Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Transfer technologii z nauki do przedsiębiorstw mgr inż. Wiktor Raczkowski Prezes Zarządu Parku Naukowo - Technologicznego Polska - Wschód Sp. z o.o w Suwałkach

2 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Innowacje i zaawansowane technologie są dziś podstawą największych gospodarek światowych, ale także tych przedsiębiorstw, które chcą rozwijać się dynamicznie. Potrzebne nam jest społeczeństwo przedsiębiorcze, w którym innowacja i przedsiębiorczość jest czymś normalnym, stały i ciągłym. W naszym społeczeństwie innowacja i przedsiębiorczość muszą stać się integralną czynnością utrzymującą przy życiu nowe organizacje i gospodarkę. Peter Druckner

3 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Innowacja – jest wtedy, gdy nowy lub ulepszony produkt zostaje wprowadzony na rynek albo nowy lub ulepszony proces zostaje zastosowany w produkcji.

4 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rzadko się zdarza, by cały proces innowacyjny udało się przeprowadzić w ramach jednej firmy. W nowoczesnej gospodarce bycie innowacyjnym wymaga otwartości na partnerów oraz zasoby z zewnątrz. Firmy są innowacyjne dzięki własnej zdolności organizacyjnej, ale także dzięki kontaktom z innymi partnerami w biznesie.

5 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Transfer innowacji i nowych technologii to proces – określony system komunikacji, w którym istotne znaczenie może i powinien odgrywać park naukowo-technologiczny, postrzegany jako platforma transferu technologii z nauki do wytwórczości.

6 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Misja Misją Parku Naukowo – Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach jest zwiększenie spójności społeczno – gospodarczej i rozwój ekonomiczny makroregionu Polski północno-wschodniej, a w konsekwencji województwa podlaskiego, poprzez wspieranie przedsiębiorczości opartej na wiedzy zorientowanej na zaawansowane technologie i wykorzystanie możliwości współpracy międzynarodowej.

7 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NAUKA P N-T P-W FIRMA

8 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach istnieje od czerwca 2004 roku. Celem strategicznym Parku jest stworzenie miejsca wzajemnych powiązań pomiędzy nauką a biznesem, umożliwiającego transfer technologii i prowadzenie innowacyjnych form działalności gospodarczej i inwestowania oraz wspierania lokalnej przedsiębiorczości.

9 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Udziałowcami Parku Naukowo – Techno-logicznego Polska – Wschód w Suwałkach są: Miasto Suwałki Politechnika Warszawska Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Uniwersytet w Białymstoku Instytut Łączności w Warszawie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

10 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A więc : Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach to: - miejsce rozwoju nowoczesnych technologii tworzące nowe miejsca pracy; - stymulator rozwoju nauki i gospodarki zapewniający warunki dla przepływu wiedzy naukowej do praktyki gospodarczej; - impuls do powstawania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; - ośrodek wsparcia dla firm i przedsiębiorstw na obszarach transgranicznych;

11 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etapy rozwoju Parku – Etap I (zrealizowany w latach 2005-2008) – Przygotowanie niezbędnej infra-struktury technicznej i komu-nikacyjnej zapewniającej możliwość dojazdu, podłączenia do: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodo-ciągowej, energetycznej i teleko-munikacyjnej,

12 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Przygotowanie koncepcji budowy docelowych obiektów Parku, – Opracowanie koncepcji usług teleinformatycznych.

13 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etap II ( realizowany w latach 2009-2012) Budowa nowych obiektów Parku Naukowo- Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach,

14 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Uruchomienie węzła dostępowego do sieci światłowodowej PIONIER budowanej w Polsce na potrzeby jednostek naukowych i jednostek badawczo- rozwojowych – (Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód będzie korzystał z uprzywilejowanego dostępu do systemu PIONIER), – W Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód powstanie po wybudowaniu nowych obiektów punkt doradczo-informacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw.

15 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach projektu Budowa i uruchamianie nowych obiektów Parku Naukowo – Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach, do 2012 roku, powstanie kompleks obiektów Parku.

16 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Na terenach Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach powstaną również: hotel. obiekty produkcyjno – biurowe firmy Achtel;

17 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfika Parku – Możliwość wykorzystania potencjału trzech regionów: Mazowsza, Podlasia, Warmii i Mazur. – Wykorzystanie współpracy trans-granicznej (Litwa, Łotwa, Estonia Białoruś, Rosja a także Ukraina). – Makroregionalny charakter Parku – na obszarze Polski północno-wschodniej jest to na razie jedyna inicjatywa parkowa nastawiona na praktykę wspierania i stymulowania rozwoju.

18 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Transfer technologii – najważniejsza sprawa – Przekazywanie określonej wiedzy technicznej i organi-zacyjnej i związanej z nią know-how w celu gospodarczego (komercyjnego) wykorzystania. – Zasilanie rynku nowymi technologiami. Stanowi to złożony, ale dla wszystkich korzystny i twórczy, system procesu komunikowania się. Jest to proces, w którym występują rozmaite pętle sprzężeń zwrotnych pomiędzy nadawcami i odbiorcami (nauką, instytucjami badawczo – rozwojowymi, firmami produkcyjnymi i.t.p.)

19 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Transfer technologii może być: 1.Mezoekonomiczny – powodujący powstawanie sieci powiązań, środowisk innowacyjnych, klasteringu (zasięg ponadregionalny); badania i wdrożenia na większą skalę. 2.Mikroekonomiczny – od pomysłu do aplikacji; przekształcanie wiedzy w innowacje; typowy dla działań lokalnych, regionalnych. Związany jest na ogół z potrzebą wprowadzenia określonej innowacji w działaniu produkcyjnym, wytwórczym. 3.Globalny – powstają korporacje i tworza instrumenty badawczo - rozwojowe, tworzą się strumienie handlowe w skali kilku krajów, a nawet świata

20 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 20 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Transfer technologii polegający na przenoszeniu wiedzy do wytwórczości napotyka jednak na naturalne bariery współpracy nauki z biznesem – Akademickie, często hermetyczne, tradycje i wartości, typowe dla tego środowiska systemy kariery; – Rynkowe priorytety bardzo często niezgodne z planami badań naukowych, kultura biznesu, niepewność, horyzont działania.

21 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 21 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przyczyny luki między światem nauki i biznesu: – oba światy mówią innym językiem - problemy w komunikacji; – różnice w zakresie warunków pracy, statusu, poziomu płac; – brak zachęt do współpracy po stronie publicznego sektora B+R; – niedostateczny popyt na badania naukowe po stronie firm.

22 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 22 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bariery transferu technologii: – Prawne: własność intelektualna, dopuszczenie do rynku; nauka chroni dorobek badań, a wdrożenia patentów i wynalazków są proceduralnie skomplikowane – Ekonomiczne: ograniczone środki finansowe, rozkład ryzyka, koszty;

23 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 23 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Zasoby ludzkie: umiejętności, motywacja; – Rozbieżność popytu z podażą: informacja, kontakty i komunikacja; – Techniczne: przejście od prototypu do produkcji seryjnej.

24 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 24 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktualnie w Parku Naukowo – Technologicznym Polska –Wschód: Obok intensywnych i bardzo rozległych prac związanych z budową nowych obiektów Parku oraz realizacją projektu z PO RPW Działanie 1.4.3. pod nazwą Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej prowadzimy: 1. Rozmowy i negocjacje z partnerami w Polsce i w Europie dotyczące objęcia i prowadzenia laboratoriów naukowo-badawczych i badawczo- rozwojowych.

25 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 25 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Badania potrzeb innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw i wiązanie tych potrzeb z możliwościami naukowych wspólników Parku. 3. Działania na rzecz uruchomienia w Parku ośrodka Eksperyment demonstrującego (pokazy, eksperymenty wizualne, badania wysiłkowe) wpływ zjawisk fizycznych na organizm ludzki i funkcjonowanie populacji, itp.

26 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 26 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowana działalność usługowa: – pomoc przedsiębiorstwom w zakresie promowania rozwoju działalności innowacyjnej; – wykonywanie analiz badawczo – rozwojowych; – szeroka gama usług teleinformatycznych oraz prowadzenie edukacji cyfrowej;

27 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 27 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – prowadzenie szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i obowiązującego prawa gospodarczego; – prowadzenie platformy multimedialnej; – usługi w zakresie archiwizowania i przetwarzania danych cyfrowych; – stymulowanie rozwoju klasteringu; – transfer innowacji; – współpraca międzynarodowa – Wschodnie Centrum Innowacji;

28 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 28 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Park Naukowo -Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. Ul. Noniewicza 10, 16 – 400 Suwałki tel. 87 562 84 77, fax 87 562 84 78 park@park.suwalki.pl, www.park.suwalki.pl Dziękuję za uwagę Prezes Zarządu P N-T P-W Wiktor M. Raczkowski


Pobierz ppt "Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google