Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Rubach A. Ewelina Łapińska Zespół ds. Bezdomnych MOPS w Gdyni Praca socjalna w mieszkaniach wspieranych - Indywidualne Programy Wychodzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Rubach A. Ewelina Łapińska Zespół ds. Bezdomnych MOPS w Gdyni Praca socjalna w mieszkaniach wspieranych - Indywidualne Programy Wychodzenia."— Zapis prezentacji:

1 Małgorzata Rubach A. Ewelina Łapińska Zespół ds. Bezdomnych MOPS w Gdyni Praca socjalna w mieszkaniach wspieranych - Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności - na przykładzie działań MOPS w Gdyni

2 PRACA SOCJALNA – CZYM JEST? Działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych; tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.* * Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

3 Metody pracy socjalnej Informowanie o prawach i uprawnieniach Wspieranie Działania wychowawcze Wywieranie wpływu Interwencja kryzysowa Indywidualny przypadek

4 Narzędzia pracy socjalnej Ustawa o pomocy społecznej Rozmowa Analiza dokumentów Wywiad środowiskowy Rozeznanie w środowisku Kontrakt socjalnyIPWzB

5 DIAGNOZA rodzinna zawodowa zdrowotna materialna mieszkaniowa społeczna

6 ULICA DWORSKA PUNKT INTERWENCJI NOCLEGOWEJ DEDYKOWANE SCHRONISKO MIESZKANIE TRENINGOWE/WSPIERANE SAMODZIELNOŚĆ W PRZESTRZENI OTWARTEJ SAMODZIELNOŚĆ W PRZESTRZENI OTWARTEJ LOKAL SOCJALNY

7 Zasoby Gdyni w realizacji IPWzB Mieszkania chronione – Gdynia ul. Fredry 3 – 6 mieszkań – prowadzone przez MOPS Dom Wspólnotowy – Gdynia ul. Lotników 26 – 3 pokoje 2 osobowe – prowadzony przez Towarzystwo im Św. Brata Alberta w Gdańsku Mieszkania, pokoje wynajmowane na rynku wtórnym

8 MIESZKALNICTWO WSPIERANE Mieszkalnictwo wspierane powinno być: 1. narzędziem w procesie wychodzenia z bezdomności, 2. instrumentem szeroko wykorzystywanym w profilaktyce bezdomności i wczesnej interwencji zapobiegającej bezdomności* * Standard pomocy instytucjonalnej wypracowany w ramach Agendy Bezdomności.

9 1.Mieszkania treningowe (Dom Wspólnotowy) Adresaci: osoby lub rodziny zmotywowane do zmiany trybu życia, oczekujące na przydział lub dążące do uzyskania samodzielnego mieszkania, realizujące indywidualne programy wychodzenia z bezdomności.* * Standard pomocy instytucjonalnej wypracowany w ramach Agendy Bezdomności.

10 Mieszkanie treningowe to: samodzielny lokal który powinien pochodzić z zasobów gminy lub organizacji pozarządowej z możliwością użytkowania mieszkania przez organizację na zasadzie indywidualnego wynajmu (organizacja wynajmuje mieszkania na wolnym rynku).* * Standard pomocy instytucjonalnej wypracowany w ramach Agendy Bezdomności.

11 Mieszkanie treningowe ma ułatwiać nabywanie umiejętności życia społecznego i zawodowego w ramach którego prowadzone jest wsparcie w następujących obszarach; trening budżetowy, samoobsługi i zaradności życiowej, nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, aktywności i odpowiedzialności umiejętności rodzicielskich, spędzania wolnego czasu, aktywizacje w celu znalezienia i utrzymania zatrudnienia.* * Standard pomocy instytucjonalnej wypracowany w ramach Agendy Bezdomności.

12 2. Mieszkanie chronione (Zespół Opiekuńczy) Adresaci: osoby które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

13 Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub przez organizację pożytku publicznego. Jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są: regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy społecznej, placówka specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, placówka opiekuńczo-wychowawcza, ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej. Zgodnie z ustawą każda z tych jednostek może zatem prowadzić mieszkanie chronione.

14 Wsparcie w mieszkaniu chronionym: Warunkiem uzyskania pomocy w postaci mieszkania chronionego jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności opracowanego wspólnie z pracownikiem socjalnym, zatwierdzonego przez kierownika ośrodka pomocy społecznej.

15 Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności to udzielenie wsparcia prawnego, psychologicznego, informacyjnego oraz finansowego rodzinom i osobom bezdomnym, które zdecydowały się na opuszczenie schronisk i wynajęcie mieszkania czy pokoju. Pomoc finansowa opiera się na partycypowaniu w kosztach wynajmu mieszkania czy pokoju, indywidualnie do posiadanych zasobów. Jednakże główna pomoc opiera się na mocnym wsparciu tych rodzin w znalezieniu pracy, odnowieniu więzi rodzinnych, przekwalifikowaniu się czy też uzupełnieniu wykształcenia. Podpisanie programu następuje po przeprowadzeniu dokładnej diagnozy rodzinnej. Program określa wszelkie kwestie dotyczące funkcjonowania rodziny w środowisku włącznie z etapami i terminami realizacji.

16 Praca socjalna w mieszkalnictwie wspieranym pomoc w znalezieniu lokalu; pomoc w adaptacji w nowym miejscu; monitoring funkcjonowania w środowisku; trening budżetowy, czystości, higieny osobistej itp; organizacja czasu wolnego; umożliwienie dostępu do wsparcia specjalistycznego - (np. psycholog, terapeuta, prawnik, pedagog, psychiatra); wsparcie w sprawach urzędowych; wsparcie projektowe - (np. Rodzina bliżej siebie) pomoc w znalezieniu zatrudnienia - (np. pr. społ. użyteczne, kursy, szkolenia); motywowanie do podjęcia edukacji;

17 KORZYŚCI W UJĘCIU JEDNOSTKOWYM SAMODZIELNOŚĆ - UNIEZALEŻNIENIE; UPODMIOTOWIENIE; WZROST SAMOŚWIADOMOŚCI; PODNIESIENIE STANDARDÓW ŻYCIOWYCH; WZROST POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI; WTÓRNA SOCJALIZACJA;

18 KORZYŚCI W UJĘCIU SYSTEMOWYM SPOŁECZNE; EKONOMICZNE; INSTYTUCJA Z LUDZKĄ TWARZĄ; STANDARYZACJA WSPARCIA

19 Dynamika IPWzB w Gdyni w latach: 2003200420052006200720082009 IPWzB/osoby w rodzinie 24/596/168/2029/8631/7228/6228/53 Usamodzielnienia/ osoby w rodzinie 1/21/41/26/197/217/256/16

20 PrzykładSchronisko – wydatek w skali roku Wynajmowane mieszkanie w ramach IPWzB – wydatek w skali roku 1 osoba12 000 PLN6 000 PLN 4 osoby w rodzinie30 600 PLN7 200 PLN

21 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół ds. Bezdomnych 81-202 Gdynia ul. Działowskiego 11 Tel. (0-58) 662-00-11 e-mail: bezdomnosc@mopsgdynia.pl


Pobierz ppt "Małgorzata Rubach A. Ewelina Łapińska Zespół ds. Bezdomnych MOPS w Gdyni Praca socjalna w mieszkaniach wspieranych - Indywidualne Programy Wychodzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google