Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.szkolenia bezrobotnych, 2.zatrudnianie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, 3.zatrudnianie bezrobotnych w ramach robót publicznych, 4.wykonywanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.szkolenia bezrobotnych, 2.zatrudnianie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, 3.zatrudnianie bezrobotnych w ramach robót publicznych, 4.wykonywanie."— Zapis prezentacji:

1

2 1.szkolenia bezrobotnych, 2.zatrudnianie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, 3.zatrudnianie bezrobotnych w ramach robót publicznych, 4.wykonywanie przez bezrobotnych prac społecznie użytecznych, 5.odbywanie przez bezrobotnych staży, 6.refundacje pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 7.przyznanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej. Sporządzona na podstawie: 1.sprawozdania rocznego MPiPS–02 – dotyczącego przychodów i wydatków Funduszu Pracy, 2.załącznika nr 6 do sprawozdania rocznego MPiPS–01 - dotyczącego uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy.

3 Efektywność zatrudnieniowa – tj. wskaźnik ponownego zatrudnienia obliczona została jako stosunek liczby osób, które po zakończeniu udziału w 2011 roku w określonej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub podjęły działalność na własny rachunek, tj. wyrejestrowały się z powiatowego urzędu pracy lub jeżeli w okresie do 3 miesięcy od czasu zakończenia udziału w programach nie zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy, do liczby osób, które w 2011 r. zakończyły udział w danej formie aktywizacji. Koszt ponownego zatrudnienia tj. efektywność kosztowa - ustalono w wyniku podzielenia kwoty poniesionych wydatków w 2011 r. na daną formę aktywizacji przez liczbę osób, które po zakończeniu udziału w w danej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie lub podjęły działalność na własny rachunek. Koszt uczestnictwa w programie – obliczony został w wyniku podzielenia faktycznie poniesionych wydatków w 2011 roku na daną formę aktywizacji, przez liczbę osób, które w 2011 roku rozpoczęły udział w tej formie aktywizacji.

4 Podregiony Powiaty Przyznane środki Funduszu Pracy w 2009 r. Przyznane środki Funduszu Pracy w 2010 r. Dynamika wzrostu przyznanych środków 2010/2009 Przyznane środki Funduszu Pracy w 2011 r. Dynamika spadku przyznanych środków 2011/2010 Podregion jeleniogórski , ,9126, ,740,1 Podregion legnicko-głogowski , ,5123, ,531,9 Podregion wałbrzyski , ,1128, ,836,3 Podregion wrocławski , ,4130, ,438,2 Podregion m. Wrocław , ,4141, ,641,0 WOJEWÓDZTWO , ,3128, ,037,3

5 Wyszczególnienie Liczba osób objętych programami Udział % Liczba Osób, które ukończyły programy szkolenia zawodowe i przekwalifikowania , staże , środki na podjęcie działalności gospodarczej , refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych 6483,2648 prace społecznie użyteczne , roboty publiczne1 6898,, prace interwencyjne1 5137, RAZEM ,

6

7

8

9

10 Zmiany w poziomie aktywizacji i efektywności zatrudnieniowej w roku 2011 w stosunku do 2010 roku Lp.Wyszczególnienie2011 r.2010 r.2011/ Szkolenia Liczba osób rozpoczynających udział ,6% Liczba osób kończących (w tym z roku 2010) ,8% Liczba osób zatrudnionych po zakończeniu programu ,3% Efektywność zatrudnieniowa %43,432,7132,7% 2 Prace interwencyjne Liczba osób rozpoczynających udział ,3% Liczba osób kończących (w tym z roku 2010) ,1% Liczba osób zatrudnionych po zakończeniu programu ,1% Efektywność zatrudnieniowa %74,7 100,0% 3 Roboty publiczne Liczba osób rozpoczynających udział ,9% Liczba osób kończących (w tym z roku 2010) ,9% Liczba osób zatrudnionych po zakończeniu programu ,0% Efektywność zatrudnieniowa %57,559,097,5% 4 Prace społecznie użyteczne Liczba osób rozpoczynających udział ,7% Liczba osób kończących (w tym z roku 2010) ,2% Liczba osób zatrudnionych po zakończeniu programu ,3% Efektywność zatrudnieniowa %19,927,871,6%

11 Zmiany w poziomie aktywizacji i efektywności zatrudnieniowej w roku 2011 w stosunku do 2010 roku Lp.Wyszczególnienie2011 r.2010 r.2011/ Staże Liczba osób rozpoczynających udział ,1% Liczba osób kończących (w tym z roku 2010) ,2% Liczba osób zatrudnionych po zakończeniu programu ,7% Efektywność zatrudnieniowa %56,152,0107,9% 6 Środki na utworznie stanowisk pracy Liczba osób rozpoczynających udział ,6% Liczba osób kończących (w tym z roku 2010) ,6% Liczba osób zatrudnionych po zakończeniu programu ,6% Efektywność zatrudnieniowa %100,0 100,0% Razem wszystkie podstawowe formy aktywizacji Liczba osób rozpoczynających udział ,6% Liczba osób kończacych (w tym z roku 2010) ,6% Liczba osób zatrudnionych po zakończeniu programu ,6% Efektywność zatrudnieniowa %57,054,7104,2%

12

13 WyszczególnienieKraj Województwo Dolnośląskie Woj./Kraj Ogółem55,757,0102,3 Szkolenia43,143,4100,7 Prace interwencyjne71,474,7104,6 Roboty publiczne53,257,5108,1 Staże52,656,1106,7 Prace społecznie użyteczne36,119,955,1 Środki na podjęcie działalności gospodarczej100,0 Refundacja wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 100,0

14 Danuta Florek Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy


Pobierz ppt "1.szkolenia bezrobotnych, 2.zatrudnianie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, 3.zatrudnianie bezrobotnych w ramach robót publicznych, 4.wykonywanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google