Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wyników finansowych 2010

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wyników finansowych 2010"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wyników finansowych 2010
28 kwietnia 2011 Podsumowanie wyników finansowych 2010 ENEA S.A.

2 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat:
Wyniki 2010 r. – najważniejsze informacje Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat: Przychody netto w 2010 wyniosły mln zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu o 9,6% ( mln zł) EBITDA w 2010 wyniosła mln zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu o 16,9% ( mln zł) Zysk netto 2010 wyniósł 639 mln zł i wzrósł w stosunku do analogicznego okresu o 24,5% ( mln zł) Rentowność EBITDA 2010 wyniosła 17,4% ( ,3%) ENEA S.A.

3 Wyniki 2010 r. – najważniejsze informacje
Na koniec 2010 wartość środków pieniężnych i aktywów finansowych GK ENEA wyniosła mln zł Wybrane wskaźniki: Cykl rotacji należności handlowych 2010 skrócił się w stosunku do 2009 i wyniósł 42 dni (vs 43) Cykl rotacji zobowiązań 2010 wydłużył się w stosunku do 2009 i wyniósł 62 dni (vs 61 dni) Cykl rotacji zapasów 2010 skrócił się w stosunku do 2009 i wyniósł 17 dni (vs 19 dni) ENEA S.A.

4 Wyniki 2010 – podział na segmenty działalności
(1) w tym: Nieprzypisane koszty całej grupy (koszty zarządu) (2009 rok 61,4 mln PLN; 2010 rok 100,3 mln PLN) ENEA S.A.

5 Wyniki 2010 – podział na segmenty działalności
(1) w tym: Nieprzypisane koszty całej grupy (koszty zarządu) (2009 rok 61,4 mln PLN; 2010 rok 100,3 mln PLN) ENEA S.A.

6 Wyniki 2010 – ROA, ROE ENEA S.A.

7 Wyniki 2010 – omówienie wyników segmentów
Wynik operacyjny Grupy Kapitałowej ENEA w porównaniu do ubiegłego roku wzrósł o 40,8%, tj. o 206,4 mln PLN: Obrót – spadek wyniku operacyjnego o 11,1%, tj. o 26,2 mln PLN: - spadek marży I pokrycia (o 22,0 mln PLN), w związku ze spadkiem przychodów z tytułu sprzedaży statystycznej oraz ze wzrostem rezerwy na świadectwa pochodzenia energii, - wzrost kosztów obrotu, w związku z przejęcie działalności obsługi klienta. Dystrybucja – wzrost wyniku operacyjnego o 87,1%, tj. o 122,7 mln PLN: - wzrost przychodów ze sprzedaży usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym o 155,4 mln PLN, co wynika ze zwiększenia ilości dostarczonej en. el. odbiorcom końcowym o 733 GWh i wzrostu średniej ceny sprzedanych usł. dystryb. o 2,3%, - wzrost o 80,2 mln PLN przychodów z tytułu opłat za przyłączenia do sieci, co wynika ze zmiany zasad ewidencji opłat przyłączeniowych, - wzrost kosztów świadczeń pracowniczych (o 84,3 mln PLN), - rezerwa (33,5 mln PLN) na bezumowne korzystanie z gruntów (Lasy Państwowe), - spadek o 20,0 mln PLN kosztów zakupu en. el. na pokrycie różnicy bilansowej. Wytwarzanie – wzrost wyniku operacyjnego o 45,5%, tj. o 98,1 mln PLN: - wzrost przychodów z tytułu rekompensat na pokrycie kosztów osieroconych o 93,0 mln PLN, w 2010 roku 15,6 mln PLN, w 2009 roku -77,4 mln PLN (korekta rozpoznanych przychodów za rok 2008 i 2009), - wzrost przychodów z tytułu świadectw pochodzenia o 39,4 mln PLN, - wzrost zużycia materiałów i surowców o 24,9 mln PLN (wzrost zużycia biomasy o 28,3 mln PLN; pozostałych materiałów o 12,0 mln PLN; nadwyżka inwentaryzacyjna – zmniejszenie kosztów o 5,2 mln PLN, w roku ubiegłym niedobór – zwiększenie o 9,6 mln PLN). Pozostała działalność – wzrost wyniku operacyjnego o 38,9%, tj. o 11,6 mln PLN: - wzrost wyniku głównie w spółkach: MEC Piła, PEC Oborniki, ENERGOBUD Leszno, Energomiar. ENEA S.A.

8 28 kwietnia 2011 Perspektywy rozwoju 2011 ENEA S.A.

9 Optymalizacja struktury i kosztów grupy
Planowana optymalizacja kosztowa, która pozwoli Grupie zaoszczędzić 190 mln zł do 2013 r. Obniżenie kosztów w każdym obszarze działania: w wytwarzaniu, dystrybucji i obrocie Programy: „Dobre zakupy” (ok. 28 mln zł rocznie) i Enea 2010+ centralizacja zarządzania flotą samochodową w Grupie (w 2011 r. ok. 2,7 mln zł) zmniejszenie kosztów wynajmu oraz sprzedaż nierentownych nieruchomości sprzedaż aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki Od 2014 r. koszty funkcjonowania grupy zmniejszą się o 120 mln zł rocznie ENEA S.A.

10 Najważniejsze inwestycje
Oferty na nowy blok w Kozienicach – do negocjacji dopuszczonych zostało trzech wykonawców; rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na IVQ 2011 Proces modernizacji bloków 1, 2, 4 Przetarg na budowę instalacji do katalitycznego odazotowania spalin na blokach 200 MW Modernizacja ujęcia wody chłodzącej poprzez budowę progu stabilizującego poziom wody Wisły Marzec 2011 r. Zakup farmy wiatrowej w Darżynie w gminie Potęgowo o mocy 6MW Strategia przewiduje zwiększenie mocy produkcyjnej elektrowni wiatrowych do MW do roku 2020 Zwiększenie mocy produkcyjnej biogazowni do około MW do roku 2020 W 2010 nakłady inwestycyjne na dystrybucję wyniosły 583 mln zł (wzrost o 19% w porównaniu z 2009) 800 mln zł nakładów inwestycyjnych na dystrybucję (o 37% więcej niż w 2010) Strategia przewiduje zwiększenie mocy produkcyjnej elektrowni wiatrowych do MW do roku 2020 ENEA S.A.

11 ENEA S.A.

12 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została przygotowana na podstawie danych udostępnionych przez spółkę ENEA S.A. (dalej także jako „Spółka”) Niniejszy dokument nie stanowi oferty, ani zaproszenia do sprzedaży lub zakupu papierów wartościowych, ani żadnych aktywów, firm lub przedsiębiorstw opisanych w niniejszym dokumencie i nie może stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy. Prezentacja zawiera wybrane informacje dotyczące Spółki i jej spółek zależnych, które Spółka uznała za niezbędne i możliwe do przekazania potencjalnym inwestorom w świetle obowiązujących przepisów prawa. Żadne oświadczenia ani gwarancje nie są składane, w sposób wyraźny lub dorozumiany, w odniesieniu do dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszej prezentacji, natomiast ENEA ani jej odpowiedni członkowie kadry zarządzającej, członkowie zarządu, podmioty stowarzyszone lub zależne oraz doradcy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z powyższym, a żadne postanowienie niniejszego dokumentu nie będzie obecnie ani w przyszłości stanowić podstawy do uznania go za przyrzeczenie lub oświadczenie, niezależnie od tego, czy będzie ono dotyczyło sytuacji przeszłej czy przyszłej. Inwestor winien dokonać własnej niezależnej analizy odpowiednich zagadnień dotyczących Spółki lub też zwrócić się do ENEA z prośbą o udostępnienie dalszych informacji. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej prezentacji stanowią ”Informacje” w rozumieniu Zobowiązania do zachowania poufności podpisanego wobec Spółki oraz Sprzedającego w imieniu odbiorcy niniejszej prezentacji. Niektóre z informacji zawartych w niniejszej prezentacji są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Stwierdzenia mogą dotyczyć informacji odnoszących się m. in. do planowanych inwestycji oraz wszelkich innych informacji, które nie stanowią danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia przyjęte za podstawę do opracowania informacji dotyczących przyszłości za prawidłowe, potencjalne wyniki sugerowane w przekazywanych informacjach odznaczają się pewnym poziomem ryzyka i niepewności i nie można stwierdzić, że faktyczne wyniki okażą się zgodne z prezentowanymi informacjami w szczególności ze względu na fakt, że dane te odnoszą się do przyszłych wydarzeń, uwarunkowań i czynników (np. zależność od opinii regulatora), które z natury są związane z ryzykiem i niepewnością. ENEA S.A.


Pobierz ppt "Podsumowanie wyników finansowych 2010"

Podobne prezentacje


Reklamy Google