Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Współpracy z Zagranicą www. bwz. uw. edu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Współpracy z Zagranicą www. bwz. uw. edu"— Zapis prezentacji:

1 Biuro Współpracy z Zagranicą www. bwz. uw. edu
Biuro Współpracy z Zagranicą International Relations Office 1

2 Biuro Współpracy z Zagranicą
Zadania takie jak w większości uczelni unijnych Określone w Regulaminie biura Coraz częściej > International Relations and Mobility Office (IRO) International Office wskazane w oficjalnych dokumentach Komisji Europejskiej jako jednostki mające specyficzne zadania Zakres kompetencji biura dydaktyka / projekty / „krótkoterminowość” (mobilność) np. studenci zagr. kierowani/przyjeżdżający na część studiów

3 BWZ a inne jednostki administracji centralnej
Biuro Rekrutacji – Sekcja Zagraniczna (kandydaci zagraniczni na pełne studia) Biuro Spraw Studenckich – Sekcja zagraniczna (studenci zagraniczni studiujący na pełnym cyklu studiów kończącym się dyplomem) Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów (jedynie NIE zajmuje się studentami wyjeżdżającymi na zagraniczne praktyki ze stypendium Erasmus) Biuro ds. Doktorantów i Kształcenia Podyplomowego (zagraniczni doktoranci na pełnym cyklu studiów) Biuro Promocji

4 Struktura (coraz bardziej symboliczna) BWZ (17)
kierownik / uczelniany koordynator programu Erasmus / kierownik projektu Erasmus-Mobilność pełnomocnik kwestora (BWR, BZPSiA, inne) uczelniany koordynator ds. rankingów międzynarodowych Sekcja ds. Współpracy Międzynarodowej (5) Sekcja Erasmus (5) Sekcja ds. Zagranicznych Studentów Studiów Częściowych (2) Sekcja Programów Edukacyjnych UE (2)

5 Fundusze zarządzane bezpośrednio przez BWZ
ogólnouczelniane (plan finansowy UW: PLN PLN + ok PLN z puli PLN) – PLN Erasmus Mobilność – ok. 8 mln EUR stypendia rządowe – PLN projekty na zlecenie władz UW (EMA2 – 9 mln EUR) wynikające z postępowań przetargowych, np. bilety lotnicze i usługa wizowania paszportów) – 17,2 mln PLN Inne wynikające z: > działalności BWZ np. guest students (2011/ osoby, EUR) > na polecenie władz rektorskich Europa: 150 Azja: 60 Ameryka Południowa: 18 Ameryka Północna: 16 Ameryka Środkowa: 9 Afryka: 7 5

6 Sekcja Erasmus 2012/2013 ok. 410 uczelni partnerskich
ok umów międzyinstytucjonalnych ok. innych 90 podmiotów zagranicznych 90 koordynatorów UW i osób do kontaktu budżet „początkowy” – ponad EUR EUR – styp. studia / studentów EUR – styp. praktyki / 181 studentów EUR – nauczyciele – zajęcia / 197 osób EUR – pracownicy – szkolenia / 115 osób Organizacja Mobilności (OM) – pod warunkiem 1587 ( EUR)

7 Sekcja Erasmus w jednym roku kalendarzowym
ok „mobilności” zrealizowanych 8 milionów EUR struktura – wewnętrzna (koordynatorzy) + zagraniczna (400 uczelni partnerskich ze struktura zcentralizowaną i zdecentralizowaną)

8 Sekcja Erasmus Zawieranie umów z uczelniami zagranicznymi
Organizacja wyjazdów /przyjazdów studentów – studia częściowe Organizacja wyjazdów studentów – na praktyki Organizacja wyjazdów nauczycieli akademickich – prowadzenie zajęć Organizacja wyjazdów/przyjazdów pracowników – szkolenia zagr. Składanie wniosków Składanie sprawozdań częściowych (2 razy w roku akademickim) oraz końcowych – merytorycznych i finansowych Organizacja spotkań (koordynatorzy, Dni Erasmusa, dni informacyjne na wydziałach, International Training Week) Materiały informacyjne (zamówienia publiczne)

9 Erasmus - Mobilność – co ostatnio się działo?
25 lat programu Erasmus Złoty Erazm dla UW Drzewko ERASMUS XI Dni Erasmusa (ESN – UW) Europejski Trybunał Obrachunkowy + NIK Polskie uczelnie > 1997 > 1998/1999 2013 – 15 lat Erasmusa w Polsce

10 Erasmus w przeszłości - podprogram
Socrates I Socrates II LLP (Lifelong Learning Programme) ewolucja programu (SMP, STT) zawsze wniosek o Kartę Uczelni E. (uprawnienia do funduszy) Erasmus Mobilność zawsze projekt jednoroczny, jeden z… Uniwersytet Warszawski przystąpił do programu 1997 r. Wymiana 1998/ ECTS Standardy Erasmus Ogromny wpływ na umiędzynarodowienie UW

11 Erasmus 2014-2020 ? 2014-2020 > ERASMUS FOR ALL ?
YES EUROPE (Youth, Education, Sport) Wiosna 2013 > 3 wnioski Projekt E-Mobilność 2013/2014 Wniosek o Kartę Uczelni Erasmusa (?) Wniosek / wnioski o fundusze 2014/15

12 Sekcja Współpracy Międzynarodowej
Biuro Współpracy z Zagranicą Grażyna Andrejuk

13 Współpraca UW w ramach umów o bezpośredniej współpracy akademickiej
Umowy o bezpośredniej współpracy naukowo-dydaktycznej zawierane na wniosek podmiotu zagranicznego. Zadania BWZ: poinformowanie jednostek UW o propozycji zawarcia umowy; negocjowanie tekstu umowy z podmiotem zagranicznym w celu ustalenia dziedzin i zakresu współpracy oraz źródła finansowania; skierowanie projektu umowy do zaopiniowania przez radcę prawnego UW; przedłożenie projektu umowy prorektorowi ds. badań i współpracy do akceptacji; opracowanie ostatecznej wersji umowy w języku angielskim (lub właściwym obcym) i polskim; uzyskanie podpisów prawnych przedstawicieli obu stron umowy; przygotowanie dla Senatu informacji o zawarciu umowy z podmiotem zagranicznym; rejestracja umowy w systemie USOS – moduł BWZ; przekazanie kopii zawartej umowy jednostkom, które potwierdziły chęć współpracy

14 Współpraca UW w ramach umów o bezpośredniej współpracy akademickiej
Umowy o bezpośredniej współpracy naukowo-dydaktycznej zawierane na wniosek jednostki UW: Dziekan lub kierownik jednostki UW, która chciałaby nawiązać współpracę akademicką z analogiczną jednostką instytucji partnerskiej, zwraca się do prorektora ds. badań naukowych i wspólpracy z wnioskiem o zawarcie umowy z podmiotem zagranicznym. We wniosku należy: uzasadnić konieczność podpisania umowy; wykazać przyszłe korzyści z tej umowy dla jednostki; podać źródła finansowania realizacji umowy, w szczególności kosztów podróży, zakwaterowania, pobytu i ubezpieczenia (należy określić rodzaje ubezpieczenia) osób wyjeżdżających i przyjeżdżających, opłat za naukę w przypadku umów przewidujących wymianę studentów i doktorantów; ustalić sprawy własności intelektualnej będącej wynikiem wspólnych badań zgodnie z Regulaminem nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim

15 Bezpośrednia współpraca 2012
256 umów o bezpośredniej współpracy z 60 krajami Rodzaje umów: Umowy koordynowane przez BWZ Umowy koordynowane przez wydziały Umowy dotyczące wymiany studentów i pracowników Umowy dotyczące wspólnych studiów

16 Umowy o bezpośredniej współpracy

17 Liczba umów o bezpośredniej współpracy wg krajów
Francja: Chiny: 5 Rosja: Ekwador: 5 Niemcy: Tajwan: 4 Hiszpania: Litwa: 4 Ukraina: Argentyna: 3 Japonia: Brazylia: 3 Indie: Czarnogóra: 3 USA: Finlandia: 3 Włochy: Kolumbia: 3 Meksyk: 8 Kazachstan: Korea: 7 Nepal: 3 Kanada: 5

18 Liczba umów o bezpośredniej współpracy w.g. krajów

19 Liczba nowych umów o bezpośredniej współpracy
w roku 2011 – 32 umowy w tym: 18 z uniwersytetami europejskimi 12 z uniwersytetami azjatyckimi w roku 2012 – 23 umowy 6 z uniwersytetami europejskimi

20 Rodzaje umów o bezpośredniej współpracy akademickiej
NIEZREALIZOWANE DZIAŁAJĄCE „Otwarte” Przewidują określoną liczbę stypendiów i pobytów badawczych dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych; Dotyczy wszystkich kierunków; Kwalifikacja na zasadzie konkursu „Zamknięte” Współpraca odbywa się w ramach określonych projektów; Dotyczy partnerów uczestniczących w projektach; Decyzje o wyjeździe podejmują koordynatorzy projektu

21 Wymiana studentów i doktorantów
Rok realizacji/ 2009/2010 2010/2011 2011/2012 RAZEM Liczba doktorantów wyjeżdżających na pobyty naukowo badawcze 34 33 26 93 Liczba doktorantów przyjeżdżających na pobyty naukowo badawcze 38 10 5 53 Liczba studentów wyjeżdżających na studia częściowe 54 75 69 198 Liczba studentów przyjeżdżających na studia częściowe 111 125 103 339 Liczba studentów wyjeżdżających na letnie kursy językowe, szkoły letnie 18 62 Liczba studentów przyjeżdżających na letnie kursy językowe, szkoły letnie 21 25 71 Mobilność roczna razem 284 286 246 816

22 Wymiana pracowników Rok realizacji/ 2009/2010 2010/2011 2011/2012 RAZEM Liczba nauczycieli akademickich wyjeżdżających na pobyty naukowo-badawcze 72 48 57 177 Liczba nauczycieli akademickich przyjeżdżających na pobyty naukowo-badawcze 51 30 132 Inne wyjazdy (organizacyjne, wizyty studyjne) 23 12 2 37 Inne przyjazdy 11 22 19 52 Mobilność roczna razem 157 133 108 398

23 Program CEEPUS – mobilności
Rok realizacji/ 2009/2010 2010/2011 2011/2012 RAZEM Liczba sieci Programu CEEPUS 5 7 Liczba nauczycieli akademickich wyjeżdżających na pobyty naukowo-badawcze 6 2 14 Liczba nauczycieli akademickich przyjeżdżających na pobyty naukowo-badawcze 3 11 Liczba doktorantów wyjeżdżających na pobyty naukowo-badawcze 8 Liczba doktorantów przyjeżdżających na pobyty naukowo-badawcze 17 Liczba studentów wyjeżdżających na studia częściowe 19 15 48 Liczba studentów przyjeżdżających na studia częściowe 13 16 44 Mobilność roczna razem 56 38 142

24 Ważne terminy….. 15 grudnia 15 listopada 28 lutego 15 maja
….inne w zależności od wymagań partnerów…..

25 Zagraniczni studenci „krótkoterminowi”
Klementyna Kielak Warszawa 25

26 Zagraniczny student „krótkoterminowy”
Status studenta w uczelni macierzystej Zamknięty moduł dydaktyczny na UW Różne źródła finansowania: LLP Erasmus Stypendia rządowe Umowy bilateralne Własne Inne programy międzynarodowe (np. Fundusz Wyszehradzki)

27 Zagraniczni studenci „krótkoterminowi”

28 Jednostki przyjmujące najwięcej studentów „krótkoterminowych” (2010/2011)
28

29 potwierdzenie pobytu, karta przebiegu studiów, inne zaświadczenia

30 Studenci „krótkoterminowi” (wyniki ankiet)
Pozytywna opinia o ofercie dydaktycznej UW Wysoki poziom zadowolenia z obsługi przez BWZ i koordynatorów wydziałowych Rola Erasmus Student Network UW oraz Zarządu Samorządu Studentów Chęć odbycia praktyk na UW i/lub w Polsce Zainteresowanie ofertą pełnych studiów II stopnia lub doktoranckich

31 Problemy Zakwaterowanie Oferta dydaktyczna w USOSie
116 miejsc w akademikach w I semestrze na ponad 500 studentów Oferta dydaktyczna w USOSie Zbyt mała integracja ze studentami miejscowymi Kompetencje językowe Niewystarczająca oferta kursów w językach obcych w niektórych jednostkach UW Finansowanie wymiany

32 Uniwersytet Warszawski Erasmus Mundus
Anna Sadecka r. 32

33 Erasmus Mundus Program Komisji Europejskiej promujący wymianę osobową studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, pracowników naukowych oraz innych pracowników Cele Podniesienie jakości europejskiego szkolnictwa wyższego Promocja UE jako centrum doskonałości kształcenia Promocja wzajemnego zrozumienia kultur oraz rozwój szkolnictwa wyższego w tzw. krajach trzecich (poza UE)

34 Erasmus Mundus Akcja 1, 2, 3 Akcja/Działanie 1: Wspólne programy studiów II stopnia lub doktoranckie Akcja/Działanie 2: Partnerstwa między uczelniami z krajów UE i uczelniami z tzw. krajów trzecich (poza UE) – wymianę studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, pracowników naukowych oraz innych pracowników Akcja/Działanie 3: Promocja europejskiego szkolnictwa wyższego, promocja UE jako centrum doskonałości w szkolnictwie wyższym

35 Stypendia Erasmus Mundus typu A2
Pokrywają koszty podróży, ubezpieczenie, opłaty za studia (trwające co najmniej 10 miesięcy) oraz koszty utrzymania Studenci 1 i 2 stopnia EUR miesięcznie miesiące Doktoranci EUR miesięcznie miesiące Po Doktoracie EUR miesięcznie miesięcy Nauczyciele akademiccy 2500 EUR miesięcznie miesiące i administracyjni

36 Erasmus Mundus A2 na UW Lot 7, Lot 8 oraz EMIIY – Iran, Irak, Jemen; koordynator: ITC-Geo info Sciences Earth Observation, Holandia; Lund University EMMA East, EMMA West, EMMA 2 – Bangladesz, Kambodża, Filipiny, Pakistan, Indie; koordynator: University of Nice EMECW Lot 14 – Chiny; koordynator: Lund University EMECW Lot 11 – Indie, Nepal, Pakistan Afganistan, Bangladesz, Indonezja; koordynator: Vrije University, Bruksela EMEA Lot 11, EMEA Lot 12 (Erasmus Mundus Europe Asia) koordynator: Lund University JOSYLEEN , JOSYLEEM (Jordania, Syria, Liban); koordynator: Lund University MAHEVA-12 (MAn Health Environment biodiVersity in Asia) – Filipiny, Indie, Kambodża, Laos, Malezja, Mongolia, Sri Lanka, Tajlandia, Wietnam; koordynator: Montpellier University STEM – Bałkany Zachodnie; koordynator: City University London

37 Erasmus Mundus A2 na UW (2012)
SIGMA – Bałkany Zachodnie – koordynowany przez UW EUR SALAM – Iran, Irak, Jemen – koordynowany przez UW EUR AURORA – Rosja WEBB – Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina EMEA 3 – Chiny, Malezja, Nepal, Pakistan, Tajlandia EMMA – WEST 2013 – Bangladesz, Filipiny, Indie, Nepal, Pakistan PANACEA – Birma, Chiny, Filipiny, Indonezja, Kambodża, Laos, Malezja, Tajlandia, Wietnam IBIES – Indie

38 UW: Erasmus Mundus A1 Udział w:
MA Advanced Development in Social Work (ADVANCES) – Wydział Pedagogiczny Geo-information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management (GEM) – MSOŚ

39 Erasmus Mundus na UW w liczbach 2007-2012
Udział w 21 projektach Erasmus Mundus A2 jako partner Koordynator 2 projektów Erasmus Mundus A2 Udział w 2 projektach Erasmus Mundus A1 jako partner Przyjazdy 245 studentów i pracowników uczelni z krajów trzecich Wyjazdy 50 studentów i pracowników UW do krajów trzecich Razem mobilność 296 osób

40 Erasmus Mundus na UW w liczbach 2007-2012
Wartość stypendiów 296 mobilności EUR + ubezpiecznie ok. 75 EUR od osoby miesięcznie Wysokość opłat za studia dla UW EUR Wysokość OM (Organizacja Mobilności) EUR Łączny budżet projektów SALAM i SIGMA: ok EUR

41 Erasmus Mundus na UW w liczbach 2007-2012
Erasmus Mundus - mobilności według typów Nauczy-ciele akademic-cy pracownicy administra-cyjni post-doc Doktoran-ci -staż Doktoran-ci-pełne studia studenci -wymiana studenci-pełne studia razem wyjazdy 8 3 1 13 25 50 przyjazdy 47 7 24 21 12 79 55 245 Opracowała Marta Szugajew

42 Erasmus Mundus na UW

43 Erasmus Mundus na UW

44 UW: Zasięg Erasmus Mundus 2007-2012

45 Erasmus Mundus na UW Opracowała Marta Szugajew

46 Dalekosiężne efekty projektów Erasmus Mundus
Działania wpisane w strategię UW Nowe źródła finansowania Wzmożona wymiana i współpraca akademicka z uczelniami partnerskimi – nowi i już istniejący partnerzy, n.p. umowy z Tsinghua, Xiamen, odnowienie umów z Peking University, Wuhan, Zhejiang, rozwinięcie współpracy z Nepalem i z Indiami, umowa z Tata Institute of Social Sciences (Mumbai) Ustanowienie trwałych partnerstw – kolejne projekty i umowy, inne wspólne inicjatywy Przygotowywanie studentów i kadr do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku Przyczynianie się do dostosowywania oferty dydaktycznej i usług na UW do potrzeb studentów i pracowników naukowych przyjeżdżających z różnych regionów świata Przyczynianie się do uznawalności wykształcenia i kwalifikacji zdobytych w różnych regionach świata Przyczynianie się do poprawy wizerunku UW na arenie międzynarodowej 46

47 Projekty Erasmus Mundus: Wyzwania
Duże różnice w programach akademickich, systemach kredytowych i ocen Uznawanie punktów kredytowych, ocen, dyplomów Wysoka liczba wniosków do oceny Problemy po przyjeździe stypendystów, n.p. zakwaterowanie 47

48 UW: Erasmus Mundus BWZ: www.iro.uw.edu.pl
Projekt SALAM: Projekt SIGMA: EACEA: 48

49 Międzynarodowe rankingi uczelni
Marta Szugajew Koordynator uczelniany ds. rankingów międzynarodowych Warszawa, 15 styczeń 2013 49

50 Dlaczego musimy polubić rankingi
Rankings are here to stay

51 Przykład Dziesięć wspaniałych Prof. Andrzej Jajszczyk*, dyrektor NCN   , aktualizacja: :15 O przyszłości naszego kraju zdecydują m.in. uniwersytety badawcze. Swój ranking liderów badań podstawowych ogłosiło właśnie Narodowe Centrum Nauki. Na pierwszym miejscu jest Uniwersytet Jagielloński Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75400, ,Dziesiec_wspanialych.html#ixzz2HmWoOs9H Które więc ośrodki naukowe są kandydatami do grona uczelni badawczych? 1. Przede wszystkim Uniwersytet Jagielloński. Jego 409 projektów (w tym 155 kierowanych głównie przez studentów studiów III stopnia, czyli doktorantów, którzy brali udział w konkursie "Preludium") dofinansowaliśmy łączną kwotą przeszło 156 mln zł. 2. Uniwersytet Warszawski uzyskał fundusze na 407 projektów (w tym 127 w "Preludium"), w sumie ponad 129 mln zł. 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu grantów (80), przeszło 64 mln zł. 4. AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie - 145 (48), w sumie niecałe 62 mln zł. Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75400, ,Dziesiec_wspanialych.html#ixzz2HmYM9DkH

52 Na jakich danych opierają się główne rankingi światowe?
Ranking Szanghajski dane niezależne, ankieta instytucjonalna Ranking Times Higher Education World Universities ankiety „reputacyjne”, ankieta instytucjonalna, dane z WoS QS Topuniversities ankiety „reputacyjne”, ankieta, dane z bazy Scopus Rankingi bibliometryczne: Tajwański, Leiden dane niezależne Ranking Webometrics

53 Jakie dane? Liczba studentów, podział na poziomy studiów i obszary nauki, udział kobiet, nabór na studia Liczba nauczycieli akademickich, naukowców, kadra zagraniczna Umiędzynarodowienie uczelni Liczba nadanych stopni doktorskich Budżet uczelni, budżet na badania, w tym z przemysłu

54 Problemy Zbieranie danych, kompatybilność danych
Informacja w języku angielskim Spójność stron internetowych jednostek: layout, kolorystyka Afiliacje autorów prac naukowych

55 Kluczowe aspekty rankingów – co wpływa na wynik?
Wybór adresatów rankingu – kandydaci i ich rodziny Wybór instytucji uczestniczących Wybór kryteriów i wskaźników Przypisanie wag wybranym kryteriom Metodologia – sposoby normalizacji/agregacji wyników

56 Pozycja UW w wybranych rankingach światowych


Pobierz ppt "Biuro Współpracy z Zagranicą www. bwz. uw. edu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google