Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODA PROJEKTU opracowanie: Marlena Kowalska Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ul. Turowskiego 3; 10-685 Olsztyn tel./fax (089) 534-96-86,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODA PROJEKTU opracowanie: Marlena Kowalska Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ul. Turowskiego 3; 10-685 Olsztyn tel./fax (089) 534-96-86,"— Zapis prezentacji:

1 METODA PROJEKTU opracowanie: Marlena Kowalska Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ul. Turowskiego 3; 10-685 Olsztyn tel./fax (089) 534-96-86, 534-96-90 www.odn.olsztyn.pl odn@odn.olsztyn.pl

2 Metoda nauczania – to sposób postępowania nauczyciela z uczniami umożliwiający uczącym się realizację operacyjnych celów kształcenia

3 Historia projektu Metoda projektu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zaczęto ją stosować na początku XX wieku. Za jej twórcę uważa się Williama H. Kilpatricka. Uważał on, że metoda ta nie jest w istocie jedną z wielu metod kształcenia, lecz jest naczelną zasadą dydaktyczną. Kilpatrick twierdził, że uczniowie powinni samodzielnie zdobywać wiadomości i sprawdzać umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych, zamiast przyswajać wiedzę teoretycznie. Ponadto: uczniów nie powinno się zmuszać do podejmowania niechcianych przez nich działań, bo jako niechciane – nie przyniosą trwałego i zadowalającego efektu. Innymi słowy – to uczniowie sami mają decydować, co chcą robić, szkoła ma zaś stworzyć im sprzyjające rozwojowi warunki.

4 Metoda projektu obecnie sprowadza się do tego, że zespół uczniów inicjuje, planuje, wykonuje i prezentuje pewne przedsięwzięcie oraz ocenia jego wykonanie. Można przyjąć, że projekt, to metoda nauczania, której istota polega na tym, że uczniowie realizują określone zadanie w oparciu o przyjęte wcześniej założenia.

5 Projekt kształtuje umiejętność: planowania planowania organizacji pracy własnej uczniów organizacji pracy własnej uczniów pracy w grupie pracy w grupie komunikowania się komunikowania się przyjmowania odpowiedzialności przyjmowania odpowiedzialności zbierania i selekcjonowania informacji zbierania i selekcjonowania informacji rozwiązywania problemów rozwiązywania problemów podejmowania decyzji podejmowania decyzji twórczego myślenia twórczego myślenia rozwijania u uczniów umiejętności kluczowych rozwijania u uczniów umiejętności kluczowych oceniania własnej pracy oceniania własnej pracy

6 Cechy projektu interdyscyplinarność interdyscyplinarność ujmowanie tematu holistycznie ujmowanie tematu holistycznie progresywistyczna rola nauczyciela progresywistyczna rola nauczyciela podmiotowość ucznia podmiotowość ucznia odejście od tradycyjnego sposobu oceniania odejście od tradycyjnego sposobu oceniania

7 Struktura projektu 1. Przygotowanie/ określenie tematu Działania nauczyciela zapoznanie uczniów z metodą projektów zapoznanie uczniów z metodą projektów wzbudzenie zainteresowania wzbudzenie zainteresowania pomoc w określeniu treści, tematu lub sformułowaniu problemu przyszłego projektu pomoc w określeniu treści, tematu lub sformułowaniu problemu przyszłego projektu zapoznanie z materiałami zapoznanie z materiałami Działania uczniów wstępne, samodzielne/ w zespołach studiowanie informacji, razem z nauczycielem, rodzicami ustalenie tematu określenie celów formułowanie problemów

8 2. Planowanie 1. Opracowanie instrukcji do projektu./instrukcja/./instrukcja/ 2. Zawarcie kontraktu. 3. Określenie źródeł informacji /dodatkowe materiały, zasoby internetowe itp./. 4. Ustalenie zadań w poszczególnych grupach /karty pracy/. 5. Opracowanie spisu literatury. 6. Ustalenie harmonogramu działań. 7. Określenie formy, planu prezentacji rezultatów. 8. Określenie obowiązków i zakresu pracy (przy projekcie grupowym). 9. Sprawdzenie przygotowania uczniów do realizacji wybranego tematu.

9 2. Planowanie Działania nauczyciela pomaga w dostępie do materiałów i innych źródeł informacji pomaga w dostępie do materiałów i innych źródeł informacji podaje informacje o prawidłowościach pracy z materiałami i innymi źródłami podaje informacje o prawidłowościach pracy z materiałami i innymi źródłami pomaga wybrać kryteria oceny pomaga wybrać kryteria oceny Działania uczniów poszukują źródeł informacji studiują dane, zwracając się do nauczyciela jedynie po rekomendacje (polecenia) samodzielnie opracowują spostrzeżenia

10 3. Poszukiwanie Działania nauczyciela obserwuje i doradza obserwuje i doradza pośrednio kieruje pracą pośrednio kieruje pracą przewiduje przewiduje dostrzega indywidualny wkład każdego ucznia w projekt dostrzega indywidualny wkład każdego ucznia w projekt Działania uczniów zbierają informacje przeprowadzają analizę konfrontują ze sobą różne punkty widzenia projektują indywidualnie lub grupowo pracę

11 4. Opracowanie Działania nauczyciela udziela rad udziela rad pokazuje wzorce dobrze sformułowanych projektów pokazuje wzorce dobrze sformułowanych projektów pomaga napisać wstęp, bibliografię pomaga napisać wstęp, bibliografię prawidłowo określić formę, zakończenie prawidłowo określić formę, zakończenie Działania uczniów piszą i legalizują pracę tworzą projekt jako jedną całość

12 5. Prezentacja Działania nauczyciela słucha słucha zadaje pytania zadaje pytania Działania uczniów opracowanie planu prezentacji każdy indywidualnie prezentuje się bierze czynny udział w dyskusji na temat prac innych uczniów w prezentacji uczestniczą wszyscy członkowie zespołu

13 5. Formy prezentacji album ilustrowany zdjęciami, szkicami, mapkami, relacjami, wierszami album ilustrowany zdjęciami, szkicami, mapkami, relacjami, wierszami portfolio z dokumentacją, własnymi analizami itp. portfolio z dokumentacją, własnymi analizami itp. plakat, collage, inna forma plastyczna plakat, collage, inna forma plastyczna książka, broszura, ulotka, gazetka książka, broszura, ulotka, gazetka prezentacja multimedialna prezentacja multimedialna skonstruowanie modelu zjawiska, makiety budowli skonstruowanie modelu zjawiska, makiety budowli film, nagranie dźwiękowe film, nagranie dźwiękowe sprawozdanie (plan sprawozdania) sprawozdanie (plan sprawozdania) (plan sprawozdania) (plan sprawozdania) gwiazda pytań (gwiazda pytań) gwiazda pytań (gwiazda pytań) (gwiazda pytań) (gwiazda pytań)

14 5. Formy prezentacji przedstawienie teatralne, inscenizacja przedstawienie teatralne, inscenizacja happening, marsz, piknik naukowy happening, marsz, piknik naukowy debata, dyskusja z wykorzystaniem przygotowanych materiałów debata, dyskusja z wykorzystaniem przygotowanych materiałów szkolna wystawa prac uczniów szkolna wystawa prac uczniów wspólny raport z przeprowadzonego badania wspólny raport z przeprowadzonego badania konferencja naukowa: wykłady i prezentacje prowadzone przez uczniów konferencja naukowa: wykłady i prezentacje prowadzone przez uczniów

15 5. Formy prezentacji przeprowadzenie akcji społecznych na rzecz swoich rówieśników przeprowadzenie akcji społecznych na rzecz swoich rówieśników opracowanie poradnika dotyczącego żywienia opracowanie poradnika dotyczącego żywienia przygotowanie i prezentacja zestawu ćwiczeń poprawiających kondycję oraz nauka innych stosowania tych ćwiczeń przygotowanie i prezentacja zestawu ćwiczeń poprawiających kondycję oraz nauka innych stosowania tych ćwiczeń zorganizowanie wystawy na temat: Zbilansowanej diety połączonej z degustacją, nauką przyrządzania prostych i zdrowych potraw zorganizowanie wystawy na temat: Zbilansowanej diety połączonej z degustacją, nauką przyrządzania prostych i zdrowych potraw wydawanie gazetki informacyjnej wydawanie gazetki informacyjnej przeprowadzenie badań naukowych na temat: Czy zdrowo żyjemy? albo Czy jesteś aktywny przeprowadzenie badań naukowych na temat: Czy zdrowo żyjemy? albo Czy jesteś aktywny organizacja Dni zdrowego żywienia organizacja Dni zdrowego żywienia

16 6. Ocenianie Działania nauczyciela indywidualnie ocenia każdego ucznia indywidualnie ocenia każdego ucznia następnie poszczególne fazy i pracę w całości następnie poszczególne fazy i pracę w całości do oceny stosuje kryteria określone w instrukcji do oceny stosuje kryteria określone w instrukcji pokazuje niewykorzystane możliwości pokazuje niewykorzystane możliwości daje wskazówki do przyszłej pracy daje wskazówki do przyszłej pracy Działania uczniów samoocena uczniów, zespołów omówienie ocen innych członków grupy

17 Kryteria oceny pracy nad projektem: stopień samodzielności w wyborze tematu stopień samodzielności w wyborze tematu konstrukcja planu działań konstrukcja planu działań samodzielność decyzji o konieczności konsultacji lub wprowadzeniu zmian samodzielność decyzji o konieczności konsultacji lub wprowadzeniu zmian znajdowanie źródeł informacji znajdowanie źródeł informacji uzasadnienie konieczności wykorzystania zgromadzonych informacji uzasadnienie konieczności wykorzystania zgromadzonych informacji terminowość prac terminowość prac umiejętność uzasadnienia wyboru sposobu rozwiązania problemu umiejętność uzasadnienia wyboru sposobu rozwiązania problemu poziom syntezy wiedzy poziom syntezy wiedzy poziom zrozumienia zadań poziom zrozumienia zadań posługiwanie się fachową terminologią. posługiwanie się fachową terminologią.

18 Kryteria oceny prezentacji: organizacja i zaplanowanie prezentacji (wprowadzenie, zakończenie, przeprowadzenie dyskusji) organizacja i zaplanowanie prezentacji (wprowadzenie, zakończenie, przeprowadzenie dyskusji) czas prezentacji (czy grupa zmieściła się w czasie) czas prezentacji (czy grupa zmieściła się w czasie) sposób korzystania z notatek sposób korzystania z notatek komunikatywność wystąpienia komunikatywność wystąpienia

19 Ocena raportu z pracy: przetworzenie zdobytych informacji przetworzenie zdobytych informacji zwięzłość i konkretność prezentacji zwięzłość i konkretność prezentacji rozplanowanie rozdziałów rozplanowanie rozdziałów estetyka estetyka

20 Mocne i słabe strony projektu uczy stosowania zdobytej wiedzy w praktyce uczy stosowania zdobytej wiedzy w praktyce uczy planowania i organizacji pracy uczy planowania i organizacji pracy uczy posługiwania się nowymi źródłami informacji uczy posługiwania się nowymi źródłami informacji uczy samodzielności uczy samodzielności ma charakter interdyscyplinarny ma charakter interdyscyplinarny nauczyciel przyjmuje rolę przewodnika nauczyciel przyjmuje rolę przewodnika zbyt skomplikowane tematy zniechęcają różne tempo pracy zespołów długi czas realizacji kłopoty z dostępem do materiałów źródłowych zbieranie informacji zajmuje dużo czasu dobór uczniów do zespołu charakteryzuje się wysoką nieprzewidywalnością efektów

21 Cechy dobrego projektu dobrze opracowana instrukcja dobrze opracowana instrukcja nawiązanie do znanych uczniom sytuacji nawiązanie do znanych uczniom sytuacji łączenie treści edukacyjnych z różnych dziedzin łączenie treści edukacyjnych z różnych dziedzin równoczesne zdobywanie wiedzy i umiejętności równoczesne zdobywanie wiedzy i umiejętności wyznaczone terminy realizacji całości oraz poszczególnych etapów wyznaczone terminy realizacji całości oraz poszczególnych etapów jasny podział odpowiedzialności jasny podział odpowiedzialności praca zespołowa, ale jest też indywidualna praca zespołowa, ale jest też indywidualna znane kryteria oceny znane kryteria oceny rezultaty pracy prezentowane publicznie rezultaty pracy prezentowane publicznie

22 Jeśli planujesz na rok- sadź ryż, jeśli planujesz na 10 lat- sadź drzewa, jeśli planujesz na setki lat- kształć swoje dzieci przysłowie chińskie

23 Instrukcja do projektu Powinna zawierać: temat projektu temat projektu cele cele zadania, które prowadzą do realizacji celów zadania, które prowadzą do realizacji celów źródła, w których należy poszukiwać informacji źródła, w których należy poszukiwać informacji terminy konsultacji, realizacji poszczególnych etapów terminy konsultacji, realizacji poszczególnych etapów możliwe sposoby prezentacji projektu i czas tej prezentacji możliwe sposoby prezentacji projektu i czas tej prezentacji kryteria oceny projektu kryteria oceny projektu autorefleksję autorefleksję

24 Plan sprawozdania strona tytułowa strona tytułowa spis treści spis treści podziękowania podziękowania streszczenie streszczenie wstęp wstęp część główna część główna wnioski wnioski rekomendacje rekomendacje załączniki załączniki bibliografia bibliografia

25


Pobierz ppt "METODA PROJEKTU opracowanie: Marlena Kowalska Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ul. Turowskiego 3; 10-685 Olsztyn tel./fax (089) 534-96-86,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google