Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola i znaczenie prowadzonej działalności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej OT ARR w Gorzowie Wlkp. jako wkład w rozwój lubuskiego rolnictwa w ostatnim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola i znaczenie prowadzonej działalności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej OT ARR w Gorzowie Wlkp. jako wkład w rozwój lubuskiego rolnictwa w ostatnim."— Zapis prezentacji:

1 Rola i znaczenie prowadzonej działalności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej OT ARR w Gorzowie Wlkp. jako wkład w rozwój lubuskiego rolnictwa w ostatnim 10 – leciu.

2 Rok kwotowy Liczba dostawców hurtowych Wielkość KI dla dostawcy hurtowego [kg] Liczba dostawców bezpośrednich Wielkość KI dla dostawcy bezpośredniego [kg] 2004/20051587 81 097 184 1 232 7 599 401 2005/2006 1 377 91 574 464 874 6 629 389 2006/2007 1 261 94 479 882 626 4 247 152 2007/2008966 104 277 485 572 3 687 863 2008/2009693 104 544 685 434 2 156 442 2009/2010661 102 644 807 354 2 433 622 2010/2011626 98 640 242 309 2 173 355 2011/2012574 99 235 763 277 2 241 317 2012/2013523 96 890 171 255 2 113 873 W pierwszym roku kwotowym w OT Gorzowie Wlkp. wydano około 3 tysięcy decyzji w sprawie przyznania indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawców hurtowych i bezpośrednich na rok kwotowy 2004/2005. W kolejnych latach sytuacja kształtowała się w następujący sposób: Kwotowanie produkcji mleka

3 Od początku funkcjonowania systemu kwotowania produkcji mleka w Polsce, w tym również w woj. lubuskim, obserwuje się postępujący proces zmniejszania się liczby dostawców mleka i koncentrację produkcji w większych gospodarstwach rolnych. Dodatkowo kwota krajowa jest z roku na rok stopniowo zwiększana (wzrost o 10%). Spowodowało to 2,5 – krotny wzrost średniej kwoty indywidualnej przypadającej na jednego dostawcę mleka.

4 Dopłaty do materiału siewnego W produkcji roślinnej duże znaczenie ma stosowanie w uprawach polowych wysokiej jakości materiału siewnego nowoczesnych odmian roślin uprawnych. Dlatego też od 2007 r. OT ARR w Gorzowie Wlkp. realizuje mechanizm Dopłaty do materiału siewnego, który rekompensuje rolnikom część kosztów ponoszonych w związku z zakupem materiału siewnego kategorii elitarnej lub kwalifikowanego. Dopłaty udzielane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarnej lub kwalifikowanym: pszenicy zwyczajnej, żyta, jęczmienia, pszenżyta, owsa, mieszanek zbożowych i pastewnych, łubinu (żółtego, wąskolistnego, białego), grochu siewnego, bobiku, wyki siewnej i ziemniaka. Z roku na rok obserwujemy rosnące zainteresowanie rolników tym rodzajem wsparcia.

5 Dopłaty do materiału siewnego W 2013 r. do siedziby OT ARR w Gorzowie Wlkp. wpłynęło 1239 wniosków o dopłatę do materiału siewnego ozimego wysianego w 2012 r. i jarego wysianego w 2013 r. Dopłatami zostało objęte prawie 25 tys. ha gruntów ornych obsianych materiałem siewnym kategorii elitarnej lub kwalifikowanym. Z tytułu dopłat wypłacono blisko 2,7 mln zł.

6 Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż Zakupem interwencyjnym w Polsce objęte były następujące rodzaje zbóż zebranych na terenie Wspólnoty: pszenica, jęczmień i kukurydza. W latach 2004-2006 w województwie lubuskim skupiono ponad 100 tys. ton zbóż. Cena interwencyjna jest jednakowa dla wszystkich zbóż objętych mechanizmem i wynosi 101,31 euro za tonę.

7 Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż W roku gospodarczym 2009/2010 czyli od 1 listopada 2009 roku do dnia 31 maja 2010 roku, do gorzowskiego oddziału ARR wpłynęło 100 ofert na sprzedaż 70 tyś. ton jęczmienia w ramach których podpisane zostało 82 umowy na zakup około 60 tys. ton zboża. Ostatecznie zakupione zostało 56 tyś. ton jęczmienia za kwotę 24.5 mln. zł. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wlkp. w roku 2009/2010 podpisał umowy na przechowywanie zbóż z 4 przedsiębiorstwami przechowalniczymi, w ramach 6 magazynów interwencyjnych

8 Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego – Modernizacja gospodarstw rolnych W 2009 r. Agencja Rynku Rolnego rozpoczęła realizację Krajowego Programu Restrukturyzacji. Jego głównym celem było wsparcie finansowe rozwiązań alternatywnych w stosunku do uprawy buraka cukrowego i produkcji cukru na terenach gmin objętych restrukturyzacją przemysłu cukrowniczego. W ramach programu KPR Agencja wspiera finansowo plantatorów, którzy utracili prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego poprzez dofinansowanie zakupu nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych.

9 Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego – Modernizacja gospodarstw rolnych Do Oddziału Terenowego ARR w Gorzowie Wielkopolskim wpłynęło 49 wniosków o przyznanie pomocy w ramach mechanizmu Modernizacja gospodarstw rolnych na łączną kwotę prawie 2,4 mln zł, głównie z powiatów żagańskiego, wschowskiego, zielonogórskiego oraz nowosolskiego. Z 44 wnioskodawcami zostały podpisane umowy o przyznanie i wypłatę pomocy na łączną kwotę blisko 1,9 mln zł. Pomoc została wypłacona 42 wnioskodawcom w łącznej kwocie prawie 1,8 mln zł.

10 Wsparcie rynku produktów pszczelich ARR wspiera działalność na rynku miodu poprzez refundację kosztów ponoszonych na poprawę warunków produkcji oraz jakości i zbytu produktów pszczelich. Związki pszczelarskie z lubuskiego co roku korzystają z pomocy finansowej udzielanej przez ARR. W sezonie 2010/2011 zrealizowano 12 umów na kwotę 690 tys. zł. Dużym zainteresowaniem w tym sezonie cieszył się zakup sprzętu pszczelarskiego. W lubuskim na ten rodzaj wsparcia przeznaczono 204 tys. zł, co stanowiło 3,9% środków wypłaconych w całym kraju. W sezonie 2011/2012 zawarto 11 umów na kwotę 853 tys. zł. Lubuskie związki pszczelarzy złożyły projekty na wszystkie rodzaje wsparcia dofinansowane przez ARR, tj.: szkolenia, zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup leków, zakup lawet, analizy jakości miodu oraz zakup pszczół.

11 Wsparcie rynku produktów pszczelich Dotychczas największym dofinansowaniem na terenie województwa lubuskiego objęte były działania na rzecz odbudowy rodzin pszczelich oraz profilaktyki w ramach zwalczania warrozy. Corocznie obserwuje się wzrost wsparcia w zakresie refundacji wydatków dla uprawnionych podmiotów. Od sezonu 2008/2009 do sezonu 2011/2012 złożono projekty na kwotę ponad 2,8 mln zł.

12 Szklanka mleka Program Szklanka mleka to popularna nazwa mechanizmu Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych. Funkcjonuje od roku szkolnego 2004/2005. Z roku na rok program ten w lubuskich placówkach oświatowych cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Realizowane przez Agencję działanie wspiera spożycie mleka i jego przetworów w szkołach, a tym samym kształtuje prawidłowe nawyki żywieniowe wśród dzieci i młodzieży. Obecnie na terenie działania OT ARR w Gorzowie Wlkp. aktywnych jest 6 dostawców mleka oraz 5 placówek oświatowych (zarejestrowanych jako wnioskodawcy). Dodatkowo do województwa lubuskiego mleko dostarczają również wnioskodawcy zarejestrowani w innych województwach.

13 Szklanka mleka W ostatnich latach liczba placówek oświatowych uprawnionych do korzystania z programu oraz aktywnych ustabilizowała się na wysokim poziomie i zmienia się już tylko nieznacznie. Świadczą o tym dane z roku bieżącego na temat aktywności lubuskich placówek oświatowych. W roku szkolnym 2012/2013 w województwie lubuskim w programie Szklanka mleka zarejestrowanych zostało 421 placówek oświatowych, z czego ok. 80% aktywnie korzysta z programu. Do placówek tych uczęszcza 100 392 dzieci.

14 Szklanka mleka W ramach realizacji programu ARR administruje dwoma mechanizmami: dopłatą unijną oraz dopłatą krajową. Trzecim źródłem finansowania programu jest Fundusz Promocji Mleka. W roku szkolnym 2011/2012 do placówek oświatowych województwa lubuskiego dostarczono prawie 1 400 000 litrów mleka, a OT ARR w Gorzowie Wlkp. na podstawie złożonych wniosków o dopłatę łącznie wypłacił ponad 7,0 mln zł, w tym w ramach dopłaty unijnej – 2,2 mln zł, dopłaty krajowej – 4,8 mln zł oraz dopłaty z Funduszu Promocji Mleka – prawie 112 tys. zł.

15 Owoce w szkole Owoce w szkole to program Unii Europejskiej uruchomiony przez Komisje Europejską od roku szkolnego 2009/2010, do którego przystąpiła również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%). Celem tego programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększanie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie a w efekcie przeciwdziałanie otyłości, cukrzycy i innych chorób wynikających z nieprawidłowego sposobu odżywiania oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

16 Owoce w szkole W programie Owoce w szkole uczestniczą dzieci z klas I-III. Zgodnie ze strategia krajową dzieci uczestniczące w tym programie otrzymują nieodpłatnie owoce i warzywa. Dzieciom udostępnia się: świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki), świeże warzywa ( marchew, papryka słodka, rzodkiewka), soki owocowe, warzywne oraz warzywno-owocowe. W I semestrze roku szkolnego 2012/2013 dzieci otrzymywały przez wybrane 10 tygodni 24 porcje składające się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego natomiast w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 otrzymywały 23 porcje.

17 Owoce w szkole Liczba placówek oświatowych korzystających z programu owoce w szkole w województwie lubuskim systematycznie rośnie od 157 w drugim semestrze roku szkolnego 2009/2010 do 254 w drugim semestrze 2012/2013. Podobnie rośnie liczba uczniów – z 15 894 dzieci uczestniczących w pierwszym semestrze roku szkolnego 2009/2010 do 24 586 w drugim semestrze roku szkolnego 2012/2013.

18 Owoce w szkole

19 Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej Bardzo istotnym rodzajem wsparcia o charakterze prospołecznym, realizowanym przez ARR jest program pomocy żywnościowej dla najuboższych osób w Unii Europejskiej. Co roku wsparcie trafia do blisko 4 mln mieszkańców Polski. Podobnie jak rok wcześniej, w roku 2012 w województwie lubuskim z pomocy skorzystało około 100 tys. Osób, co stanowi 10 % społeczności Ziemi Lubuskiej. Agencja Rynku Rolnego dostarcza gotowe art. spożywcze do uprawnionych organizacji charytatywnych, tj. Caritasu Polska, Banku Żywności oraz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej a te zajmują się ich dystrybucją. Początkowo w ramach tego programu dostarczano potrzebującym tylko kilka produktów spożywczych, obecnie jest to 17 różnych artykułów. W województwie lubuskim w roku 2012 łącznie rozdysponowano 2077 ton artykułów spożywczych. W latach 2005 - 2012 w województwie lubuskim rozdysponowano ponad 15 tys. ton artykułów spożywczych.

20 Działalność informacyjna i promocyjna Ważnym elementem działalności OT jest upowszechnianie wśród rolników, producentów oraz konsumentów wiedzy o mechanizmach administrowanych przez Agencję. Działania te mają na celu jak najlepsze przygotowanie potencjalnych beneficjentów do wykorzystania środków oferowanych w ramach zadań realizowanych przez ARR.

21 Działalność informacyjna i promocyjna Aktywność Oddziału przenosi się na sferę działań informacyjno-promocyjnych, mających na celu nie tylko informowanie o mechanizmach realizowanych przez ARR na rzecz rolnictwa, ale także promocję produktów rolno – spożywczych, zwłaszcza żywności ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej. Wywiera ona znaczący wpływ na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, pobudza powstawanie gospodarstw ekologicznych i determinuje rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich.

22 Działalność informacyjna i promocyjna Aby osiągnąć zamierzone cele, do realizacji zadań informacyjno- promocyjnych wykorzystujemy przed wszystkim materiały informacyjne w formie broszur, biuletynów, ulotek własnych, opracowań analityczno- prognostycznych. Wiele informacji przekazujemy za pośrednictwem lokalnych mediów: prasy, radia i telewizji. Corocznie przedstawiciele Oddziału, organizując stoiska informacyjno - konsultacyjne, obsługują masowe imprezy: festyny, targi, pokazy, wystawy, które mają miejsce na terenie województwa lubuskiego. województwa lubuskiego.

23 Działalność informacyjna i promocyjna Podejmujemy również współpracę ze szkołami rolniczymi i gastronomicznymi. Poprzez edukację i organizację warsztatów kulinarnych, konkursów, pragniemy zachęcić lubuską młodzież do kultywowania polskiej tradycji kulinarnej i zachowania regionalnego dziedzictwa kulinarnego. Przykładem aktywności Oddziału w tym zakresie są warsztaty kulinarne zorganizowane dla sześciu szkół rolniczych, tj.: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej oraz Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku. Warsztaty podsumowano konkursem kulinarnym pn. Zdrowe, smaczne, oryginalne nasze dania regionalne. W 2011 r. – po raz pierwszy – zorganizowaliśmy także pokaz kulinarny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

24 Działalność informacyjna i promocyjna W 2012 r. OT nawiązał stałą współpracę z Telewizją Polską S. A. Oddział Gorzów Wielkopolski, której owocem była regularna obecność OT w programach rolniczych oraz powstanie cyklu programów, przybliżającego mieszkańcom województwa lubuskiego działania Agencji Rynku Rolnego. W 2012 r. – w ramach obchodów 50 – lecia Wspólnej Polityki Rolnej – OT ARR w Gorzowie Wlkp. Upowszechniał wiedzę na temat WPR podczas zorganizowanego przez Lubuską Izbę Rolniczą wydarzenia pn. Debata Rolna 2012, która zgromadziła przedstawicieli parlamentu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, lokalnie działających związków i organizacji rolniczych oraz lubuskich rolników.

25 Działalność informacyjna i promocyjna W bieżącym roku i w kolejnych latach OT ARR w Gorzowie Wlkp. będzie realizował spotkania i przedsięwzięcia na terenie województwa lubuskiego podejmowane w zakresie promocji produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych, a także propagowania zdrowego stylu życia. Celem tych działań jest znalezienie i zachowanie dla młodego pokolenia unikatowych produktów lubuskich, a tym samym podkreślenie walorów zdrowotnych i smakowych polskiej żywności.

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rola i znaczenie prowadzonej działalności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej OT ARR w Gorzowie Wlkp. jako wkład w rozwój lubuskiego rolnictwa w ostatnim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google