Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plany Działania na rok 2013 Terminy konkursów oraz kryteria dostępu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plany Działania na rok 2013 Terminy konkursów oraz kryteria dostępu."— Zapis prezentacji:

1 Plany Działania na rok 2013 Terminy konkursów oraz kryteria dostępu.

2 15 konkursów ( w tym 1 PN) Całość planowanej alokacji: 60 274 356 zł Terminy ogłaszania konkursów: I – III kwartał. Typ konkursów zamknięty

3 Kwota alokacji na konkurs oraz ostatecznej kontraktacji środków w ramach konkursu może ulec zmianie. Alokacja na konkurs określona będzie na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc.

4 Plany Działania na rok 2013 VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

5 Podziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Alokacja: 2.689.000,00 zł Termin ogłaszania konkursu I kwartał. Typ konkursu zamknięty

6 Podziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 1. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe; staże/praktyki zawodowe; szkolenia prowadzące do podniesienia uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; subsydiowanie zatrudnienia. TYPY WSPARCIA

7 Podziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 2. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) 3. Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe) TYPY WSPARCIA

8 Projekt skierowany jest wyłącznie do osób, które w momencie przystąpienia do projektu nie ukończyły 30 roku życia. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie dla osób poprzez zastosowanie łącznie co najmniej dwóch instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, w tym obligatoryjnie typu operacji: staże/praktyki zawodowe. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania w stosunku do wszystkich uczestników projektu Projekt zakłada uzyskanie zatrudnienia przez minimum 40% uczestników projektu i w przypadku udziału os. niepełnosprawnych, przez co najmniej 20% spośród nich KRYTERIA DOSTĘPU

9 Projekt obejmuje szkolenia / kursy wraz z możliwością nabycia kwalifikacji, które uprawniać będą do podjęcia zatrudnienia w branżach: energetyka odnawialna lub ochrona środowiska.– waga pkt. 5 Projekt obejmuje szkolenia / kursy w zawodach określonych jako deficytowe na obszarze realizacji projektu. Jednocześnie przedmiotowe szkolenia/kursy kończą się uzyskaniem powszechnie uznawanego na rynku pracy certyfikatu bądź dyplomu wydanego przez uprawnioną do tego instytucję, formalnie potwierdzającego nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności. – waga pkt. 5 Projekt kierowany jest w 100% do osób niepełnosprawnych. – waga pkt. 10 Projekt skierowany jest wyłącznie do osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. – waga pkt. 10 KRYTERIA STRATEGICZNE

10 Plany Działania na rok 2013 VII. Promocja integracji społecznej

11 Podziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Alokacja: 1 274 472,08 zł Termin ogłaszania konkursu kwiecień. Typ konkursu zamknięty

12 Podziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 1. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej, tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej 2. Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 TYPY WSPARCIA

13 Projektodawca deklaruje, że przez okres dwóch lat od zakończenia realizacji projektu powstały w ramach projektu podmiot (CIS, KIS, ZAZ lub inny podmiot działający na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej) będzie funkcjonował zapewniając uczestnikom realizowanych zajęć taki sam zakres form wsparcia, jaki świadczył w sposób komplementarny i łączny w ramach projektu W projekcie stosowane są dwa typy operacji (1 i 2). Projekt zakłada stworzenie CIS, KIS lub ZAZ w gminie, w której nie istnieje żadna z tego rodzaju instytucji. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu mierzony na zakończenie jego realizacji wynosi co najmniej 20%. KRYTERIA DOSTĘPU

14 Projekt zakłada stworzenie CIS, KIS lub ZAZ w gminie wiejskiej. – waga pkt. 20 KRYTERIA STRATEGICZNE

15 Podziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Alokacja: 849 648,05 zł Termin ogłaszania konkursu maj. Typ konkursu zamknięty

16 Podziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej TYPY WSPARCIA

17 Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy); Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy Poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy TYPY WSPARCIA

18 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu mierzony na zakończenie jego realizacji wynosi co najmniej 20%. W ramach projektu realizowane są przynajmniej trzy rodzaje wsparcia określone jako typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu (pkt 1-6), przy czym obowiązkowo realizowany jest typ wsparcia staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (pkt 2). Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby w wieku 15-30 lat. KRYTERIA DOSTĘPU

19 Projekt jest skierowany wyłącznie do mieszkańców gminy, której wskaźnik osób korzystających z pomocy społecznej jest wyższy od rocznej średniej wojewódzkiej. – waga pkt. 10 Projekt jest skierowany wyłącznie do mieszkańców miejscowości do 5 tys. mieszkańców. – waga pkt. 10 Uczestnikami projektu są w 30% osoby niepełnosprawne. – waga pkt. 5 Projekt realizowany jest w partnerstwie trójsektorowym (jednostka publiczna, organizacja pozarządowa, przedsiębiorstwo). – waga pkt. 5 KRYTERIA STRATEGICZNE

20 Działania przewidziane w projekcie nakierowane są na zatrudnienie uczestników w branżach: informatycznej i/lub materiałów budowlanych i/lub drzewnej, przy czym tego rodzaju wsparciem objętych będzie przynajmniej 30% uczestników projektu– waga pkt. 5 KRYTERIA STRATEGICZNE

21 Podziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej Alokacja: 2 x 1 500 000 zł Termin ogłaszania konkursu kwiecień. Typ konkursu zamknięty

22 TYPY WSPARCIA Podziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej Wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów: a) wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w spółdzielni socjalnej, w tym szkolenia zawodowe potrzebne do pracy w spółdzielni socjalnej,

23 b) przyznanie środków finansowych dla spółdzielni socjalnej na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej –do wysokości 20 tys. zł na: – założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne, – osobę fizyczną przystępującą do spółdzielni socjalnej, – osobę zatrudnianą w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych w przypadku spółdzielni utworzonych przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych c) wsparcie pomostowe obejmujące finansowe wsparcie pomostowe połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków. TYPY WSPARCIA

24 W projekcie realizowane są obligatoryjnie trzy rodzaje instrumentów (a, b, c) wskazane w typie operacji. Projekt zakłada objęcie wsparciem wyłącznie grup docelowych z subregionu Zielonogórskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze subregionu Zielonogórskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu Zielonogórskiego), w którego skład wchodzą powiaty: zielonogórski ziemski i grodzki, świebodziński, krośnieński, żarski, żagański, wschowski, nowosolski. KRYTERIA DOSTĘPU

25 Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt.. Uczestnikami projektu (w przypadku osób fizycznych) są wyłącznie osoby w wieku do 30 lat włącznie. W ramach projektu utworzonych zostanie przynajmniej 5 spółdzielni socjalnych. KRYTERIA DOSTĘPU

26 Projekt jest skierowany wyłącznie do mieszkańców miejscowości do 5 tys. mieszkańców. – waga pkt. 10 Co najmniej 30% Uczestników Projektu stanowią osoby niepełnosprawne. – waga pkt. 10 Projektodawcą lub partnerem projektu jest podmiot pełniący funkcję ośrodka wspierania ekonomii społecznej w subregionie Zielonogórskim. – waga pkt. 10 W ramach projektu utworzone zostaną przez osoby prawne przynajmniej 3 spółdzielnie socjalne. – waga pkt. 10 KRYTERIA STRATEGICZNE

27 Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Alokacja: 1.270.431,61 zł Termin ogłaszania konkursu czerwiec. Typ konkursu zamknięty

28 Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących: a)Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, b)Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy TYPY WSPARCIA Podziałanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

29 c)Poradnictwo zawodowe, d)Pośrednictwo pracy, e)Zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparciem osoby niepełnosprawne przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy, f)Staże i praktyki zawodowe, g)Subsydiowane zatrudnienie, h)Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ, i)Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego. TYPY WSPARCIA

30 Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi). TYPY WSPARCIA

31 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu mierzony na zakończenie jego realizacji wynosi co najmniej 30%. Projekt zakłada zastosowanie przynajmniej jednego z następujących narzędzi: e) zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparciem osoby niepełnosprawne przez trenera/asystenta zawodowego u pracodawcy; f) staże i praktyki zawodowe; h) skierowanie do pracy w istniejącym Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia i uczestnictwa osoby niepełnosprawnej ZAZ. Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby ze znacznym i/lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. KRYTERIA DOSTĘPU

32 Projekt jest skierowany do grupy docelowej, której minimum 20% stanowią osoby niepełnosprawne z miejscowości do 5 tys. mieszkańców. – waga pkt 20. Projekt realizowany jest w partnerstwie trójsektorowym (sektor publiczny, prywatny oraz organizacji pozarządowych), przy czym: w ramach sektora publicznego występuje PUP i/lub PCPR, w ramach sektora prywatnego przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa zatrudniające w ramach projektu osoby niepełnosprawne i/lub organizujące dla nich staże, w ramach sektora organizacji pozarządowych organizacja/organizacje zajmująca się wsparciem i aktywizacją osób niepełnosprawnych. – waga pkt. 10. Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby w wieku 15-30 lat. – waga pkt. 10. KRYTERIA STRATEGICZNE

33 Plany Działania na rok 2013 VIII. Regionalne kadry gospodarki

34 Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Alokacja: 22 000 000,00 zł Termin ogłaszania konkursu kwiecień. Typ konkursu zamknięty

35 Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa. TYPY WSPARCIA

36 Wsparcie dostosowane jest do zdiagnozowanych potrzeb grupy docelowej wynikających z przeprowadzonej analizy potrzeb szkoleniowych uczestników. Analiza potrzeb powinna objąć zarówno pracowników jak i pracodawców. W ramach projektu wsparcie udzielane jest wyłącznie przedsiębiorstwom z branż wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego lub Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji jako istotne dla rozwoju województwa. Projekt zakłada przeprowadzenie przez podmiot zewnętrzny egzaminu weryfikującego umiejętności i kompetencje zawodowe nabyte podczas projektu. KRYTERIA DOSTĘPU

37 Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie przedsiębiorstwa, które do czasu ogłoszenia konkursu nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego udzielanego w ramach EFS w latach 2007-2012.– waga pkt. 10 Projekt obejmuje przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej szkoleń o następującej formie i tematyce: - kursy zawodowe dla dekarzy, elektryków i hydraulików w zakresie fotowoltaiki - szkolenia dla elektryków i mechatroników w zakresie budowy i serwisu urządzeń wiatrowych. - szkolenia dla instalatorów urządzeń służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych - szkolenia z proekologicznych rozwiązań w zakresie: systemów grzewczych i elektrycznych, systemów opartych na odnawialnych źródłach energii i biopaliwach, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, oszczędzania energii, przetwarzania odpadów – waga pkt. 10 KRYTERIA STRATEGICZNE

38 Projekt w co najmniej 70% obejmuje wsparciem osoby z poniższych kategorii: a) osoby w wieku 50 – 64 lata; b) osoby niepełnosprawne; c) osoby z wykształceniem co najwyżej średnim. Nie ma obowiązku obejmowania wsparciem każdej z wymienionych grup. Jednocześnie wsparcie jest dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej. – waga pkt. 10 Wsparcie w ramach projektu udzielane jest wyłącznie przedsiębiorstwu/przedsiębiorstwom wskazanym z nazwy we wniosku o dofinansowanie projektu. – waga pkt. 5 KRYTERIA STRATEGICZNE

39 Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Alokacja: 5.085.882,00 zł Termin ogłaszania konkursu lipiec. Typ konkursu zamknięty

40 1. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących min.: szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia w ramach projektu), poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, TYPY WSPARCIA

41 bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę, wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

42 2. Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. TYPY WSPARCIA

43 Beneficjentem projektu jest przedsiębiorstwo lub projekt realizowany jest we współpracy z konkretnym przedsiębiorstwem/przedsiębiorstwami (współpraca nie musi oznaczać formalnego partnerstwa) wymienionymi z nazwy we wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które są lub były (w wypadku osób zwolnionych w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) zatrudnione w przedsiębiorstwie realizującym projekt lub współpracującym (i wskazanymi we wniosku) z Projektodawcą. Projekt zakłada, że wskaźnik efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu mierzony na zakończenie jego realizacji wynosi co najmniej 50% (uczestnicy, którzy podejmą pracę lub rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej). Projekt przewiduje kompleksowy katalog wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczestników projektu obejmując przynajmniej trzy instrumenty wsparcia wskazane w typie operacji. KRYTERIA DOSTĘPU

44 Projekt jest realizowany w partnerstwie z przynajmniej jednym Powiatowym Urzędem Pracy.– waga pkt. 10 Projekt w co najmniej 70% obejmuje wsparciem osoby w wieku 50 – 64 lata. – waga pkt. 10 Projekt w co najmniej 30% obejmuje wsparciem osoby niepełnosprawne. - waga pkt. 10 Projekt w co najmniej 70% obejmuje wsparciem osoby z wykształceniem co najwyżej średnim. – waga pkt. 10 KRYTERIA STRATEGICZNE

45 Poddziałanie 8.1.3. Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Alokacja: 2 000 000,00 zł Termin ogłaszania konkursu sierpień. Typ konkursu zamknięty

46 1. Inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie: organizacji pracy; form świadczenia pracy; promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych; godzenia życia zawodowego i prywatnego. 2. Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego. TYPY WSPARCIA

47 Projekt jest realizowany w partnerstwie obejmującym przynajmniej organizację pracodawców i związek zawodowy. KRYTERIA DOSTĘPU

48 Projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL.– waga pkt. 10 KRYTERIA STRATEGICZNE

49 Plany Działania na rok 2013 IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

50 Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych Alokacja: 3.522.484,11 zł Termin ogłaszania konkursu luty. Typ konkursu zamknięty

51 Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych), w szczególności obejmujące: TYPY WSPARCIA

52 a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, b) doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym), c) programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki, TYPY WSPARCIA

53 d) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych, e) rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery), f) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, g) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. TYPY WSPARCIA

54 Beneficjentem projektu jest Szkoła, w której realizowany będzie program rozwojowy; Placówka, w której realizowany będzie program rozwojowy; organ prowadzący szkoły, w której będzie realizowany program rozwojowy; organ prowadzący placówki, w której będzie realizowany program rozwojowy(zgodnie z ustawą o systemie oświaty) lub też przynajmniej jeden z wymienionych podmiotów jest partnerem realizowanego projektu. Wartość projektu nie przekracza 500.000,00 zł. Beneficjent wnosi do projektu wkład własny stanowiący 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Beneficjent wnosi do projektu wkład własny stanowiący 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. KRYTERIA DOSTĘPU

55 Projekt zakłada rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez poszerzenie zakresu działań istniejących szkolnych ośrodków kariery lub (w szkołach i placówkach gdzie SzOK nie funkcjonuje) poprzez założenie szkolnego ośrodka kariery – kryterium dotyczy wyłącznie projektów realizowanych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. KRYTERIA DOSTĘPU

56 Projekt zakłada zastosowanie co najmniej czterech z narzędzi realizacji programów rozwojowych wyszczególnionych w opisie typu projektu (z katalogu od a do g). – waga 10 pkt. Przynajmniej 75% szkół i/lub placówek, w których realizowany będzie program rozwojowy w ramach projektu do dnia ogłoszenia konkursu nie zostało objętych wsparciem w ramach projektu konkursowego Poddziałania 9.1.2 oraz jednocześnie znajduje się na terenach wiejskich (zgodnie z nomenklaturą GUS). Przy czym za moment objęcia wsparciem uznaje się publikację listy rankingowej zgodnie z którą projekt rekomendowany jest do dofinansowania. – waga 10 pkt. KRYTERIA STRATEGICZNE

57 Wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie infrastruktury (np. adaptacja pomieszczeń) w ramach cross-financingu oraz projekt zakłada udzielenie wsparcia uczniom niepełnosprawnym w formie działań skierowanych wyłącznie do grupy uczniów niepełnosprawnych (przy czym nie musi oznaczać to skierowania całego wsparcia w projekcie do osób niepełnosprawnych). – waga pkt. 10 Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka (z elementami astronomii), chemia, w szkołach podstawowych – matematyka, przyroda, przy użyciu nowoczesnych technologii informatyczno- komunikacyjnych (ICT) w wymiarze minimum 40% wszystkich godzin zajęć (merytorycznych) dla uczniów, realizowanych w ramach projektu. Zajęciami dodatkowymi w rozumieniu kryterium nie są zajęcia wyrównawcze. – waga pkt. 10 KRYTERIA STRATEGICZNE

58 Plany Działania na rok 2013 IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

59 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Alokacja: 5 177 633,10zł Termin ogłaszania konkursu luty. Typ konkursu zamknięty

60 Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: TYPY WSPARCIA Poddziałanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

61 a)dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, b)doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną c)dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, d) efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego, e)modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, f)współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, g)wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne, h)wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, i)wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką. TYPY WSPARCIA

62 Beneficjentem projektu jest Szkoła, w której realizowany będzie program rozwojowy; Placówka, w której będzie realizowany program rozwojowy; organ prowadzący szkoły, w której realizowany będzie program rozwojowy; organ prowadzący placówki, w której realizowany będzie program rozwojowy lub też przynajmniej jeden z wymienionych podmiotów jest partnerem realizowanego projektu. Beneficjent wnosi do projektu wkład własny stanowiący 12,75% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. KRYTERIA DOSTĘPU

63 W ramach projektu obowiązkowo realizowana jest współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy (narzędzie (f) przy czym w praktykach lub stażach u pracodawcy bierze udział minimum 50% uczestników projektu. Współpraca nie musi oznaczać formalnego partnerstwa w projekcie. Dopuszczalny poziom kosztów w ramach cross-financingu w projekcie nie przekracza poziomu 30% kosztów ogółem. KRYTERIA DOSTĘPU

64 Projekt zakłada rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez poszerzenie zakresu działań istniejących szkolnych ośrodków kariery lub (w szkołach i placówkach gdzie SzOK nie funkcjonuje) poprzez założenie szkolnego ośrodka kariery KRYTERIA DOSTĘPU

65 W projekcie wykorzystane są co najmniej cztery z narzędzi realizacji programów rozwojowych wyszczególnionych w opisie typu projektu nr 2 (z katalogu od a do i). – waga pkt. 10 Projekt zakłada udzielenie wsparcia uczniom niepełnosprawnym w formie działań skierowanych wyłącznie do grupy uczniów niepełnosprawnych (przy czym nie musi oznaczać to skierowania całego wsparcia w projekcie do osób niepełnosprawnych). – waga pkt. 10 KRYTERIA STRATEGICZNE

66 Projekt zakłada kształcenie w zawodach dotyczących branż wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego jako istotne dla rozwoju województwa i/lub związanych z zieloną gospodarką (m.in. energetyka odnawialna, ochrona środowiska). –waga pkt. 10 W projekcie wykorzystane zostaną nowoczesne technologie informatyczno- komunikacyjne (ICT) w wymiarze minimum 50% wszystkich godzin zajęć (merytorycznych) dla uczniów realizowanych w ramach projektu. Zajęciami dodatkowymi w rozumieniu kryterium nie są zajęcia wyrównawcze. – waga pkt. 5 KRYTERIA STRATEGICZNE

67 W przypadku realizacji narzędzia a Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia i/lub narzędzia c Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych, stosowane są wyłącznie innowacyjne formy nauczania cechujące się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. – waga pkt. 5 KRYTERIA STRATEGICZNE

68 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Alokacja: 2 218 985,62zł Termin ogłaszania konkursu luty. Typ konkursu zamknięty

69 Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie: -organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu - przygotowania zawodowego młodocianego pracownika, obejmującego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy TYPY WSPARCIA Poddziałanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

70 Beneficjentem projektu jest Szkoła, której uczniowie uczestniczyć będzie w stażach i praktykach; Placówka, której uczniowie uczestniczyć będzie w stażach i praktykach; organ prowadzący szkoły, której uczniowie uczestniczyć będzie w stażach i praktykach; organ prowadzący placówki, której uczniowie uczestniczyć będzie w stażach i praktykach lub też przynajmniej jeden z wymienionych podmiotów jest partnerem realizowanego projektu. Beneficjent wnosi do projektu wkład własny stanowiący 12,75% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Dopuszczalny poziom kosztów w ramach cross-financingu w projekcie nie przekracza poziomu 30% kosztów ogółem KRYTERIA DOSTĘPU

71 Przynajmniej 10% uczestników projektu stanowią uczniowie niepełnosprawni, przy czym projekt uwzględnia ich specyficzne potrzeby. – waga pkt. 10 Projekt zakłada realizację staży i/lub praktyk w zawodach dotyczących branż wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego jako istotne dla rozwoju województwa i/lub związanych z zieloną gospodarką (m.in. energetyka odnawialna, ochrona środowiska). – waga pkt. 10 Przynajmniej 30% uczestników projektu stanowią uczniowie zamieszkujący na terenach wiejskich (zgodnie z nomenklaturą GUS). – waga pkt. 5 KRYTERIA STRATEGICZNE

72 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Alokacja: 2 020 196,39zł Termin ogłaszania konkursu lipiec Typ konkursu zamknięty

73 Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć). Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. TYPY WSPARCIA Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

74 Beneficjent wnosi do projektu wkład własny stanowiący 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Projekt obejmuje wyłącznie doskonalenie zawodowe nauczycieli i/lub instruktorów praktycznej nauki zawodu w krótkich formach (tzn. szkolenia lub kursy dla nauczycieli i/lub instruktorów praktycznej nauki zawodu w minimalnym wymiarze 40 godzin szkoleniowych z wyłączeniem studiów podyplomowych oraz wyższych). KRYTERIA DOSTĘPU

75 Co najmniej 50 % uczestników projektu to nauczyciele nauczający w szkołach na terenach wiejskich (zgodnie z nomenklaturą GUS – tereny położone poza granicami administracyjnymi miast). Projekt zakłada przygotowanie nauczycieli do wykorzystania technik ICT w procesie kształcenia. KRYTERIA DOSTĘPU

76 Co najmniej 70 % uczestników projektu to nauczyciele nauczający w szkołach na terenach wiejskich (zgodnie z nomenklaturą GUS – tereny położone poza granicami administracyjnymi miast). – waga pkt. 20 Co najmniej 40 % uczestników projektu to nauczyciele kształcenia zawodowego (nauczyciele uczących przedmiotów zawodowych i/lub instruktorzy kształcenia zawodowego) i/lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu. – waga pkt. 20 KRYTERIA STRATEGICZNE

77 Działanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Alokacja: 7.665.625,21 zł Termin ogłaszania konkursu marzec. Typ konkursu zamknięty

78 Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych TYPY WSPARCIA Poddziałanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

79 Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby z wykształceniem co najwyżej średnim. Projekt zakłada wyłącznie (jako zadania merytoryczne) organizację kursów i/lub szkoleń kończących się uzyskaniem właściwego dla danego kursu certyfikatu, tj: a)dla szkoleń językowych certyfikat zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, przy czym przynajmniej 50% uczestników projektu biorących udział w kształceniu językowym osiągnie pełen poziom kompetencji językowych, zgodnych z ESOKJ (poziomy A, B, C). b) dla szkoleń ICT certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji określonych dla EuropeanComputerDrivingLicence (ECDL) KRYTERIA DOSTĘPU

80 Co najmniej 30% uczestników projektu stanowią osoby niepełnosprawne. – waga pkt. 10. Co najmniej 50% uczestników projektu stanowią osoby, które ukończyły 50 rok życia. – waga pkt. 5. Co najmniej 50% uczestników projektu stanowią osoby zamieszkujące miejscowości do 5 tys. mieszkańców. – waga pkt. 10. Co najmniej 50% uczestników projektu stanowią osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. – waga pkt. 10. Co najmniej 50% uczestników projektu stanowią osoby poniżej 30 roku życia. – waga pkt. 5. KRYTERIA STRATEGICZNE

81 Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych PROJEKTY PONADNARODOWE Alokacja: 1.500 000 zł Termin ogłaszania konkursu luty. Typ konkursu zamknięty

82 Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych), w szczególności obejmujące: TYPY WSPARCIA

83 a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, b) doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym), c) programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki, TYPY WSPARCIA

84 d) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych, e) rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery), f) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, g) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. TYPY WSPARCIA

85 2. Staże zawodowe realizowane u pracodawców, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne: - Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań. - Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym Kraju. - Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty Studyjne. - Wypracowywanie nowych rozwiązań. TYPY WSPARCIA

86 Beneficjentem projektu jest Szkoła, w której realizowany będzie program rozwojowy; Placówka, w której realizowany będzie program rozwojowy; organ prowadzący szkoły, w której będzie realizowany program rozwojowy; organ prowadzący placówki, w której będzie realizowany program rozwojowy lub też przynajmniej jeden z wymienionych podmiotów jest partnerem realizowanego projektu. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy. Projekt zapewnia realizację przynajmniej dwóch form działań, w tym obowiązkowo adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju i/lub wypracowanie nowych rozwiązań. KRYTERIA DOSTĘPU

87 Projekt realizowany w partnerstwie wielonarodowym reprezentowanym przez przedstawicieli co najmniej 3 krajów, z których każdy wnosi do projektu wartość dodaną i pozwala na pełną realizację założonych celów projektu –10 pkt. Projekt zapewnia finansowanie współpracy ponadnarodowej na zasadzie wzajemności – 10 pkt. Projekt zakłada limit środków na działania realizowane poza granicami kraju: do 30% wartości projektu; pozostałe środki przeznaczone będą na implementację wypracowanych rozwiązań w kraju – kryterium dotyczy wyłącznie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej – 10 pkt. KRYTERIA STRATEGICZNE

88 Przynajmniej 75% szkół i/lub placówek, w których realizowany będzie program rozwojowy w ramach projektu do dnia ogłoszenia konkursu nie zostało objętych wsparciem w ramach projektu konkursowego Poddziałania 9.1.2 oraz jednocześnie znajduje się na terenach wiejskich (zgodnie z nomenklaturą GUS). Przy czym za moment objęcia wsparciem uznaje się publikację listy rankingowej zgodnie z którą projekt rekomendowany jest do dofinansowania.–10 pkt. KRYTERIA STRATEGICZNE

89 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Plany Działania na rok 2013 Terminy konkursów oraz kryteria dostępu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google