Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółdzielnie socjalne założone przez osoby prawne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółdzielnie socjalne założone przez osoby prawne"— Zapis prezentacji:

1 Spółdzielnie socjalne założone przez osoby prawne
- Dobre praktyki

2 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 91, poz. 742)

3 Ta zmiana ma szczególne znaczenie – i wynika zarówno z dotychczasowych
3) Umożliwienie zakładania spółdzielni przez osoby prawne: organizacje pozarządowe i gminy (art. 1 pkt 1, 3, 4 ). Z podobnych względów należy umożliwić osobom prawnym zakładanie spółdzielni. W wielu przypadkach posiadany przez nie potencjał może być bezcenny. Jest rzeczą oczywistą, iż spółdzielnie zakładane przez osoby prawne jako główny cel mogłyby postawić sobie realizację zadań społecznych i oświatowo-kulturalnych, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, o której mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego. Ta zmiana ma szczególne znaczenie – i wynika zarówno z dotychczasowych doświadczeń programu EQUAL, jak i z doświadczeń międzynarodowych. Często bowiem osoby zagrożone wykluczeniem społecznym nie są w stanie samodzielnie zainicjować powołanie spółdzielni socjalnej. Impulsem może być inicjatywa osób prawnych. Ważne jest, że koncepcja zaproponowana w projekcie nie ma na celu powołania spółdzielni osób prawnych na stałe, a jedynie w pierwszym okresie jej funkcjonowania. Zapis zaproponowany w projekcie określa przede wszystkim obowiązek zatrudnienia w takiej spółdzielni odpowiedniej liczby (nie mniej niż 5) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a następnie przejęcie spółdzielni przez te osoby o ile przepracują w spółdzielni co najmniej 12 miesięcy.

4 Spółdzielnię mogą założyć
osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) - posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Poprzednia formuła zakładania Spółdzielni Socjalnych praktycznie wykluczała założenie Spółdzielni Socjalnej przez osoby niepełnosprawne z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych np. Uczestnicy WTZ itp.

5 Przykłady Spółdzielni Socjalnych założonych przez dwie osoby prawne

6 Spółdzielnia Socjalna Bydgoszczanka
Założyciele: Miasto Bydgoszcz, Powiat Bydgoski

7 Zakład Robót Publicznych w Bydgoszczy Zakład budżetowy
Geneza powstania: Zakład Robót Publicznych w Bydgoszczy Zakład budżetowy na własnym rozrachunku powołany został przez Radę Miejską Bydgoszczy w lutym 1993 roku. Celem działalności była bieżąca obsługa Miasta Bydgoszczy poprzez zapewnienie bezrobotnym zatrudnienia w ramach robót publicznych.

8 Przedmiotem działania zakładu było:
* organizowanie bezrobotnym robót publicznych (do 2007 r.) w zakresie prac społecznie użytecznych obejmujących w szczególności: - gminne drogi, ulice i mosty, - utrzymanie czystości i porządku w mieście, - pielęgnacja i zagospodarowanie terenów oraz zieleni w parkach, skwerach i cmentarzach komunalnych, budownictwo ogólne i wodno-melioracyjne wraz z robotami towarzyszącymi; * organizowanie pracy dla osób skazanych na karę ograniczenia wolności zamienioną na nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne; * realizacja programu „Bezpieczna Droga” do r. * konserwacja wału przeciwpowodziowego nad Wisłą, * zarządzanie Kompleksem Utylizacji Odpadów dla Miasta Bydgoszczy (od maja 1995 r. do 31 grudnia 2007 r.).

9 Zadania realizowane są przez:
wykonawstwo zamówień publicznych powierzonych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy i jego jednostki organizacyjne, wykonawstwo prac zleconych przez inne podmioty. Zakład prowadził samodzielną gospodarkę finansową Koszty działalności i zobowiązania wobec budżetu, banku, dostawców oraz wydatki na rozwój własny i inne potrzeby pokrywane są z następujących źródeł: - przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności, - funduszu Powiatowego Urzędu Pracy (refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych), - innych dochodów.

10 W związku z ustawą o finansach publicznych
z dnia r. nakazującą likwidację zakładów budżetowych z końcem 2010 r., Rada Miasta Bydgoszczy 24 marca 2010 r. decyduje o likwidacji Zakładu Robót Publicznych i zobowiązuje Prezydenta Miasta do podjęcia działań zmierzających do utworzenia spółdzielni socjalnej.

11 Spółdzielnia socjalna osób prawnych!
- Stworzenie możliwości zatrudnienia bezrobotnych pracowników likwidowanego ZRP. - Organizowanie bezrobotnym prac społecznie użytecznych. - Organizowanie pracy dla osób skazanych na karę ograniczenia wolności zamienioną na nieodpłatną, kontolowaną pracę na cele społeczne.

12 Problemy Pracowników Zakładu uniemożliwiające tworzenie przez nich spółdzielni socjalnej:
- brak możliwości zaciągania zobowiązań finansowych związku z obciążeniami komorniczymi, - ograniczenia związanie z brakiem odpowiedniego wykształcenia zapewniającego możliwość organizacji i prowadzenia spółdzielni.

13 Uchwały jednostek samorządu terytorialnego w sprawie powołania
- Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy o założeniu Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka” – 26 maja 2010 r. - 24 czerwca 2010 r. – sesja Rady Powiatu Bydgoskiego, na której stanie projekt uchwały o założeniu spółdzielni.

14 Spółdzielnia Socjalna
- zatrudnienie bezrobotnych pracowników zlikwidowanego Zakładu Robót Publicznych, - dotacja na realizację prac zleconych przez Miasto Bydgoszcz w 2011 r., - wprowadzenie do przetargów ogłaszanych przez Miasto tzw. „klauzuli społecznej”, - użyczenie majątku zlikwidowanego ZRP dla potrzeb działalności spółdzielni.

15 Spółdzielnia Socjalna
Strzelecka Spółdzielnia Socjalna Założyciele: Gmina Strzelce Opolskie, Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej

16 10.11.2010r. – Rada Miejska w Strzelcach Opolskich
Geneza powstania: r. – Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podejmuje uchwałę w sprawie założenia Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej (16 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”) r. – Złożono wniosek o rejestrację spółdzielni w KRS r. – Wezwanie Sądu do uzupełnienia dokumentów r. – Likwidacja (na mocy ustawy) Gospodarstwa Pomocniczego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich r. – Czasowo obowiązki GP przejmuje jednostka macierzysta – OPS w Strzelcach Opolskich r. – Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS r. – Działalność rozpoczyna Strzelecka Spółdzielnia Socjalna (zatrudnienie pierwszych pracowników)

17 Struktura organizacyjna
Strzelecka Spółdzielnia Socjalna zatrudnia na pełnych etatach 32 osoby ( w tym 7 uczniów w zawodzie kucharz). Strzelecka Spółdzielnia Socjalna Stołówka Zajazd Strzelecki Bufet

18 Struktura organizacyjna spółdzielni
Stołówka Zatrudnienie (12 osób): 1 Kierownik stołówki 1 Szef kuchni Strzelecka Spółdzielnia Socjalna 6 kucharzy 1 intendent-magazynier 1 sprzedawca-bufetowy 1 pomoc kuchenna 1 robotnik do pracy lekkiej ponadto Naukę zawodu w zawodzie kucharz odbywa obecnie 7 osób Stołówka wydaje ok posiłków dziennie

19 Stołówka

20 Zajazd Strzelecki Zatrudnienie (7 osób): 5 recepcjonistek 1 młodszy recepcjonista Strzelecka Spółdzielnia Socjalna 1 robotnik do pracy lekkiej Zajazd dysponuje 134 miejscami noclegowymi w pokojach 1,2,3 i 4 osobowych

21 Zajazd Strzelecki

22 Bufet Zatrudnienie (3 osoby): 3 sprzedawca - bufetowy Strzelecka Spółdzielnia Socjalna Bufet zaopatruje w posiłki pracowników Strzeleckiej Strefy Gospodarczej. Ponadto spółdzielnia zatrudnia: 1 referenta ds. organizacyjno-księgowych 1 referenta ds. administracji i kadr

23 Plany na przyszłość • poszerzenie zakresu oferowanych usług o m.in.: - usługi remontowe - usługi porządkowe - zagospodarowanie terenów zielonych - zarządzenie nieruchomościami - organizacja wystaw, targów itp. - prowadzenie mieszkań chronionych (dotacja dla gminy z BGK na utworzenie mieszkań chronionych) • zarządzenie targowiskiem

24 Założyciele: Wielkopolskie Stowarzyszenie Resocjalizacji Horyzont,
Spółdzielnia Socjalna Herakles Założyciele: Wielkopolskie Stowarzyszenie Resocjalizacji Horyzont, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

25 Dewizą naszego Zakładu Poprawczego są słowa Paulo Coelho: „Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód." Spółdzielnia Socjalna „Herakles" ma być metodą na realizację tego motta. Nasi wychowankowie są stereotypowo postrzegani na rynku pracy, mamy zamiar to zmienić, umożliwiając im samorozwój i praktykę zawodową w Spółdzielni. Taki mechanizm uskuteczni naszą ofertę resocjalizacyjną - dopowiada Celina Chełkowska - Prezes Spółdzielni Socjalnej „Herakles".

26 Założenia: Dzięki Spółdzielni Zakład Poprawczy w Poznaniu może wcielić w życie innowacyjny program reintegracji społecznej i zawodowej trudnej młodzieży z rynkiem pracy i społeczeństwem. Spółdzielnia Socjalna „Herakles" będzie kształcić postawy pracownicze i przedsiębiorcze poprzez zatrudnianie podopiecznych Zakładu Poprawczego do realizacji zleceń, które pozyska Spółdzielnia.

27 Wynagrodzenie pracowników, po wypłaceniu im 25% na bieżące potrzeby, będzie trafiać na ich specjalne indywidualne konta pełniące funkcję funduszy ułatwiających nowy start po wyjściu z Zakładu Poprawczego. Tego typu rozwiązanie będzie skutecznie przyczyniać się do reintegracji społecznej i zawodowej podopiecznych Zakładu i zapobiegać sytuacjom, w których moment wyjścia z Zakładu Poprawczego jest z powodu trudnej sytuacji materialnej momentem, w którym są najbardziej podatni na powrót na ścieżkę przestępczą. Środki zgromadzone na indywidualnych funduszach umożliwią byłym podopiecznym bezpieczny socjalnie nowy start na płaszczyźnie społecznej, zawodowej i prywatnej.

28 Oferta Spółdzielni: prace remontowo-budowlane, stolarskie, hydrauliczne, usługi porządkowe, usługi ogrodnicze, usługi konserwatorskie, usługi elektryczne, Zgodne programami warsztatów w ZP.

29 .

30 Założyciele: Gmina Godziesze Wielkie,
Spółdzielnia Socjalna Nasza Firma Założyciele: Gmina Godziesze Wielkie, Ochotnicza Straż Pożarna w Stobnie

31 Spółdzielnia została powołana z inicjatywy Gminy Godziesze Wielkie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobnie i będzie oferować usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych, budową rurociągów przesyłowych, dróg i autostrad. "Gmina Godziesze Wielkie przekaże nowo powstałej spółdzielni sprzęt i będzie zlecać różne drobne prace remontowo-budowlane oraz porządkowe. Jednak w niedalekiej przyszłości planuje pozyskanie nowych odbiorców i zakup brakującego sprzętu w celu rozszerzenia oferowanych usług m.in. o segregację odpadów"

32 Socjalna Divertimento Założyciele: Fundacja Active,
Spółdzielnia Socjalna Divertimento Założyciele: Fundacja Active, Fundacja Pro Scientae

33 Spółdzielnia Socjalna „Divertimento” została powołana w 2010 r
Spółdzielnia Socjalna „Divertimento” została powołana w 2010 r. przez dwa podmioty prawne – Fundację Active i Fundację Pro Scientiae. Założyciele obu fundacji poszukiwali takiej formy działalności, która umożliwiłaby im połączenie pracy zarobkowej i działalności społecznej. W związku z faktem, że współpraca obu organizacji układała się bardzo pozytywnie, ich przedstawiciele zdecydowali się na formę spółdzielni socjalnej osób prawnych. „Divertimento” prowadzi obecnie szkołę muzyczną przy Szkole Podstawowej nr 5, przy ulicy Traugutta 42 w Poznaniu, w której dzieci w wieku 7-12 lat uczą się gry na fortepianie i gitarze w małych 5-osobowych grupach. Wkrótce ruszą również lekcje gry na harfie. W ofercie Spółdzielni znajdują się poza tym letnie warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży.

34

35 Socjalna Akcent Europe Założyciele: Fundacja Active, Fundacja Varietae
Spółdzielnia Socjalna Akcent Europe Założyciele: Fundacja Active, Fundacja Varietae

36 Spółdzielnia Socjalna „Akcent Europe” ma stanowić połączenie sił obu podmiotów w celu stworzenia innowacyjnej szkoły językowej w Poznaniu. Fundacja ACTIVE wnosi do przedsięwzięcia swoje doświadczenie w sektorze ekonomii społecznej (od 2010 roku współprowadzi bowiem Spółdzielnię Socjalną „Divertimento”), Fundacja VARIETAE z kolei wiedzę i kompetencje w zakresie nauki języków obcych. W ten sposób już wkrótce powstanie ich wspólne przedsięwzięcie w postaci Akademii Słowa „Verbum”.

37 W ofercie Akademii znajdzie się nauka języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Tym, co odróżni ją od konkurencji będą innowacyjne metody pracy z klientem, w tym edukacja językowa z elementami muzycznymi. Spółdzielnia Socjalna „Akcent Europe” w swojej szkole zamierza postawić na pracę w małych grupach, zindywidualizowane podejście do każdego klienta oraz wzmożoną dynamikę procesu nauczania z zastosowaniem metod silnie angażujących osoby nauczane. Ponadto w ofercie Akademii Słowa „Verbum” znajdzie się e-learning. Wszystkie usługi będą świadczone przez wykwalifikowane osoby niepełnosprawne. .

38 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spółdzielnie socjalne założone przez osoby prawne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google