Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundamenty pedagogiki Gestalt Edukacja przez stapianie się Zajęcia interakcyjne skoncentrowane na temacie Agogika integracyjna Pedagogika wychodząca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundamenty pedagogiki Gestalt Edukacja przez stapianie się Zajęcia interakcyjne skoncentrowane na temacie Agogika integracyjna Pedagogika wychodząca."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Fundamenty pedagogiki Gestalt Edukacja przez stapianie się Zajęcia interakcyjne skoncentrowane na temacie Agogika integracyjna Pedagogika wychodząca od pedagoga

4 Cele pedagogiki Gestalt Wprowadzenie jednostki do kształtowania własnych umiejętności, Poznanie własnych potrzeb i zainteresowań, ich dalsze rozwijanie, Dostrzeganie szans poszerzania potencjału działań i przeżyć, Samostanowienie z jednoczesną świadomością więzi społecznych, Przyczynianie się do autonomii osoby, Doskonalenie zdolności doznawania i postrzegania, Zdolność rozpoznawania oczekiwań i gotowość odpowiadających im zachowań

5 Rola wychowawcy Uświadomienie sobie celów, a dopiero potem określenie, jakimi metodami można je osiągnąć Budowanie relacji opartych na intersubiektywności Odstąpienie od jednostronnego przekazywania wiedzy Hasło Ja zapraszam do uczenia się Okazywanie uczuć i przejawianie postawy zaufania i równouprawnienia

6 Zasady wychowawcy Zasada pierwszeństwa relacji uczeń – nauczyciel Zasada tworzenia horyzontalnych sytuacji nauczania i uczenia się Zasada zajmowania się jednością ciała, psychiki i duszy Zasada uczynienia punktem wyjścia do zajęć tego, co w danym momencie angażuje uczniów Zasada zajmowania się jednością indywiduum – środowisko Zasada uczenia się przez przeżywanie i działanie

7 Propozycje Gestaltystów JestPowinno być Centralistyczna szkoła masowaZdecentralizowana miniszkoła SelekcjaWspieranie Normalizowanie i planowanieSamosterowane i twórcze uczenie się System klasowo – lekcyjnyZajęcia holistyczne Nadmiar elementów poznawczych Integracja Tłumienie popędu ruchuWspieranie aktywności fizycznej Bezuczuciowy fachowiecNauczyciel jako człowiek

8 Krytyka Brak jasnych definicji zjawisk i procesów Zbytnia koncentracja na emocjach, na tym co tu i teraz – niedostateczne docenianie tego, co było lub będzie Niedostateczna liczba / a nawet brak / instytucji przygotowujących do nabywania licencjonowanych kompetencji Niedostatek literatury i badań w zakresie terapii Gestalt

9

10 Geneza antypedagogiki Artykuł Antypsychiatria czy antypedagogika (H. Kupffer, 1974) Odwołanie się do antropologicznych tez M. Mead na temat możliwości rozwiązania konfliktów międzypokoleniowych Wojna między pokoleniami wynika z intencjonalnych oddziaływań wychowawczych, jakie generują dorośli – pedagogika rodzi patologie

11 Istota antypedagogiki Teorie wychowania są nieudowodnionymi hipotezami, spekulacjami Całkowita rezygnacja z wychowywania innych Ujawnienie braków, wręcz nędzy pedagogiki Dorośli nie powinni odgrywać żadnej roli w wychowywaniu młodego pokolenia Negacja konkretnej tradycji praktyki wychowawczej Negacja zinstytucjonalizowanego systemu kształcenia Negacja pedagogicznych teorii, ich podstaw i rozwoju

12 Postpedagogika Forma kultury, w której dotychczasowym jej wzorcom post i kofiguratywnym przeciwstawia się wolna od wychowania praktyka i filozofia życia

13 Krytyka Antypedagogika niesłusznie utożsamia wychowanie z urabianiem – obecnie wychowanie polega na dialogu, wyzwalaniu, wspieraniu Wyobrażenie o wyzwoleniu od wychowania jest idealistyczną iluzją Błędne jest zakwestionowanie sekwencji rozwojowych przez przypisanie szczytu dorosłości dziecku Sytuacje potencjalnie rozwojowe w dzieciństwie wymagają ingerencji zewnętrznej (tzw. kryzysy rozwojowe)

14

15 Postmodernizm Zanik podziału na kulturę wysoką i niską Ambiwalencja Relatywizm wartości Wieloznaczność Fragmentaryczność, epizodyczność Niepewność, nieprzewidywalność Zmienność Młodość, sprawność, piękno

16 Wychowanie w postmodernizmie Zrywa się z poszukiwaniem optymalnego wychowania Brak autorytetu i apelowania do posłuszeństwa Brak apelowania do przestrzegania norm Brak wzorców postępowania DOBROWOLNOŚĆ Pedagog nie może założyć, że określone działania doprowadzą do pożądanych celów Prawo do wolności i samorealizacji

17 Reforma edukacji Przywrócić rangę kultury popularnej Przyznać jednostkom prawa do odpowiedzialności za wybór sposobu życia Pozbawić władzy dyskurs konsumpcji Doświadczać wielu dostępnych wrażeń i sposobów poszukiwania ekspresji Zaaprobować uczenie się w codzienności (a nie w systemie oficjalnym)

18 System kształcenia Demonopolizacja – wielość instytucji edukacyjnych Wielość ofert edukacyjnych Nowe przedmioty i treści kształcenia Eksponowanie podmiotu – indywidualizacja Twórcze metody nauczania i uczenia się

19 Bibliografia Hejnicka – Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008. Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Impuls, Kraków 2000. Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 1998.


Pobierz ppt "Fundamenty pedagogiki Gestalt Edukacja przez stapianie się Zajęcia interakcyjne skoncentrowane na temacie Agogika integracyjna Pedagogika wychodząca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google