Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Leszczyńska – Kloc

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Leszczyńska – Kloc"— Zapis prezentacji:

1 Małgorzata Leszczyńska – Kloc
CO NAM DAŁA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI PROGRAM ROZWOJOWY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJYNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH UKIERUNKOWANY NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH Okres realizacji Wartość projektu zł Małgorzata Leszczyńska – Kloc 6 grudnia 2012 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 GENEZA PROJEKTU Grupa nauczycieli II LO w lutym 2010 roku postanowiła napisać projekt, który przewidywał organizację zajęć dodatkowych rozwijających kluczowe kompetencje matematyczno – przyrodnicze i językowe oraz poradnictwo edukacyjno – zawodowe. Projekt o skrótowej nazwie SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI wziął udział w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 GENEZA PROJEKTU Projekt zgłoszono w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.2/2010 dla Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Priorytetu IX Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 GENEZA PROJEKTU Projekt pod koniec sierpnia 2010 r. przeszedł pomyślnie ocenę merytoryczną otrzymując 104 punkty (na 120), zajmując 32. miejsce na liście rankingowej na ok. 100 projektów. Jesienią 2010 r. przygotowywano dokumenty do umowy, którą pani dyrektor Natalia Nowak podpisała w grudniu . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Poddziałanie Nr umowy WND-POKL /10 Beneficjent Miasto Tychy na prawach powiatu/II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6 CEL GŁÓWNY Podniesienie jakości procesu kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów poprzez wsparcie ich rozwoju w wyniku realizacji programu rozwojowego szkoły, który pomoże zlikwidować zdiagnozowane bariery Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7 2. zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych
CELE SZCZEGÓŁOWE 1. rozwój zainteresowań ok. 300 uczennic i uczniów wg zdiagnozowanych predyspozycji poprzez udział w kółkach zainteresowań w obszarze kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo- technicznych, porozumiewania się w j. obcych 2. zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 3. podniesienie jakości i wyników nauczania poprzez doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne 4. wzmocnienie zdolności uczennic i uczniów do kontynuowania edukacji oraz do przyszłego zatrudnienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8 ZARZAD I BIURO PROJEKTU
W szkole powstało BIURO PROJEKTU Zarząd projektu: Dyrektor szkoły: Natalia Nowak Koordynator projektu: Małgorzata Leszczyńska –Kloc Asystent koordynatora: Alicja Pośpiech, Szymon Szewczyk, Izabela Dąbrowska Księgowa: Joanna Sołtysik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9 Promocja projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 Promocja Plakat projektu Sale, w których zajęcia się odbywały zostały
oznaczone naklejką. Podobnie każda zakupiona rzecz ma nalepioną naklejkę. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11 Promocja Uczestnik otrzymał komplet materiałów promocyjnych: Teczkę
Smycz Notatnik Długopis Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 Promocja Na korytarzu szkoły zawieszono gabloty z informacjami o
realizowanych działaniach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

13 Promocja Wydrukowano 2 ulotki informacyjne o projekcie:
w styczniu 2011 w styczniu 2012 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

14 Promocja Wydrukowano 4 gazetki semestralne o projekcie w nakładzie 4 x 140: w czerwcu 2011 w grudniu 2011 w czerwcu 2012 w grudniu 2012 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15 REKRUTACJA I edycja- styczeń 2011 zajęcia od 1 lutego 2011
do 17 czerwca 2011 II edycja- wrzesień 2011 zajęcia od 5 września 2011 do 15 czerwca 2012 III edycja- wrzesień 2012 zajęcia od 4 września 2012 do 6 grudnia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

16 REKRUTACJA Każdy beneficjent wypełnił: -formularz zgłoszeniowy
deklarację uczestnictwa oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -ankietę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

17 REKRUTACJA Liczba beneficjentów 502 -302 dziewczęta -200 chłopców
-19 osób niepełnosprawnych -35 osób z terenów wiejskich -wszyscy z wykształceniem gimnazjalnym Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

18 1.ZAJĘCIA DYDAKTYNO - WYRÓWNWCZE 3. PORADNICTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE
DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU 1.ZAJĘCIA DYDAKTYNO - WYRÓWNWCZE 2. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE 3. PORADNICTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

19 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
Wszystkie zajęcia dla uczestników projektu były bezpłatne!!! zgodnie z hasłem U NAS ZOSTANIESZ GENIUSZEM NIE TYLKO MATEMATYCZNYM ZA DARMO!!! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

20 W FORMIE ZAJĘĆ KAMERALNYCH
1.ZAJĘCIA DYDAKTYNO - WYRÓWNWCZE Przeznaczone dla uczniów mających problemy w nauce, którzy potrzebują wsparcia, w korelacji z aktualnie istniejącymi problemami W FORMIE ZAJĘĆ KAMERALNYCH Zajęcia realizowane z : matematyki, biologii i chemii Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

21 1.ZAJĘCIA DYDAKTYNO - WYRÓWNWCZE
Koło Matematyka bez tajemnic Koło ratunkowe z chemii Kółko wyrównawcze z biologii Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

22 2.ZAJĘCIA POZALEKCYNE I POZASZKOLNE ROZWIJAJACE
Przeznaczone dla uczniów, którzy chcą się rozwijać, dobrze przygotować do matury na poziomie rozszerzonym, do studiowania oraz do konkursów i olimpiad; dające możliwość poszerzenia wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu Zajęcia realizowane z : matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, języka angielskiego i języka niemieckiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

23 2.ZAJĘCIA POZALEKCYNE I POZASZKOLNE ROZWIJAJACE
Koło matematyczne I Ty możesz zostać Euklidesem Koło fizyczne KWANT Kółko chemiczne ALCHEMIK Koło naukowe młodych biologów Koło geograficzne HAWIERNIA Kółko BUSINESS ENGLISH Kółko Deutsch Horen, Verstehen und Sprechen Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

24 w formie indywidualnych porad w SZKOLNYM CENTRUM KARIERY
3.PORADNICTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia; rozwijanie umiejętności planowania własnej ścieżki edukacyjnej, własnego rozwoju zawodowego; poszukiwania pracy; przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Zajęcia realizowane w formie indywidualnych porad w SZKOLNYM CENTRUM KARIERY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

25 Co nam dała Szkoła Przyszłości ?
Zdecydowany wzrost wyników na egzaminie maturalnym z matematyki w 2012 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

26 Co nam dała Szkoła Przyszłości ?
Zdecydowany wzrost wyników na egzaminie maturalnym z matematyki w 2012 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

27 Co nam dała Szkoła Przyszłości ?
. Co nam dała Szkoła Przyszłości ? W Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny w latach 2011 – 2012 wzięło udział 55. uczestników projektu SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI. Ich osiągnięcia: 3 uczestników MICHAŁ BIOLIK, JACEK SZCZEPAŃSKI, KRZYSZTOF ŻOŁNA uzyskali nagrodę II stopnia i Wyróżnienie w 2012 oraz 3 uczestników MICHAŁ BIOLIK, BEATA KACZYŃSKA , KRZYSZTOF ŻOŁNA uzyskali nagrodę II stopnia i Wyróżnienie w Wzrost udziału uczniów w konkursach przedmiotowych z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

28 Co nam dała Szkoła Przyszłości ?
. Co nam dała Szkoła Przyszłości ? W VIII oraz IX edycji Śląskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział 22. uczestników koła matematycznego I TY MOŻESZ ZOSTAĆ EUKLIDESEM. 2 uczestników: DAWID PIEKORZ, KRZYSZTOF ŻOŁNA uzyskali tytuł finalisty w zawodach wojewódzkich 4 uczestników: MICHAŁ BIOLIK, MARCIN GÓROWSKI oraz PAULINA CHROBOK , MARCIN MROCZKA uzyskali tytuł finalisty w zawodach rejonowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

29 Co nam dała Szkoła Przyszłości ?
. Co nam dała Szkoła Przyszłości ? Do zawodów finałowych VII oraz VIII Regionalnego Konkursu Matematycznego dla klas I szkół ponadgimnazjalnych zakwalifikowało się 10 uczestników projektu SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI.    MATEUSZ GRODECKI - tytuł laureata – II miejsce - ANNA KURPAS– tytuł laureatki – III miejsce - DOMINIKA SKAPCZYK - wyróżnienie - KRZYSZTOF ŻOŁNA - tytuł laureata – I miejsce Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

30 Co nam dała Szkoła Przyszłości ?
. Co nam dała Szkoła Przyszłości ? W II edycji projektu całe zespoły kl. IA, kl. IB wzięły udział w XXIII Międzynarodowym Konkursie MATEMATYKA BEZ GRANIC oraz w I edycji całe zespoły kl. IA, kl. IB wzięły udział w XXII Międzynarodowym Konkursie MATEMATYKA BEZ GRANIC W rozwiązywaniu zadań konkursowych uczestniczyła cała klasa pracując w odpowiednio dobranych grupach, w których można było wykazać się umiejętnością rozwiązywania zadań nawiązujących do konkretnych sytuacji życiowych i pokazujących przykłady zastosowania matematyki w życiu codziennym oraz należało wykazać się znajomością języków obcych. KLASA I A – r. szk zajęła 6 miejsce w regionie północno-śląskim i 19 miejsce w kraju w Międzynarodowym Konkursie MATEMATYKA BEZ GRANIC Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

31 Tytuł TAONA zdobył Marek Burakowski z klasy I A w 2012r.
Co nam dała Szkoła Przyszłości ? Międzynarodowy Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny LWIĄTKO Ile wynosi prędkość satelity w apogeum? Ile ważą neutrony w 9 kg wody? Kiedy duży balon z gazem może służyć jako soczewka akustyczna? Jak obliczyć promień czarnej dziury? To pytania, na które odpowiadali uczestnicy konkursu. W 2011r. wzięło udział 28.uczniów, a w 2012 roku 21. uczniów z klas I, II i III A –uczestników koła fizycznego KWANT. Tytuł TAONA zdobył Marek Burakowski z klasy I A w 2012r. Wzrost udziału uczniów w konkursach przedmiotowych z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

32 Co nam dała Szkoła Przyszłości ?
. Co nam dała Szkoła Przyszłości ? Uczestnicy zajęć koła fizycznego KWANT brali też udział w następujących konkursach fizycznych:  Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „ Fizyka się liczy”, Ogólnopolski Konkurs „ Z energetyką w przyszłość”, Konkurs „Czy byłbyś dobrym inżynierem?” Konkurs Nowe wyzwania polskiej energetyki dwa zespoły z naszej szkoły: Dominika Kazior i Piotr Goj oraz Marcin Mroczka i Tomasz Brózda otrzymały w finale wyróżnienia i nagrody za swoje prace konkursowe. Wzrost udziału uczniów w konkursach przedmiotowych z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

33 Co nam dała Szkoła Przyszłości ?
Do zajęć z matematyki zakupiono tablicę multimedialną oraz kalkulatory naukowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

34 Co nam dała Szkoła Przyszłości ?
Do zajęć z fizyki zakupiono : -licznik radioaktywności -miernik dźwięku -zestaw z optyki geometrycznej -telewizor i DVD -filmy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

35 Co nam dała Szkoła Przyszłości ?
Do zajęć z biologii zakupiono: -mikroskop optyczny z kamerą USB -telewizor i DVD -filmy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

36 Co nam dała Szkoła Przyszłości ?
Zdjęcia z mikroskopu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

37 Co nam dała Szkoła Przyszłości ?
Nawiązanie współpracy z Katedrą Biochemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 8 wyjazdów na warsztaty z biochemii, których celem było: POZNANIE METOD PRACY NAUKOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ DOSKONALENIE PLANOWANIA WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ POSZERZENIE WIADOMOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

38 Co nam dała Szkoła Przyszłości ?
WARSZTATY Z BIOCHEMII Prowadzone były przez panią doktor Katarzynę Hupert- Kocurek. Grupa ćwiczeniowa składała się z dwunastu uczniów. Warsztaty obejmowały część teoretyczna i część praktyczną po 5 godzin, dwa razy w semestrze. Niektóre tematy zajęć -Właściwości aminokwasów i białek Izolacja plazmidowego DNA z komórek E. Coli Oznaczanie ilości kwasu askorbinowego w materiale biologicznym Izolacja chromosomowego DNA bakteryjnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

39 Co nam dała Szkoła Przyszłości ?
WARSZTATY Z BIOCHEMII Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

40 Co nam dała Szkoła Przyszłości ?
WARSZTATY Z BIOCHEMII Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

41 Co nam dała Szkoła Przyszłości ?
W ramach kółka geograficznego odbywały się zajęcia z wiedzy o Górnym Śląsku Odbyły się 4 wycieczki turystyczno – naukowe po województwie śląskim, które pokazały walory regionu Poznaliśmy uroki woj. śląskiego, przemierzając unikatową Pustynię Błędowską Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

42 Co nam dała Szkoła Przyszłości ?
geografia Odwiedziliśmy Nikiszowiec, Giszowiec, Browary Tyskie i zjechaliśmy 320 m pod ziemię do zabytkowej kopalni węgla kamiennego GUIDO w Zabrzu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

43 Co nam dała Szkoła Przyszłości ?
geografia Zwiedziliśmy Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, przejechaliśmy się zabytkową kolejką wąskotorową i podziwialiśmy Cieszyn Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

44 Co nam dała Szkoła Przyszłości ?
geografia Znaleźliśmy skarby Garbu Tarnogórskiego, zwiedzając pałac w Pławniowicach, zabytkową stację uzdatniania wody ZAWADA, przepływając łódką sztolnię Czarnego Pstrąga , zjeżdżając do kopalni srebra w Tarnowskich Górach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

45 Co nam dała Szkoła Przyszłości ?
Do zajęć z chemii zakupiono: -modele kulkowe -laptop Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

46 Co nam dała Szkoła Przyszłości ?
Do zajęć z języków obcych, czyli języka angielskiego i niemieckiego, zakupiono: -odtwarzacze CD -książki kursowe Uczestnicy nauczyli się lepiej „spikać” i „szprechać” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

47 Co nam dała Szkoła Przyszłości ?
W SZKOLNYM CENTRUM KARIERY uczestnicy poznali swoje słabe i mocne strony, zawody przyszłości, uczyli się jak trafnie wybrać kierunek studiów i zaplanować swoją karierę zawodową, pod czujnym okiem doradcy zawodowego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

48 W trakcie trwania projektu monitorowane były:
Rezultaty i produkty projektu W trakcie trwania projektu monitorowane były: Rezultaty twarde- liczba uczniów, którzy poprawią swoje kompetencje z poszczególnych przedmiotów Rezultaty miękkie- czy co najmniej 50 % uczniów będzie uważało, że ma: większą motywację do nauki, większe zaufanie we własne możliwości, większe poczucie własnej wartości, rozbudzone zainteresowanie naukami matematyczno- przyrodniczymi i technicznymi, zauważy wzrost umiejętności korzystania z technologii informatycznych oraz porozumiewania się w językach obcych, przełamało niechęć do nauki spowodowanej niepowodzeniami Produkty-4 gazetki, strona www, 4 wycieczki z geografii, 8 warsztatów z biochemii, 2 ulotki, 4 postery, 2655 zrealizowanych godzin zajęć Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

49 NAZWA WSKAŹNIKA WARTOŚĆ DOCELOWA WARTOŚĆ UZYSKANA 300 502 120 281 80
Liczba uczniów, którzy skorzystali ze wsparcia 300 502 Liczba uczniów, którzy poprawili swoje kompetencje z matematyki 120 281 Liczba uczniów, którzy poprawili swoje kompetencje z biologii 80 Liczba uczniów, którzy poprawili swoje kompetencje z chemii 70 74 Liczba uczniów, którzy poprawili swoje kompetencje z fizyki 30 46 Liczba uczniów, którzy poprawili swoje kompetencje z geografii 20 41 Liczba uczniów, którzy poprawili swoje kompetencje z j. obcych 25 36 Liczba uczniów, którzy poprawili znajomość rynku pracy 40 52 Ilość godzin zrealizowanych zajęć 2655 Liczba porad doradcy zawodowego 100 154 Liczba certyfikatów uczestnictwa w konkursach 10 73 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

50 Rezultaty i produkty projektu
Wszystkie rezultaty twarde zostały osiągnięte !!! Wszystkie produkty zostały uzyskane/ stworzone !!! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

51 Beneficjenci o projekcie
„Mogę powiedzieć, że te zajęcia bardzo mi pomogły, poszerzając moją wiedzę z zakresu geografii i pomagając w rozwiązywaniu różnych zadań geograficznych, ale przede wszystkim te zajęcia wzbudziły moje duże zainteresowanie geografią i zachęciły do jeszcze pilniejszej nauki tego przedmiotu.” Janusz Drabik, absolwent II LO w roku 2011, student geologii Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

52 Nauczyciele Matematyka: Agnieszka Bogusław, Danuta Brzezińska, Joanna Botor, Emilia Czapla Biologia : Paweł Lipiec, Miłosława Szewczyk, Grażyna Piwowarczyk Chemia: Joanna Dudek, Piotr Rosiak, Anna Niziuk, Maria Frąszczak Fizyka: Henryk Rej Geografia: Nikoletta Małek czyli Krasodomska, Monika Włoszczyk, Justyna Kuna Język angielski: Katarzyna Haberka Język niemiecki: Piotr Klimza Doradca zawodowy: Alicja Pośpiech, Jan Ryl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

53 Podziękowania dla beneficjentów i wszystkich osób zaangażowanych
w realizację projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "Małgorzata Leszczyńska – Kloc"

Podobne prezentacje


Reklamy Google