Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.szkolenia bezrobotnych, 2.zatrudnianie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, 3.zatrudnianie bezrobotnych w ramach robót publicznych, 4.wykonywanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.szkolenia bezrobotnych, 2.zatrudnianie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, 3.zatrudnianie bezrobotnych w ramach robót publicznych, 4.wykonywanie."— Zapis prezentacji:

1

2 1.szkolenia bezrobotnych, 2.zatrudnianie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, 3.zatrudnianie bezrobotnych w ramach robót publicznych, 4.wykonywanie przez bezrobotnych prac społecznie użytecznych, 5.odbywanie przez bezrobotnych staży, 6.refundacje pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 7.przyznanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej. Sporządzona na podstawie: 1.sprawozdania rocznego MPiPS–02 – dotyczącego przychodów i wydatków Funduszu Pracy, 2.załącznika nr 6 do sprawozdania rocznego MPiPS–01 - dotyczącego uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy.

3 Efektywność zatrudnieniowa – tj. wskaźnik ponownego zatrudnienia obliczona została jako stosunek liczby osób, które po zakończeniu udziału w 2011 roku w określonej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub podjęły działalność na własny rachunek, tj. wyrejestrowały się z powiatowego urzędu pracy lub jeżeli w okresie do 3 miesięcy od czasu zakończenia udziału w programach nie zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy, do liczby osób, które w 2011 r. zakończyły udział w danej formie aktywizacji. Koszt ponownego zatrudnienia tj. efektywność kosztowa - ustalono w wyniku podzielenia kwoty poniesionych wydatków w 2011 r. na daną formę aktywizacji przez liczbę osób, które po zakończeniu udziału w 2011. w danej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie lub podjęły działalność na własny rachunek. Koszt uczestnictwa w programie – obliczony został w wyniku podzielenia faktycznie poniesionych wydatków w 2011 roku na daną formę aktywizacji, przez liczbę osób, które w 2011 roku rozpoczęły udział w tej formie aktywizacji.

4 Podregiony Powiaty Przyznane środki Funduszu Pracy w 2009 r. Przyznane środki Funduszu Pracy w 2010 r. Dynamika wzrostu przyznanych środków 2010/2009 Przyznane środki Funduszu Pracy w 2011 r. Dynamika spadku przyznanych środków 2011/2010 Podregion jeleniogórski 86 089,3108 518,9126,143 566,740,1 Podregion legnicko-głogowski 56 957,070 144,5123,222 398,531,9 Podregion wałbrzyski 114 309,6146 971,1128,653 411,836,3 Podregion wrocławski 45 899,460 049,4130,822 921,438,2 Podregion m. Wrocław 26 156,737 087,4141,815 220,641,0 WOJEWÓDZTWO 329 412,0422 771,3128,3157 519,037,3

5 Wyszczególnienie Liczba osób objętych programami Udział % Liczba Osób, które ukończyły programy szkolenia zawodowe i przekwalifikowania2 95814,43 603 staże8 72742,613 874 środki na podjęcie działalności gospodarczej 2 20710,82 028 refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych 6483,2648 prace społecznie użyteczne2 73713,42 083 roboty publiczne1 6898,,22 360 prace interwencyjne1 5137,42 028 RAZEM20 479100,027 523

6

7

8

9

10 Zmiany w poziomie aktywizacji i efektywności zatrudnieniowej w roku 2011 w stosunku do 2010 roku Lp.Wyszczególnienie2011 r.2010 r.2011/2010 1 Szkolenia Liczba osób rozpoczynających udział2 95814 38620,6% Liczba osób kończących (w tym z roku 2010)3 60313 95125,8% Liczba osób zatrudnionych po zakończeniu programu1 5634 55734,3% Efektywność zatrudnieniowa %43,432,7132,7% 2 Prace interwencyjne Liczba osób rozpoczynających udział1 5132 01075,3% Liczba osób kończących (w tym z roku 2010)2 3601 814130,1% Liczba osób zatrudnionych po zakończeniu programu1 7631 355130,1% Efektywność zatrudnieniowa %74,7 100,0% 3 Roboty publiczne Liczba osób rozpoczynających udział1 6895 64529,9% Liczba osób kończących (w tym z roku 2010)2 0285 80834,9% Liczba osób zatrudnionych po zakończeniu programu1 1663 42934,0% Efektywność zatrudnieniowa %57,559,097,5% 4 Prace społecznie użyteczne Liczba osób rozpoczynających udział2 7372143127,7% Liczba osób kończących (w tym z roku 2010)2 803321587,2% Liczba osób zatrudnionych po zakończeniu programu55789462,3% Efektywność zatrudnieniowa %19,927,871,6%

11 Zmiany w poziomie aktywizacji i efektywności zatrudnieniowej w roku 2011 w stosunku do 2010 roku Lp.Wyszczególnienie2011 r.2010 r.2011/2010 5 Staże Liczba osób rozpoczynających udział8 72723 53937,1% Liczba osób kończących (w tym z roku 2010)13 87424 25557,2% Liczba osób zatrudnionych po zakończeniu programu7 78612 61661,7% Efektywność zatrudnieniowa %56,152,0107,9% 6 Środki na utworznie stanowisk pracy Liczba osób rozpoczynających udział2 8558 76932,6% Liczba osób kończących (w tym z roku 2010)2 8558 76932,6% Liczba osób zatrudnionych po zakończeniu programu2 8558 76932,6% Efektywność zatrudnieniowa %100,0 100,0% Razem wszystkie podstawowe formy aktywizacji Liczba osób rozpoczynających udział20 47957 59235,6% Liczba osób kończacych (w tym z roku 2010)27 52357 81247,6% Liczba osób zatrudnionych po zakończeniu programu15 69031 62049,6% Efektywność zatrudnieniowa %57,054,7104,2%

12

13 WyszczególnienieKraj Województwo Dolnośląskie Woj./Kraj Ogółem55,757,0102,3 Szkolenia43,143,4100,7 Prace interwencyjne71,474,7104,6 Roboty publiczne53,257,5108,1 Staże52,656,1106,7 Prace społecznie użyteczne36,119,955,1 Środki na podjęcie działalności gospodarczej100,0 Refundacja wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 100,0

14 Danuta Florek Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy


Pobierz ppt "1.szkolenia bezrobotnych, 2.zatrudnianie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, 3.zatrudnianie bezrobotnych w ramach robót publicznych, 4.wykonywanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google