mieszkańców W skład Gminy wchodzi 35 sołectw

3 URZĄD GMINY ZAMOŚĆ

4 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAMOŚCIU Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu został utworzony w 1990 roku. Jego siedziba znajduje się przy ulicy Partyzantów 94. Rejonem działania Ośrodka jest teren Gminy Zamość. Klientami Ośrodka są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

5 SIEDZIBA GOPS W ZAMOŚCIU

6 PRACOWNICY GOPS W GOPS ZAMOŚĆ pracę socjalną realizuje 8 pracowników socjalnych, w większości posiadających specjalizację I i II stopnia z zakresu pracy socjalnej. Każdy z pracowników ma przypisany rejon opiekuńczy, liczący średnio 2680 osób. Kierownikiem Ośrodka jest Pan Kazimierz Seń, który jednocześnie jest odpowiedzialny za właściwą realizację projektu.

7 PRACOWNICY GOPS

8 PROBLEMY SPOŁECZNE Wśród wielu powodów rodzących problemy społeczne na terenie Gminy Zamość najbardziej dotkliwym jest bezrobocie. Na koniec III kwartału 2009 roku 1121 mieszkańców Gminy było zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, w tym 193 osoby powyżej 24 miesięcy. Bezrobocie ma odzwierciedlenie w systemie pomocy społecznej - to właśnie rodziny i osoby bez zatrudnienia stanowią najliczniejszą grupę klientów GOPS w Zamościu ( 48,5% wszystkich klientów Ośrodka).

9 PROJEKT SYSTEMOWY Realizowany w 2008 i 2009 roku projekt Moja szansa – EFS jest w 89,5% finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, pozostałe 10,5% stanowią środki własne Gminy. Łączne wydatki projektu na przełomie dwóch lat wyniosły 318 452,95 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 285 014,58 zł

10 CELE PROJEKTU Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego na terenie gminy Zamość poprzez podwyższenie statusu zawodowego i społecznego jej mieszkańców i przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy.

11 BENEFICJENCI PROJEKTU Uczestnicy projektu systemowego Moja szansa - EFS to osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej: osoby długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (powyżej 12 miesięcy) osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na macierzyństwo lub opiekę nad osobami zależnymi osoby z wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych; młodzież od 15 do 25 roku życia ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym

12 BENEFICJENCI PROJEKTU C.D W latach 2008 - 2009 wsparciem objęto 61 osób w wieku aktywności zawodowej z terenów wiejskich gminy Zamość.

13 REALIZACJA PROJEKTU OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA: upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w Gminie Zamość 2008 - zatrudnianie dodatkowo 2 pracowników socjalnych finansowanych ze środków EFS) 2009 - zatrudnianie dodatkowo 1 pracownika socjalnego finansowanego ze środków EFS) 2010 – przyznana Gminie Zamość alokacja pozwoli na zatrudnianie dodatkowo 2 pracowników socjalnych finansowanych ze środków EFS)

14 rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne zawierane z uczestnikami projektu jako nowa forma pracy socjalnej z możliwością stosowania instrumentów o charakterze aktywizacyjnym - edukacyjnym, społecznym i zawodowym wobec dotychczasowych klientów Ośrodka. REALIZACJA PROJEKTU OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA C.D

15 FORMY WSPARCIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU W LATACH 2008 - 2009 Z 95 różnorodnych szkoleń i kursów skorzystało – 61 osób warsztaty z aktywnych metod poszukiwania pracy – 61 osób warsztaty rozwoju osobistego w zakresie kształtowania umiejętności społecznych – 31 osób

16 WARSZTATY Z AKTYWNYCH METOD POSZUKIWANIA PRACY

17 UCZESTNICY PODCZAS WARSZTATÓW Z DORADCĄ ZAWODOWYM

18 KURS: KUCHARZ-CUKIERNIK Z EGZAMINEM CZELADNICZYM

19 PO EGZAMINIE CZELADNICZYM NA CUKIERNIKA

20 EFEKTY NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI

21 UCZESTNICZKA PROJEKTU NA KURSIE BUKIECIARSTWA

22 EFEKTY NABYTYCH UMIEJĘTNOŚĆI

23 BUKIECIARSTWO – DEKORACJE STOŁU

24 UCZESTNICY PROJEKTU NA KURSIE PRAWA JAZDY KAT. B

25 WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO - ROK 2008

26 WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO - ROK 2009 W ramach aktywizacji społecznej uczestników projektu, w grudniu 2009 roku odbędą się warsztaty kształtowania umiejętności społecznych

27 REZULTATY TWARDE W LATACH 2008 - 2009 z 36 osób, które ukończyły kurs prawa jazdy kat. B, obecnie 9 osób posiada uprawnienia kierowcy 21 osób nabyło kompetencje do wykonywania zawodu sprzedawcy 20 osób nabyło kwalifikacje do wykonywania zawodu cukiernika 7 osób nabyło kwalifikacje operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym 3 osoby nabyły kwalifikacje do wykonywania zawodu fryzjera

28 REZULTATY C.D 2 osoby nabyły kwalifikacje do wykonywania zawodu kelnera 2 osoby nabyły kompetencje w zakresie opieki nad osoba chorą i starszą 2 osoby nabyły kompetencje do wykonywania zawodu florysty 1 osoba nabyła kompetencje w zakresie procedur wymiany walutowo – złotowej 1 osoba nabyła kompetencje w zakresie obsługi kadrowo – płacowej

29 Trafny dobór form aktywnej integracji sprawił, że dotychczas spośród 61 osób uczestniczących w projekcie 5 osób podjęło zatrudnienie

30 ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROKEKTU SYSTEMOWEGO NA ROK 2010 Na realizację projektu systemowego w 2010 roku Gmina Zamość otrzymała alokację w wysokości 290 108, 56 zł Celem głównym projektu będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 24 kobiet z terenu gminy Zamość poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia

31 ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROKEKTU SYSTEMOWEGO NA ROK 2010 Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

32 PODSUMOWANIE Doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu systemowego 2008 - 2009 pozwalają przypuszczać, że w kolejnych latach coraz większa liczba klientów pomocy społecznej powróci do czynnego życia społecznego i zawodowego, co nie byłoby możliwe bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego

33 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROJEKT SYSTEMOWY MOJA SZANSA – EFS PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013 PRIORYTET VII PROMOCJA AKTYWNEJ INTEGRACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google