Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe formy pracy Klub Integracji Społecznej utworzony przy MGOPS Więcbork Prezentuje Izabela Szmaglinska Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej i Środowiskowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe formy pracy Klub Integracji Społecznej utworzony przy MGOPS Więcbork Prezentuje Izabela Szmaglinska Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej i Środowiskowej."— Zapis prezentacji:

1

2 Nowe formy pracy Klub Integracji Społecznej utworzony przy MGOPS Więcbork Prezentuje Izabela Szmaglinska Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej i Środowiskowej MGOPS

3 Nowatorski MGOPS MGOPS systematycznie podejmuje działania zmierzające do poszerzania realizowanych działań a tym samym wzbogaca ofertę świadczonej pomocy na rzecz osób wymagających wsparcia ze strony tut. ośrodka. W tym celu tut. Ośrodek opracowuje bądź jest współpartnerem projektów, które mogą być realizowane z udziałem zewnętrznego dofinansowania. 3

4 Jednym z strategicznych celów Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie gminy Więcbork do 2013 roku jest ograniczenie wykluczenia społecznego grup zagrożonych marginalizacją z tytułu bezrobocia 4 Strategia!

5 Konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 01 marca 2007 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje o ogłoszeniu konkursu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu umożliwiając w trybie konkursowym tworzenie Klubów Integracji Społecznej w środowisku wiejskim czyli jednostki organizujące działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym według art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. 5

6 Przyznanie dotacji 6 Konkurs miał na celu wyłonienie do 65 projektów na terenie kraju. O dotację mogły się ubiegać gminy oraz organizacje pozarządowe z gmin wiejskich oraz miejsko- wiejskich. Maksymalna kwota dotacji wynosi 15.000 zł. Jednym za laureatów konkursu jest Gmina Więcbork MGOPS otrzymuje na realizację projektu pełną kwotę dotacji.

7 Co to jest KIS? Klub Integracji Społecznej prowadzi reintegrację zawodową i społeczną w ramach realizowania działań o charakterze : terapeutycznym zatrudnieniowym samopomocowym dla osób podlegających wykluczeniu społecznemu. 7

8 Reintegracja społeczna Reintegracja społeczna, polega na odbudowaniu i podtrzymaniu u osoby uczestniczącej w zajęciach Klubu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu 8

9 Reintegracja zawodowa Reintegracja zawodowa, polega na odbudowaniu i podtrzymaniu u osoby uczestniczącej w zajęciach Klubu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. 9

10 Podstawy prawne funkcjonowania KIS 10 Podstawę tworzenia KIS reguluje art. 18 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.Nr 122, poz. 1143 ze zm.) który stanowi, że: gmina ośrodek pomocy społecznej organizacja pozarządowa prowadzące reintegrację społeczną i zawodową mogą prowadzić KIS, który organizuje działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.

11 Założenia projektu

12 Diagnoza problemu 12 stopa bezrobocia na terenie powiatu sępoleńskiego wynosi 26,9% (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2006r.), na dzień 30 maja 2007r. stopa bezrobocia spada i wynosi 22,70%. 1.287 osób bezrobotnych (z prawem oraz bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych) na terenie gminy Więcbork z czego około 40% korzysta ze świadczeń pomocy społecznej

13 Cele projektu 13 CEL GŁÓWNY: Celem głównym podejmowanych w ramach projektu działań jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez przygotowanie osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej do aktywnego powrotu do życia społecznego i zawodowego.

14 Cele projektu 14 CELE SZCZEGÓŁOWE: minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia, poprzez udzielnie wsparcia psychologicznego o charakterze zarówno indywidualnym jak i grupowym; kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości, poprzez regularny udział w zajęciach Klubu, podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie z codziennymi problemami, poprzez zajęcia warsztatowe, szkolenia oraz udział w spotkaniach grupy samopomocowej; włączanie beneficjentów do życia społecznego oraz przygotowanie ich do korzystania z dostępnej infrastruktury; kształtowanie lub zwiększanie aktywności społecznej poprzez podejmowanie działań samopomocowych, wymiana usług, itp.; przygotowanie do powrotu na rynek pracy, poprzez warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy; kształtowanie nowych umiejętności: w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z sieci Internet;

15 Dla kogo jest KIS? 15 Beneficjantami bezpośrednimi działań zaplanowanych w Projekcie będą równocześnie: mieszkańcy miasta i 21 sołectw gminy Więcbork; osoby zarejestrowane w PUP w Sępólnie Kraj. (powyżej 24 miesięcy); osoby legitymujący się wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym zawodowym; osoby bierne zawodowo osoby, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych; osoby systematycznie i długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

16 Dla kogo jest KIS? 16 W projekcie uczestniczyć będzie łącznie 16 osób, (tj. po 8 osób w każdej grupie). Spotkania w Klubie odbywać się będą w godzinach popołudniowych, 2 razy w tygodniu, po około 3-4 godziny. Specjalista oferujący poradnictwo dostępny będzie jeden raz na dwa tygodnie, przez 1 godzinę - porady oferować będzie prawnik. Jeden raz w miesiącu zamierza się organizować różne alternatywne formy spędzania czasu wolnego.

17 Okres realizacji projektu 17 Projekt będzie realizowany w okresie od dnia 11 czerwca 2007r.(tj. od dnia podpisania umowy) do dnia 30 listopada 2007r. Cykl wsparcia w stosunku do 16-osobowej grupy beneficjentów trwać będzie 12 tygodni.

18 Zajęcia w KIS 18 WSPARCIE SPOŁECZNE: 1.Diagnoza osobowościowa uczestników - 24 godz. 2.Samopomocowe grupy wsparcia – 12 godz. 3.Kontrakt socjalny – 48 godz. 4.Warsztaty nabywania umiejętności psycho-społecznych – 24 godz. 5.Alternatywne formy spędzania wolnego czasu – raz w miesiącu. WSPARCIE ZAWODOWE 1.Szkolenie z zakresu budowania Indywidualnych Planów Działania połączone z elementami aktywnego poszukiwania pracy – 36 godz. 2.Kurs z zakresu podstawowej obsługi komputera i sieci Internet - 36 godz. 3.Poradnictwo prawne – 6 godz.

19 Spodziewane efekty projektu 19 Rezultaty twarde: 1.dla 100% beneficjentów powstaną Indywidualne Plany Działania – liczba sporządzonych planów; 2.90% uczestników ukończy zajęcia - ksero certyfikatu; 3.90% uzyska wsparcie w samopomocowej grupie wsparcia- lista obecności; 4.stworzenie dla 90% uczestników indywidualnych teczek zawierających dokumenty aplikacyjne; Rezultaty miękkie: 1.wzrost umiejętności społecznych; 2.wzrost motywacji do poszukiwania pracy; 3.wzrost umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania pracy; 4.przezwyciężenie bierności zawodowej i zaktywizowanie całej grupy beneficjentów Rezultaty miękkie zostaną ocenione poprzez przeprowadzenie ankiet porównawczych w momencie rozpoczęcia zajęć i po ich ukończeniu.

20 Miejsce realizacji projektu 20 Projekt realizowany będzie w pomieszczeniach użytkowanych przez MGOPS w Więcborku. Do tego celu zostaną wykorzystane 3 pomieszczenia.

21 Kadra projektu 21 W celu realizacji zaplanowanych działań zostanie powołany zespół ds. programowych W skład Zespołu wchodzą: 1.Kierownik KIS - Pani Izabela Szmaglinska 2.Psycholog – Pani Aleksandra Mueller 3.Pracownik socjalny – Pani Grażyna Stasiak 4.Doradca zawodowy – Pani Katarzyna Puchowska 5.Informatyk – Pan Karol Malczewski 6.Prawnik – Pani Gabriela Pankau 7.w zależności od potrzeb programowych kierownik KIS może zaprosić do współpracy innych specjalistów oraz wolontariuszy;

22 Finansowanie działalności KIS 22 z dotacji w wysokości 15.000,-zł otrzymanej z MPiPS ze środków własnych gminy będących w dyspozycji tut. ośrodka w perspektywie tut. ośrodek planuje aplikować o środki unijne na dalszą działalność Klubu w ramach PO KL, Priorytet VII - promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej.

23 Nowe formy pracy Przegląd innych projektów realizowanych przez MGOPS Więcbork

24 Projekty realizowane przy współfinansowaniu PFRON* 24 Wychodząc na przeciwko problemom osób niepełnosprawnych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku do kilku lat rozszerza wachlarz pomocy ukierunkowanej na tę grupę osób zamieszkujących miasto i gminę Więcbork. Wszystkie działania współfinansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. *maksymalne dofinansowanie wartości projektu może wynosić 60% (40% środki własne)

25 Projekty realizowane w 2007 r. 25 19.060,00 31.880,00RAZEM: 4.140,006.900,00 Wieczerza wigilijna dla osób niepełnosprawnych 5. 3.420,005.720,00 Spotkania integracyjne – Biesiada nad Jeziorem 4. 4.700,007.900,00 Spotkania integracyjne Bądźmy razem – nie musisz być sam 3. 3.900,006.500,00Piknik Przyjaźni2. 2.900,004.860,00 Turystyczne wojaże po Polsce – wycieczka do Trójmiasta 1. dofinansowanieWartość – ogółemNazwa ZadaniaLp.

26 Projekt Piknik Przyjaźni 26 Projekt socjalny pn. Piknik Przyjaźni zakłada zorganizowanie imprezy plenerowej przeznaczonej jest dla 70-osobowej grupy dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Więcbork. Piknik Przyjaźni to impreza cykliczna, organizowana już od 2 lat dla dzieci specjalnej troski. Podczas spotkania zamierza się wykorzystać bogactwo metodyczne pedagogiki zabawy. Muzyka, taniec, ruch to dla dzieci niepełnosprawnych możliwość swobodnego wyrażania swych uczuć i pragnień.

27 Projekt Biesiada nad jeziorem 27 Projekt socjalny Biesiada nad jeziorem zakłada zorganizowanie dwóch spotkań biesiadnych w Ośrodku Wypoczynkowym nad Jeziorem MOCHEL w Luchowie dla 40-osobowej grupy osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Więcbork.

28 Projekt Wycieczka do Trójmiasta 28 Projekt socjalny pn. Turystyczne wojaże po Polsce – wycieczka do Trójmiasta zakłada zorganizowanie jednej jednodniowej wycieczki krajoznawczej do ciekawych zakątków Trójmiasta. Uczestnikami wycieczki będzie 40- osobowa grupa osób starszych, niepełnosprawnych zamieszkujących tereny miasta i gminy Więcbork. Podczas trwania wycieczki Projektodawca zapewnia profesjonalną opiekę pielęgniarską, bilety wstępu oraz wyżywienie.

29 Projekt Bądźmy razem – nie musisz być sam 29 Projekt socjalny pod wymowną nazwą Bądźmy razem – nie musisz być sam zakłada zorganizowanie cyklicznych spotkań integracyjnych dla około 45-osobowej grupy osób. Spotkania organizowane są już od 3 lat i wpisały się do kalendarza przedsięwzięć organizowanych przez MGOPS w Więcborku. Pomysł spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem ze strony uczestników.

30 Projekt Wieczerza Wigilijna 30 Projekt socjalny Wieczerza Wigilijna zakłada zorganizowanie spotkania opłatkowego dla około 60- osobowej grupy osób niepełnosprawnych. Wieczerza organizowana jest już od kilku lat dla osób, które w ten wyjątkowy czas chcą podzielić się opłatkiem z innymi osobami o podobnych problemach dnia codziennego.

31 Projekt swojacy.pl 31 Projekt zakłada rozwinięcie lokalnej sieci oparcia społecznego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, doświadczających wykluczenia społecznego. Realizacja działań zaplanowanych w Projekcie przyczyni się do poprawy dostępności, jakości i efektywności nowatorskich rozwiązań na rzecz grupy docelowej, opartych o ideę aktywizacji społecznej. Wartość otrzymanej dotacji ze środków MPiPS wynosi blisko 22 000 zł

32 Nowe formy pracy Współpraca MGOPS Więcbork ze Stowarzyszeniem Aktywnych Społecznie Prezentuje Halina Kliszewska Prezes Stowarzyszenia

33 Geneza Stowarzyszenia 33 Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku jest organizacją pozarządową, której przedmiotem działalności jest podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i wyrównywaniu szans m.in. osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie od 2 lat, systematycznie współpracuje z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Więcborku przy organizacji projektów socjalnych współfinansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 2007 r. podejmuje również własne inicjatywy.

34 Cele Stowarzyszenia 34 Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i wyrównywania szans. Celem działalności Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku jest: inicjowanie i rozwijanie form integrowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością lokalną. doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących się edukacją, wychowaniem i pomaganiem. zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia. podejmowanie działań sprzyjających partnerskiej współpracy na rzecz rozwiązywania występujących problemów społecznych. podejmowanie działań na rzecz rozwoju i promocji gminy Więcbork.

35 Dystrybucja żywności z programu PEAD 35 Stowarzyszenie we współpracy z Bankiem Żywności w Chojnicach zaangażowało się w rozdzielnictwo żywności zakupionej ze środków unijnych w ramach programu PEAD "Dostarczanie żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej". Z tej formy pomocy korzysta w naszej gminie 1500 osób. W 2007 r. przekazano mieszkańcom gminy Więcbork produkty o łącznej wartości ponad 46 000 zł.

36 Inicjatywy Stowarzyszenia 36 Stowarzyszenie na realizację swoich zamierzeń wykorzystuje dostępne możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. W 2007 roku Stowarzyszeniu przyznano dotację na realizację 3 projektów, są to: projekt Choć pomaluj mój świat - Projekt realizowany jest z Grantu przyznanego przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Programu Równe Szanse - Kolorowa Akademia finansowany ze środków Commercial Union Polska S.A. i Fundacji Agory. projekt Konferencja – wiedza szansą na równe szanse – finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; projekt W sercu ciągle maj finansowany z ze środków wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

37 Projekt Choć pomaluj mój świat 37 Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 10 000 zł na realizację projektu pn. Choć pomaluj mój świat. W trakcie trwania projektu zakłada się zorganizowanie cyklu integracyjnych spotkań dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców. W ramach realizacji projektu planuje się przygotować i wdrożyć program integracyjno-usprawniający, oparty na szeroko rozumianej terapii zajęciowej. MGOPS Więcbork udostępni nieodpłatnie na potrzeby realizacji projektu pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

38 Konferencja wiedza szansą na równe szanse 38 Celem projektu będzie zorganizowanie konferencji adresowanej do osób niepełnosprawnych, której zamiarem jest wyposażenie tej grupy w wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie uprawnień i możliwości z jakich mogą te osoby korzystać. Wysokość pozyskanej dotacji to 2 500 zł.

39 Projekt w sercu ciągle maj 39 Projekt zakłada rozwinięcie oferty środowiskowych form oparcia społecznego na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, doświadczających na co dzień wykluczenia społecznego. Adresowany jest do pięciu kobiet - Mieszkanek Mieszkania Chronionego w Więcborku - osób starszych, niepełnosprawnych ze zdiagnozowanym zaburzeniem psychicznym. Zrealizowany zostanie w oparciu o umowę partnerską wspólnie z MGOPS.

40 Nowe formy pracy Podsumowanie

41 Nowe formy pracy 41 W 2007 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz ze Stowarzyszeniem Aktywnych Społecznie zrealizuje projekty na które otrzymano dofinansowanie o łącznej wartość ponad: 70 000 zł

42 Dziękujemy za uwagę

43


Pobierz ppt "Nowe formy pracy Klub Integracji Społecznej utworzony przy MGOPS Więcbork Prezentuje Izabela Szmaglinska Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej i Środowiskowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google