Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztat dla animatorów projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji” Warsztat 28.06.2012 r. Leszek Stafiej, Stafiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztat dla animatorów projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji” Warsztat 28.06.2012 r. Leszek Stafiej, Stafiej."— Zapis prezentacji:

1 Warsztat dla animatorów projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji” Warsztat r. Leszek Stafiej, Stafiej Partnerzy Projekt współfinansowany ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
Program Moduł 1 : Strategia – rozpoznanie wyzwań  lokalnych i określanie celu działania ·         Inicjacja  indywidualnego potencjału twórczego – praca indywidualna (6) Obiektywizacja społeczna – dialog, wymiana poglądów, debata, sprzeczności - praca zespołowa ( 6) ·         Budowanie akceptacji i aprobaty, współdziałania, współodpowiedzialnościi ambasadorstwa  - praca grupowa ( 6) Moduł 2: Strategia – analiza ·         Analiza stron mocnych i słabych (SWOT) ·         Ocena stanu opanowania, kontroli, zagospodarowania wyzwań (6) ·         Diagnoza pożądanego stopnia zmiany (4) praca indywidualna-zespołowa-grupowa                przerwa na kawę  Moduł 3: Partnerstwo: przedsiębiorcy-nauka samorząd Rozpoznanie interesariuszy, potrzeb, postaw  i wartościi; określenie i wyłonienie partnerów Dialog: Komunikacja: informacja+edukacja Wymiana poglądów, cele zbieżnie i rozbieżne, konflikty, procedury Porozumienie:Wyłonienie wspólnego celu Moduł 4: Opracowanie i prezentacja projektu partnerskiego ·         Wybór wyzwania ·         Określenie celu ·         Rozpoznanie interesariuszy ·         Projekt partnerstwa ·         Plan działania ·         Prezentacja (7 bram) Praca indywidualna-zespołowa=grupowa Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

3 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
STAFIEJ PARTNERZY

4 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
STAFIEJ PARTNERZY

5 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
STAFIEJ PARTNERZY

6 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
Założenia Wspólnota Rozwój zrównoważony Społeczeństwo obywatelskie Dialog obywatelski Tożsamość lokalna Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

7 Wspólnota - Interesariusze
mieszkańcy przedsiębiorcy goście Czyli kto? subsegmenty… … młodzi, niepełnosprawni, 50+ Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

8 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
Rozwój zrównoważony w którym mogą być zaspokojone potrzeby obecnego pokolenia bez umniejszania szans zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

9 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
Rozwój - obszary społeczeństwo gospodarka środowisko atrybuty/zasoby/potencjał Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

10 Społeczeństwo obywatelskie
charakteryzuje się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji i określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej Niezależność nie powinna oznaczać rywalizacji społeczeństwa z władzą świadomość potrzeb wspólnoty  i dążenie do ich zaspokajania w poczuciu odpowiedzialności za wspólne dobro Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

11 Obszary: Społeczeństwo
wspólnota i jej wartości praca, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia turystyka,demokracja lokalna – samorząd, NGO, partycypacja, wyznania informacja-media,szkolnictwo, oświata, nauka, tradycja, historia, zabytki kultura, sztuka, rozrywka sport, rekreacja, Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

12 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
Obszary: Gospodarka Infrastruktura - komunikacja, budownictwo, gospodarka mieszkaniowa, energia, handel, usługi, przedsiębiorczość, przemysł, inwestycje, turystyka Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

13 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
Obszary: Środowisko zasoby naturalne i atrakcje naturalne, przyroda, ochrona środowiska, estetyka, higiena Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

14 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
Dialog obywatelski budowanie porozumienia wśród członków wspólnoty na rzecz współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój i dobrobyt mieszkańców różni się od negocjacji tym, że nie jest działaniem doraźnym, lecz procesem ciągłym; negocjacje - jak w rodzinie – nie kończą się nigdy , bo jutro też trzeba będzie rozmawiać Dialog jest jedynym procesem, który jest w stanie zmniejszyć prawdopodobieństwo ostrych starć i niepokojów społecznych. Konflikty rozwiązywane w dialogu są rozwiązywane w sposób twórczy.  (Krakowski Program Dialogu Społecznego KPDS 2007 – Koncept i moduł realizacyjny, Stafiej i Partnerzy, Kraków 2007) Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

15 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
Dialog obywatelski 1.Rozpoznanie Analiza Diagnoza Interesariusze Potrzeby Zasoby Cele 2. Komunikacja Informacja Edukacja Zrozumienie 3.Debata Wymiana Konflikty Interesy Stanowiska Wspólne cele 4.Porozumienie Akceptacja Aprobata Strategia 5. Współdziałanie Ambasadorstwo Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

16 Poczucie tożsamości wspólnoty - MARKA
Jestem z miasta, co widać słychać i czuć… Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

17 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
akumulacja Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy STAFIEJ PARTNERZY

18 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
inkubacja Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy STAFIEJ PARTNERZY

19 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
Iluminacja Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy STAFIEJ PARTNERZY

20 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
olśnienie Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy STAFIEJ PARTNERZY

21 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
etap drugi konfrontacja eliminacja transformacja weryfikacja Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy STAFIEJ PARTNERZY

22 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
Proces twórczy Akumulacja Inkubacja Iluminacja - Olśnienie Konfrontacja Eliminacja Transformacja Weryfikacja Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

23 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
Moduł 1 : Strategia – rozpoznanie wyzwań  lokalnych i określanie celu działania Inicjacja  indywidualnego potencjału twórczego – praca indywidualna (6) Obiektywizacja społeczna – dialog, wymiana poglądów, debata, sprzeczności - praca zespołowa ( 6) Budowanie akceptacji i aprobaty, współdziałania, współodpowiedzialności i ambasadorstwa  - praca grupowa ( 6) Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

24 Warsztat twórczy: strategia rozwoju
Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

25 Zadanie pierwsze: wyzwania
Praca indywidualna: każdy z uczestników warsztatu wypisuje dowolną liczbę wyzwań Wg klucza interesariusze i/lub obszary: przeciw wykluczeniom, praca, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia; historia, kultura i sztuka; nauka i oświata; infrastruktura, gospodarka mieszkaniowa, komunikacja, handel, usługi; sport, rozrywka i rekreacja Praca zespołowa: każdy zespół wybiera 6 najważniejszych wyzwań Prezentacja: każdy zespół prezentuje swój zestaw 6 najwazniejszych wyzwań Praca grupowa: grupa warsztatowa uzgadnia wspólny wybór 6 najważniejszych wyzwań Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

26 Jak szukać wyzwań - sposoby twórcze
Sektory Obszary Pomysły Potrzeby Wartości Problemy Konflikty-Sprzeczności Zaniedbania Zasoby Interesariusze …… Przykłady – przypadki dobre praktyki Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

27 Analiza SMART– mądre cele
Specific - konkretne Co konkretnie chcę osiągnąć? Measurable – wymierne Jakiej jednostki miary użyję do określenia spodziewanych wyników? Attainable – osiągalne Co daje mi możliwość osiągnięcia tego celu? Relevant – istotne Jak osiągnięcie tego celu ma się do wizji i/lub misji firmy? Time-bound – o określonym czasie realizacji Do kiedy trzeba skończyć? Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

28 Moduł 2: Strategia – analiza
Analiza stron mocnych i słabych (SWOT) Ocena stanu opanowania, kontroli, zagospodarowania wyzwań (6) Diagnoza pożądanego stopnia zmiany (4) praca indywidualna-zespołowa-grupowa                Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

29 Zadanie drugie: silne i słabe strony
Praca indywidualna: indywidualna ocena silnych i słabych stron wg. wspólnej skali 0-5 Praca zespołowa: ocena zespołowa Prezentacja oceny zespołowej na forum grupy Praca grupowa: uzgodnienie wspólnej oceny grupy warsztatowej Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

30 SLEPT : Analiza zagadnień zewnętrznych
Social, legal, economic, political and technological: Czynniki: Społeczne Prawne Gospodarcze Polityczne Technologiczne (SPGPT) Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

31 Proces marketingowy: analiza
MOŻLIWOŚCI & ZAGROŻENIA ZEWNĘTRZNA Otoczenie Rynek & klienci Kanały dystrybucji Konkurencja WEWNĘTRZNA Progresja udziału w rynku Percepcja klienta i poziom zadowolenia Koszty produktu Rozwój produktu Mocne strony kanałów dystrybucji Instrumenty promocji ANALIZA MOCNE & SŁABE STRONY Tak określone zagadnienia można poddać analizie SWOT. Czy wiecie skąd ta nazwa? Strengths – mocne strony } kwestie wewnętrzne Weaknesses – słabe strony Opportunities – możliwości } kwestie zewnętrzne Threats – zagrożenia Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

32 Proces marketingowy: analiza SWOT – kierunki działania
Analiza wewnętrzna Analiza zewnętrzna Mocne strony Możliwości Atrybuty produktu Przewaga konkurencyjna Główne kompetencje Zmiany w dynamice klientów Niezaspokojone potrzeby rynkowe Mocne strony Słabe strony Słabe strony Zagrożenia Czynniki wpływające na strategię Możliwości Zagrożenia Brak przewagi konkurencyjnej Niejednakowe możliwości Słabe punkty Zmiany w dynamice rynku Nowa konkurencja Możliwości Zagrożenia Cel (budować) Obrona? Mocne strony Zwiększyć możliwości / znaleźć partnera? Nie cel/ Ignorować Słabe strony Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

33 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
przerwa Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

34 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
Zadanie trzecie: Pożądane przesunięcia na skali ocen do osiagnięcia w ciągu roku ( 4 miejsca) Praca indywidualna: indywidualny wybór przesunięć Praca zespołowa: zespołowy wybór przesunięć Prezentacja zespołowa przesunięć na forum grupy Praca grupowa: grupowe uzgodnienie przesunięć Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

35 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
Zadanie czwarte: plan działania - operacjonalizacja strategii w celu dokonania w ciągu roku pożądanych przesunięć w każdym z 4 wybranych obszarów Praca indywidualna: indywidualny plan działań, wykonawców i terminów w ciągu roku każdym z 4 wybranych obszarów Praca zespołowa: plan zespołowy Prezentacja planu zespołowego Praca grupowa: uzgodnienie wspólnego planu działania - podział zadań, odpowiedzialności i wykonawców oraz terminów. Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

36 Moduł 3: Partnerstwo: przedsiębiorcy-nauka samorząd
Rozpoznanie interesariuszy, ich potrzeb, postaw  i wartości Określenie i wyłonienie partnerów Dialog: Komunikacja: informacja+edukacja Debata : wymiana poglądów, cele zbieżnie i rozbieżne, konflikty, procedury Porozumienie: wyłonienie wspólnego celu Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

37 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
Dialog obywatelski 1.Rozpoznanie Analiza Diagnoza Interesariusze Potrzeby Zasoby Cele 2. Komunikacja Informacja Edukacja Zrozumienie 3.Debata - polega na wymianie poglądów i wyjaśnianiu sprzeczności. Wymiana Konflikty Interesy Stanowiska Wspólne cele 4.Porozumienie - polega na wskazaniu i akceptacji wspólnych celów. Akceptacja Aprobata Strategia 5. Współdziałanie Ambasadorstwo Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

38 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
Ćwiczenie Lekarz pije na zdrowie Matematyk na potęgę Grabarz … Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

39 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
Ćwiczenie - Grabarz na umór - Ornitolog … - Bankowiec … - Polarnik … - Pediatra … - Aptekarz … - Filozof … - Krawiec … - Syndyk … - Fryzjer - Nurek - Anestezjolog - Kuba - Jakub - Perfekcjonista - Kamerzysta - Tenisista - Kolarz Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

40 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
Ćwiczenie - Grabarz na umór - Ornitolog na sępa - Bankowiec na kredyt - Polarnik na zimno - Pediatra po maluchu - Aptekarz po kropelce - Filozof po namyśle - Krawiec po naparstku - Syndyk do upadłego - Fryzjer do lustra - Nurek do DNA - Anestezjolog do utraty tchu - Kuba do Jakuba - Jakub do Michała - Perfekcjonista raz a dobrze - Kamerzysta aż mu się film urwie - Tenisista setami - Kolarz w kółko …. tylko czystą - …. żołądkową gorzką - …. księżycówkę - …. brudzia - ….w ciemno - …. pod śledzika -….jak leci - …. z gwinta - … z grubej rury - ….zalewa się w    trupa            - ….zalewa robaka - …. wali końską dawkę - …. wali klina - ….strzela lufę - ….wali w gaz Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

41 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
Zadanie piąte: przesunięcia na wykresie i plany działania w perspektywie dwóch lat/dziesięciu lat Praca indywidualna: indywidualny perspektywiczny plan działań, wykonawców i terminów w każdym z 4 wybranych obszarów Praca zespołowa: perspektywiczny plan zespołowy Prezentacja perspektywicznego planu zespołowego Praca grupowa: uzgodnienie wspólnego perspektywicznego planu działania - podział zadań, odpowiedzialności i wykonawców oraz terminów. Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

42 Moduł 4: Opracowanie i prezentacja projektu partnerskiego
Wybór wyzwania Określenie celu Rozpoznanie interesariuszy Projekt partnerstwa Plan działania, harmonogram Prezentacja (7 bram) Praca indywidualna-zespołowa=grupowa Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

43 Analiza/prezenacja Siedem Bram
Definicja problemu Przyczyny i skutki Rozwiązanie Korzyści Dowody Podsumowanie Plan działania Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

44 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
Strategiia11 kroków Cel: wizja, misja Cele strategiczne Cele opercyjne Programy Zadania Działania Monitoring Ewaluacja Weryfikacja i aktualizacja Podział zadań Plan działania -harmonogram-ścieżka krytyczna Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

45 Drzewo strategii - weryfikacja
Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

46 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
Powodzenie - Sukces 93 % nastawienie 7% okoliczności: informajca, inteligencja, umiejętności Gandhi: Sukces jest serią chwalebnych porażek Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

47 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy
Sukces jest w Tobie Waldo Emerson Powodzenia Leszek Stafiej Emaus, czerwiec 2012 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy


Pobierz ppt "Warsztat dla animatorów projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji” Warsztat 28.06.2012 r. Leszek Stafiej, Stafiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google