Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja przygotowana przez Fundację IUS ANIMALIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja przygotowana przez Fundację IUS ANIMALIA"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja przygotowana przez Fundację IUS ANIMALIA

2 Zwierzę jest unieruchamiane, a następnie – bez wyłączenia świadomości
Co to jest ubój rytualny? = ubój wykonywany według obyczajów religijnych: islam – halal judaizm – szechita ( koszerne) Zwierzę jest unieruchamiane, a następnie – bez wyłączenia świadomości - dokonuje się poderżnięcia tętnic szyjnych, krtani i tchawicy (bez naruszania rdzenia kręgowego). Zwierzę jest wykrwawiane przy zachowaniu pełnej świadomości, aż do utraty przytomności i ustania funkcji życiowych

3 Klatka do uboju rytualnego:
Opinie naukowców:

4 Ustawa o ochronie zwierząt
w brzmieniu z dnia 21 sierpnia 1997 r. art. 34 1. Zwierzę kręgowe w ubojni może zostać uśmiercone tylko po uprzednim pozbawieniu świadomości przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. 3. W uboju domowym zwierzęta kopytne mogą być uśmiercane tylko po uprzednim ich pozbawieniu świadomości przez przyuczonego ubojowca. 5. Wymogów określonych w ust. 1 i 3 nie stosuje się przy poddawaniu zwierząt szczególnym sposobom uboju przewidzianym przez obrządki religijne. Przepis usunięty nowelizacją z 2002 r.

5 ustawy o ochronie zwierząt
Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt z dnia 6 czerwca 2002 r. art. 34 6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje osób uprawnionych do zawodowego uboju, dopuszczalne metody uboju i uśmiercania zwierząt stosownie do gatunku, mając na względzie zapewnienie humanitarnych warunków uboju i uśmiercania zwierząt.

6 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt § 8 1. Zwierzęta (…) przed ubojem niezwłocznie ogłusza się przez zastosowanie: 1) urządzenia z zablokowanym bolcem lub 2) urządzenia udarowego, lub 3) elektronarkozy, lub 4) dwutlenku węgla 5) pałki – w przypadku małych królików 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zwierząt poddawanych ubojowi zgodnie z obyczajami zarejestrowanych związków wyznaniowych.

7 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest niezgodny z prawem
§ 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. jest niezgodny z prawem i nie ma mocy wiążącej - jest sprzeczny z art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt - został wydany niezgodnie z delegacją ustawową (Opinia Biura Analiz Sejmowych z r.)

8 W Polsce ubój bez ogłuszania (ubój rytualny) wykonywany jest
z powodów wyłącznie komercyjnych – zysków z eksportu mięsa do krajów muzułmańskich i Izraela Nie ma to żadnego związku z praktykowaniem obyczajów religijnych przez wyznawców islamu lub judaizmu w Polsce. Dowód: wg. Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. przynależność do narodowości żydowskiej zadeklarowało 1033 obywateli RP.

9 wszczęła śledztwo, Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście
postanowieniem z dnia 22 maja 2012 r., wszczęła śledztwo, pod sygnatura 1 Ds 548 / 12/UM, w sprawie przekroczenia uprawnień służbowych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 9 września 2004 r. do maja 2012 r. przez wydanie i stosowanie przepisów rozporządzenia z dnia r. dotyczącego sposobu uboju zwierząt niezgodnego z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk, który zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

10 skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek
Dnia 8 czerwca 2012 r. Prokurator Generalny skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie, że przepis § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uśmiercania zwierząt (dotyczący tzw. uboju rytualnego) jest niezgodny z art. 34 ust. 1 i ust. 6 ustawy o ochronie zwierząt, jak również z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. TK wszczął postępowanie pod sygn. U 4/12

11 Sprawa uboju rytualnego zaistniała w mediach:
m.in. - Ukazały się artykuły w „Polityce”, „Newsweeku”, „Rzeczpospolitej” , „Focusie” oraz liczne publikacje w mediach internetowych Fakty TVN nadały dwa reportaże ujawniające niezgodne z prawem działania ministra Sawickiego Temat uboju rytualnego został poruszony w kilku audycjach na antenie TOK FM (m.in. w programach red. Cezarego Łasiczki „Biuro poselskie” oraz w weekendowej audycji Ewy Podolskiej)

12 Minister Sawicki planuje legalizację uboju rytualnego w Polsce!
pod pretekstem implementacji przepisów unijnych – Rozporządzenia Rady 1099/2009 powołując się na art. 4 ust. 4 tego Rozporządzenia: „W przypadku zwierząt poddawanych ubojowi według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne wymogi ust. 1 [tj. obowiązku ogłuszania] nie mają zastosowania, pod warunkiem, że ubój ma miejsce w rzeźni.” i ignorując art. 26 ust. 1 tego Rozporządzenia: „Niniejsze rozporządzenie nie uniemożliwia państwom członkowskim utrzymania przepisów krajowych, które służą zapewnieniu dalej idącej ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, a które obowiązują w momencie wprowadzania w życie niniejszego rozporządzenia.”

13 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie:
Strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt na lata Parlament Europejski: 49. wskazuje na obawy europejskich obywateli wyrażane za pośrednictwem petycji do Parlamentu, dotyczące nadużywania przepisów dopuszczających ubój bez ogłuszania w UE; wyraża szczególne zaniepokojenie znacznym nadużywaniem w niektórych państwach członkowskich obowiązującego odstępstwa w zakresie uboju bez ogłuszenia, co jest niekorzystne dla dobrostanu zwierząt, rolników i konsumentów;    wzywa Komisję do szybszej oceny dotyczącej oznakowania mięsa pochodzącego z uboju bez ogłuszenia i do przedłożenia swojego sprawozdania przed końcem 2013 r. zgodnie z podjętym zobowiązaniem do przeprowadzenia tej oceny w 2011 r.; podkreśla, że kwestia konsumentów, którzy nie są informowani o tym, czy kupowane przez nich mięso pochodzi z uboju bez ogłuszenia, leży w interesie publicznym ze względu na przejrzystość i cierpienie zwierząt; podkreśla jednak, że oznakowanie nie jest alternatywą dla właściwego egzekwowania przepisów, ponieważ może stanowić wskazówkę dla konsumentów jedynie w przypadku dostarczania zweryfikowanych i prawidłowych informacji;

14 Legalizacja uboju rytualnego cofnęłaby Polskę o całą dekadę w dziedzinie humanitarnego traktowania zwierząt!

15 Przyłącz się do protestu!
Kontakt:


Pobierz ppt "Prezentacja przygotowana przez Fundację IUS ANIMALIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google