Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIASTO I GMINA MIECHÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIASTO I GMINA MIECHÓW."— Zapis prezentacji:

1 MIASTO I GMINA MIECHÓW

2 Zapraszamy do Gminy w której przyjaźni i otwarci mieszkańcy od wieków potrafią z obopólnym pożytkiem łączyć jej wielowiekowe dziedzictwo z wyzwaniami nowoczesności. Miechów to także miejsce spełniające niezbędne warunki dla tworzenia więzi biznesowych, gospodarczych, handlowych, turystycznych i wypoczynkowych, bogate w zabytki, obszary żyznej czystej ziemi oraz tereny niezwykle atrakcyjne turystycznie.

3 CHARAKTERYSTYKA GMINY I MIASTA
Gmina i Miasto Miechów położone są na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w północnej części województwa małopolskiego, w powiecie miechowskim. Miechów posiada korzystną lokalizację przy międzynarodowej trasie E-7, pomiędzy dużymi miastami, Krakowem (40 km) i Kielcami oraz dogodne połączenie drogowe z Górnym Śląskiem. Przez miasto przebiega trakcja kolejowa Warszawa-Kraków umożliwiająca szybki i komfortowy dojazd do największych miast Polski. Gmina i Miasto Miechów graniczy z gminami: Gołcza, Charsznica, Książ Wielki, Słaboszów, Racławice.

4 Miasto i Gmina Miechów dzieli się na miasto Miechów i 34 sołectwa zamieszkiwane przez osób ( miasto, gmina). Powierzchnia gminy - 148,4 km2 O strukturze funkcjonalno-przestrzennej Gminy i Miasta Miechów decyduje szereg czynników takich jak czynniki środowiska naturalnego oraz położenie w obrębie województwa małopolskiego. Gmina Miechów jest terenem intensywnego rozwoju gospodarki rolnej, stanowiącym zasobną bazę dla przetwórstwa rolno-spożywczego. Występują tu wysokiej klasy gleby o najkorzystniejszych warunkach agroekologicznych. Funkcjonują tu zakłady produkcyjne, przetwórcze, usługowe dające zatrudnienie kilku tys. osób oraz doskonale rozwinięta sieć instytucji bankowych i pełnej obsługi administracyjno-prawnej. W gminie dominują firmy i zakłady branży handlowej, gastronomicznej, usługi naprawcze i transportowe. Miechów stwarza sprzyjające warunki dla rozwoju działalności gospodarczych.

5 Urok miasta wynika niewątpliwie z pięknego krajobrazu, urodzajnych gleb i obfitości lasów. Ziemia miechowska postrzegana jest jako region rolniczy. Dzięki korzystnym warunkom środowiskowym, teren gminy jest miejscem produkcji znanych wyrobów warzywnych i mleczarskich znajdujących odbiorców nie tylko w Małopolsce. Sam Miechów z rozwiniętą strukturą administracyjno – techniczną, szkolnictwem (również wyższym), służbą zdrowia, handlem i usługami jest dobrze przygotowany na wyzwania, które przynosi czas.

6 Bazylika Grobu Bożego w Miechowie
Kiedy zbliżamy się do Miechowa z daleka wita nas charakterystyczna wieża zwieńczona hełmem w postaci ogromnej kuli. To wieża Bazyliki grobu Bożego – polskiej Jerozolimy. Pierwsi bożogrobcy, przybyli z Ziemi Świętej, sprowadzeni przez Jaksę z Miechowa, który dał im jako uposażenie Miechów (stąd miechowici), gdzie powstał pierwszy konwent i poświęcony około 1170 r. kościół pod wezwaniem Grobu Pańskiego. Dzięki działalności Zakonników, założeniu przez nich szkoły i napływowi pielgrzymów miasto mogło się rozwijać. Ufundowany przez Jaksę w Miechowie klasztor był przez stulecia łącznikiem ze Świętym Miastem, szczególnie po opanowaniu go przez innowierców. Wówczas Miechów stał się celem pielgrzymów z całej ówczesnej Europy, a Grób Chrystusowy w tutejszej bazylice otrzymał wszystkie przywileje odpustowe.

7 Gospodarka Gminy Miasto stanowi główny ośrodek administracyjno - usługowy mieszczą się w nim wszystkie niezbędne instytucje użyteczności publicznej o znaczeniu ponad lokalnym w zakresie pełnej obsługi administracyjno-prawnej, ubezpieczeń, ochrony zdrowia, oświaty i kultury oraz banki. Gmina posiada duży potencjał rolnictwa oraz dobre położenie i dostępność komunikacyjną, co stanowi najistotniejszą mocną stronę tego regionu. Dominujące branże gospodarki to: rolnictwo, handel detaliczny, usługi ogólnobudowlane, transport.

8 Rolniczy charakter Gminy Miechów

9 Miechów – Miasto i Gmina Promująca Odnawialne Źródła Energii
Miechów należy do miast i gmin w Polsce, która od kilku lat prowadzi prace nad propagowaniem i wdrażaniem rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.(OZE) Efektem tych działań jest poprawa koniunktury w rolnictwie. Gmina uzyskuje przy tym wymierne efekty ekologiczno – energetyczne. W wyniku ekologicznej strategii w 2008r w Gminie otwarto Centrum Energii Odnawialnej, które powstało przy udziale środków unijnych w ramach programu INTERREG III B CADSES . Centrum Energii Odnawialnej wyposażone zostało w maszyny i urządzenia demonstracyjne do produkcji taniej, czystej energii.

10 Linie do produkcji pellet i bykietów w CEO

11 Centrum Energii Odnawialnej
Ze względu na duże zainteresowanie tematyką OZE ze strony gmin ościennych, środowisk naukowych, organów administracji regionalnej i innych instytucji, Centrum Energii Odnawialnej wyposażono w salę konferencyjną. Centrum to może stać się ośrodkiem o zasięgu międzynarodowym, służącym wymianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu wdrażania OZE na obszarach wiejskich. Centrum to służy w szczególności: promocji wykorzystania biomasy i innych OZE oraz ich wpływu na rozwój i jakość krajobrazu rolniczego, promocji społeczno-kulturowych strategii tematycznych, budowaniu, poszerzaniu oraz umacnianiu współpracy w istniejących sieciach ponadnarodowych, demonstrowaniu przykładów wdrożenia ponadnarodowych koncepcji i strategii oraz możliwości ich wdrożenia w skali lokalnej lub regionalnej, opracowaniu i udostępnianiu wspólnych baz danych, informowaniu i edukowaniu w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie wykorzystania OZE dla rozwoju rolnictwa i historycznych krajobrazów rolniczych.

12 Centrum Energii Odnawialnej
W 2009 roku Centrum Energii Odnawialnej wyposażono w instalacje edukacyjne w ramach projektu pod nazwą „Nauka w służbie środowiska i gospodarki” realizowanego w realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Instalacja ta składa się z: - kolektor próżniowy termosowy z lustrem CPC 9-cio rurowy – szt. 1 - kolektor KSR 10 próżniowy pełnopróżniowy 10-cio rurowy – szt. 1 - kolektor nadążny – szt. 1 - kolektor słoneczny płaski 2m2 – szt. 1 - zestaw fotowoltaiczny 130 W – szt. 1, - turbina wiatrowa o mocy nominalnej 400W – szt. 1, - zestaw komputerowy – szt. 2

13 Przykłady zastosowania odnawialnych źródeł energii w Gminie Miechów

14 Kolektor płaski W ostatnich latach na terenie Gminy i Miasta Miechów zamontowano 40 kolektorów dofinansowanych z funduszu SAPARD (50%).

15 Kolektor płaski

16 Palniki na owies Palniki na owies są urządzeniami ekologicznymi i ekonomicznymi, oferującymi źródło ciepła dwukrotnie tańsze w stosunku do gazu i oleju, a trzykrotnie tańsze od prądu oraz 30% tańsze od węgla kamiennego. Jakość spalanego paliwa nie odgrywa większej roli. Stężenie CO w spalinach wynosi 510 mg/m3 (norma znaku bezpieczeństwa ekologicznego dopuszcza 3000 mg/m3). Ekwiwalent energetyczny owsa: 1 tona węgla = 1,2 tony owsa, 1000 litrów oleju opałowego to się równa 3 tony owsa.

17 Dofinansowanie palników
Koszt jednego palnika wraz z montażem wyniósł 5200 zł złotych dofinansowała Gmina, pozostała część pokryta została z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Gmina Miechów dofinansowała zakup 42 palniki na owies w latach

18 Przykład kotła

19 Pompy ciepła Źródło energii - grunt, woda, powietrze
Dodatkowe zasilanie niezbędne do wytwarzania - energią elektryczną Ilość energii zużywanej do napędu - od 0,2 do 0,5 kW na każdy kilowat wytworzonego ciepła Czy może być jedynym Źródłem ciepła/energii elektrycznej w domu? - TAK Cena [zł] - od 35 do 100 tys. za kompletną instalację do ogrzewania domu i podgrzewania wody (z gruntowym/wodnym wymiennikiem ciepła) W Miechowie działają 4 pompy ciepła (gimnazjum oraz budynek mieszkalny) sfinansowane ze środków gminnych z dofinansowaniem z WFOŚ

20 Pompy ciepła – kompleks szkolny

21 Pawilon dydaktyczny

22 Sala gimnastyczna

23 Sala gimnastyczna – pompa ciepła

24 Korzyści z zastosowania odnawialnych źródeł energii
Ekonomiczno – społeczne - wprowadzenie niewyczerpalnych i tanich źródeł energii - w miejsce trudniej dostępnych i coraz droższych paliw kopalnych - zmniejszenie uzależnienia od obcych źródeł energii - stworzenie warunków konkurencji między producentami energii (ceny energii wynikają z kosztów jej pozyskania) - stworzenie nowych stanowisk pracy (redukcja bezrobocia w regionach rolniczych) - zagospodarowanie nieużytków na produkcję rolną dla sektora paliwowo - energetycznego) - wykorzystanie nadwyżek produkcji rolnej (zbóż, ziemniaków, roślin oleistych oraz odpadów np. słomy) Ekologiczne - zredukowanie emisji zanieczyszczeń powietrza związanych z przetwarzaniem paliw kopalnych - redukcja efektu cieplarnianego - zmniejszanie ilości odpadów - uregulowanie stosunków wodnych Zdrowotne - ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczeń środowiska

25 Sieć gazowa w Miechowie
Obecnie z sieci gazowej w gminie Miechów zasilane są obiekty Kotłowni K2 przy oś. Sikorskiego, Kotłowni przy ul. Jagiellońskiej 20, budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Miechowie, Gimnazjum oraz wszystkich trzech przedszkoli. W najbliższym czasie planuje się doprowadzić gaz do obiektów: Hospicjum, Miechowskiego Domu Kultury i  budowanego obiektu krytej pływalni. Podłączeniem do sieci gazowej zainteresowani są również mieszkańcy Miechowa. Kotłownia K2 os. Sikorskiego Kotłownia ul. Jagiellońska

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MIASTO I GMINA MIECHÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google