Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

- na przykładzie działań MOPS w Gdyni

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "- na przykładzie działań MOPS w Gdyni"— Zapis prezentacji:

1 - na przykładzie działań MOPS w Gdyni
Praca socjalna w mieszkaniach wspieranych - Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności - na przykładzie działań MOPS w Gdyni Małgorzata Rubach A. Ewelina Łapińska Zespół ds. Bezdomnych MOPS w Gdyni

2 PRACA SOCJALNA – CZYM JEST?
Działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych; tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.* * Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

3 Praca socjalna Metody pracy socjalnej
Informowanie o prawach i uprawnieniach Wspieranie Działania wychowawcze Wywieranie wpływu Interwencja kryzysowa Indywidualny przypadek

4 Praca socjalna Narzędzia pracy socjalnej Ustawa o pomocy społecznej
Rozmowa Analiza dokumentów Wywiad środowiskowy Rozeznanie w środowisku Kontrakt socjalny IPWzB

5 DIAGNOZA Praca socjalna rodzinna zawodowa zdrowotna materialna
mieszkaniowa społeczna

6 MIESZKANIE TRENINGOWE/WSPIERANE
Praca socjalna „ULICA DWORSKA” PUNKT INTERWENCJI NOCLEGOWEJ DEDYKOWANE SCHRONISKO MIESZKANIE TRENINGOWE/WSPIERANE SAMODZIELNOŚĆ W PRZESTRZENI OTWARTEJ LOKAL SOCJALNY

7 Praca socjalna Zasoby Gdyni w realizacji IPWzB
Mieszkania chronione – Gdynia ul. Fredry 3 – 6 mieszkań – prowadzone przez MOPS Dom Wspólnotowy – Gdynia ul. Lotników 26 – 3 pokoje 2 osobowe – prowadzony przez Towarzystwo im Św. Brata Alberta w Gdańsku Mieszkania, pokoje wynajmowane na rynku wtórnym

8 MIESZKALNICTWO WSPIERANE
Praca socjalna MIESZKALNICTWO WSPIERANE Mieszkalnictwo wspierane powinno być: narzędziem w procesie wychodzenia z bezdomności, instrumentem szeroko wykorzystywanym w profilaktyce bezdomności i wczesnej interwencji zapobiegającej bezdomności* * Standard pomocy instytucjonalnej wypracowany w ramach Agendy Bezdomności.

9 Praca socjalna 1. Mieszkania treningowe (Dom Wspólnotowy)
Adresaci: osoby lub rodziny zmotywowane do zmiany trybu życia, oczekujące na przydział lub dążące do uzyskania samodzielnego mieszkania, realizujące indywidualne programy wychodzenia z bezdomności.* * Standard pomocy instytucjonalnej wypracowany w ramach Agendy Bezdomności. Mieszkanie treningowe to samodzielny lokal ułatwiający nabywanie umiejętności życia społecznego i zawodowego. W ramach mieszkania treningowego prowadzone jest wsparcie w nastepujacych obszarach - trening budetowy, samoobsługi i zaradnosci yciowej, nawiazywania i utrzymywania kontaktów społecznych, aktywnosci i odpowiedzialnosci umiejetnosci rodzicielskich, spedzania wolnego czasu, aktywizacje w celu znalezienia i utrzymania zatrudnienia. Okres pobytu w mieszkaniu treningowym nie moe przekraczac dwóch lat. Mieszkanie powinno pochodzic z zasobów gminy lub organizacji pozarzadowej. Moliwe jest take uytkowanie przez organizacje mieszkania na zasadzie indywidualnego wynajmu (organizacja wynajmuje mieszkania na wolnym rynku).

10 Praca socjalna Mieszkanie treningowe to:
samodzielny lokal który powinien pochodzić z zasobów gminy lub organizacji pozarządowej z możliwością użytkowania mieszkania przez organizację na zasadzie indywidualnego wynajmu (organizacja wynajmuje mieszkania na wolnym rynku).* * Standard pomocy instytucjonalnej wypracowany w ramach Agendy Bezdomności.

11 Praca socjalna Mieszkanie treningowe ma ułatwiać nabywanie umiejętności życia społecznego i zawodowego w ramach którego prowadzone jest wsparcie w następujących obszarach; trening budżetowy, samoobsługi i zaradności życiowej, nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, aktywności i odpowiedzialności umiejętności rodzicielskich, spędzania wolnego czasu, aktywizacje w celu znalezienia i utrzymania zatrudnienia.* * Standard pomocy instytucjonalnej wypracowany w ramach Agendy Bezdomności.

12 Praca socjalna 2. Mieszkanie chronione (Zespół Opiekuńczy) Adresaci:
osoby które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

13 Praca socjalna Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub przez organizację pożytku publicznego. Jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są: regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy społecznej, placówka specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, placówka opiekuńczo-wychowawcza, ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej. Zgodnie z ustawą każda z tych jednostek może zatem prowadzić mieszkanie chronione.

14 Praca socjalna Wsparcie w mieszkaniu chronionym:
Warunkiem uzyskania pomocy w postaci mieszkania chronionego jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności opracowanego wspólnie z pracownikiem socjalnym, zatwierdzonego przez kierownika ośrodka pomocy społecznej.

15 Praca socjalna Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności to udzielenie wsparcia prawnego, psychologicznego, informacyjnego oraz finansowego rodzinom i osobom bezdomnym, które zdecydowały się na opuszczenie schronisk i wynajęcie mieszkania czy pokoju. Pomoc finansowa opiera się na partycypowaniu w kosztach wynajmu mieszkania czy pokoju, indywidualnie do posiadanych zasobów. Jednakże główna pomoc opiera się na mocnym wsparciu tych rodzin w znalezieniu pracy, odnowieniu więzi rodzinnych, przekwalifikowaniu się czy też uzupełnieniu wykształcenia. Podpisanie programu następuje po przeprowadzeniu dokładnej diagnozy rodzinnej. Program określa wszelkie kwestie dotyczące funkcjonowania rodziny w środowisku włącznie z etapami i terminami realizacji.

16 Praca socjalna w mieszkalnictwie wspieranym
pomoc w znalezieniu lokalu; pomoc w adaptacji w nowym miejscu; monitoring funkcjonowania w środowisku; trening budżetowy, czystości, higieny osobistej itp; organizacja czasu wolnego; umożliwienie dostępu do wsparcia specjalistycznego - (np. psycholog, terapeuta, prawnik, pedagog, psychiatra); wsparcie w sprawach urzędowych; wsparcie „projektowe” - (np. Rodzina bliżej siebie) pomoc w znalezieniu zatrudnienia - (np. pr. społ. użyteczne, kursy, szkolenia); motywowanie do podjęcia edukacji;

17 KORZYŚCI Praca socjalna W UJĘCIU JEDNOSTKOWYM
SAMODZIELNOŚĆ - UNIEZALEŻNIENIE; UPODMIOTOWIENIE; WZROST SAMOŚWIADOMOŚCI; PODNIESIENIE STANDARDÓW ŻYCIOWYCH; WZROST POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI; WTÓRNA SOCJALIZACJA;

18 KORZYŚCI Praca socjalna W UJĘCIU SYSTEMOWYM SPOŁECZNE; EKONOMICZNE;
„INSTYTUCJA Z LUDZKĄ TWARZĄ”; STANDARYZACJA WSPARCIA

19 Praca socjalna Dynamika IPWzB w Gdyni w latach: IPWzB/osoby w rodzinie
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 IPWzB/osoby w rodzinie 24/59 6/16 8/20 29/86 31/72 28/62 28/53 Usamodzielnienia/osoby w rodzinie 1/2 1/4 6/19 7/21 7/25

20 Praca socjalna Przykład Schronisko – wydatek w skali roku
Wynajmowane mieszkanie w ramach IPWzB – wydatek w skali roku 1 osoba PLN 6 000 PLN 4 osoby w rodzinie PLN 7 200 PLN

21 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. Bezdomnych Gdynia ul. Działowskiego 11 Tel. (0-58)


Pobierz ppt "- na przykładzie działań MOPS w Gdyni"

Podobne prezentacje


Reklamy Google